WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Značka
WMF
Model
Schnellkochtopf PerfectPlus
Typ
Safety instructions & instructions for use
183
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Návod na používanie
SK
Obsah
1. Bezpečnostné upozornenia
2. Obsluha tlakového hrnca
3. Pokyny pre obsluhu
4. Tepelná úprava v tlakovom hrnci
5. Štyri metódy zníženia tlaku
6. Starostlivosť o tlakový hrniec
Čistenie, uloženie, údržba
7. Mnohostranné použitie
8. Prehlásenie o záruke
9. Vylúčenie zodpovednosti
10. Odstránenie porúch
11. Tabuľka dôb tepelnej úpravy
Príslušenstvo a náhradné diely
viď obal
1. Bezpečnostné
upozornenia
1. Skôr ako začnete pracovať s tlakovým hrncom
WMF, láskovo si prečítajte celý návod na obsluhu
a všetky pokyny. Neodborné používanie môže
viesť k poškodeniu.
2. Nenechávajte tlakový hrniec používať také
osoby, ktoré sa predtým neoboznámili s
návodom na jeho obsluhu.
3. Pri používaní tlakového hrnca sa deti nemajú
zdržovať
v blízkosti.
4. Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec v rúre na
pečenie. Rukoväte, ventily a bezpečnostné
zariadenia by sa pri vysokej teplote poškodili.
Tlakový hrniec sa smie použiť iba na ten účel, na
ktorý je určený, a tým je varenie potravín.
5. Kým je tlakový hrniec pod tlakom, manipulujte
s ním veľmi opatrne. Nedotýkajte sa horúcich
povrchov. Použite držadlá a tlačidlá. Pokiaľ je to
nutné, použite rukavice.
6. Používajte tlakový hrniec len na také účely,
na ktoré je určený.
7. Toto zariadenie varí za pomoci tlaku. Nevhodné
používanie môže viesť k popáleninám. Dbajte na
to, aby bolo zariadenie pred zohriatím správne
zatvorené. Bližšie informácie nájdete v návode
na obsluhu.
8. Nikdy neotvárajte tlakový hrniec s násilím. Pred
otvorením sa uistite, že je vnútorný tlak úplne
odbúraný tak, aby signál varenia v rukoväti
poklesol. Berte, prosím, do úvahy, že sa signálu
varenia nesmiete dotýkať.
9. Kým nie je tlakový hrniec skôr naplnený vodou,
nezohrievajte ho, vážne by sa tým poškodil.
Minimum: 1/4 l vody.
185
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Obsluha tlakového hrnca
Pred prvým použitím
2.1. Otváranie hrnca
Posuňte varnú zarážku (7) obojstranne na koniec
držadla. Značky na varnej zarážke (7) musia byť
v polohe AUF/OPEN (otvorené).
Držadlom vrchnáka (5) otáčajte doprava, až kým
značky na vrchnáku a na dlhom držadle hrnca ne-
budú ležať (6) naproti sebe (B). Zdvihnite vrchnák.
2.2. Čistenie hrnca
Pred prvým použitím by sa mali odstrániť nálepky
a všetky diely tlakového hrnca umyť (viď odstavec
»Čistenie«).
Vrchnák otočte a odstráňte z neho držadlo (5).
Zatiahnite za oranžovú zarážku (4) na dolnej strane
držadla vrchnáka (5) v smere šípky až na jeho
koniec (C), vrchnák nadvihnite a vyveste (D).
Z vrchnáku odstráňte tesniaci krúžok (10) (O).
2.3. Zatváranie hrnca
Zaveste držadlo do vrchnáku a oranžovú
západku (4) zablokujte cez okraj vrchnáku s
počuteľným zaklapnutím (E). Tesniaci krúžok (10)
umiestnite do okraja vrchnáku tak, aby ležal pod
okrajom, ktorý je ohnutý dovnútra (G). Nasaďte
vrchnák (viď značky na vrchnáku a držadle hrnca)
a otáčajte držadlom vrchnáku doľava až na
doraz (B). Varnú zarážku (7) posuňte presne
do polohy ZU/LOCKED (zatvorené).
Hrniec sa nesmie chybne poskladať. Poskladať
sa smie iba opísaným spôsobom.
3. Pokyny pre obsluhu
3.1. Kontrola bezpečnostných zariadení
pred každým použitím
Presvedčte sa, či sú tesniaci krúžok (10) a okraj
vrchnáku čisté. Skontrolujte, či guľka na spodnej
strane vrchnáku leží viditeľne v bezpečnostnom
ventile (9) (G).
Ak sa guľka nachádza vo vrchnej dutine
bezpečnostného ventilu / podpory začiatočnej
zavárky (9), odstráňte držadlo (5) a potlačte ju
prstom do spodnej dutiny (F).
Odstráňte držadlo a tlakom prstu skontrolujte
pohyblivosť (H) hlavného ventilu (3).
Opticky skontrolujte, či je tesnenie varného
signálu (2) správne nasadené, a či nie je
poškodené.
Rešpektujte: Nepretlačujte tesnenie varného
signálu, poistka proti zvyškovému tlaku by sa
tým mohla poškodiť a správne fungovanie tla-
kového hrnca by už nemohlo byť zaručené (P).
Zaveste držadlo do vrchnáku (E). Nasaďte
vrchnák na hrniec a zatvorte ho (B).
3.2. Množstvá kvapaliny
Nezávisle na tom, či pri tepelnej úprave
používate nadstavce (12), je na vytvorenie pary
nutné minimálne 1/4 l kvapaliny.
Tlakový hrniec napĺňajte maximálne do 2/3, aby
sa neovplyvnilo jeho správne fungovanie (M).
Ak pripravujete pokrmy, ktoré penia alebo sa
silno rozpínajú (napr. mäsový vývar, strukoviny,
droby, kompót), napĺňajte hrniec maximálne do
polovice. Ďalšie pokyny viď odstavec »Príprava
plnohodnotnej stravy«.
Ak chcete potraviny pred varením opiecť
(napr. cibuľu, kúsky mäsa a pod.), môžete tla-
kový hrniec WMF použiť tak, ako bežný hrniec.
Pri konečnej tepelnej úprave, skôr než tlakový
hrniec zatvoríte, by ste mali roztopiť usadeninu
na pečenom mäse a pridať potrebné množstvo
kvapaliny (minimálne 1/4 l).
184
Dôležité upozornenie:
Dbajte na to, aby sa kvapalina nikdy úplne
neodparila. Mohlo by dôjsť k pripáleniu potravín
a k poškodeniu hrnca roztavenými plastovými
dielmi, alebo k poškodeniu varného miesta
roztavením hliníka na dne hrnca. V tomto prípade
vypnite tepelný zdroj a hrncom nepohybujte,
ato dokiaľ nebude úplne vychladnutý.
10. Tlakový hrniec nikdy nenapĺňajte viac ako do
2/3 celkového objemu. Ak varíte potraviny,
ktoré sa v priebehu tepelnej úpravy rozpínajú,
napr. ryžu alebo sušenú zeleninu, napĺňajte
tlakový hrniec maximálne do polovice jeho
objemu a dodržiavajte pritom prípadné
doplnkové pokyny výrobcu tohto hrnca.
11. Tlakový hrniec by nikdy nemal zostať bez
dohľadu. Prívod energie usmerňujte takým
spôsobom, aby varný signál nevystúpil nad
príslušný oranžový varný krúžok. Ak sa prívod
energie nezníži, ventilom bude unikať para.
Doba tepelnej úpravy sa zmení a úbytok
kvapaliny môže viesť k funkčným poruchám.
12. Používajte len také tepelné zdroje, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.
13. Ak varíte mäso s kožou (napr. volský jazyk),
ktoré môže vplyvom tlaku napuchnúť,
nepíchajte do neho, kým je koža napuchnutá,
mohli by ste sa spáliť.
14. Pred každým otvorením zatraste hrncom,
tak aby nevystrekli parné bubliny, ktoré by vás
mohli opariť. Zvlášť dôležité je to pri rýchlom
odparení alebo pod tečúcou vodou.
15. Pri rýchlom odparení alebo pod tečúcou vodou
držte vždy ruky, hlavu a telo v bezpečnej
vzdialenosti. Stúpajúca para by vám mohla
ublížiť.
16. Pred každým použitím skontrolujte bezchybný
stav bezpečnostných zariadení, ventilov
a tesnení. Len takým spôsobom môže byť
zaručené bezpečné fungovanie. Bližšie
informácie nájdete v návode na obsluhu.
17. Parný hrniec nepoužívajte na fritovanie
potravín v oleji pod tlakom. Nevhodné použitie
tlakového hrnca môže viesť k poraneniam.
18. V žiadnom prípade nezasahujte do
bezpečnostných zariadení
s výnimkou údržby tak, ako je uvedené v
návode na obsluhu.
19. Opotrebované diely pravidelne meňte (viď
prehlásenie o záruke). Diely, ktoré vykazujú
znateľné zmeny farieb, trhliny, alebo sú inak
poškodené alebo nesedia správne, je nutné
vymeniť za originálne diely WMF.
20. Používajte len originálne náhradné diely WFM.
Predovšetkým používajte len hrnce a vrchnáky
rovnakého modelu.
21. Tlakový hrniec nepoužívajte, ak je poškodený
alebo zdeformovaný alebo sú poškodené a
zdeformované jeho časti, príp. ak ich funkcia
nezodpovedá popisu v návode na obsluhu.
V takomto prípade sa obráťte na najbližší
špecializovaný obchod WMF alebo na servisné
oddelenie spoločnosti WMF Group GmbH.
Tento návod na obsluhu si dobre uschovajte.
187
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Vďaka poistke proti zvytkovému tlaku je možné
hrniec otvoriť iba vtedy, keď sa vnútorný tlak
úplne zníži, tzn. keď nie je viditeľný ani žltý tlakový
krúžok.
Ak zostane žltý krúžok viditeľný (K), zablokovala sa
poistka proti zbytkovému tlaku. Pre jej uvoľnenie
posuňte varnú zarážku (7) na moment do polohy
ZU/LOCKED (zatvorené).
Ak už neuniká para, krátko hrncom zatraste.
Tým sa z potravín uvoľnia prípadné parné bubliny
vytvárajúce sa predovšetkým u tekutých a kašovitých
pokrmov, ktoré by mohli po odstránení vrchnáku
vystreknúť. Teraz otočte držadlom vrchnáku doprava,
ako bolo popísané, a otvorte hrniec.
4.6. Pokyn pre indukčné sporáky
Univerzálne dno TransTherm® (11) je vhodné
pre všetky typy sporákov, vrátane indukčných.
U indukčných sporákov možno pri vyšších
teplotách počuť bzučanie.
Tento šum je technicky podmienený a nie je príz-
nakom defektu sporáku alebo tlakového
hrnca. Veľkosť hrnca a varného poľa by sa mali
shodovať, pretože v opačnom prípade existuje
predovšetkým u malých priemerov riziko,
že varné pole (magnetické pole) nebude zod-
povedať dnu hrnca.
5. Tri metódy na zníženie tlaku
Dôležité pokyny:
Po príprave pokrmov, ktoré penia alebo sa
rozpínajú (napr. strukoviny, mäsový vývar,
obilniny), by ste nemali znižovať tlak v hrnci
metódou
2 alebo 3.
Pri odparovaní metódou 2 alebo 3 by zemiaky
varené v šupke praskli.
Pri rýchlom odparení za pomoci varnej zarážky
alebo pod tečúcou vodou držte vždy ruky, hlavu
a telo v bezpečnej vzdialenosti. Stúpajúca para by
vám mohla ublížiť.
Metóda 1
Hrniec odstráňte z tepelného zdroja. Varný signál
(1) sa v krátkom čase zníži. Kým je celkom scho-
vaný v držadle (I), posúvajte varnú zarážku pomaly
na AUF/OPEN (otvorené). Týmto spôsobom sa pod
držadlom vrchnáku vypustí prítomný zvyšok pary.
Ak už neuniká para, krátko hrncom zatraste,
aby sa z pokrmu uvoľnili vytvorené parné bubliny.
Metóda 2
U pokrmov s krátkymi dobami tepelnej úpravy
(napr. zelenina) posúvajte varnú zarážku (7)
pomaly postupne v smere AUF/OPEN (otvorené)
(A), až kým pod držadlom vrchnáku nezačne
unikať para.
Pokiaľ je varná zarážka úplne v polohe AUF/OPEN
(otvorené), para neuniká a varný signál sa celkom
zníži (I), zatraste hrncom a otvorte ho.
Metóda 3
Ak vás unikajúca para ruší, postavte hrniec jedno-
ducho do drezu a nechajte cez vrchnák tiecť stu-
denú vodu (L), až kým sa varný signál (1) neschová
v držadle vrchnáku (I). Hrncom krátko zatraste
a otvorte ho.
186
Pozor! Pri tepelnej úprave dbajte vždy na
dostatočné množstvo kvapaliny, a tiež na to, aby
sa kvapalina z potravín nikdy úplne neodparila.
Pri nedodržaní tohto pokynu môže dôjsť
k pripáleniu potravín, k poškodeniu hrnca
a plastových držadiel.
4. Tepelná úprava v tlakovom hrnci
4.1. Všeobecné
V tlakovom hrnci sa pokrmy pripravujú pod tlakom,
tj. pri teplotách nad 100 °C. Tým sa doba tepelnej
úpravy zníži až o 70 %, čo prináša významnú
úsporu energie. Pri krátkej úprave v pare zostane
vo veľkej miere zachovaná vôňa, chuť a vitamíny.
4.2. Tepelná úprava s nadstavcami
Podľa veľkosti tlakového hrnca je možné pri tepel-
nej úprave používať nadstavce (12) a vložku (13).
Nadstavce a vložka sú k dispozícii ako príslušenstvo
v odbornej predajni (viď »Príslušenstvo a náhradné
diely« na obale).
4.3. Ohrev
Zatvorený naplnený hrniec postavte na tepelný
zdroj a prívod energie nastavte na maximum.
Cez podporu začiatočnej zavárky (9), ktorá je
súčasne aj bezpečnostným ventilom, uniká vo fáze
zavárky vzduch, až kým sa ventil počuteľne nezat-
vorí a nezačne sa vytvárať tlak.
Varný signál (1) stúpa, žltý tlakový krúžok a oba
oranžové varné krúžky sú viditeľné (J).
Včas a dostatočne znížte prívod energie tak, aby
zostal oranžový varný krúžok odporúčaný v recepte
ešte viditeľný.
4.4. Doby tepelnej úpravy
Doba tepelnej úpravy sa začína vtedy, kým je varný
krúžok odporúčaný v recepte celkom viditeľný.
Dbajte na to, aby bola poloha krúžku stála. Prívod
energie usmerňujte zodpovedajúcim spôsobom.
Pokiaľ sa varný signál (1) zníži pod odporúčaný
oranžový varný krúžok, je nutné zvýšiť intenzitu
tepelného zdroja.
Doba tepelnej úpravy sa tým trocha predĺži.
Pokiaľ varný signál (1) stúpne nad druhý oranžový
varný krúžok, je tlak pary príliš vysoký a para začne
počuteľne unikať hlavným ventilom (3) v držadle
vrchnáku.
Odstráňte hrniec z varného miesta, počkajte,
kým sa varný signál nezníži na druhý oranžový
varný krúžok a znížte prívod energie.
Krátke doby tepelnej úpravy pod tlakom sú
umožnené vyššími teplotami, ktoré vznikajú
v hrnci na základe tlaku pary:
Prvý krúžok, cca 110 °C pre chúlostivejšie pokrmy
akými sú ryby alebo kompóty.
(prevádzkový tlak 45 kPa, regulačný tlak 130 kPa)
Druhý krúžok, cca 119 °C pre všetky ostatné jedlá.
(prevádzkový tlak 95 kPa, regulačný tlak 130 kPa)
Pre úsporu energie je možné vypnúť tepelný zdroj
už pred koncom doby tepelnej úpravy, pretože
teplo nahromadené v hrnci postačí na dokončenie
varného procesu. Doba tepelnej úpravy rovnakých
jedál sa môže líšiť podľa množstva, druhu a kvality
konkrétnych potravín.
4.5. Otváranie hrnca
Po uplynutí doby tepelnej úpravy odstráňte tlakový
hrniec z tepelného zdroja. Vrchnák sa smie otvoriť
a odstrániť z hrnca v zásade iba vtedy, keď je hr-
niec úplne bez tlaku, tzn. keď je varný signál (1)
celkom schovaný v držadle (I).
189
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
nedierovaný a ovocie podľa potreby pocukrujte.
Zohrievajte na 2. oranžový varný krúžok. Podľa
druhu ovocia sa doba úpravy pohybuje medzi
10–20 minútami.
Tlak v hrnci znížte pod tečúcou vodou (metóda
3). Pred otvorením krátko zatraste hrncom.
7.5. Sterilizácia
Je tiež možné rýchlo sterilizovať kojenecké fľaše,
zaváracie poháre atď.
Postavte ich do dierovaného nadstavca otvorom
nadol, pridajte 1/4l vody a sterilizujte 20min
na 2. oranžový varný krúžok. Nechajte pomaly
odpariť (metóda 1).
7.6. Tepelná úprava s nadstavcami
Podľa veľkosti tlakového hrnca je možné
pri tepelnej úprave používať nadstavce a
vložku. Nadstavce a vložka sú k dispozícii ako
príslušenstvo v odbornej predajni.
V tlakovom hrnci je možné súčasne pripravovať
viaceré pokrmy. Jednotlivé prílohy sa oddelia
nadstavcami. Ako prvý sa bez nadstavca vloží do
hrnca pokrm s najdlhšou dobou úpravy.
Príklady
Pečienka (20 min) – dno hrnca
Zemiaky (8 min) – dierovaný nadstavec
Zelenina (8 min) – nedierovaný nadstavec
Najskôr 12 min tepelne upravujte pečienku.
Potom hrniec otvorte podľa návodu. Zemiaky
položte do dierovaného nadstavca na vložku,
zeleninu do nedierovaného nadstavca, hrniec
zatvorte a pokrmy upravujte ďalších 8 minút.
V prípade, že sa doby tepelnej úpravy podstatne
nelíšia, je možné dať do hrnca všetky nadstavce
súčasne.
Pri otváraní v priebehu úpravy uniká para, preto
do hrnca pridajte trocha viac kvapaliny, než je
normálne nutné.
8. Prehlásenie o záruke
Počas záručnej doby garantujeme bezchybné
fungovanie výrobku a všetkých jeho častí. Záručná
doba trvá 3 roky a začína plynúť dátumom nado-
budnutia výrobku u špecializovaného predajcu
spoločnosti WMF. Zdokumentovať ho treba kom-
pletným vyplnením záručného listu predavačom.
Ak počas záručnej doby dôjde na výrobku k vzniku
nedostatkov, bezplatne ich odstránime výmenou
chybných dielov.
Chybné diely môžu vymeniť iba špecializovaní pre-
dajcovia spoločnosti WMF alebo servisné oddelenie
spoločnosti WMF Group GmbH v Geislingene.
Nárok na záruku sa vzťahuje výhradne na tento
nárok. Ďalšie nároky vyplývajúce zo záruky sú
vylúčené.
Na uplatnenie nároku na záruku je nutné predložiť
záručný list.
Kupujúcemu bude vydaný spolu s tlakovým hrn-
com WMF. Nárok na záruku možno uplatniť iba pri
predložení kompletne vyplneného záručného listu.
Vyhlásenie o záruke neobmedzuje vaše zákonné
práva na poskytnutie záruky.
V rámci záručnej lehoty vám prináležia zákonné
práva na poskytnutie záruky na dodatočné splne-
nie, zníženie, odstúpenie a náhradu škody v zákon-
nom rozsahu.
Z povinnosti poskytnutia záruky je vylúčené:
– tesnenie signalizujúce varenie,
– bezpečnostný ventil,
– tesniaci krúžok.
Tieto diely podliehajú prirodzenému opotrebeniu.
10-ročná záruka dodania náhradných dielov.
188
6. Starostlivosť o tlakový hrniec
6.1. Čistenie
Tlakový hrniec čistite po každom použití.
Uvoľnite držadlo vrchnáku a umyte ho na oboch
stranách pod tečúcou vodou (D)(N).
Z vrchnáka sa uvoľní tesniaci krúžok (10) (O)
a ručne sa umyje.
Hrniec, vrchnák a nadstavce je možné umývať
v umývačke na riad. Zvyšky pokrmov neoškrabujte,
ale odmočte.
Vápenitú usadeninu odstráňte povarením vody
s octom.
Čistite pravidelne tiež dno hrnca.
6.2. Uskladnenie
Po čistení položte veko na hrniec opačne. Tesniaci
krúžok (10) po čistení uložte zvlášť, aby sa neo-
potreboval.
6.3. Údržba
Tlakový hrniec je technický spotrebný predmet,
ktorého jednotlivé súčiastky sa môžu opotrebovať.
Preto by sa všetky jednotlivé súčiastky mali po
dlhšom používaní skontrolovať podľa »zoznamu
náhradných dielov«.
Príslušné súčiastky so zrejmými zmenami
je nutné vymeniť.
Používajte len originálne náhradné diely výrobcu.
Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu držadla
vrchnáka (5), je nevyhnutná oprava v závode.
7. Mnohostranné použitie
Výhody tepelnej úpravy pod tlakom neplatia len
pre bežné druhy prípravy:
7.1. Príprava hlbokozmrazených potravin
Hlbokozmrazené potraviny je možné vložiť z
mrazničky priamo do hrnca. Mäso na opečenie
nechajte predtým trocha rozmraziť. Zeleninu je
možné sypať z obalu rovno do nadstavca.
Doba začiatočnej zavárky sa predĺži, doba
tepelnej úpravy sa nemení.
7.2. Príprava plnohodnotnej stravy
Na prípravu plnohodnotnej stravy sa často
používajú obilniny a strukoviny. Pri príprave v
tlakovom hrnci už nie je bezpodmienečne nutné
obilniny a strukoviny namáčať. Doba tepelnej
úpravy sa v tomto prípade predĺži asi o polovicu.
K 1/4 l minimálnej kvapaliny pridajte na 1 diel
obilnín/strukovín min. 2 diely kvapaliny. Zvyškové
teplo varného miesta sa dá využiť pre ďalšie
napučanie. Pri príprave pokrmov, ktoré penia
alebo sa rozpínajú (obilniny, strukoviny), dbajte
na to, aby bol hrniec naplnený maximálne do
polovice.
7.3. Zaváranie
Poháre s objemom 1l sa zavárajú v tlakových
hrncoch s objemom 6,5 l a 8,5 l, menšie poháre v
hrncoch s objemom 4,5 l. Potraviny sa pripravujú
bežným spôsobom. Do hrnca nalejte 1/4 l
vody. Zaváracie poháre uložte do dierovaného
nadstavca.
Zeleninu/mäso zavárajte na 2. oranžový varný
krúžok cca. 20 min
Kôstkovice na 1. oranžový varný krúžok cca. 5 min
Malvice na 1. oranžový varný krúžok cca. 10 min
Hrniec nechajte pomaly ochladiť (metóda 1) -
neznižujte tlak v hrnci za pomoci varnej zarážky
ani pod tečúcou vodou, pretože by sa z pohárov
vytlačila šťava.
7.4. Odšťavovanie
V tlakovom hrnci sa dajú v malom množstve
vyrábať ovocné šťavy.
Do hrnca nalejte 1/4 l vody, ovocie položte
do dierovaného nadstavca a ten uložte na
191
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Príčina
Nevhodný priemer varného miesta.
Nesprávny energetický stupeň.
Vrchnák nie je správne nasadený.
Guľka v bezpečnostnom ventile/podpore
začiatočnej zavárky (9) neleží správne.
Chýba kvapalina (min. 1/4 l).
Tesniaci krúžok (10) a/alebo okraj hrnca sú
znečistené.
Varná zarážka (7) nie je v polohe ZU/LOCKED (zatvorené).
Dichtungsring (10) beschädigt oder hart
(durch Verschleiß).
Guľka vo ventile neleží správne. Guľka bola
zatlačená do hornej dutiny.
Pri poruchách tlakový hrniec vždy odstráňte z
varného miesta. Nikdy ho neotvárajte násilne.
Odstránenie
Voľba varného miesta, ktoré je vhodné pre
priemer hrnca.
Nastavte na najvyšší energetický stupeň.
Tlak v hrnci úplne znížte, otvorte ho. Skontrolujte
správnu polohu tesniaceho krúžku (10) a hrniec
znova zatvorte.
Tlak v hrnci úplne znížte, otvorte ho, odstráňte
držadlo, skontrolujte bezpečnostný ventil (9),
skontrolujte polohu kovovej guľky vo vrchnáku
(F) a (G) hrniec znova zatvorte.
Tlak v hrnci úplne znížte, otvorte vrchnák.
Doplňte kvapalinu a hrniec znova zatvorte.
Tlak v hrnci úplne znížte, otvorte vrchnák.
Očistite tesniaci krúžok (10) a okraj hrnca
a hrniec znova zatvorte.
Varnú zarážku (7) dajte do polohy ZU/LOCKED (zatvorené).
Dichtungsring (10) durch einen original
WMF Dichtungsring erneuern.
Tlak v hrnci úplne znížte, otvorte vrchnák
a odstráňte držadlo. Zatlačte guľku do spodnej
dutiny (F), skontrolujte pohyblivosť (G) hlavného
ventilu (3) a hrniec znova zatvorte.
190
9. Vylúčenie zodpovednosti
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté
z nasledujúcich príčin:
– Nevhodné a neodborné používanie
- Chybné alebo neopatrné zaobchádzanie
- Neodborne vykonané opravy
Montáž náhradných dielov, ktoré sa
nezlučujú s pôvodným vyhotovením
- Chemické alebo fyzikálne vplyvy na
povrchoch hrnca
- Nedodržiavanie tohto návodu na obsluhu
Názov a adresa poskytovateľa záruky
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Záručné nároky sa uplatňujú buď priamo u výrobcu
alebo v autorizovanej odbornej predajni WMF.
10. Odstránenie porúch
Poruchy tlakového hrnca
Doba začiatočnej zavárky je príliš dlhá alebo
varný signál (1) nestúpa.
Z vrchnáku stúpa para.
Z bezpečnostného ventilu/podpory začiatočnej
zavárky (9) stúpa nepretržite para.
(Neplatí pre dobu začiatočnej zavárky.)
193
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Polievky
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
amaximálny objem 1/2 l
kvapaliny. Nie je vyžadovaný
špeciálny nadstavec.
Zelenina
Variť na 1. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny. Pre kyslú kapustu
a červenú repu nie je vyžadovaný
špeciálny nadstavec. Pre všetky
ostatné pokrmy použite dierovaný
nadstavec. Od fazuľe sa zvyšuje
teplota varenia (2.krúžok).
Strukoviny
Obilniny
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
amaximálny objem 1/2 l
kvapaliny. Na 1 diel obilnín
dajte 2 diely vody.
Nenamočené obilniny sa varia
o 20 - 30 minút dlhšie. Mliečna
ryža sa pripravuje na 1. krúžok.
Ovocie
Variť na 1. krúžok a dbať na
minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
Tipy a triky pre
tepelnú úpravu
Minúty
Hrachová, šošovicová polievka 12 -15 namočené strukoviny
Mäsový vývar 25 -30 platné pre všetky druhy mäsa
Zeleninová polievka 5 -8
Gulášová polievka 10 -15
Kuracia polievka 20 -25 doba tepelnej úpravy je závislá na veľkosti
Polievka z hovädzieho chvosta 35
Zemiaková polievka 5 -6
Baklažány, uhorky, paradajky 2 -3 zelenina pripravovaná
Karfiol, paprika, pór 3 -5 v pare sa tak rýchlo nerozvarí
Hrach, zeler, kaleráb 4 -6
Fenykel, zemiaky, kel 5 -8
Fazuľa, kapusta biela,
kapusta červená 7 -10
Kyslá kapusta 10 -15
Červená repa 15 -25
Varené zemiaky 6 -8
Zemiaky v šupke 6 -10 zemiaky varené v šupke pri veľmi rýchlom
odparení
prasknú
Hrach, fazuľa, šošovica 10 -15 veľkú fazuľu variť o 10 minút dlhšie
Pohánka, proso 7 -10 doba tepelnej úpravy namočených obilnín
Kukurica, ryža, špalda 6 -15 doba tepelnej úpravy namočených obilnín
Mliečna ryža 20 -25 na 1. krúžok
Dlhozrnná ryža 6 -8
Celozrnná ryža 12 -15
Pšenica, raž 10 -15 doba tepelnej úpravy namočených obilnín
Čerešne, slivky 2 -5 doporučuje sa dierovaný nadstavec
Jablká, hrušky 2 -5 doporučuje sa dierovaný nadstavec
Doba tepelnej úpravy sa začína vtedy, keď je predpísaný varný krúžok viditeľný
Uvedené doby sú orientačné
Je lepšie voliť kratšie doby tepelnej úpravy, potraviny sa vždy dajú dovariť
Pri dobách tepelnej úpravy uvedených pre zeleninu budú pokrmy “al dente”
Na 1.krúžok dosahuje teplota úpravy 110 °C a na 2.krúžok 119 °C
Recepty nájdete na www.wmf.com
192
11. Tabuľka dôb tepelnej úpravy
Bravčové a teľacie mäso
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
Žiadny pokrm nevyžaduje
špeciálny nadstavec.
Hovädzie mäso
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
V prípade hovädzieho jazyka je
nutný dierovaný nadstavec.
Kuracie mäso
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny. V prípade sliepky
na polievku je nutný dierovaný
nadstavec.
Divina
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
Nie je vyžadovaný špeciálny
nadstavec.
Jahňacie mäso
Variť na 2. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
Ryby
Variť na 1. krúžok a dbať
na minimálny objem 1/4 l
kvapaliny.
Pre ragú alebo guláš nie je
nutný žiadny nadstavec,
viných prípadoch použite
dierovaný nadstavec.
Minúty
Bravčové rezančeky 5 - 7
Bravčový guláš 10 - 15
Bravčová pečienka 20 - 25 doba tepelnej úpravy je závislá na veľkosti a tvare
Teľacie rezančeky 5 - 7
Teľací guláš 10 - 15
Teľacie koleno v kuse 25 - 30
Teľací jazyk 15 - 20 zakryť vodou
Teľacia pečienka 20 - 25 doba tepelnej úpravy je závislá na veľkosti a tvare
Fašírka 10 -15
Sviečkovica 30 - 35
Hovädzí jazyk 45 - 60
Hovädzie rezančeky 6 - 8
Guláš 15 - 20
Roláda 15 - 20
Hovädzia pečienka 35 - 45 doba tepelnej úpravy je závislá na veľkosti a tvare
Sliepka na polievku 20 - 25 max. 1/2 celkového objemu
Kuracie diely 6 - 8
Morčacie stehno 25 - 30 závislé na hrúbke stehna
Morčacie ragú 6 - 10 to isté platí pre moriaka
Morčací rezeň 2 - 3
Zajačia pečienka 15 - 20
Zajačí chrbát 10 - 12
Jelenia pečienka 25 - 30
Jelení guláš 15 - 20
Jahňacie ragú 20 - 25 baran má dlhšiu dobu tepelnej úpravy
Jahňacia pečienka 25 - 30 doba tepelnej úpravy je závislá na veľkosti a tvare
Rybie filé 2 - 3 dusené vo vlastnej šťave
Celé ryby 3 - 4 dusené vo vlastnej šťave
Ragú alebo guláš 3 - 4
/