Palram 701338 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
DŮLEŽITÉ
PŘEČTĚTE SI prosím PEČLIVĚ VŠECHNY
poznámky, pokyny & informace, než začnete
sestavovat automatický otvírač ventilace.
PROVEĎTE kroky V POŘADÍ UVEDENÉM v
pokynech.
DÔLEŽITÉ
Prosím, POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY
poznámky, inštrukcie a pripomienky PRED TÝM, AKO
ZAČNETE S MONTÁŽOU Automatizovaného Otvoru.
POSTUPUJTE PODĽA montážnych krokov V
URČENOM PORADÍ uvedenom v návode.
VIKTIG
Vennligst les alle notater og instrukser nøye før
montering av Automatic Vent Opener.
Utfør monteringen i samme rekkefølge som
beskrevet i monteringsmanualen.
» Příprava jednotky k montáži
Krok 1 - Než začnete automatický otvírač ventilace
montovat, musíte baterii ochladit v ledničce po dobu
asi 30 minut.
Krok 2 - Ochlazené kovové táhlo umístěte proti
tvrdému povrchu a pevně jej tlačte zpět do baterie.
Krok 3 - Nadzvedněte automatický otvírač ventilace
jednou rukou, a posuňte navléknuté kovové táhlo
do plastového vroubkovaného napínače, který je
upevněný v otočném bloku.
Krok 4 - Plastový vroubkovaný napínač se použije
později při nastavení uzavírací pozice ventilace.
» Montáž jednotky
Manuální otvírač ventilace, pokud je namontován, by
se měl odstranit.
Proveďte následující kroky k montáži jednotky v
souladu s modelem skleníku, který jste zakoupili
V posledním kroku použijte plastový vroubkovaný
napínač k nastavení uzavírací mezery.
» Důležitá informace
Všechny pohyblivé části po montáži a každoročně před
příchodem jara a podzimu natřete lehkým olejem. Na
táhlo používejte vazelínu nebo benzínový gel.
V případě nahromadění sněhu během zimní sezóny a
jestliže máte ve vašem skleníku namontovaný ohřívací
systém, odstraňte prosím automatický ventilační
otvírač a přejděte na manuální otevírání
» Príprava jednotky pre montáž
Krok 1 - Pred tým ako usadíte Automatizovaný otvor,
musí byť silový piest ochladený umiestnením v
chladničke po dobu približne 30 minút.
Krok 2 - Umiestnite ochladený kovový piest na tvrdý
povrch a pevne ho zatlačte späť do silovej trubice.
Krok 3 - Jednou rukou zdvihnite Automatizovaný Otvor
a spustite závitovaný kovový piest do ryhovaného
plastového nastavovača, ktorý je upevnený na točivom
bloku.
Krok 4 - Plastový ryhovaný nastavovač bude použitý
neskôr na upravenie zatvorenej polohy otvoru.
» Montage der Einheit
Manuálny otvor, pokiaľ namontovaný, by mali byť
odstránený.
Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre montáž
jednotky v závislosti na modeli skleníka, ktorý ste si
zakúpili
V poslednom kroku použite na ryhovaný plastový
nastavovač pre nastavenie medzery uzavretia.
» Dôležité Informácie
Namažte všetky pohyblivé časti po inštalácii a pred
každou jarou a jeseňou pomocou ľahkého lubrikačného
oleja. Použite mazivo alebo vazelínu pre tyč piestu.
V prípade, že sa v zimnom období nahromadí sneh, a
ak umiestnite systém vykurovania vo vašom skleníku,
prosím, vypnite Automatický otvárač vetrania a
prepnite na ručný otvárač
» Forberedelse av enheten før montering
Steg 1 - Før montering av Automatic Vent Opener på
vindu i drivhus, skal enheten kjøles ned ved å ligge i et
kjøeskap minst 30 minutter.
Steg 2 - Plasser den kjølige stempelstangen mot en
hard flate for så å sette den tilbake inn i kraft-tuben.
Steg 3 - Løft Automatic Vent Opener med en hånd og
sett inn ståltråd stempelstangen inn i den plast justerer
som er plassert i dreieblokken.
Steg 4 - Den plast- justereren skal senere bli brukt til å
justere ventilasjons lukke posisjon.
» Plassering av enheten i vindusåpning.
Om en manuell ventilasjonsåpner allerede er montert
må denne ernes.
Følg de neste steg i forhold til den type drivhus den
skal monteres på.
Siste steg er å tilpasse lukkeåpningen ved å justere
med den plast justerer.
» Viktig informasjon
Smør inn alle bevegelige deler etter montering og bruk
lett olje før hver vår og høst. Bruk smørefett eller vaselin
på stempelstangen.
I tilfeller med snøoppsamling på vinterstid, der
du benytter et varmesystem i drivhuset, skal den
automatiske ventilasjonsåpneren ernes. Den kan
erstattes med en manuell ventilasjonsåpner.
CS SK
NN
1 / 1

Palram 701338 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka