Marantec Comfort 252 Návod na obsluhu

Značka
Marantec
Model
Comfort 252
Typ
Návod na obsluhu
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
Systém pohonu pro garážová vrata
Systém pohonu pre garážové brány
Antriebssystem für Garagentore
Operator system for Garage Doors
Návod k vestavbì a obsluze
Návod na montáž a obsluhu
Einbau- und Bedienungsanleitung
Installation and Operating Instructions
CZSKDGB
1. Vysvětlivky symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Všeobecná bezpečnostní upozornění . . . . .3
4. Přehled výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Rozsah dodávky Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . . .4
4.2 Varianty vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5. Příprava montáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6. Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1 Příprava hnací kolejnice . . . . . . . . . . . . .7
6.2 Montáž na vratech . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.3 Montáž na stropì . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.4 Osvìtlení,
pøipojení signálního svìtla (volitelnì) . . . .9
6.5 Odblokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.6 Připojení ovládání . . . . . . . . . . . . . . . .11
7. Ruční vysílač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7.1 Obsluha a příslušenství . . . . . . . . . . . . .12
7.2 Kódování ručního vysílače . . . . . . . . . .13
8. Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.1 Připojení pohonného systému . . . . . . .14
8.2 Přehled řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
8.3 Přehled indikačních funkcí . . . . . . . . . .15
8.4 Rychloprogramování . . . . . . . . . . . . . .15
8.5 Kontrola funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
9. Rozšířené pohonné funkce . . . . . . . . . . . . .18
9.1 Postupové schéma
rozšířeného programování
(Příklad pro úroveň 2, menu 2) . . . . . . .18
9.2 Celkový přehled
naprogramovatelných funkcía . . . . . . .19
9.3 Přehled funkcí úrovní . . . . . . . . . . . . . .21
10. Hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
10.1 Poruchy bez signalizačního
hlášení poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
10.2 Poruchy se signalizačním
hlášením poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . .32
11. Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
11.1 Technické údaje Comfort 220.2,
250.2, 252.2, 250.2 speed . . . . . . . . .34
11.2 Prohlášení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . .35
11.3 ES-prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . .35
Pozor!
Nebezpečí úrazu osob!
Následují důležitá bezpečnostní
upozornění, která musí být
bezpodmínečně respektována, aby
bylo zabráněno úrazům osob!
Pozor!
Nebezpečí poškození věcí!
Následují důležitá bezpečnostní
upozornění, která musí být
bezpodmínečně respektována, aby
bylo zabráněno věcným škodám!
Upozornění / Tip
Kontrola
Odkaz
i
Upozornění
Typový štítek
Typ: _________________________________________________
Číslo sortimentní položky: ______________________________
Číslo výrobku:_________________________________________
2. Obsah
2 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
1. Vysvětlivky symbolů
3. Všeobecná bezpečnostní upozornění
Prosím bezpodmínečně přečtěte!
Cílová skupina
Tento pohonný systém smí být namontován, připojen a uveden do
provozu výhradně kvalifikovaným a školeným odborným personálem!
Kvalifikovaný a školený odborný personál ve smyslu tohoto popisu
jsou osoby
- se znalostí obecných a specifických bezpečnostních a preventivních
předpisů,
- se znalostí příslušných elektrotechnických předpisů,
- se vzděláním v zacházení a údržbě náležitého bezpečnostního
vybavení,
- s dostatečným zaškolením a pod dozorem odborných pracovníků
z oblasti elektriky,
- se schopností rozpoznat nebezpečí, která mohou být způsobena
elektrickým proudem,
- se znalostí používání EN 12635 (Požadavky na instalaci a používání).
Záruka
Pro záruku ve vztahu k fungování a bezpečnosti musí být
respektována upozornění, která jsou v tomto návodu uvedená.
Při nerespektování výstražných upozornění mohou nastat tělesná
zranění a věcné škody.
Výrobce neručí za škody, které vzniknou na základě nerespektování
upozornění.
Baterie, pojistky a žárovky jsou vyloučeny ze záruky.
Abyste zamezili chybám při instalaci a škodám na vratech a
pohonném systému postupujte bezpodmínečně podle montážních
pokynů návodu na vestavbu. Výrobek smí být zprovozněn pouze na
základě seznámení se s příslušným návodem montáže a obsluhy.
Návod k montáži a obsluze musí být předán provozovateli dveřního
zařízení a uchován. Obsahuje důležitá upozornění pro obsluhu,
kontrolu a údržbu.
Výrobek je vyroben dle směrnic a norem uvedených v prohlášení
výrobce a prohlášení o shodě. Výrobek opustil dílnu ve stavu
nevykazujícím žádné bezpečnostně-technické závady.
Motorem poháněná okna, dveře a vrata se musí před prvním
uvedením do provozu a dále podle potřeby, avšak nejméně jednou
za rok nechat přezkoušet odborníkem (s písemným dokladem).
Použití v souladu s určeným účelem
Pohonný systém je určen výhradně k otevírání a zavírání garážových
vrat.
Provoz je přípustný pouze v suchých prostorách.
Musí být dodržena maximální tažná a tlačná síla.
Požadavky na vrata
Vrata musí:
- sama zůstat v jakékoliv poloze (pomocí zpruhového vyvažovače),
- lehce pohybovat.
Vedle upozornění uvedených v tomto návodu je potřeba
respektovat všeobecně platné bezpečnostní a preventivní
předpisy! Platí naše prodejní a dodací podmínky.
Pokyny k montáži pohonného systému
• Zjistěte, zda jsou vrata z mechanického hlediska v dobrém stavu.
• Zajistěte, aby se vrata zastavila v každé poloze.
• Zajistěte, aby se nechalo vraty lehce pohybovat ve směru OTEVŘÍT
a ZAVŘÍT.
• Zajistěte správné otevírání a zavírání vrat.
• Odstraňte ze vrat všechny nepotřebné stavební díly
(např. lana, řetězy, úhelníky atd.).
• Všechna zařízení, která nebudou po montáži pohonného systému
používána vyřaďte z provozu.
• Před pokládáním kabeláže odpojte bezpodmínečně pohonný
systém z napájení proudem.
Zajistěte, aby napájení proudem zůstalo během kabelážních prací
přerušené.
• Dodržujte místní bezpečnostní ochranná ustanovení.
• Síťová a ovládací vedení pokládejte bezpodmínečně odděleně.
Síťové napětí činí 24 V DC.
• Pohonný systém montujte pouze při zavřených vratech.
• Namontujte všechny vysílače impulsů a ovládací zařízení (např.
rádiové dálkové ovládání) v dohledné vzdálenosti od vrat a v
bezpečné vzdálenosti od pohyblivých dílů vrat. Musí být dodržena
minimální montážní výška 1,5 metru.
• Výstražné štítky proti nebezpečnému sevření připevněte na
viditelných místech .
• Zajistěte, aby po montáži nevyčnívaly žádné díly vrat do veřejných
stezek nebo ulic.
Pokyny k uvedení pohonného systému do provozu
Provozovatelé vratového zařízení nebo jejich zástupci musí být po
uvedení zařízení do provozu seznámeni s jeho řízením.
• Zajistěte, aby děti neměly přístup k ovládání vrat.
• Před pohybem vrat se ujistěte, aby se v jejich úseku ohrožení
nenacházely žádné osoby nebo předměty.
• Zkontrolujte všechna existující zařízení nouzových příkazů.
• Nikdy nesahejte na pohybující se vrata nebo na pohybované části.
• Dávejte pozor na místa na vratovém zařízení, kde hrozí zmáčknutí
a usmyknutí.
Dodržujte ustanovení EN 13241-1.
Pokyny k údržbě pohonného systému
Pro zajištění bezporuchové funkce musí být pravidelně kontrolovány
následující body a příp. musí být uvedeny do původního stavu.
Před započetím prací na vratovém zařízení je vždy nutné pohonný
systém odpojit od zdroje napětí.
• Každý měsíc přezkoušejte, zda se pohonný systém vrací, pokud se
vrata dotknou překážky. K tomuto účelu položte podle směru
pohybu vrat do jejich dráhy 50 mm vysokou/širokou překážku.
• Zkontrolujte nastavení vypínací automatiku OTEVŘENO a
ZAVŘENO.
• Zkontrolujte všechny pohyblivé části systému vrat a pohonu.
• Zkontrolujte zařízení vrat z hlediska opotřebení nebo poškození.
• Zkontrolujte ručně lehkost chodu vrat.
Pokyny k čištění pohonného systému
V žádném případe nesmí být k čištění použity: přímý proud vody,
vysokotlaký čistič, kyseliny nebo louhy.
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 3
4 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
4.1 Rozsah dodávky
Comfort 220.2, 250.2, 252.2,
250.2 speed
4. ehled výrobků
1 Agregát motoru
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed
2 Závěsný plech
3 Vratový unášeč
Standardní objem dodávky
4.1 / 1
1
2
3
4
7
6
8
4.1 / 2
5
4 Svorka kolejnice (2x)
5 Zavěšovací skoba (2x)
6 Připojovací prvek vrat
7 Unášecí úhelník (2x)
8 Upevňovací materiál kolejnice
11 Šroub 6 x 14 (4x)
12 Šroub se šestihrannou hlavou M6 x 20 (2x)
13 Šrouby do plechu 6,3 x 16 (4x)
14 Čep A8 s SL-pojistkou
9 Pouzdro adaptéru
10 Šroub 4,0 x 10
4.1 / 4
4.1 / 3
9
8
4.1 / 5
!#
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 5
4. ehled výrobků
15 Ruční vysílač Mini
16 Ruční vysílač Micro (jen u Comfort 250.2,
Comfort 252.2 a Comfort 250.2 speed –
odchylky pro danou zemi jsou možné)
17 Programovací konektor
18 Klapka úchytky na sluneční clonu
19 Přívěšek
20 Modulová anténa
21 Úchytka na sluneční clonu
25 hnací kolejnice
26 pøekladový pøipojovací plech typ kolejnice 1
27 šroub B4 4,2 x 13 (2x)
28 ochranné pouzdro krátké
29 èep 8 x 12,5
30 matice M6 samopojistná
22 Výstražný štítek odblokování
23 Výstražná samolepka
24 Samolepka rychlé programování
Kromě standardního rozsahu dodávky je k montáži
zapotřebí následující příslušenství:
- hnací kolejnice
Hnací kolejnice
Agregát motoru lze nakombinovat s různými hnacími
kolejnicemi.
Typ kolejnice 1
31 hnací kolejnice
Typ kolejnice 2
4.1 / 6
1
!5
!6
!7
!8
!9
„¯
4.1 / 7
„” „#
„£
4.1 / 9
§1
4.1 / 8
„·
§¯
„˜
7
5
6
4. ehled výrobků
6 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Pozor!
Aby byla zajištěna správná montáž,
musí být před začátkem prací
bezpodmínečně provedeny
následující kontroly.
Rozsah dodávky
• Zkontrolujte, zda je objem dodávky kompletní.
Zkontrolujte, zda jsou k dispozici díly příslušenství
potřebné pro poměry na Vaší stavbě.
Garáž
• Překontrolujte, zda má Vaše garáž vhodné připojení
el. proudu a síťové dělící zařízení.
Vratové zařízení
5. Příprava montáže
Pozor!
U garáží, které nemají další vchod:
V pøípadì poruchy, z důvodu zpøístupnìní
garáže, musí být garážová vrata vybavena
nouzovým odblokováním.
Pokud je použita odblokovací sada:
• Zkontrolujte korektní fungování vratových uzávěrů.
Vratové uzávěry nesmí být v žádném případě
vyřazeny z provozu.
Pokud není použita odblokovací sada:
• Vymontujte vratové uzávěry nebo je vyřaďte z
provozu.
• Překontrolujte, zda poháněná vrata splňují následující
podmínky:
- Musí být snadno možno vrata ručně manipulovat.
- Vrata by měla zůstat v každé poloze sama stát.
Odkaz:
Při použití a montáži příslušenství je
nutné dodržovat příslušný přiložený
návod.
i
4.2 Varianty vrat
4.2 / 1
Standardní rozsah dodávky s příslušnou hnací kolejnicí
je vhodný pro následující varianty vrat.
Výkyvná sklopná vrata (kyvná vrata)
4.2 / 2
Sekční vrata do 3 m šířky
Nevýkyvná sklopná vrata
4.2 / 3
Pro následující typ vrat je nutné zvláštní příslušenství.
4.2 / 4
Sekční vrata od 3 m šířky
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 7
Namontujte unášeè vrat.
Odblokujte sanì.
6.1 Příprava hnací kolejnice
6. Montáž
Pozor!
Hnací kolejnice se musí opatrně
namontovat na agregát motoru.
Nepoužívejte při tom násilí, aby nedošlo
k poškození ozubení!
6.1 / 1
2
2
1
Montáž typu kolejnice 1
6.1 / 3
1. Nasaïte pouzdro adaptéru na hnací høídel.
2. Namontujte kolejnici na kryt motoru.
1. Nasaïte ochranné pouzdro.
2. Namontujte pøekladový pøipojovací plech.
1
1. Nasaïte odblokovací kolík.
2. Namontujte unášeè vrat.
6.1 / 5
21
Montáž typu kolejnice 2
1. Nasaïte ochranné pouzdro.
2. Namontujte pøekladový pøipojovací plech.
6.1 / 6
2
1
6.1 / 2
6.1 / 4
8 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Montáž na výklopných vratech.
10 - 50 mm
Montáž na dìlených vratech.
10 - 50 mm
Pozor!
Pohonný systém musí být až do
upevnìní zajištìn proti zøícení.
Pozor!
Pro zajištìní bezvadného pohybu vrat
musí:
- být pøekladový pøipojovací plech
hnací kolejnice namontovaný
uprostøed nad pøipojovacím prvkem
vrat,
- horní hrana køídla vrat v nejvyšším
bodì dráhy otevírání ležet 10 - 50 mm
pod vodorovnou spodní hranou hnací
kolejnice.
6.2 / 1
6.2 / 2
6.2 Montáž na vratech
1. Nasaïte pouzdro adaptéru na hnací høídel.
2. Namontujte kolejnici na kryt motoru.
Odblokujte sanì.
Pozor!
Hnací kolejnice se musí opatrně
namontovat na agregát motoru.
Nepoužívejte při tom násilí, aby nedošlo
k poškození ozubení!
6.1 / 7
6.1 / 8
2
1
6. Montáž
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 9
Na montážních místech nainstalujte
zavìšovací skoby.
15°- 30°
6.3 / 2
1
3
2
3
2
1
Urèete montážní místa 1 a 2.
6.3 / 1
6. Montáž
Zavìšovací plechy ohnìte a namontujte je
na strop.
6.3 / 3
1. Vložte úspornou žárovku
2. Pøišroubujte stínidlo
6.4 / 1
6.4 Osvìtlení, pøipojení signálního
svìtla (volitelnì)
1
2
Pøipojení signálního svìtla (volitelnì)
Pøipojte signální svìtlo.
Odkaz:
Programování signálního svìtla je
popsáno v úrovni 1, menu 7 a v
úrovni 3, menu 7.
i
Pozor!
Aby nedošlo k poškození izolace kabelu,
musí se kabel položit tak,
aby se nedotýkal osvìtlovacího
prostøedku v agregátu motoru.
6.3 Montáž na stropì
6.4 / 2
Připojení signálního světla je možné jen s relé signálního
světla (není součástí objemu dodávky).
6. Montáž
10 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
6.5 Odblokování
• Stavebními opatřeními omezte dráhu vrat ve směru
nahoru.
• Překontrolujte minimální výšku tažného lana 1,8 m.
• Na tažné lano připevněte „Výstražný štítek
odblokování”.
Pozor!
- Při uvedení odblokování v činnost
může dojít k nekontrolovaným
pohybům vrat:
- Pokud jsou pružiny vrat slabé nebo
zlomené.
- Pokud vrata nejsou v rovnováze.
Při ručním otevření vrat si může vodící
kolejnice s agregátem motoru ekážet.
V odblokovaném stavu pohybujte vraty
pouze mírnou rychlostí!
1. Oddìlte vrata od agregátu motoru.
2. Opìt spojte vrata s agregátem motoru.
6.5 / 1
2
1
Typ kolejnice 1
1. Oddìlte vrata od agregátu motoru.
2. Opìt spojte vrata s agregátem motoru.
6.5 / 2
2
1
Typ kolejnice 2
1
2
1
2
6. Montáž
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 11
6.6 Připojení ovládání
Pozor!
Pro zabránění škodám na ovládání:
- Vždy je nutné dodržovat místní
bezpečnostní ochranná opatření.
- Napájecí a ovládací vedení je
bezpodmínečně nutné pokládat
odděleně.
- Ovládací napětí činí 24 V DC.
- Cizí napětí na spojích XP020, XB10
nebo XB01 vede ke zničení veškeré
elektroniky.
- Na svorky 1 a 2 (XB01) smí být
připojeny pouze bezpotenciálové
spínací kontakty.
- Zkratová zástrčka se nikdy nesmí
zasunovat do systémové zdířky
XP020!
Pozor!
Nebezpečí zasažení el. proudem:
Před zahájením kabelážních prací se
přesvědčte, že jsou vedení bez napětí.
Během kabelážích prací zajistěte, aby
vedení zůstala bez napětí (zabraňte
např. opětovnému zapnutí).
Odkaz:
Při montáži externích ovládacích prvků,
bezpečnostních a signalizačních zařízení
se musí dodržovat odpovídající návody.
i
Upozornění:
Před zapojením obslužného prvku k
přípojům pomocí systémových zdířek
se musí odpojit odpovídající zkratovací
zástrčka.
3127071
XB10
XB01
XP020
6.6 / 1
Označení Druh / funkce
i
XB01
Připojení externích obslužných
prvků bez systémové kabeláže a
dvoudrátové světelné závory
6.6 / 2,
9.3 /
Úroveň 5 /
Menu 1
XB10
Připojení externích obslužných
prvků se systémovou kabeláží
-
XP020
Přípojka systému světelné závory
nebo vedení adaptéru pro
modulovou anténu
9.3 /
Úroveň 8
XB70 Připojení modulové antény 8.1
XB70
6. Montáž
Přípoj XB01
Upozornění:
Pokud je připojená světelná závora,
musí být nainstalována před rychlým
programováním.
Jen v tomto případě ji ovládání
automaticky zaregistruje.
V opačném případě se musí světelná
závora naprogramovat dodatečně.
Označení Druh / funkce
1 GND (0 V)
2 Impuls
3 24 V DC (max. 50 mA)
70 GND
70 + 71 Dvoudrátová světelná závora
RX Přijímač dvoudrátové světelné závory
Sb1
Externí impulsní spínač
(je-li k dispozici)
TX Vysílač dvoudrátové světelné závory
6.6 / 2
M08E004
1
7.1 Obsluha a příslušenství
Pozor!
- Ruční vysílače nepatří do rukou dětí!
- Ruční vysílač smí být používán pouze,
jestliže je zajištěno, že se v dráze vrat
nenacházejí osoby nebo předměty.
7. Ruční vysílač
A Funkční tlačítko velké
B Funkční tlačítko malé
C Baterie - signalizační kontrolka vysílání
D Přenosová zástrčka
E zadní strana ruèního vysílaèe
F baterie 3V CR 2032
Pøehled.
Pøíslušenství úchytka na sluneèní clonu.
7.1 / 1
A
D
C
B
D
E
F
7.1 / 3
Výmìna baterie.
7.1 / 2
12 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Spojení ruèního vysílaèe.
7. Ruční vysílač
7.2 Kódování ručního vysílače
7.2.1 Přenesení kódování
• Použijte vysílač Master a držte tlačítko stisknuté.
Dioda vysílače svítí.
• Uveďte v činnost požadované tlačítko ručního vysílače,
který se má nově nakódovat, zatímco držíte tlačítko
vysílače Master stisknuté. Dioda LED bliká.
Po 1 – 2 vteřin dioda LED nově nakódovaného vysílače
konstantně svítí. Proces kódování je ukončen.
• Odstraňte přenosovou zástrčku.
• Zasuňte přenosovou zástrčku do ručního vysílače.
• Zkratujte jeden z obou vnějších kolíků přenosové
zástrčky se středním kolíkem (např. pomocí
šroubováku).
• Uveďte v činnost požadované tlačítko ručního
vysílače. Integrovaným náhodným kódováním je
generováno nové kódování.
Dioda LED rychle bliká.
V okamžiku, kdy LED konstantně svítí, přejal ruční
vysílač nové kódování.
Tlačítko můžete uvolnit a přenosovou zástrčku
odstranit.
Upozornění:
- Po novém nakódování ručního vysílače
musíte také pohonný systém
přeprogramovat na nové kódování.
- U vícekanálových vysílačů musí být
proces kódování prováděn pro každé
tlačítko zvlášť.
Zmìna kódování.
7.2.2 / 1
7.2.2 Změna kódování
7.2.1 / 1
Uvedení vysílaèe Master v èinnost.
Pøenos kódování.
7.2.1 / 2
7.2.1 / 3
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 13
Zasunutí modulové antény.
8.1 / 1
P
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
A
B
D
C
Ovládací prvky
Označení Druh / funkce
i
A Signalizace karusel 8.3
B
Tlačítko OTEVŘÍT (+)
(např. najetí vrat do polohy
OTEVŘENO nebo nastavení
vyšší hodnoty parametru
v programování)
-
C
Tlačítko ZAVŘÍT (-)
(např. najetí vrat do polohy
ZAVŘENO nebo nastavení
nižší hodnoty parametru
v programování)
-
D
Tlačítko (P)
(např. změna programovacího
režimu nebo uložení
parametru)
-
Pøehled ovládání.
8.2 / 1
8.2 Přehled řízení8.1 Připojení pohonného systému
8. Uvedení do provozu
14 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Pøipojení ke zdroji el. proudu.
8.1 / 2
8. Uvedení do provozu
Vysvětlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
8.4 Rychloprogramování
Programování se provádí tlačítky plus (+), mínus (-)
a (P).
Pokud v programovacím režimu nestisknete po dobu
120 sekund žádné tlačítko, přejde ovládání zpět do
provozního stavu.
Zobrazí se příslušné hlášení.
Odkaz:
Vysvětlení hlášení je popsáno v
bodu 10.
i
Předpoklady
Před rychlým programováním musí být splněny
následující předpoklady:
- Vrata se nacházejí v poloze ZAVŘENO.
- Vodící saně jsou připojeny.
Upozornění:
Pro řádné uvedení pohonného systému
do provozu se musí provést rychlé
programování.
To platí pro první uvedení do provozu a
po Resetu.
Upozornění:
Během programování poloh vrat
OTEVŘENO a ZAVŘENO se musí
projít referenčními body.
• Podle následujícího postupového plánu proveďte
rychlé programování.
8.3 Přehled indikačních funkcí
Diodové indikace v provozním režimu
Světelná závora nebo OZH je přerušená
Vrata se pohybují ve směru OTEVŘÍT
Vrata jsou v poloze OTEVŘENO
Vrata jsou v mezipoloze
Vrata se pohybují ve směru ZAVŘÍT
Vrata jsou v poloze ZAVŘENO
V případě poruchy
Trvalé ovládání externího ovládacího prvku
Při použití dálkového ovládání
Provozní napětí je přiloženo
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 15
8. Uvedení do provozu
16 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Provozní
režim
1.
P
1x >2s <10s
Spuštění rychlého
programování /
Programování polohy
vrat OTEVŘENO
2.
Najeďte vrata do polohy
OTEVŘENO
3.
Proveďte korekci polohy
vrat OTEVŘENO
pomocí (+) a (-)
4.
P
1x <1s
Uložení polohy vrat
OTEVŘENO /
Programování polohy
vrat ZAVŘENO
5.
Najeďte vrata do polohy
ZAVŘENO
6.
Proveďte korekci polohy
vrat ZAVŘENO
pomocí (+) a (-)
7.
P
1x <1s
Uložení polohy vrat
ZAVŘENO /
Programování
dálkového ovládání
8.
Uveďte v činnost ruční
vysílač
9.
Uvolněte ruční vysílač
10.
P
1x <1s
Uložení dálkového
ovládání /
Ukončení rychlého
programování
8. Uvedení do provozu
Vysvětlivky:
Dioda zhasnuta
Dioda svítí
Dioda bliká pomalu
Dioda bliká rytmicky
Dioda bliká rychle
Dílenská dodávka
Nelze
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 17
Pozor!
Aby se zamezilo úrazům osob nebo
poškození věcí, musí se vypínací
automatika OTEVŘÍT a ZAVŘÍT správně
nastavit.
Pohonný systém se naučí maximální potřebnou hnací
sílu během obou prvních pojezdů po nastavení poloh
vrat.
• Najeďte pohonný systém (s připojenými vraty) jednou
bez přerušení z polohy vrat ZAVŘENO do polohy
OTEVŘENO a zpět.
Pohonný systém během tohoto učícího pojezdu určí
maximální tažnou a tlačnou sílu a silovou rezervu,
které jsou potřebné pro pohyb vrat.
1.
Po stisknutí tlačítka (+):
Vrata se musí otevřít a najet do příslušné
polohy vrat OTEVŘENO.
2.
Po stisknutí tlačítka (-):
Vrata se musí zavřít a najet do příslušné
polohy vrat ZAVŘENO.
3.
Po stisknutí tlačítka ručního vysílače:
Pohonný systém musí vraty pohybovat
ve směru OTEVŘÍT resp. ZAVŘÍT.
4.
Po stisknutí tlačítka ručního vysílače za
chodu pohonného systému:
Pohonný systém musí zastavit.
5.
Po dalším stisknutí se pohonný systém
pohybuje v opačném směru.
8.5.2 Kontrola vypínací automatiky
Kontrola:
Po rychlém programování a po změnách
v programovacím menu se musí provést
následující učící pojezdy a zkoušky.
Vypínací automatika OTEVŘÍT
U pohonných systémů pro vrata s otvory v křídle vrat
(průměr otvoru > 50 mm):
• Zatižte vrata za chodu uprostřed spodní hrany
hmotností 20 kg.
Vrata se musí ihned zastavit.
Vypínací automatika ZAVŘÍT
• Položte na podlahu 50 mm vysokou překážku.
• Najeďte vraty na překážku.
Pohonný systém se musí vždy při najetí na
překážku zastavit a reverzovat.
8.5 Kontrola funkcí
8.5.1 Referenční jízda pro nastavení síly pohonu
Upozornění:
Nastavení parametrů zůstanou při
přerušení síťového napětí uložena.
Pouze po provedení Resetu se hnací
síly OTEVŘÍT a UZAVŘÍT vrátí do stavu
nastavení od výrobce.
Kontrola:
9.1 Postupové schéma rozšířeného programování
(Příklad pro úroveň 2, menu 2)
Ukončení
programování
ParametryMenuÚroveň
Úroveň 3
Úroveň 4
Menu 3
Menu 2
Menu 1
Menu-Exit
(Úroveň 2)
Úroveň 2
Úroveň 1
Úrovně-Exit
Úroveň 8
> 10 vteřin
Menu 8
Parametry
Provozní
režim
+
-
+
-
+
-
+
-
P
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
P
P
P
> 5 vteřin
P
+
-
+
-
+
-
P
P
P
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
> 5 vteřin
P
> 5 vteřin
P
zvýšená
hodnota
snížená
hodnota
9. Rozšířené pohonné funkce
18 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
9. Rozšířené pohonné funkce
9.2 Celkový přehled naprogramovatelných funkcía
Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872) 19
Úroveň Menu Dílenské nastavení
Úroveň 1 - Základní funkce
Menu 3: Mezipoloha OTEVŘÍT
Menu 4: Mezipoloha ZAVŘÍT
Menu 7: Relé - výstup signální světlo
Menu 8: RESET Bez Resetu
Úroveň 2 - Nastavení pohonu
Menu 1: Potřebná hnací síla OTEVŘÍT Stupeň 8
Menu 2: Potřebná hnací síla ZAVŘÍT Stupeň 8
Menu 3: Vypínací automatika OTEVŘÍT Stupeň 8
Menu 4: Vypínací automatika ZAVŘÍT Stupeň 8
Úroveň 3 - Automatické zavírání
Menu 1: Automatické zavírání Deaktivováno
Menu 3: Doba otevírání vrat 2 sek.
Menu 4: Doba předchozího varování 1 sek.
Menu 5: Varování před rozjezdem 0 sek.
Menu 7: Signální světlo
pohyb vrat /
varování: blikání
klidový stav vrat: vyp.
Úroveň 4 - Programování rádiového
ovládání
Menu 2: Mezipoloha
Úroveň 5 - Zvláštní funkce
Menu 1: Programovatelný vstup impulsů impuls
Menu 4: Doba osvětlení 180 sek.
9. Rozšířené pohonné funkce
20 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed CZ (#88872)
Úroveň Menu Dílenské nastavení
Úroveň 6 - Proměnná rychlost
Menu 1: Rychlost OTEVŘÍT Stupeň 16
Menu 2: Rychlost klidného chodu OTEVŘÍT
Stupeň 6: Comfort 220.2
Stupeň 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Menu 3: Pozice klidného chodu OTEVŘÍT
Menu 4: Rychlost ZAVŘÍT
Stupeň 10: Comfort 250.2
speed
Stupeň 16: Comfort 220.2
Comfort 250.2
Comfort 252.2
Menu 5: Rychlost zpomaleného chodu ZAVŘÍT Stupeň 10
Menu 6: Rychlost klidného chodu ZAVŘÍT
Stupeň 6: Comfort 220.2
Stupeň 7: Comfort 250.2
Comfort 252.2
Comfort 250.2
speed
Menu 7: Poloha zpomaleného chodu ZAVŘÍT
Menu 8: Pozice klidného chodu ZAVŘÍT
Úroveň 8 - Systémová nastavení
Menu 1: Světelná závora Provoz bez světelné závory
Menu 3: Funkce vypínací automatiky
Vrata se zastaví (OTEVŘÍT)
Vrata krátce reverzují
(ZAVŘÍT)
Menu 4: Druhy provozu Samodržení (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)
Menu 5: Funkce směrového povelového vysílače Není aktivní
Menu 6: Funkce impulsního povelového vysílače
Jen ZASTAVENÍ, následně
normální sekvence
/

V iných jazykoch