Ryobi RBC52FSB Používateľská príručka

Značka
Ryobi
Kategória
vyžínače trávy
Model
RBC52FSB
Typ
Používateľská príručka
201
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
Tento produkt bol skonštruovaný a vyrobený podľa
vysokého štandardu spoločnosti Ryobi pre spoľahlivosť,
jednoduchú obsluhu a bezpečnosť operátora. Pokiaľ
ju budete udržiavať v dobrom stave, budete mať počas
dlhých rokov odolné, výkonné a bezpečné záhradnícke
náradie.
VAROVANIE
Aby nedošlo k vážnemu poraneniu, nepoužívajte
zariadenie, pokiaľ ste si predtým dôkladne s
porozumením neprečítali tento návod na obsluhu. Pri
ich nedodržaní by mohlo dôjsť k nehodám ako úder
elektrickým prúdom, požiar alebo závažné osobné
poranenie. Odložte si tento návod na obsluhu a
pravidelne ho kontrolujte, dosiahnete tak bezpeč
prevádzku a môžete informovať iné osoby, ktoré môžu
tento produkt používať.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
Nedovoľte tento produkt používať deťom a
nezaškoleným osobám.
Nikdy neštartujte ani nespúšťajte motor v uzavretom
alebo nedostatočnej vetranom priestore – pri
nadýchaní výfukových plynov hrozí usmrtenie.
Pred každým použitím vyčistite pracovisko. Odstráňte
všetky predmety, ako sú kamene, rozbité sklo, klince
a drôty, ktoré by mohli spôsobiť nehodu. Odstráňte
všetky predmety ako káble, svetlá, drôty alebo vlákna,
ktoré by sa mohli zamotať do rezného ostria.
Vždy noste ochranu očí označenú značkou zhody s
EN166.
Používajte ochranu hlavy a zraku, predídete tak
poraneniam od padajúcej sutiny.
Noste hrubé a dlhé nohavice, topánky a rukavice.
Nenoste voľné pohodlné oblečenie, krátke nohavice,
bižutériu žiadneho druhu, ani nepracujte bosí.
Dlhé vlasy zaistite, aby boli nad úrovňou pliec a
nedošlo tak k ich zamotaniu do pohyblivých dielov.
Všetci okolostojace osoby, deti a domáce zvieratá
musia byť vo vzdialenosti minimálne 15 m.
Nepoužívajte tento produkt, keď ste unavení, chorí
alebo pod vplyvom, alkoholu, drog alebo liekov.
Nepracujte pri nedostatočnom osvetlení.
Udržujte bezpečný postoj a rovnováhu. Nepreceňujte
sa. Pri siahaní príliš ďaleko môžete stratiť rovnováhu a
vystaviť sa horúcim povrchom.
Žiadnu časť
tela nedávajte do blízkosti žiadnej
pohybujúcej sa časti.
Nedotýkajte sa priestorov v okolí výfuku, tlmiča alebo
motora zariadenia, tieto diely sú počas činnosti horúce.
Pred dopĺňaním paliva, čistením, údržbou alebo
skladovaním, vždy zastavte motor, odpojte vodič
zapaľovacej sviečky a nechajte zariadenie vychladnúť.
Pred použitím skontrolujte zariadenie, či nemá voľ
upínače, neuniká palivo a pod.
Pred použitím vymeňte všetky poškodené diely.
Skontrolujte a utiahnite prípadne uvoľnené diely.
Palivo miešajte a skladujte v nádobe určenej na palivo.
Palivo miešajte vonku, v bezpečnej vzdialenosti
od zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. Akýkoľvek
rozliaty benzín ihneď utrite. Pred spustením motora sa
presuňte 9 m (30 stôp) od miesta na dopĺňanie paliva.
Pred doplnením paliva alebo skladovaním zariadenia
zastavte motor a nechajte zariadenie vychladnúť.
Sutina sa pri zásahu ostrím môže vymrštiť a doletieť
na značnú vzdialenosť.
Pred prácou odstráňte z pracoviska všetku sutinu.
Všetci okolostojace osoby (najmä deti) musia byť vo
vzdialenosti minimálne 15 m od pracoviska.
Pred prevozom v automobile nechajte motor
vychladnúť, vyprázdnite palivovú nádrž a zaistite
zariadenie pred posunutím. Pred skladovaním
zariadenia alebo počas prepravy zakryte ostrie
ochranným krytom ostria.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
OREZÁVAČ
Ak je hlava s vláknom prasknutá, vyštrbená alebo
inak poškodená, vymeňte ju. Skontrolujte, či je hlava
strihača správne namontovaná a bezpečne upnutá. V
opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
Skontrolujte, či sú všetky kryty, odchyľovače a
rukoväte bezpečne nasadené.
Používajte len originálne náhradné diely výrobcu.
Pri práci musí vždy byť nasadený ochranný kryt a musí
byť v dobrom stave.
Rukoväť držte pevne. Nástroj vždy držte pevne za obe
rukoväte, udržiavajte správne vyváženie s hmotnosťou
rovnomerne rozloženou na oboch nohách.
Hlavu strihača udržiavajte pod úrovňou pásu.
Zariadenie nikdy nepoužívajte s reznou hlavou v
polohe 76 cm alebo viac nad úrovňou zeme.
KROVINOREZ
Po zastavení motora pokračuje v otáčaní ostria v
hustej tráve alebo dreňovej burine, kým sa nezastaví.
Pri práci musí vždy byť nasadený ochranný kryt a musí
202
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
byť v dobrom stave.
Pri montáži alebo demontáži ostrí použite hrubé
rukavice.
Predtým, ako sa pokúsite odstrániť akúkoľvek
prekážku zachytenú alebo zaseknutú v ostrí alebo
pred demontážou a montážou ostria vždy zastavte
motor a odpojte vodič zapaľovacej sviečky.
Ne pokúšajte sa dotýkať rotujúceho ostria, ani ho
zastaviť.
Po zastavení motora alebo uvoľnení regulačného
spínača ostrie ďalej beží na voľnobeh a môže spôsobiť
poranenie. Udržiavajte primeranú kontrolu, kým sa
ostrie úplne neprestane otáčať.
Vymeňte ostrie, ktoré bolo poškodené. Pred každý,
použitím vždy skontrolujte, či je ostrie namontované
správne a bezpečne utiahnuté. V opačnom prípade
môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
Používajte len originálne náhradné diely výrobcu.
Ostrie Tri-Arc je vhodné len na strihanie dreňovej
buriny a viniča. Nepoužívajte na žiadne iné účely.
Ostrie Tri-Arc nikdy nepoužívajte na rezanie drevitých
kríkov.
Zachytenie ostria je reakcia, ktorá nastane, keď sa
rotujúce ostrie dostane do kontaktu a čímkoľvek, čo
nedokáže prerezať. Tento kontakt môže spôsobiť
zastavenie ostria na okamih a následné šklbnutie
zariadenie smerom od zasiahnutého predmetu.
Táto reakcia môže byť dostatoč
ne prudká, aby
spôsobila stratu kontroly obsluhujúcej osoby nad
zariadením. Ak sa ostrie zachytí, zapadne alebo
zovrie, môže bez výstrahy dôjsť k jeho posoteniu. K
tomu pravdepodobnejšie dôjde na miestach, kde je
ťažké vidieť práve rezaný materiál. Ak chcete rezať
ľahko a bezpečne, pristupujte k rezanej burine sprava
doľava. V prípade neočakávaného kontaktu s nejakým
predmetom alebo dreveným pňom tak môžete
minimalizovať reakciu pri zachytení ostria.
Nikdy nerežte materiál s priemerom nad 13 mm.
S jednotkou vždy používajte popruh/postroj na plece.
Pri strihaní ostrím vyvíjate na obe rukoväte pevný
úchop. Nedávajte ostrie do blízkosti tela a pod úroveň
pásu. Zariadenie nikdy nepoužívajte s reznou hlavou v
polohe 76 cm alebo viac nad úrovňou zeme.
Pred skladovaním zariadenia alebo počas prepravy
zakryte ostrie ochranným krytom ostria. Pred použitím
zariadenia vždy odstráňte ochranný kryt ostria. Pokiaľ
ochranný kryt ostria neodstránite, mohlo by dôjsť k
jeho vymršteniu, ako sa ostrie začne otáčať.
ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ:
Boli hlásené prípady, kedy vibrácie z ručných nástrojov
u niektorých osôb prispeli k stavu nazývanému
Raynaudov syndróm. K symptómom patria: tŕpnutie,
znecitlivenie a blednutie prstov, zvyčajne zjavné
po vystaveniu zime. Je známe, že k vývoju týchto
symptómov prispievajú: dedičné faktory, vystavovanie
zime a vlhkosti, diéta, fajčenie a pracovné návyky.
V súčasnosti nie je známe, či by vibrácie alebo
dlhodobé používanie mohli prispievať k tomuto stavu.
Opatrenia, ktoré môže vykonať obsluhujúca osoba na
možné zníženie účinkov vibrácií:
a. V studenom počasí udržiavajte svoje telo v teple. Pri
práci so zariadením noste rukavice, aby ste mali ruky
a zápästia v teple.
b. Po každom určitom časovom úseku prevádzky cvičte,
aby ste zlepšili krvný obeh.
c. Pred spustením skontrolujte, či je nástroj správne
umiestnený v určenej pracovnej polohe.
d. Obmedzte počet vystavení za deň. Počas práce si
doprajte časté prestávky.
Ak zistíte ktorýkoľvek zo symptómov tohto stavu,
okamžite prerušte používanie zariadenia, navštívte
svojho lekára a povedzte mu o symptómoch.
ÚČEL POUŽITIA
Tento produkt je určený výhradne na použite v exteriéri a
v dobre vetraných priestoroch.
Tej to produkt je určený na strihanie dlhej trávy, dreňovej
buriny, kríkov a podobnej vegetácie na úrovni zeme alebo
kúsok nad ňou. Rezná rovina musí byť vždy približne
rovnobežná s povrchom zeme. Tento produkt sa nesmie
používať na strihanie či orezávanie živých plotov, kríkov
či inej vegetácie, kde rezná rovina nie je rovnobežná s
povrchom zeme.
Niektoré regióny majú nariadenia, ktoré obmedzujú
použitie produktu na určité operácie. Poraďte sa s
miestnym úradom
SYMBOLY
Na tomto nástroji môžu byť použité niektoré z
nasledujúcich symbolov. Preštudujte si ich a naučte sa ich
význam. Nesprávna interpretácia týchto symbolov vám
umožní pracovať so zariadením lepšie a bezpečnejšie.
Výstražná značka
Aby nedošlo k vážnemu poraneniu,
nepoužívajte zariadenie, pokiaľ ste
si predtým dôkladne s porozumením
neprečítali tento návod na obsluhu.
203
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
Nebezpečenstvo odskočenia. Všetky
okolostojace osoby (najmä deti a domáce
zvieratá) musia stáť minimálne 15m od
pracoviska.
Toto zariadenie nie je určené na použitie
s typmi ostria s ozubením.
Smer otáčania a maximálna rýchlosť
hriadeľa pre rezný nástavec.
Pri používaní zariadenia používajte
nešmykľavú obuv.
Používajte protišmykové odolné rukavice.
Používajte len bezolovnatý benzín pre
motorové vozidlá s oktánovým číslom 91
[(R + M)/2] a viac.
Pre vzduchom chladené motory použite
olej pre 2-taktné motory.
Palivo miešajte dôkladne a rovnako aj
pred každým jeho dopĺňaním
CE konformita
GOST-R konformita
Ostrie Tri-Arc
Ak sa ostrie zachytí, zapadne alebo
zovrie, môže bez výstrahy dôjsť k jeho
posoteniu.
Pri práci s týmto zariadením používajte
chrániče zraku a sluchu.
Na zníženie rizika poranenia alebo
poškodenia sa vyhýbajte kontaktu s
horúcim povrchom.
Nebezpečenstvo požiaru
Prepnite spínač zapaľovania do polohy
„I“ (zapnuté).
Stlačte 5-krát GUMOVÝ BALÓNIK .
10
Poťahujte lanko štartéra, kým sa motor
nenaštartuje.
Štartovanie studeného motora
Štartovanie teplého motora
Smer otáčania rukoväte
Garantovaná hladina akustického výkonu
je 113 dB.
Sýtič uzavretý
Sýtič otvorený
Ťahať: Výložka rýchleho uvoľnenia
OPIS
1. Elektrická hlavica
2. Vešiak popruhu
3. Bicyklová rukoväť
4. Hriadeľ
5. Chránič čepele
6. Ostrie Tri-Arc™
7. Hlavy drôtového orezávača ReelEasy™
8. Tlačidlo
9. Výložka rýchleho uvoľnenia
10. Západka
11. Montážna konzola
12. Skrutka
13. Odchyľovač trávy
14. Skrutka
15. Poistné výložky
16. Vruby
17. Inbusový kľúč
18. Otvor v skrinke prevodovky
19. Štrbina, podložka hornej príruby
20. Podložka hornej príruby
21. Kryt ostria
22. Misková podložka
23. Podložka
24. Matica ostria
25. Prevodová hlava
26. Kľúč na zapaľovaciu sviečku
27. Konektor pohonu
28. Skrinka hlavy s vláknom
29. Pružina
30. Maticová skrutka
31. Cievky
204
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
32. Tlačidlo
33. Kryt hlavy s vláknom
34. Najlepší priestor strihania
35. Nebezpečný priestor strihania
36. Smer otáčania
37. Spínač zapaľovania
38. Plynová čka
39. Zaistenie škrtiacej klapky
40. Zámok škrtiacej klapky
41. Gumový balónik
42. Páčka sýtiča
43. Kryt ostria
44. Prístupový kryt ltra
45. Kryt vzduchového ltra
46. Filter
47. Postroj
MONTÁŽ
NASTAVENIE RUKOVÄTE
Pozrite si obrázok 2.
1. Uvoľnite tlačidlo.
2. Nadvihnite a otočte rukoväť do požadovanej polohy.
3. Bezpečne utiahnite tlačidlo.
POZNÁMKA: Zariadenie má zabudovaný mikrospínač
has, ktorý odpojí motor, ak tlačidlo nie je úplne dotiahnuté.
VAROVANIE
Pravidelne kontrolujte, či tlačidlo tesní, aby nedošlo k
vážnemu poraneniu.
NASADENIE POPRUHU NA PLECE
Pozrite si obrázok 3.
1. Pripojte západku na popruhu na plece k vešiaku
popruhov.
2. Nastavte vešiak popruhu na plece do vyváženej
polohy, kde sa nástavec s ostrím alebo nožom zavesí
v rozmedzí 100 mm až 300 mm nad povrchom zeme.
3. Nastavte vešiak popruhov do pohodlnej polohy.
POZNÁMKA: Ak chcete rýchlo uvoľniť zariadenie z
popruhu na plece, prudko potiahnite výložku rýchleho
uvoľnenia.
NASADENIE KRYTU OSTRIA A ODCHYĽOVAČA
TRÁVY
Pozrite si obrázok 4.
VAROVANIE
Pri konvertovaní z krovinorezu vláknový strihač alebo
opačne dbajte na to, aby ste použili správny kryt/
odchyľovač.
Chránič čepele
Pozrite si obrázok 5.
1. Nasaďte kryt ostria na montážnu konzolu a zarovnajte
otvory na skrutky na kryte ostria so skrutkami na
montážnej konzole.
2. Bezpečne utiahnite.
POZNÁMKA: kryt ostria musí vyť neustále
namontovaný na produkte.
Odchyľovač trávy
Pozrite si obrázok 6.
1. Pripevnite de ektor na vyhadzovanie trávy ku krytu
rezného kotúča zasunutím 2 poistných výstupkov do
dvoch drážok.
2. Bezpečne utiahnite.
VAROVANIE
Na zníženie rizika vážneho osobného poranenia
vždy pred vykonaním akýchkoľvek úprav, napríklad
výmene rezných hláv, zastavte motor a odpojte vodič
zapaľovacej sviečky.
KONVERZIA Z KROVINOREZU NA VLÁKNOVÝ
STRIHAČ
VAROVANIE
Pri použití hlavy drôtového orezávača musí byť
odchyľovač trávy nasadený na kryt ostria.
Demontáž ostria
Pozrite si obrázok 7.
1. Prestrčte upínací kolík cez štrbinu v podložke hornej
príruby s otvorom v prevodovej hlave. Odstráňte
otáčaním maticovej skrutky v smere pohybu
hodinových ručičiek.
2. Odstráňte miskovú podložku a ostrie.
3. Odstráňte podložku hornej príruby z prevodového
hriadeľa a odložte na neskoršie použitie.
4. Pripevnite de ektor na vyhadzovanie trávy ku krytu
rezného kotúča zasunutím 2 poistných výstupkov do
dvoch drážok.
205
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
5. Bezpečne utiahnite.
POZNÁMKA: Demontované diely odložte spoločne na
neskoršie použitie.
Inštalácia hlavy drôtového orezávača ReelEasy™
Pozrite si obrázok 8.
1. Zastavte nástroj a odpojte vodič zapaľovacej sviečky.
2. Odstráňte práve nemontovanú hlavu vláknového
orezávača.
3. Otvorte hlavu drôtového orezávača ReelEasy™
zatlačením výložiek po každej strane. Obsah hlavy
drôtového orezávača je pritlačený pružinou, takže keď
stláčate západky, držte druhú ruku nad krytom hlavy
drôtového orezávača.
4. Odstráňte kryt hlavy drôtového orezávača, pružinové
tlačidlo a cievku na drôt a odložte tieto položky bokom.
5. Nasaďte kryt rezacej hlavy na hnací hriadeľ.
Skontrolujte, či je kryt pevne nasadený.
6. Namontujte skrutku so šesťhrannou hlavou, ktorá
zaisťuje hlavu orezávača na hnací hriadeľ. Utiahnite
pomocou šesťhranného otvoru vnútri pružinového
tlačidla.
POZNÁMKA: Na utiahnutie matice použite len
pružinové tlačidlo. Pri použití iných nástrojov môže
dôjsť k nadmernému utiahnutiu matice, čo by mohlo
poškodiť hlavu drôtového orezávača.
7. Znova nasaďte pružinu nárazovej hlavy na hlavu
drôtového orezávača a zatlačením nadol ju dosaďte.
8. Znova namontujte cievku na drôt. Pri nasadzovaní
na zakrivený hriadeľ s rezacou hlavou ReelEasy™ je
potrebné cievku umiestniť tak, aby na cievke na drôt
bol viditeľný nápis „This side out for curved shaft" (Pre
zakrivený hriadeľ).
9. Znova nasaďte pružinové tlačidlo – vložte hod ho do
stredu cievky na drôt.
10. Znova nasaďte kryt hlavy drôtového orezávača, pričom
zarovnajte západky s otvormi v hlave orezávača.
Pritláčajte k sebe kryt a hlavu drôtového orezávača,
kým obe západky pevne nezapadnú do otvorov.
11. Namontujte drôt podľa popisu v nasledujúcej časti
tohto návodu.
KONVERZIA Z VLÁKNOVÉHO STRIHAČA NA
KROVINOREZ
VAROVANIE
Pri použití krovinorezného ostria je potrebné
demontovať odchyľovač trávy z krytu ostria.
Demontáž hlavy s vláknom
Pozrite si obrázok 6. Pozrite si obrázok 8.
1. Otvorte hlavu drôtového orezávača ReelEasy™
zatlačením výložiek po každej strane. Obsah hlavy
drôtového orezávača je pritlačený pružinou, takže keď
stláčate západky, držte druhú ruku nad krytom hlavy
drôtového orezávača.
2. Odstráňte kryt hlavy s vláknom, pružinové tlačidlo a
cievku na drôt.
3. Odstráňte šesťhrannú maticovú skrutku z hnacieho
hriadeľa pomocou šesťhranného otvoru vnútri
pružinového tlačidla.
4. Odstráňte skrinku hlavy s vláknom z hnacieho
hriadeľa.
5. Prestrčte upínací kolík cez podložku hornej príruby a
prevodovú hlavu. Pomocou pribaleného 16 mm kľúča
odstráňte konektor pohonu jeho otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
6. Odstráňte podložku hornej príruby z prevodového
hriadeľa a odložte na neskoršie použitie.
7. Pomocou pribaleného kombinovaného kľúča uvoľnite
3 maticové skrutky, potom odstráňte odchyľovač trávy
z krytu ostria.
POZNÁMKA: Demontované diely odložte spoločne na
neskoršie použitie.
Montáž ostria
Pozrite si obrázok 7.
1. Podložku hornej príruby položte na prevodový hriadeľ
dutou stranou smerom ku krytu ostria.
2. Vycentrujte ostrie na hornej prírube tak, aby ostrie
dosadlo na doraz. Namontujte miskovú podložku so
zdvihnutým stredom smerom od ostria.
3. Namontujte maticu ostria.
4. Prestrčte upínací kolík cez štrbinu v podložke hornej
príruby s otvorom v prevodovej hlave. Pomocou
priloženého 13 mm kľ
úča bezpečne utiahnite maticu
ostria jej otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
PREVÁDZKA
PALIVO A PLNENIE PALIVOVEJ NÁDRŽE
Bezpečná manipulácia s palivom
Pri manipulácii s palivom buďte vždy opatrní. Palivo je
veľmi horľavá látka.
Palivo dolievajte vždy vonku, v bezpečnej vzdialenosti
od zdrojov iskrenia a otvoreného ohňa. Nevdychujte
výpary paliva.
Vyvarujte sa priameho kontaktu s benzínom alebo
olejom.
Dávajte pozor, aby nedošlo k vystreknutiu benzínu
alebo oleja do očí. Pri vniknutí benzínu alebo oleja do
očí si ich ihneď dôkladne vypláchnite čistou vodou. Ak
je očná sliznica podráždená, ihneď vyhľadajte lekára.
206
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
Vyliaty benzín hneď vyčistite.
Palivová zmes
Tento výrobok je vybavený dvojtaktným motorom,
ktorý na svoju prevádzku potrebuje zmes benzínu
a syntetického oleja pre dvojtaktné motory.
Zmiešajte bezolovnatý benzín a syntetický olej pre
dvojtaktné motory v čistej nádobe, ktorá zodpovedá
bezpečnostným predpisom.
Tento motor používa bezolovnatý benzín pre motorové
vozidlá s oktánovým číslom 91 ([R + M]/2) a viac.
Nepoužívajte žiadne vopred pripravené zmesi
benzínu s olejom, ktoré sa predávajú na benzínových
čerpacích staniciach.
Používajte len syntetický olej pre dvojtaktné motory.
Nepoužívajte automobilové mazivá, alebo dvojtaktné
pomocné mazivá.
Zamiešajte do benzínu 2 % syntetické mazivo pre
dvojdobé motory. Teda v pomere 30:1.
Pred doplnením paliva do nádrže palivovú zmes
dôkladne premiešajte.
Pripravte palivovú zmes v malom množstve.
Nepripravujte si zmes viac než na mesiac dopredu.
Odporúča sa používať syntetický olej pre dvojtaktné
motory so stabilizujúcou prísadou.
1 Litre + 33 ml =
2 Litres + 67 ml =
3 Litres + 100 ml = 30:1
4 Litres + 133 ml =
5 Litres + 167 ml =
Plnenie palivovej nádrže
Vyčistite povrch okolo uzáveru, aby nedošlo ku
kontaminácii paliva.
Pomaly odskrutkujte uzáver palivovej nádrže, aby
došlo k uvoľneniu tlaku a aby sa palivo nerozlialo
okolo uzáveru.
Pomaly a opatrne nalejte palivo do nádrže. Dávajte
pozor, aby ste palivo nerozliali.
Predtým, ako uzáver znovu zaskrutkujete, vyčistite
tesnenie a skontrolujte jeho stav.
Ihneď nasaďte uzáver a pevne ho pritiahnite.
Akýkoľvek rozliaty benzín ihneď utrite. Pred spustením
motora sa presuňte 9 m (30 stôp) od miesta na
dopĺňanie paliva.
POZNÁMKA: Pri prvom použití náradia je úplne
normálne, že sa z nového motora dymí.
VAROVANIE
Pred dopĺňaním paliva vždy vypnite motor. Nikdy
nedolievajte palivo do nádrže, pokiaľ je motor zapnutý
alebo pokiaľ je ešte horúci. Pred spustením motora sa
postavte do vzdialenosti minimálne 9 m od miesta, kde
ste nalievali palivo do nádrže. Nefajčite.
OBSLUHA VLÁKNOVÉHO STRIHAČA
Pozrite si obrázok 9.
Držte zariadenie pravou rukou na rukoväti so spúšťou
a ľavou rukou na ľavej rukoväti. Počas práce držte
zariadenie pevne oboma rukami.
Zariadenie sa musí držať v pohodlnej polohe a rukoväť
so spúšťou by mala byť približne vo výške bedier.
So zariadením vždy pracujte na plný plyn. Dlhodobé
rezanie pri čiastočnom plyne spôsobí vykvapkávanie
maziva z tlmiča.
Vysokú trávu koste zhora nadol, aby nedošlo k jej
omotaniu okolo krytu hriadeľa a hlavy s vláknom, čo
by mohlo spôsobiť poškodenie následkom prehriatia.
Ak sa tráva omotá okolo hlavy s vláknom, zastavte
motor, odpojte vodič zapaľovacej sviečky a odstráňte
trávu.
TIPY NA STRIHANIE
Pozrite si obrázok 10.
Zariadenie držte naklonené smerom k rezanému
priestoru.
Nepoužívajte v nebezpečných prostrediach.
Strihajte pomocou špičky vlákna – netlačte hlavu s
vláknom do nepokosenej trávy.
Drôtové a tyčkové ploty spôsobujú nadmerné
opotrebenie vlákna, dokonca pretrhnutie. Kamenné a
tehlové steny, obrubníky a drevo môžu spôsobiť rýchle
opotrebenie vlákna.
Vyhýbajte sa stromom a krovinám. Stromová kôra,
drevené výlisky, krytina a stĺpy v plote sa dajú vláknom
ľahko poškodiť.
SPUSTENIE A ZASTAVENIE
Pozrite si obrázok 13 - 14.
Poloha sýtiča A
Poloha sýtiča B
207
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
VAROVANIE
Nikdy neštartujte ani nespúšťajte motor v uzavretom
alebo nedostatočnej vetranom priestore – pri nadýchaní
výfukových plynov hrozí usmrtenie.
Spustenie studeného motora:
1. Položte produkt na rovný hladký povrch.
2. Prepnite spínač zapaľovania do polohy „I“ (zapnuté).
3. Približne 5-krát stlačte primárnu banku.
4. Nastavte čku sýtiča do polohy A (sýtič uzavretý).
5. Poťahujte rukoväť štartéra rýchlym, pevným a
konzistentným pohybom nahor (maximálne 6-krát),
kým sa motor nespustí.
6. Nastavte čku sýtiča do polohy B (sýtič otvorený).
7. Pred použitím nechajte motor 30 sekúnd zohriať sa.
Spustenie teplého motora:
1. Položte produkt na rovný hladký povrch.
2. Prepnite spínač zapaľovania do polohy „I“ (zapnuté).
3. Nastavte čku sýtiča do polohy B (sýtič otvorený).
4. Poťahujte rukoväť štartéra rýchlym, pevným a
konzistentným pohybom nahor (maximálne 6-krát),
kým sa motor nespustí.
Zastavenie motora:
Prepnite spínač zapaľovania do polohy „O“ (vypnuté).
OBSLUHA KROVINOREZU
Pozrite si obrázok 11 - 12.
Držte zariadenie pravou rukou na rukoväti so spúšťou
a ľavou rukou na ľavej rukoväti. Počas práce držte
zariadenie pevne oboma rukami.
Zariadenie sa musí držať v pohodlnej polohe a rukoväť
so spúšťou by mala byť približne vo výške bedier.
Udržiavajte správny úchop a rovnováhu na oboch
nohách. Postavte sa tak, aby ste nestratili rovnováhu
pri reakcii na spätný náraz rezného ostria.
Nastavte vešiak popruhov do pohodlnej polohy.
Pri použití ostria s produktom bu
ďte mimoriadne
opatrní. Zachytenie ostria je reakcia, ktorá nastane, keď
sa rotujúce ostrie dostane do kontaktu a čímkoľvek,
čo nedokáže prerezať. Tento kontakt môže spôsobiť
zastavenie ostria na okamih a následné šklbnutie
zariadenie smerom od zasiahnutého predmetu. Táto
reakcia môže byť dostatočne prudká, aby spôsobila
stratu kontroly obsluhujúcej osoby nad zariadením. Ak sa
ostrie zachytí, zapadne alebo zovrie, môže bez výstrahy
dôjsť k jeho posoteniu. K tomu pravdepodobnejšie dôjde
na miestach, kde je ťažké vidieť práve rezaný materiál.
Ak chcete rezať ľahko a bezpečne, pristupujte k rezanej
burine sprava doľava. V prípade neočakávaného kontaktu
s nejakým predmetom alebo dreveným pňom tak môžete
minimalizovať reakciu pri zachytení ostria.
OSTRIE
Ostrie je vhodné len na strihanie dreňovej buriny a viniča.
Keď sa ostrie otupí, môžete ho pretočiť a predĺžiť tak jeho
životnosť. Ostrie nebrúste.
TECHNIKA REZANIA
VAROVANIE
Ostria sú veľmi ostré a môžu spôsobiť poranenie, aj keď
sa nepohybujú. Pri použití ostria s produktom buďte
mimoriadne opatrní. Pre bezpečné používanie tohto
náradia si pozorne prečítajte tento návod a oboznámte
sa so všetkými štítkami pripevnenými na náradí.
Na ovládanie tohto produktu sa neustále musia
používať obe ruky. Počas práce držte zariadenie
pevne oboma rukami.
Udržiavajte správny úchop a rovnováhu na oboch
nohách. Postavte sa tak, aby ste nestratili rovnováhu
pri reakcii na spätný náraz rezného ostria.
Skontrolujte, a vyčistite priestor od všetkých skrytých
predmetov, ako je sklo, kamene, oplotenie, drôty, kov
a pod.
Nikdy nepoužívajte ostria v blízkosti chodníkov, plotov,
stĺpov, budov či iných nehnuteľných objektov.
Nikdy nepoužívajte ostrie po zásahu tvrdým objektom,
kým najskôr neskontrolujete poškodenie. Ak zistíte
akúkoľvek poruchu, zariadenie nepoužívajte.
Ak chcete rezať ľahko a bezpečne, pristupujte k
rezanej burine sprava doľava.
ÚDRŽBA
VAROVANIE
Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
V opačnom prípade môže dôjsť k nedostatočnému
výkonu, možnému poraneniu a strate platnosti záruky.
Rezný nástavec nesmie pracovať v režime naprázdno.
Ak nie je splnená táto požiadavka, je potrebné nastaviť
spojku alebo zariadenie vyžaduje urgentnú údržbu
kvalifikovaným technikom.
Môžete vykonávať úpravy a opravy popísané v tejto
príučke. Pri ostatných opravách ponechajte servis
zariadenia autorizovanému servisnému technikovi.
Nesprávna údržba môže mať za následok nadmerné
usadzovanie uhlíka, čo spôsobí stratu výkonnosti a
208
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
uvoľňovanie čiernych olejových zvyškov kvapkajúcich
z tlmiča.
Dbajte na to, aby boli všetky kryty, popruhy,
odchyľovače a rukoväte správne a bezpečne
nasadené, aby nedošlo k osobnému poraneniu.
VÝMENA VLÁKNA
Pozrite si obrázok 8.
Skontrolujte, či je zariadenie vo vypnutom stave
Odstráňte vodič zapaľovacej sviečky, aby nedošlo k
neúmyselnému spusteniu.
Použite monofilové vlákno s priemerom 2,4 mm.
Odstrihnite vlákna s dĺžkou približne 6 m.
Otáčajte tlačidlo na hlavici s vláknom, kým sa čiara
na tlačidle nezarovná so šípkami na vrchnej strane
hlavice s vláknom.
Jeden koniec vlákna zasuňte do očka nachádzajúceho
sa na bočnej strane hlavice s vláknom a tlačte ho,
kým sa nevysunie cez očko na druhej strane. Ďalej
pretláčajte vlákno cez hlavu s vláknom, kým sa stredná
časť vlákna neocitne vnútri hlavy s vláknom a vlákno,
ktoré je mimo hlavy s vláknom, nie ej rovnomerne
rozmiestnené po každej strane.
Otáčaním tlačidla na hlavici s vláknom v smere pohybu
hodinových ručičiek navíjate vlákno.
Navíjajte vlákno, kým z hlavice s vláknom nepresahuje
približne 20cm.
CHRÁNI
Č ČEPELE
Pozrite si obrázok 15.
Keď sa zariadenie nepoužíva, vždy na ostrie nasaďte
ochranný kryt ostria. Ochranný kryt ostria má okolo
okrajov spony, ktoré sa zacvaknú na ostrie a udržia ho
na svojom mieste. Pri manipulácii s ostrím používajte
rukavice a dbajte na opatrnosť.
POZNÁMKA: Pred použitím zariadenia vždy odstráňte
ochranný kryt ostria. Pokiaľ ochranný kryt ostria
neodstránite, mohlo by dôjsť k jeho vymršteniu, ako sa
ostrie začne otáčať.
ČISTENIE VYFUKOVACIEHO OTVORU A TLMIČA
V závislosti od použitého typu paliva, typu a množstva
použitého oleja a od prevádzkových podmienok môže
dôjsť k zaneseniu výfukového otvoru a tlmiča uhlíkom. Ak
na benzínom poháňanom zariadení zaznamenáte stratu
výkonu, tieto usadeniny musí odstrániť kvali kovaný
servisný technik a obnoviť tak pôvodný výkon zariadenia.
ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA
Pozrite si obrázok 16.
Skontrolujte, či je zariadenie vo vypnutom stave
Odstráňte kryt vzduchového filtra.
Odstráňte vzduchový filter a vyčistite ho v teplej vode
s mydlom.
Vzduchový filter opláchnite a nechajte úplne uschnúť.
Znova namontujte vzduchový filter.
Znova namontujte kryt vzduchového filtra.
Utiahnite poistnú skrutku.
KONTROLA PALIVOVÉHO VIEČKA
VAROVANIE
Presakujúce palivové viečko predstavuje riziko požiaru
a musí sa okamžite vymeniť.
Palivové viečko obsahuje bezúdržbový lter a spätnú
klapku. Upchatý palivový lter spôsobí nedostatoč
výkon motora. Ak dôjde k zlepšeniu výkonu pri uvoľnenom
palivovom viečku, skontrolujte ventil, môže byť poškodený
alebo lter, môže byť upchatý. Podľa potreby vymeňte
palivové viečko.
VÝMENA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY
Tento stroj používa TORCH L7RTC s medzerou medzi
elektródami 0,6 mm - 0,7 mm. Použite presne ten istý
náhradný diel.
VÝSTRAHA
Dbajte na správne nasadenie sviečky do závitu. Pri
pretočení závitov dôjde k vážnemu poškodeniu motora.
SKLADOVANIE PRODUKTU
Krátkodobé skladovanie
Odstráňte zo zariadenia všetky cudzie materiály.
Odložte zariadenie na dobre vetrané miesto, na ktoré
nemajú prístup deti.
Dlhodobé skladovanie (1 mesiac a dlhšie)
Vypustite všetko palivo z nádrže do nádoby určenej
na benzín.
Nechajte motor bežať, kým sa sám nezastaví.
Odstráňte zo zariadenia všetky cudzie materiály.
Odložte zariadenie na dobre vetrané miesto, na
ktoré nemajú prístup deti. Náradie neuskladňujte v
blízkosti žieravých látok, ako napríklad v blízkosti
záhradníckych chemických prípravkov alebo solí na
zimný posyp komunikácií.
Pred skladovaním zariadenia alebo počas prepravy
zakryte ostrie ochranným krytom ostria.
209
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
Oboznámte sa so všetkými vládnymi a miestnymi
predpismi týkajúcimi sa bezpečného skladovania a
manipulácie s palivom.
KONTROLA PO PÁDE ČI INÝCH NÁRAZOCH
Dôkladne skontrolujte produkt a zistite na ňom prípadné
poruchy, či poškodenia. Akýkoľvek poškodený diel sa
musí náležite opraviť alebo vymeniť v autorizovanom
servisnom centre.
210
Slovenčina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Riešenie
Motor nie je možné spustiť.
Žiadna iskra.
Skontrolujte zapaľovaciu sviečku. Vyberte zapaľovaciu
sviečku. Nasaďte veko zapaľovacej sviečky a položte
sviečku na kovový valec. Zatiahnite za hnaciu časť
spúšťača a sledujte, či nastane iskrenie. Ak iskrenie
nenastane, zopakujte skúšku s inou zapaľovacou
sviečkou.
V nádrži nie je palivo.
Stlačte gumový balónik toľkokrát, kým sa nenaplní
palivom. Ak sa gumový balónik nenaplní palivom,
obehový systém paliva je upchaný. Obráťte sa na
servisnú opravovňu. Ak sa gumový balónik naplní
palivom, možno je zaplavený motor (pozri nasledujúci
odsek).
Motor je zaplavený palivom.
Vyberte zapaľovaciu sviečku a obráťte strunovú kosačku
tak, aby otvor so sviečkou bol otočený smerom k zemi.
Skontrolujte, či je páčka sýtiča v otvorenej polohe, a
zatiahnite za štartovacie lanko spúšťača 10- až 14-krát.
Týmto odčerpáte z motora prebytočné palivo. Vyčistite
zapaľovaciu sviečku a vráťte ju na miesto. Stlačte
úplne plynovú páčku, zatiahnite trikrát za štartovacie
lanko spúš
ťača, pričom páčka sýtiča musí byť v polohe
otvoreného sýtiča. Ak motor nenaštartuje, nastavte
čku sýtiča do polohy zatvoreného sýtiča a ďalej
postupujte podľa pokynov uvedených v časti “ZAPNUTIE
A VYPNUTIE NÁRADIA”. Ak sa aj napriek vykonaným
úkonom nepodarí motor naštartovať, vykonajte celý
postup ešte raz s novou zapaľovacou sviečkou.
Za hnaciu časť spúšťača je možné
ťahať len ťažko, v porovnaní s novým
náradím.
Obráťte sa na autorizovaný servis.
Motor naštartuje, ale nie je možné
zvýšiť otáčky.
Je potrebné zoradiť karburátor. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Motor nedosiahne plné otáčky a
dymí sa z neho.
Skontrolujte palivovú zmes.
Použite čerstvú palivovú zmes obsahujúcu správny
pomer oleja pre dvojtaktné motory.
Je znečistený vzduchový lter.
Vyčistite vzduchový lter. Prečítajte si informácie uvedené
v časti “Výmena a čistenie vzduchového ltra”.
Je potrebné zoradiť karburátor. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Naštartovanie, chod a zrýchlenie
motora je normálne, ale nie je
možné udržať voľnobeh.
Je potrebné zoradiť karburátor. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Nôž sa naďalej otáča
voľnobežnými otáčkami.
Je potrebné zoradiť karburátor. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Tráva sa namotáva na dolnú
časť rúrky násady a na vyžínaciu
hlavu.
Kosíte vysokú trávu príliš nízko pri zemi. Pri kosení vysokej trávy treba kosiť zhora nadol.
Kosačku máte nastavenú na stredný
pracovný režim.
Kosačku používajte na plný pracovný režim.
Z výfuku vyteká olej.
Kosačku máte nastavenú na stredný
pracovný režim.
Kosačku používajte na plný pracovný režim.
Skontrolujte palivovú zmes.
Použite čerstvú palivovú zmes obsahujúcu správny
pomer oleja pre dvojtaktné motory.
Je znečistený vzduchový lter.
Vyčistite ltračnú vložku v súlade s informáciami
uvedenými v časti “Údržba”.
Je potrebné zoradiť karburátor. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Polski Čeština Magyar Română Latviski Lietuviškai
Masa Hmotnost Tömeg Greutate Svoris Svoris
Bez paliwa i przystawki,
ze uprząż
bez paliva a
příslušenství, včetně
postroj
üzemanyag és szerelék
nélkül, val hevedert
fără combustibil şi
ataşament, cu hamul
be kuro ir priedo, ar ar
drošības jostu
be kuro ir priedo, su
diržus
Bez paliwa i głowicy
żyłkowej
Bez paliva a strunové
hlavy
Üzemanyag és vágófej
nélkül
Fără combustibil şi
cap cu fir
Bez degvielas un auklas
galvas
Nėra kuro ir juostinės
galvutės
Bez paliwa i ostrze Bez paliva a nůž Üzemanyag nélkül, kés Fără combustibil şi
cap, lamă
Bez degvielas un,
asmens
Nėra kuro ir, geležtė
Pojemność zbiornika na
paliwo
Objem palivové nádrže Üzemanyagtartály
űrtartalom
Capacité du réservoir de
carburant
Degvielas tvertnes tilpums Degalų bako talpa
Zalecana Doporučené Javasolt Recomandată Leteicamais Rekomenduojamas
Ostrze pokosowe Žací nůž Kés vágószélessége Lamă de tăiere brazd
ă Pļaušana ar vāla asmeni Pradalgės pjovimo geležtė
głowicy żyłkowej strunové hlavy vágófej cap cu fir auklas galvas juostinės galvutės
Ostrze Nůž Kés Lamă Asmens Geležtė
Moment dokręcania
zalecany dla tarczy
Doporučený kroutící
moment pro vyžínací
kotouč
Előírt forgatónyomaték a
vágótárcsához
Cuplu recomandat pentru
lamă
Ieteicamais asmens
griezes moments
Sukimo momentas,
patartinas ašmenims
Średnica żyłki tnącej Průměr záběru Vágószál átmérő Diametru fir de tăiere Griezējvada diametrs
Pjovimo linijos diametras
Pojemność skokowa silnika
Obsah válce Hengerűrtartalom Cilindree Dzinēja darba tilpums Cilindro talpa
Maksymalna moc silnika
(zgodnie z normą ISO
8893)
Maximální výkon motoru
(v souladu s normou ISO
8893)
Motor maximális
teljesítménye (az ISO
8893 szabvány szerint)
Puissance maximale du
moteur (conformément à
la norme ISO 8893)
Motora maksimālā jauda
(atbilstoši standartam ISO
8893)
Maksimali variklio galia
(sutinkamai su standartu
ISO 8893)
Maksymalna prędkość
obrotowa wrzeciona
Maximální frekvence
otáčení vřetena
Orsó maximális
fordulatszáma
Frecvenţă de rotaţie
maximă a axului
Maksimālā vārpstas
rotācijas frekvence
Maksimalus ašies
sukimosi dažnis
- Ścinacz krzewów - Křovinořez
- Bozótvágó motoros kasza - Aparat pentru tuns tu şur
- Krūmgriezis - Krūmapjovė
- Podkaszarka do obrzeży - Strunová sekačky - Szegélyvágó - Trimmer - Rokas pļaujmašīna - Žoliapjovė
Prędkość obrotowa silnika
przy maks.obrotach
Výkon motoru při
maximálních otáčkách
Motor fordulatszám a
maximális fordulatszámon
Régime du moteur à la
vitesse de rotation max.
