Citizen 350DPA Používateľská príručka

Značka
Citizen
Kategória
kalkulačky
Model
350DPA
Typ
Používateľská príručka
POPIS TLAČIDIEL A VYPÍNAČOV
Tlačidlo s číslicou
Používa sa na zadávanie čísla do kalkulátora.
Tlačidlo desatinnej čiarky
Používa sa na zadávanie desatinnej čiarky.
Tlačidlo zmeny znamienka
Mení znamienko údajov registra X.
Tlačidlo násobenia a delenia
Ukladá príkazy pre násobenie a delenie. Vykonáva predtým
uložené príkazy násobenia a delenia. Vykonáva opakovaný
výpočet násobenia a delenia.
Tlačidlo rovná sa
Vykonáva násobenie, delenie, %, výpočty konštánt a iné
výpočty.
Tlačidlo na prepínanie číslic
Prepnite doprava zobrazené číslo na číslicu pred stlačením
akéhokoľvek tlačidla funkcie.
Tlačidlo Výmaz/výmaz vstupu
Používa sa na vymazanie nesprávneho zadania alebo hodnoty
v registri. Obsah pamäte sa nevymaže.
33 (Slo)
Tlačidlo percento
Vykonáva výpočty s percentami.
a. A X B % -> A * B / 100
(K dispozícii je doplnok o výpočtoch zliav)
b. A ÷ B % -> A / B x 100
Tlačidlo pomocný súčet
Používa sa na zobrazenie a tlač obsahu pamäti súčtu.
Tlačidlo súčet
Zobrazí a tlačí obsah pamäte súčtu a vymazáva ju.
Tlačidlo plus
Pripočítava hodnotu do akumulátora. Na pridanie tej istej hodnoty
viackrát (opakovanie pripočítania), hodnotu zadajte jedenkrát a
stlačte tlačidlo plus toľko krát, koľko je potrebné. Ak toto tlačidlo
stlačíte hneď za tlačidlom [%], funguje ako tlačidlo plus percento.
Tlačidlo mínus
Na odčítanie tej istej hodnoty viac ako jedenkrát (opakovanie
odpočítavania), hodnotu zadajte jedenkrát a stlačte tlačidlo mínus
toľko krát, koľko je potrebné. Ak toto tlačidlo stlačíte hneď za
tlačidlom [%], funguje ako tlačidlo mínus percento.
Tlačidlo pamäť pomocného súčtu a súčtu
Zobrazí na displeji výsledok a / alebo vytlačí ho, ak je nastavený do
režimu Tlač stlačením tohto tlačidla jedenkrát. Obsah pamäte sa
vymaže, ak sa toto tlačidlo stlačí dvakrát.
Tlačidlo cena s prirážkou
Na výpočet predajnej alebo nákupnej ceny so ziskovou prirážkou.
Tlačidlo posun papiera
Tlačidlo plus pamäť
Pripočíta hodnotu z pamäte. Ak je aktuálny výpočet, tlačidlo plus
pamäť dokončí výpočet a výsledok uloží do pamäte.
Tlačidlo mínus pamäť
Odpočíta hodnotu z pamäte. Ak je aktuálny výpočet, tlačidlo mínus
pamäť dokončí výpočet a výsledok uloží do pamäte.
Tlačidlo zahrnúť daň
Vypočíta hodnotu vrátane DANE so sadzbou DANE nastavenou
pomocou tlačidla [DAŇ].
Tlačidlo bez dane
Vypočíta hodnotu bez DANE so sadzbou DANE nastavenou
pomocou tlačidla [DAŇ].
+/-
00 0
CE/C
%
M
MU
FEED
M+
M-
TAX +
TAX -
90
to
+/-
%
MU
CE/C
FEED
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
%
LOCAL
LOCAL
00 0
GT
RATE
TAX +
TAX -
0
7
8
9
4
5
6
1 2
3
00000
M+
M-
M
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
Prepínanie výpočtu položiek
Výpočet položiek nie je aktivovaný.
Vypočíta počet zadaní pomocou tlačidla [+], [-], [M+] a [M-].
Výsledok sa vytlačí naľavo, keď sa použije tlačidlo medzisúčet,
súčet alebo súčet pamäte.
Vypočíta počet zadaní pomocou tlačidla [+], [-], [M+] a [M-].
