Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 Návod na obsluhu

Značka
Rowenta
Kategória
vysávače
Model
AIR FORCE 360 RH9051
Typ
Návod na obsluhu
38
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pre vašu bezpečnosť je tento prístroj v súlade s platnými normami a nariadeniami.
Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Pozorne
si prečítajte tieto bezpečnostné odporúčania. Výrobca nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávne použitie alebo použitie, ktoré nie je v súlade
snávodom na používanie.
Pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Záruka sa neuplatní v
prípade nevhodného používania alebo použitia, ktoré nie je v súlade s návodom
na obsluhu.
Váš vysávač je elektrický prístroj. Je potrebné používať ho v bežných
podmienkach používania.
Prístroj nepoužívajte, ak spadol a vykazuje viditeľné poškodenie alebo
anomálie týkajúce sa fungovania. V takom prípade prístroj neotvárajte, ale
zašlite ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska pri vašom
bydlisku, pretože na vykonanie nevyhnutných opráv potrebné špeciálne
pomôcky, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
Opravu môžu vykonávať iba kvalikovaní pracovníci za použitia originálnych
náhradných dielov. Svojpomocná oprava môže viesť k ohrozeniu používateľa.
Používajte iba zaručene originálne príslušenstvo (ltre, batérie...).
Warning: [Use only with – designation – charger]
VÝSTRAHA: Na nabíjanie batérie používajte iba takú napájaciu jednotku
(nabíjačku), ktorá sa dodáva spolu s prístrojom (str. 93/95).
Batériu vyberte z prístroja pred jeho likvidáciou.
Pri vyberaní batérie musí byť prístroj odpojený od napájacej siete.
Batériu zlikvidujte bezpečným spôsobom.
Ak je kábel vymeniteľnej napájacej jednotky (nabíjačky) poškodený, alebo ak
nefunguje, nepoužívajte inú vymeniteľnú napájaciu jednotku (nabíjačku) ako
model dodávaný výrobcom a obráťte sa na stredisko pre zákazníkov alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko (používanie univerzálnej vymeniteľnej
napájacej jednotky (nabíjačky) vedie kstrate platnosti záruky).
Nikdy neťahajte za elektrický kábel, aby ste odpojili vymeniteľnú napájaciu
jednotku (nabíjačku).
Pred údržbou alebo čistením prístroj vždy vypnite.
Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a
pohyblivých častí prístroja a najmä si dávajte pozor na rotačnú kefu. Nemierte
hadicu, trubicu ani príslušenstvo do očí alebo uší a nedávajte si ich do úst.
Pred pripojovaním alebo odpojovaním rotačnej kefy vždy vypnite prístroj.
Nedotýkajte sa otočných častí, kým prístroj nezastavíte aneodpojíte.
Nevysávajte mokré plochy, vodu ani žiadne iné kvapaliny, horúce látky, príliš
jemné látky (sadra, cement, popol...), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé látky
39
(rozpúšťadlá, odstraňovače starých náterov...), agresívne látky (kyseliny,
čistiace látky...), horľavé látky a výbušniny (na báze benzínu alebo alkoholu).
Prístroj nikdy neponárajte do vody, nestriekajte na neho vodu a zabráňte
jej prístupu dovnútra.
Informácie o spustení, nabíjaní, čistení a údržbe výrobku nájdete v
používateľskej príručke.
Pre krajiny, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Európskej únie
(označenie ) :
Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov
a osoby, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti, alebo
osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami,
pokiaľ pod dohľadom a poučené o bezpečnom používaní a poznajú
súvisiace riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu určené
pre používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj a vymeniteľnú
napájaciu jednotku (nabíjačku) skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8
rokov.
Pre ostatné krajiny, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia Európskej
únie :
Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
osobami, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s ním,
pokiaľ nie pod dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým
neposkytla pokyny týkajúce sa používania prístroja. Dohliadnite na to, aby sa
deti nehrali s prístrojom.
PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE
Skontrolujte, či sa napätie uvedené na popisnom štítku zariadenia zhoduje s napätím vašej elektrickej siete.
Každá chyba týkajúca sa zapojenia do elektrickej siete môže viesť denitívnym poškodeniam prístroja, na ktoré
sa nevzťahuje záruka.
Po používaní prístroja je vhodné zapojiť ho do nabíjačky, aby bol vždy k dispozícii s optimálne nabitou
batériou, aby ste mohli optimálne využívať jeho vysávací výkon aautomatickú prevádzku.
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti (prázdniny...) je vhodné nabíjačku zo zástrčky odpojiť. V opačnom
prípade môže dôjsť kzníženiu automatickej prevádzky vdôsledku samovybíjania.
Nevysávajte veľké predmety, ktoré môžu upchať a poškodiť prívod vzduchu.
V závislosti od modelu :
Nepoužívajte elektrickú kefku na koberce sdlhými vlasmi, zvieracie chlpy alebo strapce.
Na vysávanie kobercov a koberčekov, prípadne jemných a krehkých povrchov, nastavte na prístroji polohu
„Min“. Poznámka : Pravidelne kontrolujte, či sú kolieska násadca čisté.
Poloha „TURBO/BOOST“ pre najlepší výkon pri vysávaní na všetkých typoch podláh a vprípade silného znečistenia.
Poznámka : Ak prístroj kpovrchu priľne príliš silno, vráťte prepínač do polohy „Min“.
Nepoužívajte vysávač bez ochranného ltra motora.
Časti zásobníka na prach ani ochranný lter motora neumývajte vumývačke riadu.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE
Tento prístroj obsahuje batérie (niklovo-metalhydridové alebo lítium-iónové), ktoré z bezpečnostných
dôvodov dostupné len profesionálnym technikom. Ak už batéria nedokáže vydržať nabitá, (niklovo-
SK
40
metalhydridové alebo lítium-iónové) batérie je potrebné zlikvidovať. Ak chcete vymeniť batériu, obráťte sa na
najbližšie autorizované servisné stredisko.
S batériami sa musí zaobchádzať opatrne. Batérie nedávajte do úst. Je potrebné dávať pozor, aby ste pri
priložení kovových predmetov ku koncom batérie nevytvorili v batérii skrat. Ak dôjde ku skratu, teplota batérie
sa môže nebezpečne zvýšiť a môže spôsobiť vážne popáleniny, alebo sa vznietiť. Ak batéria vyteká, neutierajte
oči ani sa nedotýkajte sliznice. Umyte si ruky aopláchnite oči čistou vodou. Poraďte sa so svojím lekárom.
UPOZORNENIE - Batéria použitá v tomto prístroji môže pri nesprávnom použití spôsobiť požiar alebo
chemické popáleniny. Nesmie sa demontovať, skratovať, skladovať mimo rozsahu 0 ° C až 45 ° C alebo spaľovať.
Uchovávajte ju mimo dosahu detí. Nedemontujte ju ani nevhadzujte do ohňa.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V súlade s platnými právnymi predpismi je potrebné všetky nepoužiteľné zariadenia odniesť do autorizovaného
servisného strediska, ktoré sa postará oich správnu likvidáciu.
Chráňme životné prostredie!
Váš prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
Likvidujte ho nazbernom mieste, aby došlo kjeho správnemu spracovaniu.
PROBLÉMY SO SPOTREBIČOM?
V závislosti od modelu :
PROBLÉMY MOŽNÉ PRÍČINY RIEŠENIE
Nabíjačka sa zahrieva.
To je úplne normálne. Vysávač môže
zostať naďalej zapojený v nabíjačke bez
akéhokoľvek rizika.
Nabíjačka je zapojená, ale vysávač sa
nenabíja.
Nabíjačka nie je správne zapojená
vprístroji alebo je poškodená.
Skontrolujte, či je nabíjačka zapojená
alebo sa obráťte na autorizované servisné
stredisko, aby vám ju vymenilo.
Váš prístroj sa zastaví počas prevádzky a
kontrolka (kontrolky) nabíjania zabliká
(zablikajú) veľmi rýchlo.
Váš prístroj môže byť prehriaty.
Zastavte prístroj anechajte ho aspoň
hodinu vychladnúť.
Prístroj sa po zablikaní kontrolky
nabíjania zastavil.
Prístroj je vybitý. Nabite vysávač.
Elektrická kefka funguje menej účinne
alebo vydáva nezvyčajný hluk.
Otočná kefka alebo hadica sú upchaté. Vypnite vysávač avyčistite ich.
Kefka je opotrebovaná.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko, aby vám kefku vymenilo.
Remeň je opotrebovaný.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko, aby vám remeň vymenilo.
Elektrická kefka sa počas používania
zastavuje.
Teplotná poistka sa zapla.
Vypnite vysávač. Skontrolujte, či nič
nebráni otáčaniu kefky. Ak áno, odstráňte
prekážku a vyčistite blok motora, potom
zapnite vysávač.
41
Váš vysávač vysáva slabšie, je hlučný,
píska.
Trubica alebo pružná hadica sú čiastočne
upchaté.
Vyčistite ich.
Nádoba na prach je plná. Vyprázdnite avyčistite ju.
Vrecko na prach nie je správne vložené. Založte ho znovu.
Sacia hlava je znečistená.
Odmontujte elektrickú kefku avyčistite
ju.
Penový ochranný lter motora je plný. Umyte ho.
Pri nabíjaní vysávača kontrolka
(kontrolky) nabíjania zabliká (zablikajú)
veľmi rýchlo.
Nabíjačka nie je správna alebo je chybná.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko, aby vám nabíjačku vymenilo.
Ďakujeme, že ste si odložili návod na použitie.
SK
/

Táto príručka je vhodná aj pre