Dzinēja darbība
pie maksimālajiem
apgriezieniem
Variklio režimas,
kai sukimosi greitis
maksimalus.
- Ścinacz krzewów - Křovinořez
- Bozótvágó motoros kasza - Aparat pentru tuns tu şur
- Krūmgriezis - Krūmapjovė
- Podkaszarka do obrzeży - Strunová sekačky - Szegélyvágó - Trimmer - Rokas pļaujmašīna - Žoliapjovė
Prędkość obrotowa silnika
na biegu jałowym
Volnoběžné otáčky Motor fordulatszám
alapjáraton
Régime du moteur au
ralenti
Dzinēja darbība tukšgaitā Variklio režimas sulėtinus
Zużycie paliwa (zgodnie
z normą ISO 8893) przy
maksymalnej sprawności
silnika
Spotřeba paliva (v
souladu s ISO 8893)
při maximálním výkonu
motoru
Üzemanyag-fogyasztás
(az ISO 8893-nak
megfelelően) a motor
csúcsteljesítményén
Consommation en
carburant (conformément
à ISO 8893) au rendement
max. du moteur
Degvielas patēriņš
(saskaņā ar ISO 8893)
pie maksimālās dzinēja
jaudas
Degalų suvartojimas
(pagal ISO 8893), esant
maksimaliam variklio
pajėgumui
Specy czne zużycie
paliwa (zgodnie z
normą ISO 8893) przy
maksymalnej sprawności
silnika
Měrná spotřeba paliva
(v souladu s ISO 8893)
při maximálním výkonu
motoru
Speci kus üzemanyag-
fogyasztás (az ISO 8893-
nak megfelelően) a motor
csúcsteljesítményén
Consommation
spécifique en carburant
(conformément à ISO
8893) au rendement max.
du moteur
Degvielas īpatnējais
patēriņš (saskaņā ar ISO
8893) pie maksimālās
dzinēja jaudas
Savitasis degalų
suvartojimas (pagal ISO
8893), esant maksimaliam
variklio pajėgumui
Eesti Hrvatski Slovensko Slovenčina България
RBC52FSB RBC42FSB
Mass Težina Teža HmotnosťТегло
lma kütuse ja tööorganita,
koos rakmeid
bez goriva i priključka,
s kopču
brez goriva in priključka,
z oprtnik
bez paliva a nástavca,
s oprtnik
без гориво и приставка,
със самара
8.3 kg
Ilma kütuse ja jõhvpeata Bez goriva i glave flaksa Brez goriva in vpenjalne
glave
Bez paliva a hlavy s
vláknom
Без гориво и тримерна
глава
9.28 kg
Ilma kütuse ja, saeleht Bez goriva i, oštrica Brez goriva in, rezilo Bez paliva a, ostrie Без гориво, и острие 9.35 kg
Kütusepaagi maht Zapremina spremnika
goriva
Prostornina posode za
gorivo
Objem palivovej nádrže Обем на горивния
резервоар
Max. 1100 cm
3
Soovitatav Preporučena Priporočljiv Odporúčaný Препоръчителна 1000 cm
3
Lõiketera niidukaar Oštrica otkosa Rezilo za širino košenja Rezné odhrnovacie ostrie Режещо острие
jõhvpeata flaksa vpenjalne glave hlavy s vláknom тримерна глава 415 mm
Saeleht Oštrica Rezilo Ostrie Острие 55 mm
Soovitatav jõumoment
lõiketerale
Preporučeni okretni
moment za oštricu
Priporočeni navor rezila Odporúčaný krútiaci
moment pre rezný nôž
препоръчителен
въртящ
момент за ножа
12 Nm
Trimmerijõhvi läbimõõt Promjer flaksa Premer rezalne nitke Priemer rezného drôtu Диаметър на режещото
влакно
2.4 mm
Mootori kubatuur Cilindar Premik motorja Obsah valca Работен обем 51.7 cm
3
Mootori maksimaalne
jõudlus (kooskõlas ISO
standardiga 8893)
Maksimalna snaga motora
(u skladu s normom ISO
8893)
Največja zmogljivost
motorja (v skladu z ISO
8893)
Maximálny výkon motora (v
súlade s normou ISO 8893)
Максимална
производителност
на двигателя (в
съответствие с ISO 8893)
1.3 kW
Spindli maksimaalne
pöörlemissagedus
Maksimalna frekvencija
rotacija osovine
Maksimalna frekvenca
vrtenja vretena
Maximálna rotač
frekvencia vretena
Максимална честота на
въртене на оста
- Võsalõikur - Rezačica - Obrezovalnik grmovja - Krovinorez - Тример за разчистване 7,340 min
-1
- Trimmer - Šišač - Kosilnica z nitko - Strunová kosačka - Тример 7,340 min
-1
Mootori kiirus
(pöörlemissagedus) võlli
maksimaalse soovitatava
pöörlemissageduse juures
Maksimalna brzina vrtnje
osovine
Hitrost motorja (frekvenca
vrtenja) pri priporočeni
največji frekvenci vrtenja
vretena
Otáčky motora (frekvencia
otáčania) pri odporúčaných
maximálnych otáčkach
hriadeľa
Скорост на двигателя
(честота на въртене)
на препоръчителния
максимум на скорост на
въртене на вала
- Võsalõikur - Rezačica - Obrezovalnik grmovja - Krovinorez - Тример за разчистване 9,500 min
-1
- Trimmer - Šišač - Kosilnica z nitko - Strunová kosačka - Тример 9,500 min
-1
Mootori kiirus
(pöörlemissagedus)
tühikäigul
Režim motora u odnosu na
maksimalnu brzinu vrtnje
Hitrost motorja (frekvenca
vrtenja) pri prostem teku
Rýchlosť motora (otáčky)
pri voľnobehu
Скорост на двигателя
(честота на въртене) на
празен ход
2,520 - 3,080 min
-1
Kütusekulu (kooskõlas ISO
standardiga 8893) mootori
maksimaalse jõudluse
juures
Režim motora u
usporenom radu potrošnja
goriva (sukladno s ISO
8893) kod
Poraba goriva (v skladu
z ISO 8893) pri največji
zmogljivosti motorja
Spotreba paliva (v súlade s
ISO 8893) pri maximálnom
výkone motora
Консумация на гориво
(съобразно ISO 8893)
при максимална
производителност на
двигателя
0.65 kg/h
Erikütusekulu (kooskõlas
ISO standardiga 8893)
mootori maksimaalse
jõudluse juures
maksimalnog rada motora
specifična potrošnja goriva
(sukladno s ISO 8893)
Specifična poraba goriva
(v skladu z ISO 8893)
pri največji zmogljivosti
motorja
Merná spotreba paliva
(v súlade s ISO 8893)
pri maximálnom výkone
motoramax. du moteur
Специфична консумация
на гориво (съобразно ISO
8893) при максимална
производителност на
двигателя
0.50 kg/h
English Français Deutsch Español Italiano Nederlands
Vibration (ISO 22867): Vibrations (ISO22867): Vibrationen (ISO22867): Vibración (ISO22867): Vibrazione (ISO22867): Trillingen (ISO22867):
String trimmer Coupe-bordures Kantenschneider Recortadora de hilo Tagliabordi Grastrimmer
Right handle poignée droite rechten Griff asa derecha manico destro rechter handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Left handle poignée gauche linken Griff asa izquierda manico sinistro linker handvat
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent vibration
total value
Valeur totale équivalente
des vibrations
Entspricht Gesamtwert
der Vibration
Valor total de vibración
equivalente
Valore totale delle
vibrazioni equivalenti
Equivalente totale
trillingswaarde
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
Noise level (ISO 22868) Niveau sonore (ISO
22868)
Lärmpegel (ISO 22868) Nivel sonoro (ISO
22868)
Livello sonoro (ISO
22868)
Geluidsniveau (ISO
22868)
A-weight emission
sound pressure level at
the operator's position
Niveau de pression
sonore pondéré
A émis au niveau
de l'utilisateur
A-Bewertung
Emissionsschalldruckpegel
in der Position des
Benutzers
Nivel de presión
acústica de emisión
ponderado A en la
posición del operador
Livello di emissioni
pressione sonora alla
posizione dell'operatore
A-gewicht emissie
geluidsdrukniveau in de
bedienpositie
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent Équivalent Entspricht Equivalente Equivalente Equivalent
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
A-weighted sound
power level
Niveau de puissance
sonore pondéré-A
A-bewerteter
Schallleistungspegel
Nivel de potencia
acústica ponderada en A
Livello di potenza
sonora pesato A
A-gewogen
geluidsniveau
Idling Au ralenti Leerlauf Al ralentí Al minimo Motor in vrijloop
Racing En fonctionnement Hohe Drehzahl En funcionamiento In funzione Draaiende motor
Equivalent Équivalent Entspricht Equivalente Equivalente Equivalent
Uncertainty Incertitude Unsicherheit Incertidumbre Incertezza Onzekerheid
Polski Čeština Magyar Română Latviski Lietuviškai
Wibracje (ISO22867): Vibrace (ISO22867): Rezgésszint (ISO22867): Vibraţii (ISO22867): Vibrācija (ISO22867): Vibracijos (ISO22867):
Podkaszarka do obrzeży Strunová sekačky Szegélyvágó Trimmer Rokas pļaujmašīna Žoliapjovė
Uchwycie prawym Pravé rukojeti Jobb oldali fogantyúnál Mânerul din dreapta Labās roktura Dešinėje rankena
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Natężenie drgań na
uchwycie prawym
Hodnota vibrací na pravé
rukojeti
Vibráció értéke a jobb
oldali fogantyúnál
Valoarea vibraţiilor în
mânerul din dreapta
Vibrācijas vērtība pie
labā roktura
Vibracijos lygis dešinėje
rankenoje
Uchwycie lewym Levé rukojeti Bal oldali fogantyúnál Mânerul din stânga Kreisā roktura Kairėje rankena
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważne całkowite
natężenie drgań
Celková ekvivalentní
hodnota vibrací
Ekvivalens vibráció teljes
értéke
Valoare totală
echivalentă vibraţii
Ekvivalentās vibrācijas
kopējā vērtība
Ekvivalentiška bendroji
vibracijos vertė
Niepewność pomiaru Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
Poziom hałasu (ISO
22868)
Hladina hluku (ISO
22868)
Zajszint (ISO 22868) Nivel de zgomot (ISO
22868)
Trokšņu līmenis (ISO
22868)
Triukšmo lygis (ISO
22868)
Poziom ciśnienia
akustycznego A w
pobliżu operatora
Emisní hladina
akustického tlaku
hmotnosti A na
stanovišti obsluhy
A-súlyozott emissziós
hangnyomásszint a
kezelő helyzeténél
Nivelul presiunii
emisiilor sonore
ponderate A în poziţia
operatorului
A svērtais emisijas
skaņu spiediena līmenis
operatora pozīcijā
A-svorio emisijos
garso spaudimo lygis
operatoriaus padėtyje
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważny Ekvivalentní Egyenértékű Echivalent Ekvivalents Ekvivalentiškas
Niepewność Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
A-ważony poziom
natężenia hałasu
Hladina akustického
tlaku vážená funkcí A
A-súlyozott
hangteljesítményszint
Nivel de putere acustică
ponderată A
A-līmeņa skaņas jaudas
līmenis
A-svertinis akustinis
lygis
Bieg jałowy Volnoběh Alapjárat Ralanti Tukšgaita Tuščioji eiga
Obroty robocze Plný výkon Max. fordulatszám Funcţionare Darba veikšana Smarkiausias veikimas
Równoważny Ekvivalentní Egyenértékű Echivalent Ekvivalents Ekvivalentiškas
Niepewność Nejistota Bizonytalanság Incertitudine Nenoteiktība Nepastovumas
SL
GARANCIJA
Poleg kakršnih koli zakonskih pravic, ki jih pridobite z nakupom, za ta izdelek
velja tudi garancija, kot je opisano spodaj.
1. Garancijsko obdobje je 24 mesecev za potrošnike in se začne z datumom
nakupa. Ta datum mora biti dokumentiran z računom ali drugim dokazilom
o nakupu. Izdelek je namenjen in posvečen le potrošniški in zasebni
uporabi. Zato garancija ne velja za profesionalno ali komercialno uporabo.
2. V nekaterih primerih (npr. promocija, obseg orodij) obstaja možnost
podaljšanja garancijskega obdobja prek zgoraj opisanega obdobja, kar je
mogoče storiti z registracijo na spletnem mestu www.ryobitools.eu. Namen
orodja je jasno označen v trgovinah in/ali na embalaži. Končni uporabnik
mora svoje novo orodje registrirati prek spleta v 8 dneh od datuma nakupa.
Končni uporabnik se lahko registrira za podaljšano garancijo v svoji državi,
kjer ima stalno prebivališče, če je država vključena na seznam v obrazcu za
registracijo, kjer je ta možnost veljavna. Poleg tega mora končni uporabnik
odobriti shranjevanje podatkov, ki so potrebni za spletni vstop, in morajo
sprejeti pogoje in določila. Potrdilo o registraciji, ki se pošlje po e-pošti, ter
originalni račun, na katerem je naveden datum nakupa, veljata kot dokazilo o
podaljšani garanciji. Vaše zakonske pravice ostanejo nespremenjene.
3. Garancija krije vse okvare izdelka med garancijskim obdobjem zaradi napak
v izdelavi ali materialu na datum nakupa. Garancija je omejena na popravilo/
zamenjavo in ne vključuje drugih obveznosti, med drugim ne vključuje
obveznosti zaradi nenamerne ali posledične škode. Garancija ni veljavna,
če je bil izdelek zlorabljen, uporabljen v nasprotju z navodili za uporabo ali
nepravilno priključen. Garancija ne velja:
za kakršno koli poškodbo izdelka, ki je posledica neprimernega
vzdrževanja,
če je bil izdelek spremenjen ali modificiran,
če so originalne identifikacijske oznake (blagovna znamka, serijska
številka) na izdelku poškodovane, spremenjene ali odstranjene,
če je do poškodbe prišlo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo,
za katere koli izdelke, ki niso skladni z oznako CE,
če je izdelek poskusil opraviti neusposobljen strokovnjak ali brez
predhodne odobritve družbe Techtronic Industries,
če je bil izdelek priključen na neustrezno električno omrežje (jakost,
napetost, frekvenca),
če je bil izdelek uporabljen z neustrezno mešanico goriva (gorivo, olje,
odstotek olja),
če je do poškodbe prišlo zaradi zunanjih vplivov (kemični, fizični,
udarci) ali tujih snovi,
za normalno obrabo nadomestnih delov,
neustrezne uporabe, preobremenitve orodja,
uporabe neodobrenih dodatkov ali delov,
za uplinjač po 6 mesecih, prilagoditve uplinjača po 6 mesecih,
za sestavne dele (dele in dodatke), ki so podvrženi normalni obrabi,
med drugim za vzmetne gumbe, pogonske jermene, sklopko, rezila
obrezovalnikov ali kosilnic, nosilni trak, kabelske dušilke, karbonskih
krtačk, napajalnega kabla, zobovje, polstene podložke, varnostne
zatiče, ventilatorje, puhalne in sesalne cevi, sesalne vreče in trakove,
vodila, verige za žage, gibljive cevi, nastavke priključkov, pršilne šobe,
kolesa, pršilne palice, notranje kolute, zunanja vretena, rezalne nitke,
vžigalne svečke, zračne filtre, plinske filtre, drobilna rezila itd.,
4. Za servisiranje je treba izdelek poslati ali prinesti v pooblaščeni servisni
center RYOBI, ki je za vsako državo naveden na naslednjem seznamu z
naslovi servisnih centrov. V nekaterih državah pošiljanje izdelka servisnemu
centru RYOBI prevzame lokalni trgovec z izdelki RYOBI. Za pošiljanje
servisnemu centru RYOBI mora biti izdelek varno zapakiran, brez kakršnih
koli nevarnih snovi, npr. gorivo, označen z naslovom pošiljatelja, priložen pa
mora biti kratek opis napake.
5. Popravilo/nadomestilo v sklopu te garancije je brezplačno. Ne pomeni
podaljšanja ali novega začetka garancijskega obdobja. Zamenjani deli ali
orodja postanejo naša last. V nekaterih državah mora stroške pošiljanja ali
dostave poravnati pošiljatelj.
6. Ta garancija je veljavna v Evropski skupnosti, Švici, na Islandiji,
Norveškem, v Liechtensteinu, Turčiji in Rusiji. Izven teh področij stopite v
stik s pooblaščenim trgovcem RYOBI, da ugotovite, ali velja katera druga
garancija.
POOBLAŠČEN SERVISNI CENTER
Pooblaščeni servisni center blizu vas poiščite na uk.ryobitools.eu.
SK
ZÁRUKA
Okrem zákonných práv vyplývajúcich zo zakúpenia je tento produkt pokrytý
zárukou, ako je uvedené nižšie.
1. Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov a začína dňom zakúpenia
produktu. Tento dátum musí byť zdokumentovaný faktúrou alebo iným
dokladom o kúpe. Tento produkt je navrhnutý a určený len na spotrebné
a osobné použitie. Takže v prípade profesionálneho alebo komerčného
použitia neplatí žiadna záruka.
2. V niektorých prípadoch (napr. reklamná akcia, rad produktov) existuje
možnosť predĺženia záručnej doby nad dobu uvedenú vyššie pomocou
registrácie na webovej stránke www.ryobitools.eu. Spôsobilosť nástroja
je zreteľne zobrazená v obchodoch a ha obale. Koncový používateľ si
musí zaregistrovať svoje novonadobudnuté nástroje online do 8 dní odo
dňa zakúpenia. Koncový používateľ sa môže zaregistrovať za účelom
získania predĺženej záruky vo svojej krajine, ak je uvedená v online
registračnom formulári, kde je táto možnosť platná. Okrem toho musia
koncoví používatelia poskytnúť súhlas k uloženiu údajov, ktoré sa zadávajú
online a musia súhlasiť so zmluvnými podmienkami. Doklad s potvrdením
o registrácii, ktorý posielame prostredníctvom e-mailu a originál faktúry s
uvedeným dátumom zakúpenia slúžia ako dôkaz predĺženej záruky. Vaše
zákonné práva ostávajú nedotknuté.
3. Táto záruky pokrýva všetky poruchy produktu počas záručnej doby,
ktoré vznikli následkom nedostatkov vo vypracovaní alebo materiáli v
deň zakúpenia. Táto záruka je obmedzená na opravu alebo výmenu a
nezahrňuje ďalšie povinnosti, napríklad vedľajšie alebo následné škody.
Táto záruka je neplatná, ak bol produkt požívaný nesprávne, používaný v
rozpore s návodom na použitie alebo nesprávne pripojený. Táto záruka sa
nevzťahuje na:
akékoľvek poškodenie produktu, ku ktorému došlo následkom
nesprávnej údržby
akýkoľvek produkt, ktorý bol pozmenený alebo upravený
akýkoľvek produkt, na ktorom boli poškodené pozmenené alebo
odstránené originálne identikačné znaky (obchodná známka, sériové
číslo)
akékoľvek poškodenie spôsobené následkom nedodržania návodu na
použitie
akýkoľvek produkt iný ako CE
akýkoľvek produkt, o ktorého opravu sa pokúšal nekvalikovaný
odborník alebo v prípade opravy bez predchádzajúceho oprávnenia od
spoločnosti Techtronic Industries
akýkoľvek produkt pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (prúd,
napätie, frekvencia)
akýkoľvek produkt používaný s nevhodnou palivovou zmesou (palivo,
olej, percento oleja)
akékoľvek poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (chemické,
fyzické, nárazy) alebo cudzími látkami
bežné opotrebenie náhradných dielov
nesprávne používanie a preťažovanie nástroja
používanie neschváleného príslušenstva alebo dielov
karburátor po 6 mesiacoch, úpravy karburátora po 6 mesiacoch
komponenty (diely a príslušenstvo), ktoré podliehajú prirodzenému
opotrebeniu, napríklad pružinové tlačidlá, hnacie remene, spojka, ostria
strihača živého plotu alebo kosačky trávy, postroj, ťahadlo škrtiacej
klapky, uhlíkové kefky, napájací kábel, končeky, plstené podložky,
kolíky s háčikom, ventilátory dúchadla, rúrky dúchadla a vysávača,
vrecko a remene vysávača, vodiace lišty, pílové reťaze, hadice,
konektorové armatúry, rozprašovacie trysky, kolieska, striekacie tyče,
vnútorné navijaky, vonkajšie cievky, rezné drôty, zapaľovacie sviečky,
vzduchové ltre, benzínové ltre, mulčovacie ostria a pod.
4. Na servis sa musí produkt odoslať alebo predložiť autorizovanému
servisnému centru RYOBI uvedenému pre každú krajinu v nasledujúcom
zozname adries servisných staníc. V niektorých krajinách pošle produkt do
servisnej organizácie RYOBI váš miestny predajca produktov RYOBI. Pri
odosielaní produktu do servisnej stanice RYOBI musí byť produkt bezpečne
zabalený bez akéhokoľvek nebezpečného obsahu, napríklad paliva,
označený adresou odosielateľa a musí byť k nemu priložený krátky popis
poruchy.
5. Oprava či výmena v rámci tejto záruky je bezplatná. Nevyplýva z nej
predĺženie či nový začiatok záručnej doby. Vymenené diely alebo nástroje sa
stávajú naším majetkom. V niektorých krajinách doručovací poplatok alebo
poštovné platí odosielateľ.
6. Táto záruka je platná v Európskej Únii, Švajčiarsku, na Islande, v Nórsku,
Lichtenštajnsku, Turecku a Rusku. Mimo týchto oblastí kontaktujte
autorizovaného predajcu spoločnosti Ryobi, u ktorého zistíte, či platí nejaká
iná záruka.
AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM
Ak chcete nájsť najbližšie autorizované servisné centrum, navštívte stránku
uk.ryobitools.eu.
SL
IZJAVA EC O SKLADNOSTI
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Izjavljamo, da je izdelek
Kosilnica z nitko / Obrezovalnik grmovja
Številka modela: RBC52FSB / RBC42FSB
Razpon serijskih številk:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
v skladu s sledečimi evropskimi direktivami in harmoniziranimi standardi
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Izmerjena raven zvočne moči: 112.87 dB (A)
Zajamčena raven zvočne moči: 113 dB (A)
Način ugotavljanja skladnosti s Prilogo V direktive 2000/14/ES ki je bila
spremenjena z 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Višji direktor tehničnega oddelka
Winnenden, Jan. 31, 2013
Pooblaščena oseba za sestavo tehnične dokumentacije:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SK
PREHLÁSENIE O ZHODE EC
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
Týmto vyhlasujeme, že výrobok
Strunová kosačka / Krovinorez
Číslo modelu: RBC52FSB / RBC42FSB
Rozsah sériových čísiel:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
je v súlade s nasledujúcimi Európskymi smernicami a harmonizovanými normami
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Nameraná úroveň hluku: 112.87 dB (A)
Garantovaná úroveň hluku: 113 dB (A)
Metóda zhodnotenia zhody, Dodatok V, Smernice 2000/14/EC doplnená o
2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Vyšší strojnícky riaditeľ
Winnenden, Jan. 31, 2013
Oprávnená osoba na zostavenie technického súboru:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
BG
EC ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
С настоящето декларираме, че продуктите
Тример / Тример за разчистване
Номер на модела: RBC52FSB / RBC42FSB
Обхват на серийни номера:
RBC52FSB: 99230901000001-99230901999999
RBC42FSB: 99210601000001-99210601999999
отговаря на следните директиви на ЕС и хармонизирани стандарти
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 97/68/EC,
2002/88/EC, 2004/26/EC, 2010/26/EU, EN ISO11806-1:2011,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 3744:2010
Измерено ниво на шум: 112.87 dB (A)
Гарантирано ниво на шум 113 dB (A)
Метод на оценяване на съответствието съобразно приложение V от
Директива 2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC.
Floyd Jeffrey Nesom (BSME)
Старши директорМашиностроене
Winnenden, Jan. 31, 2013
Упълномощено лице за съставяне на техническия файл:
Alexander Krug, Managing Director
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
/