Garmin GT15M-TM Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
Sonarová sonda
GT15M-TM pro
upevnění na záďovou
stěnu nebo na motor
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Potřebné nástroje
Vrtáky a spirálové vrtáky
Křížový šroubovák Phillips číslo 2
Maskovací páska
Tmel pro lodě
Příprava sonarové sondy na dlouhodobý pobyt ve
vodě
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte na sonarovou sondu aceton nebo acetonové
přípravky. Aceton poškozuje plastový kryt sonarové sondy.
Pokud sonarovou sondu instalujete na loď, která je dlouhodobě
ve vodě, ošetřete povrch sondy a upevňovacího příslušenství
nátěrem proti hromadění usazenin na vodní bázi, abyste
předešli růstu vodní flóry a fauny.
1
Lehce sonarovou sondu a upevňovací příslušenství zdrsněte
pomocí jemného brusného papíru.
2
Otřete povrch sonarové sondy a upevňovacího příslušenství
isopropylem.
3
Ošetřete povrch sonarové sondy a upevňovacího
příslušenství nátěrem proti hromadění usazenin na vodní
bázi.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Maximálního výkonu a nejnižší míry šumu a rušení dosáhnete
v případě, pokud kabel sonarové sondy vedete v dostatečné
vzdálenosti od vodiče zapalování, baterií a jejich kabelů a
vysokonapěťových kabelů, například kabelů radaru, zesilovače
zvuku nebo čerpadla autopilota.
Sestavení sonarové sondy
Připevněte sonarovou sondu
À
k držáku pomocí přiložené
pojistné matice
Á
, pryžové podložky
Â
, kovové podložky
Ã
a šroubu
Ä
.
POZNÁMKA: Šroub by měl být utažen dostatečně pevně,
aby držel sonarovou sondu v požadované poloze, když se
loď pohybuje vysokou rychlostí, ale zároveň dostatečně
volně, aby umožnil sondě otočit se a vyhnout, pokud narazí
na překážku.
Instalace převodníku na záďovou stěnu
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
Sondu by měla být připevněna rovnoběžně k čáře ponoru.
Sonarová sonda by měla být připevněna co možná nejblíže
ke středu lodi.
Pokud se lodní šroub otáčí po směru hodinových ručiček,
sonarová sonda by měla být připevněna na pravoboku.
Pokud se lodní šroub otáčí proti směru hodinových ručiček,
sonarová sonda by měla být připevněna na levoboku.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
U lodí s vestavěnými či přívěsnými motory by měla být
sonarová sonda připevněna minimálně 38 cm (15 palců) od
lodního šroubu.
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měla být
sonarová sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li
to možné.
Leden 2017
Vytištěno na Tchaj-wanu 190-02160-81_0A
Instalace upevňovacích prvků pro montáž na
záďovou stěnu
OZNÁMENÍ
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení
pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To pomůže
zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování
šroubů.
Kabely připojené k sonarové sondě se nesmějí přerušovat,
protože přerušením kabelů sonarové sondy dojde ke
zneplatnění záruky.
1
Vystřihněte šablonu.
2
Umístěte šablonu svisle
À
na místo instalace na záďové
stěně (Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa,
strana 1) a zarovnejte dolní roh šablony
Á
k okraji záďové
stěny.
3
Označte středy dvou otvorů vyznačených na šabloně.
4
Odstraňte šablonu ze záďové stěny.
5
Oviňte kousek pásky kolem vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) ve
vzdálenosti 18 mm (
7
/
10
palce) od špičky vrtáku, abyste
zabránili vyvrtání příliš hlubokých vodicích otvorů.
6
Pokud instalujete držák na sklolaminát, umístěte kousek
pásky přes místo, kde bude vyvrtán vodicí otvor, abyste
omezili popraskání pryskyřicového povlaku.
7
Pomocí vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) vyvrtejte v označených
místech vodicí otvory hluboké přibližně 18 mm (
7
/
10
palce).
8
Naneste lodní tmel na dodané šrouby 20 mm a připevněte
sestavu sonarové sondy k záďové stěně.
9
Veďte kabel háčkem kabelového držáku na záďové stěně.
10
Pokud musíte vést kabel skrz záďovou stěnu, zvolte umístění
vodicího otvoru dostatečně nad čárou ponoru a označte jej.
11
Umístěte kabelovou příchytku na kabel sonarové sondy
přibližně do poloviny vzdálenosti mezi sonarovou sondou
a horním okrajem záďové stěny nebo vodicím otvorem.
12
Označte polohu vodicího otvoru pro kabelovou příchytku
a pomocí vrtáku 3,2 mm (
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí otvor
hluboký přibližně 10 mm (
3
/
8
palce).
13
Naneste lodní tmel na dodaný šroub 12 mm a připevněte
kabelovou příchytku k záďové stěně.
14
Pokud jste označili vodicí otvor v kroku 3, vyvrtejte pomocí
vrtáku 25 mm (1 palec) otvor zcela skrz záďovou stěnu.
15
Veďte kabel sonarové sondy k hloubkoměru:
Pokud vedete kabel s využitím provrtaného otvoru,
protlačte jej přes otvor, který jste vyvrtali v kroku 12,
a nainstalujte kryt kabelového vstupu (Instalace krytu
kabelového vstupu, strana 2).
Pokud nevedete kabel přes provrtaný otvor, veďte jej
nahoru a přes horní okraj záďové stěny.
Vyvarujte se vedení kabelu blízko elektrických vodičů nebo
jiných zdrojů elektrického rušení.
Instalace krytu kabelového vstupu
Pokud jste po instalaci převodníku vedli kabel skrz záďovou
stěnu, měli byste nainstalovat kryt kabelového vstupu, který
zabrání vniknutí vody do lodě.
1
Umístěte kryt kabelového vstupu
À
přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů, a označte umístění dvou vodicích
otvorů.
2
Sejměte kryt kabelového vstupu a pomocí vrtáku 3,2 mm
(
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí díry hluboké přibližně 10 mm
(
3
/
8
palce).
3
Vyplňte provrtanou díru tmelem pro lodě tak, aby zcela
zakrýval kabel, a naneste jej kolem díry a kabelu.
4
Umístěte kryt kabelového vstupu přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů.
5
Naneste tmel pro lodě na dodané šrouby M4 12 mm
a připevněte kryt kabelového vstupu k záďové stěně.
6
Setřete veškerý přebytečný tmel pro lodě.
Instalace sonarové sondy na závěsný motor
OZNÁMENÍ
Nepřeřezávejte kabel sonarové sondy. Přeříznutí kabelu
sonarové sondy povede ke zrušení platnosti záruky.
1
Protahujte hadicovou svorku
À
(není součástí balení) přes
otvor v držáku sonarové sondy
Á
, dokud nebudou na obou
stranách držáku vyčnívat stejně dlouhé části.
2
Umístěte držák sonarové sondy k tělu závěsného motoru tak,
aby užší strana sonarové sondy směřovala od lodního
šroubu.
2
3
Upevněte hadicovou svorku kolem těla závěsného motoru
a poté ji utáhněte.
4
Upravte polohu sonarové sondy tak, aby byl během použití
rovnoběžně se spodní stranou.
5
Použijte dodané vázací pásky pro kabely (není součástí
balení) a připevněte kabel sonarové sondy.
6
Veďte kabel sonarové sondy do místa instalace
hloubkoměru, přičemž dodržujte tato bezpečnostní opatření.
Kabel nesmí být veden blízko elektrických vodičů nebo
jiných zdrojů elektrického rušení.
Při umístění závěsného motoru do provozní ani klidové
polohy nesmí dojít k přiskřípnutí kabelu.
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce sonarové sondy nutné, aby
se nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Zkouška instalace převodníku připevněného k záďové
stěně
OZNÁMENÍ
Při seřizování hloubky převodníku provádějte úpravy v malých
krocích. Umístění převodníku příliš hluboko může nepříznivě
ovlivnit výkon lodi a uvést převodník do nebezpečí nárazu do
objektů nacházejících se pod hladinou.
Zkoušku instalace převodníku připevněného k záďové stěně
provádějte v otevřené vodě bez překážek. Při zkoušce
převodníku věnujte pozornost svému okolí.
1
Pokud se loď nachází ve vodě, zapněte kreslič map.
2
Jeďte lodí nízkou rychlostí. Pokud se zdá, že kreslič map
pracuje správně, postupně zvyšujte rychlost a současně
sledujte kreslič map.
3
Pokud se sonarový signál náhle ztratí nebo se kriticky zhorší
příjem signálu ze dna, poznamenejte si rychlost, při níž
k tomu došlo.
4
Jeďte lodí znovu rychlostí, při níž došlo ke ztrátě signálu,
mírně zatáčejte v obou směrech a současně sledujte kreslič
map.
5
Pokud se síla signálu při zatáčení zlepší, upravte polohu
převodníku tak, aby přečníval pod záďovou stěnou lodi ještě
o další 3 mm (
1
/
8
palce).
6
Opakujte kroky 2 až 4, dokud zhoršování signálu
neodstraníte.
7
Pokud se signál nezlepší, přesuňte převodník na jiné místo
na záďové stěně a opakujte zkoušku.
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu chartplotteru.
POZNÁMKA: Stažení softwaru obsahuje aktualizace pro
všechna zařízení připojená k chartplotteru. Zvolte správný
balíček odpovídající chartplotteru, který chcete aktualizovat.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost Stáhnout.
6
V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
8
Extrahujte soubory na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Načtení aktualizace softwaru na paměťovou
kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na adresu my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Technické údaje
Technické údaje Rozměry
Přenosový výkon 600 W (RMS)
Maximální hloubka* 549 m (1 800 stop)
3
Technické údaje Rozměry
Frekvence** 85 až 165 kHz
Rozsah provozních teplot 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah teplot pro skladování -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
*Závisí na vlastnostech vody.
**Závisí na modelu chartplotteru nebo echolotu.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti support.garmin.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Garmin GT15M-TM Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu