EHEIM AIR100 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Wymaganą ilość powietrza nastawia się przez obracanie pokrętła regu-
lacyjnego
a
.
Wymagany wzór bąbelków
e
nastawia się na dyszy
d
(np. przy użyciu
monety) (rys. B)
Nastawienie ilości powietrza
Regularnie sprawdzać filtr powietrza
i
(rys. C), pod kątem czystości i
wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia.
Krążek lcowy napowietrzacza EHEIM
d
może z czasem obrasti
zatykać się. Prowadzi to do wzrostu przeciciśnienia, które edukuje
przepływ powietrza i zwiększa zużycie membrany. Dlatego też należy re-
gularnie wymieniać krążek filcowy w dyszy EHEIM.
Pielęgnacja i czyszczenie
Włożyć wtyczkę sieciową w gniazdko.
Zwrócić uwagę na poziom wody i pętlę ściekową
g
!(rys. B)
Slovensky
air pump 100 (
Art. č.
3701)
air pump 200 (
Art. č.
3702)
air pump 400 (
Art. č.
3704)
Prevedenie: pozri typový štítok na motore
Ďakujeme
za zakúpenie nového vzduchovacieho čerpadla EHEIM. Rozhodli ste sa pre
akostný výrobok firmy EHEIM. Vzduchovacie čerpadlo jeakostný výrobok,
ktorý pracuje nanajvýš spoľahlivo. Nokonštrukcia puzdra zaručuje veľmi
tichú prevádzku. Vaše čerpadlo EHEIM je kompletne vybavené vzduchovou
hadičkou a vzduchovacou koncovkou použiteľnou pre najrôznejšie úlohy v ak-
váriu.
Príklady použitia: Okysličenie akváriovej vody, prevádzka filtrov vzduchom po-
háňaných filtrov alebo dekoračných prvkov alebo vytvorenie prúdenia vody.
Skôr než uvediete čerpadlo EHEIM do prevádzky alebo začnete vykonávať
údržbu, prečítajte si prosím tento návod na použitie.
Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky
si pozorne prečítajte a dodiavajte návod na
obsluhu a bezpečnost upozornenia. Dobre uchovajte
tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny Nikdy sa nedokajte sieťovej strčky
mokrými rukami.
Pred vykonávaním údbových pc vypnite všetky prístrojev
akváriu alebo vytiahnite siovú stku!Aby ste predišli oh-
rozeniu zdravia a života, nechajte v prípadepoškodenia
siového napájania
b
urob menurobcom, jeho ser-
visnou spolnoou alebo podobne kvalifikovanouosobou.
Poív pre akvaristické oblasti nasadenia iba v uzavretých
priestoroch.
Deti od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, sen-
zorickými alebo mentálnymi schopnoami alebo s nedosta-
točnými ssenoami a vedomosťami žu používať tento
prístroj len ak pod dozorom alebo boli poené o bez-
pečnom poívaní pstroja a rozume rizim, ktoré z toho
vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hr. Deti nes vyko-
návať čistenie a údržbu bez dozoru.
Pre vašu vlastnú bezpečnodoporujeme
vytvoriť na kábli slučku pre odkvapkávanie
vody, ktorá zamedzí, aby sa eventlne dostala
voda po bli do siovej suvky. Pri poití
rozvodnej zásuvky, alebo externého modulu
siového zdroja, sa musia tieto nachádzať nad siovou prí-
pojkou čerpadla.
Prívod vedenie tohoto spotrebiča sa ne nahradiť.
Bezpečnostné pokyny
Na ochranu pred pliš vysokým dotykovým napätím musí byť
inštalácia vybave prúdovým chničom s menovitým vypí-
nacím prúdom nie viac ako 30 mA. Kontaktujte odborného
elektrikára.
Prístroj alebo jeho časti nečistite v umývke riadu. Nie je
odol vi umývm riadu.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim
odpadom. Odovzdajte ho vo vašej miestnej zberni zvštnych
odpadov.
robok bol preskúšaný podľa rodných predpisov a
smerc a zodpovedá EU - norm.
Funkcia
a
otočný regulátor (množstvo vzduchu)
b
sieťový kábel
c
vzduchová ha-
dica
d
vzduchovacia koncovka
e
prúdenie vzduchu
f
očko na uchytenie
na stenu
g
odkvapná slučka
h
protisklzové pätky a tlmič chvenia
i
vzdu-
chový filter
Skontrolujte, či nie je prístroj poškodený a či sú k dispozícii všetky diely.
Montážne miesto resp. umiestnenie:
Vždy nad vodnou hladinou a mimo akvária (obr. B). Tým sa zabráni spät-
nému prúdeniu vody do čerpadla.
Neumiestňujte na alebo nad akvárium. Montážne miesto resp. umiestnenie
zvoľte tak, aby vzduchovacie čerpadlo nemohlo spadnúť alebo „putovať“ do
vody. Odporúčanie: Montáž s očkom na upevnenie na stenu (obr. B).
Hadicu
c
odrežte na potrebnú dĺžku a vzduchovaciu koncovku
d
spojte
so vzduchovacím čerpadlom. Vzduchovaciu koncovku umiestnite pomocou
prísavky v akváriu (obr. B). Ak byť pripojené na čerpadlá EHEIM air
pump 200 a 400, disponujúcimi dvoma vzduchovými prípojkami, iba jedno
príslušenstvo, použite T-diel, ktorý obdržíte u svojho predajcu. Nikdy ne-
prevádzkujte vzduchovú prípojku „naprázdno“, tzn. bez hadice a vzdu-
chovacej koncovky!
Vzduchovaciu koncovku
d
umiestnite v akváriu.
Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky.
Dbajte na hladinu vody a odkvapnú slučku
g
! (obr. B)
Uvedenie do prevádzky
Otáčaním otočného regulátora
a
nastavte požadované množstvo vzduchu
Na vzduchovacej koncovke
d
nastavte (napr. pomocou mince) požado-
vané prúdenie vzduchu
e
(obr. B).
Nastavenie množstva vzduchu
Vzduchový filter
i
(obr. C) kontrolujte pravidelne na znečistenie a v závis-
losti na stupni znečistenia ho vymeňte.
Plsťový kotúč vzduchovacej koncovky EHEIM
d
sa môže po určitom čase
zaniesť a upchať. To vedie k zvýšenému protitlaku, ktorý redukuje vzducho-
vací výkon a zvyšuje opotrebenie membrány. Vymieňajte preto pravidelne
plsťový kotúč vzduchovacej koncovky EHEIM.
Údržba a čistenie
Slovensko
air pump 100 (
artikel št.
3701)
air pump 200 (
artikel št.
3702)
air pump 400 (
artikel št.
3704)
Različica: glej tipsko ploščico na telesu motorja
Zahvaljujemo se
za nakup Vašega akvarijskega prezračevalnika EHEIM. Odločiliste se za kva-
liteten izdelek proizvajalca EHEIM. Zračna črpalkaakvarijskega prezračeval-
nika EHEIM je izdelana kvalitetno innjeno delovanje je izredno zanesljivo.
Nova konstrukcija ohišjazagotavlja skoraj neslišno delovanje. Zračna črpalka
EHEIM jekompletno opremljena z zračno cevjo in izhodno odprtino in je pri-
merna za različne uporabe v akvariju.
Primeri uporabe: bogatenje akvarijske vode s kisikom, delovanje zračnih filtrov
ali dekoracijskih elementov ali za ustvarjanje vodnih tokov. Pred zagonom
Vaše zračne črpalke EHEIM ali izvajanjem vzdrževalnih del skrbno preberite
priloženo navodilo za uporabo.
100
200 400
Typ 3701 Typ 3702 Typ 3704
230 - 240 V ~ l/h 100 2x 100 2x 200
120 V ~ US gal/hr 26,4 2x 26,4 2x 52,8
air pump
7619788 (50 Hz)
7619798 (60 Hz)
7400030
4002650
4002940
7400030
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

EHEIM AIR100 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu