EHEIM skimmarine 600 Návod na obsluhu

Značka
EHEIM
Model
skimmarine 600
Typ
Návod na obsluhu
de Bedienungsanleitung
en
Operating Instructions
fr Mode d’emploi
nl Gebruiksaanwijzing
sv Bruksanvisning
no Bruksanvisning
fi Käyttöohje
da Betjeningsvejledning
it Istruzioni per l’uso
es Instrucciones de uso
pt
Manual de instruções
el
δηγίες ρήσης
cs
Návod k obsluze
hu
Kezelési utasítás
pl
Instrukcja obsługi
sl
Navodila za uporabo
sk
Návod na obsluhu
ro
Manual de folosinţă
ru
Руководство по эксплуатации
zh
ko
A skimmarine600
21
22
23
24
25
26
27
28
2
29
Ďakujeme
že ste si zakúpili odpeňovač na morskú modu
skimmarine600
.
Inovatívny odpeňovač
EHEIM skimmar ine600
v kombinácii s čerpadlom
EHEIM
compactON marine2500
ponúka optimálny výkon s maximálnou spoľahlivosťou a maximálnou
účinnosťou. Odpeňovač bielkovín
EHEIM skimmarine600
rýchlo a spoľahlivo zbvaví vaše
morské akvárium organických a anorganických proteínových zlúčenín. Proteínové zlúčeniny, ktoré
vzniknú zo zvyškov potravy, odumretých mikroorganizmov a výkalov rýb a nižších živočíchov
zachytávané na vzduchových bublinách produkovaných čerpadlom odpeňovača
EHEIM
compactON marine2500
pomocou statickej príťažlivosti alebo adsorpcie a sú odstránené spolu
s časticami nečistôt, odumretými bunkami baktérií, riasami a pod vo forme peny nečistôt (flotát) z
akváriovej vody. Tým sa zabraňuje tomu, aby sa bielkovinové zlúčeniny odbúravali baktériami a
aby sa tým voda v akváriu zaťažovala škodlivými látkami.
Slovenčina
Všeobecné pokyny pre používateľa
Preklad originálneho návodu na obsluhu
compactON marine2500
120
Informácie pre používanie návodu na obsluhu
Skôr ako uvediete prístroj prvý raz do prevádzky, musíte si úplne prečítať návod na
obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
Návod na obsluhu považujte za súčasť výrobku a uschovajte ho dobre a v dosahu.
Ten to ná vod na obsl uhu odov zdajt e pri po stúpe ní príst roj a tre tej osob e.
Vysvetlenie symbolov
Na prístroji sa používajú nasledovné symboly:
Prístroj sa smie používať iba vo vnútorných priestoroch na akvaristické oblasti použitia.
Hĺbka ponorenia prístroja činí maximálne 1,0 m.
Čerpadlo má triedu ochrany II.
IP68
Symbol upozorňuje na to, že prístroj je chránený pred trvalým ponorením.
Výrobok bol preskúšaný podľa národných predpisov a smerníc a zodpovedá EU - normám.
V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledovné symboly a signálne slová:
NEBEZPEČENSTVO!
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za
následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa nevykonajú zodpovedajúce opatrenia.
NEBEZPEČENSTVO!
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za
následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa nevykonajú zodpovedajúce opatrenia.
POZOR!
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za
následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa nevykonajú zodpovedajúce opatrenia.
OPATRNE!
Upozornenie na nebezpečenstvo vecných škôd.
Upozornenie s užitočnými informáciami a tipmi.
Typy znakov:
A
Odkaz na obrázok, tu odkaz na obrázok A
Ste vyzvaní na manipuláciu.
Oblasť použitia
Prístroj a všetky diely obsiahnuté v rozsahu dodávky určené na používanie v súkromnej
oblasti a smú sa používať výlučne:
na odstraňovanie produktov látkovej výmeny v akváriách s morskou vodou do cca 600 l
vo vnútorných priestoroch
za dodržiavania technických údajov
Pre prístroj platia nasledovné obmedzenia:
nepoužívať na komerčné alebo priemyselné účely
Teplota vody nesmi e prekro čiť 35 ° C .
Slovenčina
121
Bezpečnostné pokyny
Z tohto prístroja môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a vecné
škody, keď sa prístroj používa neodborne, resp. sa nepoužíva na určený
účel alebo sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.
Pre vašu bezpečnosť
Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj
osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí,
ak sa na ne dohliada alebo ak boli zodpovedajúco poučení vzhľa-
dom na bezpečné používanie prístroja a pochopili z toho vyplýva-
júce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a
údržbu používateľa nesmú vykonávať deti, iba vtedy áno, ak sa na
ne dohliada.
Pred používaním vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste zabezpečili,
že prístroj a zvlášť sieťový kábel a zástrčka nepoškodené.
Opravy smie vykonávať výlučne servisné miesto spoločnosti EHEIM.
Sieťové pripojovacie vedenie čerpadla sa nesmie vymeniť. Pri
poškodení vedenia sa musí čerpadlo zošrotovať.
Vykonávajte iba práce, ktoré popísané v tomto návode.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre prí-
stroj.
Čerpadlo musí byť istené cez ochranné zariadenie proti chyb-
nému prúdu s dimenzovaným chybným prúdom maximálne 30
mA. Pri otázkach alebo problémoch sa obráťte na odborníka elek-
trikára.
Okamžite odpojte všetky prístroja v akváriu od siete pri netesnosti,
príp. keď sa aktivuje ochranné zariadenie proti chybnému prúdu.
Zásadne odpojte všetky prístroje v akváriu od siete, keď sa
nepoužívajú, skôr než diely namontujete, príp. demontujete a pred
všetkými čistiacimi a údržbárskymi prácami.
Slovenčina
122
Čerpadlo s ihličkovým kolesom
EHEIM compactON marine2500
Vyhotovenie: pozri typový štítok na telese motora
A
Funkcia
Odpeňovač bielkovín
skimmarine600
Veko nádržky na penu
Nádržka na penu
Bajonetový uzáver
Tes ni aci k rúž ok
Tel es o
odpeňovača
4x upevňovacie skrutky
Skrutka s ryhovanou hlavou
Veko reakčnej komory
Reakčná komora
Jemný regulačný ventil
Malé ozubené koliesko so skrutkou
Veľké
ozubené koliesko so skrutkou
Doska regulácie hladiny vody
Dištančné puzdro
Veľké ozu-
bené koliesko
Matica
Skrutky s krížovou hlavou
Odpeňovacia doska
Spodná doska
Držiaky čerpadla
Spojovací kus
Tryska difuzéra
Vzduchová hadica
Skrutka z pla-
stu M6 x 20 mm
Skrutka z plastu M4 x 8 mm
Základná doska tlmiča hluku
Tlmič hluku
Skrutka na dávkovanie vzduchu
Spojovací kus na flotát.
Čerpadlo s ihličkovým kolesom
compactON marine2500
teleso motora čerpadla
prípojka na strane tlaku
ihlové koleso
keramický hriadeľ
priechodky hriadeľa
kryt čerpadla s poistným krúžkom.
Chráňte zásuvku a sieťovú zástrčku pred vlhkosťou.
Odporúča sa vytvoriť so sieťovým káblom odkvap-
kávaciu misku, ktorá zabráni tomu, aby sa príp, na
kábli nedostala k zástrčke voda tečúca pozdĺž kábla.
Elektrické údaje čerpadla sa musia zhodovať s údajmi elektrickej
siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku, v obale alebo v tomto
návode.
Slovenčina
123
2211 2222 2233 2244
2255 2266 2277
2288
2299
B
Montáž
a
Uvoľnite štyri skrutky s ryhovanou hlavou
a nadvihnite teleso odpeňovača
.
b
Uvoľnite skrutky s krížovou hlavou
držiakov čerpadla
c
Nasaďte čerpadlo odpeňovača a držiaky čerpadla vľavo a vpravo do bočnej drážky zafixu-
jte čerpadlo a upevnite ho ku spodnej doske
pomocou skrutiek s krížovou hlavou.
d
Nasaďte reakčnú komoru
na výstup čerpadla a pripevnite ju pomocou spojovacieho kusu
s výstupom čerpadla. Potom upevnite veko reakčnej komory
so skrutkou s ryhovanou
hlavou
.
2211
e
Pred montážou reakčnej komory dbajte na nasledovné:
Veko reakčnej komory namontujte tak, aby sa tá časť veka reakčnej komory, ktorá nemá
žiadne otvory, nachádzala priamo nad výstupom čerpadla.
f
Teleso odpeňovača namontujte znova na dosku odpeňovača
a utiahnite štyri upevňova-
cie skrutky.
g
Namontujte tlmič hluku
plastovou skrutkou
na okraj telesa a pomocou vzduchovej
hadice
ho spojte s tryskou difúzora
.
h
Trysku difúzora vložte s miernym tlakom do vstupu pre čerpadlo odpeňovača.
i
Preveďte jemný regulačný ventil
cez očko na telese odpeňovača. Montáž malého ozu-
beného kolieska so skrutkou
zasahujúceho do veľkého ozubeného kolieska
podod-
peňovacou doskou
odpeňovača. Namontujte tesnenie
dole na nádržke na penu
.
Nasaďte nádržku na penu a uzavrite ju bajonetovým uzáverom
otočením doľava.
TIP: Nádržka na penu spojovací kus pre hadicu na flotát.
Slovenčina
124
2277
2244
2233 2222
C
Umiestnenie odpeňovača
Odpeňovač umiestnite do panvy filtra.
j
Pre optimálnu prevádzku by hladina vody vo filtračnej nádrži mala byť 180 240 mm.
Vzhľadom k tomu, že zmeny hladiny vody majú priamy vplyv na odpeňovanie, odporúča sa
použiť automatickú reguláciu hladiny
EHEIM waterrefill
typu 3548.
Tip: Zmeny hladiny vody ovplyvňujú činnosť odpeňovača bielkovín. Preto odporúčame použiť
automatickú reguláciu hladiny
EHEIM waterrefill
typ 3548.
k
Najprv jemný regulačný ventil celkom otvorený a potom spustite čerpadlo. Jemný regulačný
v ventil pomaly uzavrite, sa hladina vody v odpeňovači ustáli medzi bajonetovým uzáver-
om a nádržkou na penu. Napoly otvorte vzduchový privádzací ventil (otočte skrutku dávko-
vača vzduchu
proti smeru hodinových ručičiek o 1-2mm nahor) a nechajte ho jeden
dva dni v tomto nastavení (zábehová fáza).
Ak začne tvorba peny po zábehovej fáze, môžete vykonať jemné nastavenie pre optimálne
odpeňovanie nastavením vzduchového privádzacieho ventilu a jemného regulačného ventilu.
l
Pre suché odpeňovanie otočte jemný regulačný ventil v smere hodinových ručičiek a
otvorte výpust vody. Pre vlhké odpeňovanie otočte jemný regulačný ventil proti smeru hodi-
nových ručičiek a zatvorte výpust vody. Odpeňovač
EHEIM skimmarine600
možno
pomocou silikónovej hadičky prevádzkovať ozónom do max. 50mg/h.
D
Nastavenie odpeňovača
2288
Slovenčina
125
E
Pokyny na starostlivosť
Usadeniny vodného kameňa na častiach odpeňovača vzniknuté v dôsledku vápencových čer-
vených rias sa dajú odstrániť ponorením postihnutých častí do 10 % roztoku kyseliny citróno-
vej. Následne ich dobre opláchnite vodou. Na čistenie odpeňovača alebo jeho častí v žiadnom
prípade nepoužívajte prostriedky na umývanie riadu alebo iné pracie prostriedky, ale len vodu
z vodovodu.
Žiadne diely odpeňovača bielkovín nie vhodné do umývačky riadu.
Skladovanie
1. Zoberte prístroj z akvária.
2. Vyčistite prístroj
3. Prístroj uskladnite na mieste bezpečnom proti mrazu.
Likvidácia
V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné zákonné predpisy. Informácie pre lik-
vidáciu elektrických a elektronických prístrojov v Európskom spoločenstve: V rámci
Európskeho spoločenstva sa pre elektricky prevádzkované prístroje zadáva likvidácia
prostredníctvom národných regulácií, ktoré založené na smernici 2012/19/EÚ o
elektronických starých zariadeniach (WEEE). Podľa toho sa prístroj nesmie zlikvidovať
s komunálnym alebo domovým odpadom. Prístroj sa odoberá bezplatne na
komunálnych zberných miestach, resp. zberných dvoroch druhotných surovín. Obal
výrobku pozostáva z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho ekologicky a odovzdaj-
te na opätovné zhodnotenie.
Odstavenie z prevádzky
Tip: Množstvo ozónu 5-10mg/hodina na 100 litrov morskej vody Pri vstupe vzduchu čerpadla
namontujte T-diel. Koniec T-kusu spojte s tlmičom hluku a druhý koniec s ozónovým zaria-
dením. Znížením prívodu vzduchu (uzatvorením ventila prívodu vzduchu) sa výrazne zlepší
odsávanie ozónu.
Technické údaje
EHEIM skimmarine600
220-240 V / 50 Hz
Typ 3552
Slovenčina
126
Pre akváriá do 200 - 600 l
44 - 132 Imp. Gal.
53 - 158 US Gal.
Nasávaný vzduch 300 - 540 l/h
Ø tela 16 cm
Odstavná plocha mm 190 x 160
Hladina vody mm 180 - 240
Rozmery D x Š x V cm 19 x 19 x 52,5
/