Výpočet bude pripočítaný v prípade [+], [M+] a odčítaný v prípade
[-], [M-]. Výsledok sa vytlačí naľavo, keď sa použije tlačidlo
medzisúčet, súčet alebo súčet pamäte.
Prepínač pamäte celkového súčtu
Pamäť celkového súčtu nie je zapnutá.
Konečné výsledky pripočítavania a odpočítavania sa automaticky
uložia do pamäte CS podľa znamienka.
VYP ZAP/OPAKOVANE PREHRAŤ TLAČ
OFF Elektrické napájanie je vypnuté.
ON/REPLAY Napájanie je zapnuté, ale tlačiareň je
neaktívna. Aktivuje tiež režim opakovane
prehrať.
PRINT Tlačiareň je zapnutá.
POZNÁMKA: ZÁSUVKA ELEKTRICKEJ SIETE MÁ BYŤ
BLÍZKO KALKULÁTORA A MÁ BYŤ ĽAHKO
PRÍSTUPNÁ.
Po 3 minútach nečinnosti sa displej
automaticky vypne. Ak ho chcete
znova zapnúť, stlačte tlačidlo CE/C;
ak je aktívny výpočet, zobrazí sa.
Tlačidlo nastavenia sadzieb DANE a menových kurzov
Používa sa na zadanie sadzieb DANE a menových kurzov.
Tlačidlo tlače
Vytlačí malý zadaný vstup ako identifikátor ako číslo faktúry
so znakom „#“ na ľavej strane zrolovaného papiera.
Tlačidlo celkový súčet
Zobrazí a vytlačí obsah pamäte celkového súčtu a vymaže ju.
Tlačidlo percento Delta
Automaticky porovná akékoľvek dve sumy a potom vypočíta a vytlačí
percentuálnu zmenu.
Tlačidlo automatického opakovaného prehratia
Automaticky opakovane prehrá všetky výpočty urobené v režime
„ON/REPLAY“.
Tlačidlo kontroly
Skontroluje postupne všetky výpočty. Pri podržaní tlačidla urobí rýchle
opakované prehranie.
Tlačidlo opravy
Umožňuje opravu pre každý krok výpočtu.
Prevod lokálnej meny na zahraničnú menu
Prevod zahraničnej meny na lokálnu menu
Prepínač výberu počtu desatinných miest
A ............... Režim pripočítavania
F ................ Pohyblivá desatinná čiarka
0,2,4,6 ....... Pevná desatinná čiarka.
Prepínač zaokrúhlenia
5/4 ............ Zaokrúhlenie
............ Zaokrúhlenie smerom dole
............ Zaokrúhlenie smerom hore
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
RATE
GT
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
OFF
ON
OFF
ON
LOCAL
LOCAL
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
34 (Slo)
IC +
62
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
17.
Vermenigvuldiging en delen met accumulatie
Multiplikation og division med sammenlaegning
Perkalian dan pembagian dengan akumulasi
Akkumuloituva kerto- ja jakolaskenta
Szorzás és osztás felhalmozással
Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon
Násobenie a delenie s uložením do pamäte
113% = 226.00 US$
100% = ? US$
13% = ? US$
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123.................... 123
456.................... 456
789 X 2.............. 1578
- (321 X 2).......... -642
Total................... 1515
0. 0.
123 123. 123. +
456 579. 456. +
789 789. 789. X
2 2. =
2'157. 1,578. +
321 321. 321. X
2 2. =
1'515. 642. -
1'515. 1,515.
0. 0. C
CE/C
(RED)
0. 0. C
226 MU 226.00 226.00 M
13.00 -%
13
200.00
+/-
MU
CE/C
(RED)
(RED)
after 3 minutes, auto power off
press key to resume
MU 226.00
CE/C
26.00
200.00
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
16.
Mark-up berekening en schakelt automatisch uit
Mark-up beregning og auto power off
Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania
Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis
Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu
Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás
Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing
Výpočet cien s prirážkou a automatické vypnutie elektrického napájania
63
18.
Herhaaldelijke berekening met verwijzing naar datum
Gentagen udregning med datohenvisning
Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal
Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään
Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással
Gjentagende utregning med henvisning til dato
Opakovaný výpočet s odkazom na dátum
19.
Automatische belasting BTW berekening
Automatisk moms udregning
Automatyczne obliczanie podatku vat
Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis
Automaattinen alv-veron laskenta
Automatikus adóérték-számítás
Automatisk MVA- og momsutregning
Automatický výpočet DPH
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
DATE: 21 September 2000
6.54 + 6.54 + 6.54 -
7.89 -7.89 = ?
Tax rate = 7.5%
Price = $261.56
Tax = $ 19.62
Price after Tax = $281.18
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.9.00 21.900 # 21.9.00
6.54 6.54 6.54 +
13.08 6.54 +
19.62 6.54 +
7.89 11.73 7.89 -
3.84 7.89 -
3.84 3.84
PRINT
(RED)
(RED)
0.
7.5 7.5 7.5 %
261.56 281.18 261.56
7.5 %
19.62
281.18
261.56
281.18
7.5 %
19.62
261.56
RATE
TAX +
TAX +
TAX -
(RED)
(Press until Blinking) RATE (Blinking)
% RATE
TAX +
TAX -
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
66
0. 0. C
0.
r-01 1.
r-02 1.
1.08 1.08 1.08
8000 7'407.41 8,000.00
1.08 =
7,407.41
8000 8'640.00 8,000.00 x
1.08 =
8,640.00
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
RATE
LOCAL
LOCAL
LOCAL
CE/C
(Press until blinking) RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE
LOCAL
LOCAL
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
A memória 13 idegen deviza árfolyamait tartalmazza, az alapbeállítás szerinti érték 1.
- A kívánt árfolyamok beállításához ki kell jelölni egy pozíciót.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RATE] (Árfolyam) gombot, amíg a „RATE” szimbólum
villogni nem kezd a kijelzőn.
- Nyomja meg a [ ] gombot, a kijelzőn„r-01 1” látható.
- A [+] gomb megnyomásával továbbléphet a következő árfolyamra.
- A [-] gombbal visszaléphet az előző árfolyamra.
- Írja be a kívánt árfolyamot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- Az aktuális árfolyam beállítása megtörtént.
- Ha az Idegen deviza árfolyamot az alapértelmezettre kívánja változtatni, kapcsolja KI a betáp
aljzatot, majd kapcsolja BE a gépet, miközben megnyomva tartja a [CE/C] és [+] gombot. Ezután
a képernyőn „r-CC” felirat látható, és az alapértelmezett árfolyam lesz beállítva.
Devizaárfolyam beállítása
1.08 az r-02 helyen.
8000 = Idegen deviza összesen?
8000 = Helyi deviza összesen?
Det er 13 utenlandske valutakurser tilgjengelig på minnet og standarden er forhåndsinnstilt til 1 .
- For å velge en posisjon til å stille inn dine ønskede kurser.
- Trykk og hold nede [KURS]-tasten til "KURS"-symbolet blinker på skjermen.
- Trykk på [ ]-tasten, skjermen vil vise "r-01 1."
- Trykk på [+] for å gå videre til neste kurs.
- Trykk på [-]-tasten for å gå tilbake til forrige kurs.
- Skriv inn den nødvendige kursen ved å trykke på [ ]-tasten.
- Den gjeldende kursen er nå stilt inn.
- Dersom du ønsker å endre den utenlandske valutakursen til standard, ta ut stikkontakten og
slå deretter på maskinen mens du trykker på [CE/C]- og [+]-tasten. Deretter vil "r-CC" komme til
syne på skjermen og standardkursen er stilt inn.
Still inn valutakurs
1,08 i r-02.
8000 = Samlet utenlandsk valuta?
8000 = Samlet lokal valuta?
Muistissa on 13 eri valuuttakurssia ja oletusasetuksena on 1.
- Valitse sijainti asettaaksesi haluamasi valuuttakurssin.
- Paina ja pidä pohjassa [RATE]-näppäintä, kunnes "RATE"-symboli vilkkuu näytöllä.
- Paina [ ]-näppäintä, näyttöön tulee näkyviin "r-01 1".
- Paina [+] siirtyäksesi eteenpäin seuraavaan kurssiin.
- Paina [-] siirtyäksesi taaksepäin edelliseen kurssiin.
- Syötä haluamasi kurssi ja paina sitten [ ].
- Nykyinen kurssi on nyt asetettu.
- Jos haluat vaihtaa ulkomaisen valuuttakurssin oletukseksi, IRROTA virtajohto, kytke sitten
laitteen virta PÄÄLLE painamalla [CE/C] ja [+] näppäimiä. Sen jälkeen näytölle tulee näkyviin
"r-CC" ja oletuskurssi on asetettu.
Valuuttakurssin asettaminen
1.08 r-02:ssa.
8000 = Yhteissumma ulkomaisessa valuutassa?
8000 = Yhteissumma paikallisessa valuutassa?
V pamäti je k dispozícii je 13 sadzieb zahraničných mien a štandardne je predbežne
nastavená na 1 .
- Ak chcete vybrať pozíciu pre nastavenie vašich požadovaných sadzieb.
- Stlačte a držte stlačené tlačidlo [SADZBY], kým na displeji bliká symbol "SADZBY".
- Stlačte tlačidlo [ ], na displeji sa zobrazí "r-01 1."
- Stlačte [+] pre prechod na nasledujúcu sadzbu.
- Stlačte tlačidlo [-] pre návrat na predchádzajúcu sadzbu.
- Zadajte požadovanú sadzbu a následne tlačidlo [ ].
- Teraz je nastavená aktuálna sadzba.
- Ak chcete zmeniť sadzbu zahraničnej meny, vytiahnite zástrčku kalkulátora zo zásuvky
elektrickej siete, potom kalkulátor zapnite stlačením tlačidla [CE/C] a [+]. Na displeji sa
objaví "r-CC" a je nastavená štandardná sadzba.
Nastavenie sadzby zahraničnej meny
1.08 v r-02.
8000 = Súčet v zahraničnej mene?
8000 = Súčet v lokálnej mene?
75
FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER
1 Utskriftssystem:
14-sifret kapasitet nullsupresjon. Enkelt mellomrom etter at svaret er skrevet ut.
Selektiv metode for bestemmelse av plassering av desimaltegn.
1) Fastsatt desimalplassering (0,2,3)
2) Helflytende desimaltegnsystem (F)
3) Legg til modus-plassering (A)
2. Funksjon:
Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon. Gjenta addisjon og subtraksjon, kjede-
multiplikasjon g -divisjon, konstant-multiplikasjon og -divisjon, blandet utregning, kvadrat
beregning, resiprok utregning, minne-utregning, prosentutregning, Auto Replay-utregning,
tillegg/rabatt beregning, ikke-tillegg og dato, delsumutskrift, endring av fortegn, avrunding (5/4),
punktteller, automatisk avslåing og andre utregninger.
3. Spesialfunksjoner:
a) Full 14-sifret kapasitet e) Avrundingskontroll
b) Nullsupresjon f) Akkumulasjonskontroll
c) Strøm på automatisk alt klart-funksjon g) Item countskontroll
d) Selektiv desimaltegnplasseringskontroll (A,0,2,3,F) h) Ikke-utskrift valgmulighet
4. Vis:
'M' Minne, 'GT' Sluttsum, '-' Minus, 'ERROR' Feil/Overflow, ' ' Fremmedvaluta, 'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+'
Legg til moms, 'TAX-' Trekk fra moms, 'MU' Marker, '
%' Delta-prosent, 'RATE' Momsverdi og valutakurs.
5. Utskrifts farger:
Alle tall og symboler skrives ut i sort eller rød.
6. Utregnings kapasitet:
Add/sub: ........................... 14 sifre ± 14 sifre 14 sifre
Mul/div: ........................... 14 sifre x/÷ 14 sifre 14 sifre
Antall elementer ............... 3 siffer
7. Utskriftshastighet:
4,3 linjer per sekund (normal)
8. Dimensjon:
75 mm (H) x 225 mm (W) x 332 mm (L)
9. Vekt:
1,2 kgs
10. Strømforsyning:
AC 100-240V 50/60Hz 0,6A
DC 16V 1,4A
11. Strømforbruk:
8 watt
12. Driftstemperatur:
0°C til 40°C
CHARAKTERISTIKY A ŠPECIFIKÁCIE
1 Systém tlače:
Kapacita 14 číslic s potlačením nuly. Po odpovedi sa vytlačí jedna medzera.
Selektívny spôsob určenia miesta pre desatinnú čiarku.
1) Pevný počet desatinných miest (0,2,3)
2) Systém úplne pohyblivej desatinnej čiarky (F)
3) Umiestnenie v režime pripočítania (A)
2. Funkcia:
Sčítanie,odčítanie,násobenie,delenie.Zopakovať sčítanie a odčítanie, reťazové násobenie a
delenie, násobenie a delenie konštantou,zmiešaný výpočet, výpočet mocniny, recipročný
výpočet,výpočet pamäte, výpočet percenta,výpočet automatického opakovaného prehratia,
výpočet prirážky/zľavy,nepočítanie a dátum, vytlačenie medzisúčtu,výmena znamienka,
zaokrúhlenie (5/4),počet položiek,automatické vypnutie napájania a iné výpočty.
3. Špeciálne charakteristiky:
a) Plná kapacita 14 číslic e) Nastavenie zaokrúhľovania
b) Potlačenie nuly f) Nastavenie ukladania do pamäte
c) Funkcia automatického vymazania g) Nastavenie počet položiek
všetkého pri zapnutí h) Možnosť nastavenia bez tlače
d) Selektívne nastavenie umiestnenia desatinnej čiarky (A,0,2,3,F)
4. Displej:
„M“ Pamäť, „GT“ Celkový súčet, „-“ Mínus, „ERROR“ Chyba/Pretečenie, „ “ zahraničná mena,
„LOCAL“ miesta mena, „TAX+“ pripočítanie dane, „TAX-“ odpočítanie dane, „MU“ precenenie,
%“ percento Delta, „RATE“ daň a výmenný kurz.
5. Farby tlače:
Všetky čísla a symboly sa tlačia čiernou alebo červenou.
6. Kapacita výpočtov:
Prip./Odp.: .............................. 14 číslic ± 14 číslic 14 číslic
Nás./del.: ............................... 14 číslic x/÷ 14 číslic 14 číslic
Počet položiek ........................ 3 číslice
7. Rýchlosť tlače:
4,3 riadkov za sekundu (normálna)
8. Rozmer:
75 mm (V) x 225 mm (Š) x 332 mm (D)
9. Hmotnosť:
1,2 kgs
10. Elektrické napájanie:
100 -240 V str. 50/60 Hz 0,6A
16 V = 1,4 A
11. Príkon:
8 W
12. Prevádzková teplota:
0°C až 40°C
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A számológépet bekapcsolt állapotban nem szabad letakarni, mert ez túlmelegedést okoz.
A burkolat tisztításához ne használjon szerves oldószereket, pl. alkoholt.
Ne használja vagy ne hagyja a számológépet közvetlenül a napon. Kerülni kell a gyors hőmérséklet-változásoknak kitett, magas páratartalmú és
szennyezett helyiségeket.
Az elektromos áramot biztosító aljzatnak a berendezés közelében és könnyen megközelíthetőnek kell lennie.
A tápkábel dugasza szolgál a berendezés leválasztására, és meghibásodás esetén ki kell húzni az elektromos aljzatból.
FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET
Kalkulatoren må ikke være tildekket når den er slått på da dette kan føre til at den går varm.
Ikke bruk organiske oppløsninger som alkohol til å rengjøre omslaget.
Ikke bruk eller etterlat kalkulatoren i direkte sollys. Steder som er utsatt for raske temperaturendringer, høy luftfuktighet og skitt, bør unngås.
Det elektriske stikkontaktuttaket skal være i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
Strømstøpslet brukes som den frakoblende enheten og bør fjernes fra det elektriske stikkontaktuttaket, i tilfelle avvikelser.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Ak je kalkulátor zapnutý, nesmie byť zakrytý, lebo by sa prehrial.
Na čistenie skrinky kalkulátora nepoužívajte organické roztoky, napr. alkohol.
Nepoužívajte alebo nenechávajte kalkulátor na priamom slnečnom svetle. Kalkulátor nepoužívajte na miestach, kde sa rýchlo mení teplota, s vysokou
vlhkosťou a znečistených miestach.
Zásuvka elektrickej siete má byť blízko zariadenia a ľahko prístupná.
Zástrčka elektrickej siete sa používa na vypínanie kalkulátora a v prípade problémov ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Räknaren får ej övertäckas då den är påslagen, eftersom detta kommer att orsaka överhettning.
Använd inte organiska lösningsmedel såsom alkohol för att rengöra höljet.
Använd inte eller placera räknaren i direkt solljus. Platser som utsätts för snabba temperaturförändringar, hög luftfuktighet och smuts bör också
undvikas.
Eluttaget skall vara placerat nära utrustningen och vara lättillgängligt.
Nätsladden används som säkerhetsbrytare och skall omedelbart avlägsnas från eluttaget vid händelse av avvikande funktion.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre