Rowenta SMART FORCE CYCLONIC RR8021 WH Návod na obsluhu

Značka
Rowenta
Kategória
vysávače
Model
SMART FORCE CYCLONIC RR8021 WH
Typ
Návod na obsluhu
47
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
Tento prístroj pre vašu bezpečnosť zodpovedá platným normám a predpisom.
• Toto zariadenie je určené iba na domáce používanie. Pozorne si prečítajte
bezpečnostné pokyny. Nevhodné používanie alebo používanie, ktoré nie je
v súlade s návodom na použitie, zbavuje značku akejkoľvek zodpovednosti.
Vysávač je elektrický prístroj: musíte ho používať v normálnych
používateľských podmienkach.
Prístroj nepoužívajte, ak vám spadol a vykazuje viditeľné poškodenia alebo
anomálie týkajúce sa fungovania. V takom prípade prístroj neotvárajte,
ale odošlite ho do autorizovaného centra služieb zákazníkom, ktoré sa
nachádza najbližšie k vášmu bydlisku. Na vykonanie opravy a predídenie
nebezpečenstvu sú totiž potrebné špeciálne nástroje.
Opravu môžu vykonávať iba kvalikovaní pracovníci za použitia originálnych
náhradných dielov: svojpomocné opravovanie prístroja môže ohroziť
používateľa. Používajte iba originálne príslušenstvo (ltre, batérie…).
: ODNÍMATEĽNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA
STRAHA: Na nabíjanie batérie používajte iba takú odnímateľnú
napájaciu jednotku (nabíjačku), ktorá sa dodáva spolu s prístrojom (str. 107).
Batériu vyberte z prístroja pred jeho likvidáciou.
Pri vyberaní batérie musí byť prístroj odpojený od napájacej siete.
Batériu zlikvidujte bezpečným spôsobom.
Ak je kábel odnímateľnej napájacej jednotky (nabíjačky) poškodený alebo
nefunguje: použite výhradne odnímateľnú napájaciu jednotku (nabíjačku),
ktorá zodpovedá príslušnému modelu daného výrobcu a kontaktujte službu
zákazníkom alebo sa obráťte na najbližšie autorizované centrum služieb
zákazníkom (používaním univerzálnej odnímateľnej napájacej jednotky –
nabíjačky – spôsobíte zrušenie záruky).
Pri odpájaní odnímateľnej napájacej jednotky (nabíjačky) nikdy neťahajte
za napájací kábel.
Pred vykonaním údržby alebo čistením prístroj vždy vypnite.
Nedotýkajte sa rotujúcich častí, pokiaľ vysávač nie je vypnutý.
Nevysávajte mokré plochy, vodu ani žiadne iné kvapaliny, horúce látky,
príliš jemné látky (sadra, cement, popol...), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé
látky (rozpúšťadlá, odstraňovače starých náterov...), agresívne látky (kyseliny,
čistiace látky...), horľavé látky a výbušniny (na báze benzínu alebo alkoholu).
• Prístroj nikdy neponárajte do vody, nestriekajte na neho vodu a zabráňte jej
prístupu dovnútra.
• Pri čistení a údržbe sa riaďte používateľskou príručkou.
SK
48
Pre krajiny, ktoré sa riadia európskymi predpismi (označenie
) :
Deti staršie ako 8 rokov, osoby, ktoré nemajú potrebné skúsenosti alebo
vedomosti, alebo osoby, ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu
schopnosť, môžu tento prístroj používať len v prípade, že sú oboznámené s
bezpečným používaním zariadenia, ak sú pod dozorom a poznajú prípadné
riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu určené pre používateľa
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj a odnímateľnú nabíjaciu jednotku
(nabíjačku) skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Pre ďalšie krajiny, ktoré sa neriadia európskymi predpismi: Tento prístroj
nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
či mentálnymi schopnosťami ani osoby, ktoré o prístroji nemajú potrebné
vedomosti alebo s ním nemajú dostatočné skúsenosti, pokiaľ nie sú pod
dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla
pokyny týkajúce sa používania prístroja. Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s
prístrojom.
PREČÍTAJTE SI PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Pred použitím prístroja pozbierajte všetky predmety z podlahy (pozrite si návod na obsluhu)
• Aby nedošlo k žiadnej nehode, nedovoľte robotovi prechádzať cez elektrické káble iných spotrebičov.
• Skontrolujte, či používateľské napätie uvedené na výrobnom štítku nabíjačky vysávača zodpovedá napätiu vo
vašej elektrickej sieti. Akákoľvek chyba pripojenia môže spôsobiť nezvratné poškodenie výrobku a viesť k zrušeniu
platnosti jeho záruky.
•Odporúčame, aby ste vysávač po použití nabili, aby ste vždy mali optimálne dobitú batériu a mohli ste odstraňovať
prach pri plnom výkone a optimálnom využití autonómie.
• V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka…) sa odporúča vytiahnuť nabíjačku zo siete. V takom prípade sa môže
znížiť autonómia z dôvodu samovybíjania.
• Nevysávajte veľké úlomky, ktoré môžu zablokovať prívod vzduchu a poškodiť ho.
V závislosti od modelu:
• Robota nepoužívajte na koberci s dlhými vlasmi, zo zvieracej srsti ani so strapcami.
• Pozícia „Min“ je určená na vysávanie koberčekov a hustých či jemných kobercov a krehkých povrchov.
• Pozícia „TURBO/BOOST“ je určená na lepší výkon (v závislosti od modelu) odstraňovania prachu na všetkých
povrchoch v prípade silného znečistenia.
• Nezapínajte vysávač bez ltra na ochranu motora.
• Časti nádržky na prach a lter na ochranu motora neumývajte v umývačke riadu.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SÚVISIACE S LASEROM*
(*podľa modelu)
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER: Navigačný senzor obsahuje počas všetkých prevádzkových postupov laser triedy 1 v súlade s normou EN
60825-1.
• Laser nikdy nenasmerujte na iné osoby.
• Nepozerajte sa priamo do lúča svetla ani do jeho odrazu.
• Pri akejkoľvek údržbe vysávač vždy vypnite.
Je prísne zakázané akokoľvek upravovať (meniť) alebo sa pokúšať o opravu robota či navigačného senzora, lebo
hrozí riziko vystavenia sa nebezpečnej radiácii.
PRVOTRIEDNY LASEROVÝ VÝROBOK
49
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SÚVISIACE S BATÉRIOU* (*podľa modelu)
• Tento prístroj obsahuje akumulátory (lítiovo-iónové), ku ktorým majú z bezpečnostných dôvodov prístup len
kvalikovaní odborníci. Ak batéria už nedokáže udržať nabitie, blok batérií (lítiovo-iónových) treba vybrať. Ak
chcete akumulátory vymeniť, kontaktujte najbližšie autorizované centrum služieb zákazníkom.
• S batériami treba zaobchádzať opatrne. Batérie si nedávajte do úst. Dávajte pozor, aby batérie nezoskratovali
tým, že na ich okraje priložíte kovové predmety. Ak vznikne skrat, hrozí, že teplota batérií nebezpečne stúpne,
pričom môže spôsobiť vážne popáleniny a batérie môžu dokonca začať horieť. Ak batérie vytečú, nepretierajte
si oči ani sliznice. Umyte si ruky a oko vypláchnite čistou vodou. Ak nepríjemný pocit pretrváva, poraďte sa so
svojím lekárom.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SÚVISIACE S DIAĽKOVÝM
OVLÁDANÍM A VIRTUÁLNOU STENOU* (*podľa modelu)
V diaľkovom ovládači používajte dve nenabíjateľné batérie typu AAA 1,5 V.
Vo virtuálnej stene používajte štyri nenabíjateľné batérie typu AA 1,5 V.
Na vyberanie batérií nepoužívajte kovové predmety.
Batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie, sa nesmú dobíjať.
Nesmú sa miešať nové batérie so starými.
Batérie je potrebné vložiť správnou polaritou.
Vybité batérie je potrebné vybrať z prístroja a zlikvidovať bezpečným spôsobom.
Ak má byť diaľkové ovládanie dlhodobo uložené bez používania, treba z neho vybrať batérie.
Na napájacích spojeniach nesmie vzniknúť skrat.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podľa platných predpisov treba kompletný prístroj po dobe životnosti odniesť do autorizovaného centra služieb
zákazníkom, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.
Chráňme životné prostredie!
Váš prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
Likvidujte ho na zbernom mieste, aby došlo k jeho správnemu spracovaniu.
MÁTE PROBLÉM SO SVOJÍM PRÍSTROJOM?
V závislosti od modelu:
Nabíjačka sa nahrieva:
4 Ide o úplne normálny jav. Vysávač môže byť k nabíjačke nepretržite pripojený bez akéhokoľvek rizika.
Nabíjačka je pripojená, ale prístroj sa nenabíja:
- Nabíjačka je k prístroju pripojená nesprávne alebo je slabá.
4 Skontrolujte, či je nabíjačka dobre pripojená alebo požiadajte akreditované centrum služieb zákazníkom
o výmenu nabíjačky.
Prístroj sa zastavil počas prevádzky:
- Prístroj sa pravdepodobne prehrial.
4 Prístroj vypnite a aspoň hodinu ho nechajte vychladnúť.
4 V prípade opakovaného prehriatia sa obráťte na akreditované centrum služieb zákazníkom.
50
Prístroj sa vypol po zablikaní indikátora nabitia:
- Prístroj je vybitý.
4 Vysávač nabite.
Elektrická kefa už nefunguje tak dobre ako predtým a vydáva zvláštne zvuky:
- Rotačná kefa a pružná časť sú upchaté.
4 Vysávač vypnite a vyčistite ich.
- Kefa je opotrebovaná.
4 Požiadajte centrum služieb zákazníkom, aby kefu vymenilo.
- Remeň je opotrebovaný.
4 Požiadajte autorizované centrum služieb zákazníkom, aby remeň vymenilo.
Elektrická kefa sa vypína počas vysávania:
- Zaplo sa zabezpečenie.
4 Vypnite vysávač. Skontrolujte, či nejaký predmet nebráni rotácii kefy. Ak áno, blokujúci prvok odstráňte,
vyčistite elektrickú kefu a zapnite vysávač.
Vysávač vysáva slabšie, je hlučný, píska:
- Sací kanál je čiastočne zapchatý.
4 Odstráňte upchatie
- Zberná nádrž na prach je plná.
4 Vyprázdnite ju a vyčistite ju.
- Nádrž na prach je zle umiestnená.
4 Umiestnite ju správne.
- Sacia hlava je špinavá.
4 Odmontujte elektrickú kefu a vyčistite ju.
- Prachový lter na ochranu motora je plný.
4 Vyčistite ho.
V závislosti od modelu:*
Displej Popis poruchy Možný dôvod/riešenie
ERR1 Ľavé koliesko je zablokované.
Odstráňte blokujúci prvok.ERR2 Pravé koliesko je zablokované.
ERR3 Elektrická kefa je zablokovaná.
ERR4 Motor elektrickej kefy je preťažený.
Prístroj vypnite a pred opätovným zapnutím a použitím
počkajte aspoň 30 minút.
ERR8
Porucha detekčného kolieska pod
robotom
Odstráňte prekážky. Ak sa robot zasekol, uvoľnite ho.
ERR9
Predné a zadné snímače sa už
nedotýkajú zeme.
Zodvihnite prístroj a umiestnite ho na iné miesto na
zemi.
ERR10
Nádržka na prach a lter nie sú
umiestnené správne.
V robotovi nie je založená nádržka na
prach a lter.
Otvorte prístroj a opravte umiestnenie nádržky na prach
a lter.
Vložte do robota nádržku na prach a lter.
ERR11
Nárazník je zablokovaný alebo
nefunguje.
Ak sa robot zachytil o prekážku, uvoľnite ho. V prípade
potreby nárazník jemne stlačte a uvoľnite ho.
ERR12 Vnútorné hodiny nefungujú.
Vypnite a zapnite robota.
Ak problém pretrváva, kontaktujte Službu zákazníkom.
ERR13 Hnacie kolieska nefungujú správne
Ak sa robot zablokoval, uvoľnite ho. Ak kolieska blokujú
nejaké predmety, odstráňte ich.
51
V závislosti od modelu:*
Displej Popis poruchy Možný dôvod/riešenie
1032
Robot nedokáže nájsť nabíjaciu
stanicu
Nabíjacia stanica nie je zapojená do siete. Stanicu
zapojte.
Nabíjacia stanica je ťažko prístupná, lebo sa pri nej
nachádza prekážka.
Stanicu sprístupnite, aby sa k nej robot dokázal
dostať.
2001
Robot sa vypína pre nedostatok
batérie
Batéria je príliš slabá a robot sa nedokáže vrátiť na
nabíjaciu stanicu. Robota manuálne umiestnite na
nabíjaciu stanicu, aby sa nabil.
2010 Robot sa už nenachádza na zemi
Robot sa nadvihol.
Umiestnite ho späť na zem.
2020 Jedno z koliesok je zablokované
Jedno z koliesok sa zaseklo a nefunguje správne.
Robota vypnite a odstráňte prekážku.
2021 Sací motor je zablokovaný
Robot sa prestal správne zapínať. Vyplnením kódu
chyby 2021 zavolajte popredajné služby.
2022 Elektrická kefa je zablokovaná
Elektrická kefa nefunguje správne.
Robota vypnite a odstráňte prekážku.
Okrem toho vyčistite elektrickú kefu pomocou
priloženého nástroja na odstraňovanie vlasov a
chlpov.
2024 Robot si nedokáže nájsť priechod
Robot sa zasekol.
Robota premiestnite, položte ho na voľnú plochu a
znova zapnite vysávanie.
Robota premiestnite.
2025
Robot má problém so senzormi
klesania
Senzory klesania sú znečistené. Senzory klesania
vyčistite pomocou priloženej mäkkej handričky.
Robot sa zasekol na schodoch.
Robota premiestnite.
2030 Vo vysávači chýba vrecko na prach
Robot sa nezapína bez vrecka na prach.
Umiestnite vrecko na prach a lter správne.
Vrecko s ltrom prípadne vložte do robota.
2040 Pokazili sa senzory navigácie robota
Robot sa prestal správne zapínať. Vyplnením kódu
chyby 2040 zavolajte popredajné služby
2041 Pokazil sa gyroskop robota
Robot sa prestal správne zapínať. Vyplnením kódu
chyby 2041 zavolajte popredajné služby.
2050 Robot mal nejaký problém
Vypnite a zapnite robota a dajte ho naspäť
do dokovacej stanice. Po reštarte bude robot
pripravený na akýkoľvek príkaz.
Robot sa nezapína
Batéria robota nie je nabitá dosť na to, aby sa
zapla.
Robota umiestnite na nabíjaciu stanicu. Vypínač
ON/OFF pod robotom je v pozícii OFF.
Vypínač dajte do pozície ON.
SK
/