Sencor SEC 333T Používateľská príručka

Značka
Sencor
Model
SEC 333T
Typ
Používateľská príručka
NÁVOD NA OBSLUHU
SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T
STOLOVÁ KALKULAČKA
DUÁLNE NAPÁJANIE
VEĽKÉ ČÍSLICE
KALKULAČKA S VÝPOČTOM DPH
1. TLAČIDLOVÉ OPERÁCIE:
ON
CCE
: Zapnutie napájania/Vymazanie/Chyba
: Vymazaťvšetko
: Odmocnina
: Tlačidloposunudoprava(Posuniezobrazenúhodnotudoprava
vymazanímčísliceúplnevpravo.)
: Tlačidlodvojitejnuly(Pristlačenípridádvenuly)(LenSEC333
T)
: Tlačidlopercent
: Tlačidlanastaveniedaňovejsadzby
: CenasDPH;Tlačidlonauloženiedaňovejsadzbypristlačení
tlačidiel(SET)a(TAX+)
: CenabezDPH;Tlačidlonazobrazeniezadanejdaňovejsadzby
pristlačenítlačidiel(SET)a(TAX-)
2. FUNKCIE TLAČIDIEL:
1.Stlačtetlačidlo
ON
CCE
alebo navymazanievšetkýchzadaných
hodnôt.
2.Stlačenímtlačidla
ON
CCE
vymažete„ERROR(Chyba)“,alehodnotana
displejimôžebyťstáleúčinná.
3. SPÔSOB VÝMENY BATÉRIE:
•Totozariadenievyužívadvazdrojenapájaniaelektrickouenergiou:
1Solárnuenergiu
21ksbatérieAG-13alebo1ksCR2032
aleboekvivalentnýtypgombíkovejbatérie
•Keďsazobrazenienadisplejirozmaže,znamenáto,žebatériaje
takmervybitá.Naopätovnéobnoveniezobrazenianadisplejimôžete
použiťbuďsolárnypanel,alebovymeniťbatériu.
(1) Uvoľniteskrutkunazadnomkryteakrytopatrnevyberte.
(2) Pomocouskrutkovačaaleboinéhopodobnéhonástrojavytiahnite
batériu.
(Poznámka:Privyberaníbatériepostupujtevsmerešípky).
*Dávajtepozor,abystenepoškodilikontakty.
vybratie
(obr.1)
(3) Novúbatériuzatlačteopačnýmsmerom
(Poznámka:polaritasmerujehore).
(4) Vráťtekrytspäťnasvojemiestoadotiahniteskrutku(dávajtepozor,
abysteskrutkunedotiahliveľmisilno).
(5) Automatickévypnutienapájania:Približnepouplynutí8minútbez
používania.
Príklad Činnosť Zobrazenie
0.
100+50-30
100 50 30
120.
12 .34
34.56
56.78
78.90
12.34
46.9
-9.88
69.02
1234567890x
66666=
1234567890
6666
ON/C.CE
AC
ERROR(E)
82.3037029547
82.3037029547
0.
• 10%z1500
(1500+5%=)
(1500-5%=)
• Koľko%je20zo
základu500?
15 10
15 5
15 5
20 5
150.
1’575.
1’425.
4.(%)
368+97+97=
839-47-47-47=
5
-4
=
22.5
3
=
368 97
839 47
5
22.5
562.
698.
0.0016
11390.625
123478+5
123456
78
5
123’456.
1’234.
123’478.
123’483.
456+378
456 478
378
0.
834.
Nastavenie5%
sadzby(dane)
5
0.
TAX%5.
TAX%5.
Kontrolasadzby
TAX%5.
Zaakúcenua
sumudaneje
potrebnépredať,
abycenazahŕňala
5%sadzbudane,
keďcenaje1000
1000
0
TAX+1050
TAX50
Zaakúcenuje
potrebnépredať,
abystevylúčili5%
daňovésadzby,
keďcenaje1000
1000
TAX-952.3809
TAX47.61904
*Tentonávodnaobsluhujeleninformatívnehocharakteru,skutočná
prevádzkazávisíodaktuálnehozariadenia.
Tentosymbolnavýrobku,jehopríslušenstvealeboobaleoznačuje,že
prístrojzodpovedáeurópskympožiadavkámnazariadeniasprevádzkou
nízkehonapätiaapožiadavkámnaelektromagnetickúkompatibilitu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tentosymbolnavýrobku,jehopríslušenstvealeboobaleoznačuje,žesa
stýmtovýrobkomnesmiezaobchádzaťakosdomovýmodpadom.
Výrobokzlikvidujtejehoodovzdanímnazbernommiesteprerecykláciu
elektrickýchaelektronickýchzariadení.Vkrajinácheurópskejúnieav
inýcheurópskychkrajináchexistujúsamostatnézbernésystémypre
zhromažďovaniepoužitýchelektrickýchaelektronickýchvýrobkov.
Zaistenímichsprávnejlikvidáciepomôžeteprevenciivznikupotenciálnych
rizíkpreživotnéprostredieaľudskézdravie,ktorébymohlivzniknúť
nesprávnymzaobchádzanímsodpadmi.Recykláciaodpadových
materiálovnapomáhaudržaniuprírodnýchzdrojovsurovín-zuvedeného
dôvodunelikvidujteprosímvašestaréelektrickéaelektronickézariadenia
sdomovýmodpadom.Prezískaniepotrebnýchinformáciíkrecyklácii
tohtovýrobkukontaktujteprosímpracovníkaochranyživotnéhoprostredia
miestneho(mestskéhociobvodného)úradu,pracovníkovzbernéhodvora
alebozamestnancovpredajne,vktorejstevýrobokzakúpili.
Výrobca:FastČR,a.s.,Černokostelecká1621,CZ25101Říčany
/