Sencor SEC 333T Používateľská príručka

Značka
Sencor
Model
SEC 333T
Typ
Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE
SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T
STOLNÍ KALKULAČKA
DUÁLNÍ NAPÁJENÍ
VELKÉ ČÍSLICE
KALKULAČKA S VÝPOČTEM DPH
1. TLAČÍTKOVÉ OPERACE:
ON
CCE
: Zapnutí napájení/Vymazání/Chyba
: Vymazat vše
: Odmocnina
: Tlačítkoposunudoprava(Posunezobrazenouhodnotudoprava
vymazánímčíslicezcelavpravo.)
: Tlačítkodvojiténuly(Přistisknutípřidádvěnuly)(PouzeSEC
333T)
: Tlačítkoprocent
: Tlačítkanastavenídaňovésazby
: CenasDPH;Tlačítkoprouloženídaňovésazbypřistisknutí
tlačítek(SET)a(TAX+)
: CenabezDPH;Tlačítkoprozobrazenízadanédaňovésazbypři
stisknutítlačítek(SET)a(TAX-)
2. FUNKCE TLAČÍTEK:
1.Stisknětetlačítko
ON
CCE
nebo navymazánívšechzadanýchhodnot.
2.Stisknutímtlačítka
ON
CCE
vymažete„ERROR(Chyba)“,alehodnotana
displejimůžebýtstáleúčinná.
3. ZPŮSOB VÝMĚNY BATERIE:
•Totozařízenívyužívádvazdrojenapájeníelektrickouenergií:
1Solárníenergii
21ksbaterieAG-13nebo1ksCR2032
neboekvivalentnítypknoíkovébaterie
•Kdyžsezobrazenínadisplejirozmaže,znamenáto,žejebaterievybitá.
Naobnovenízobrazenínadisplejimůžetepoužítbuďsolárnípanel,
nebovyměnitbaterii.
(1) Uvolnětešroubnazadnímkrytuakrytopatrněvyjměte.
(2) Pomocíšroubovákunebojinéhopodobnéhonástrojevytáhněte
baterii.
(Poznámka:Přivyjímáníbateriepostupujtevesměrušipky).
*Dávejtepozor,abystenepoškodilikontakty.
vyjmutí
(obr.1)
(3) Novoubateriizatlačteopačnýmsměrem
(Poznámka:polaritasměřujenahoru).
(4) Vraťtekrytzpětnasvémístoadotáhnětešroub(dávejtepozor,abyste
šroubnedotáhlipřílišsilně).
(5) Automatickévypnutínapájení:Přibližněpouplynutí8minutbez
používání.
Příklad Činnost Zobrazení
0.
100+50-30
100 50 30
120.
12 .34
34.56
56.78
78.90
12.34
46.9
-9.88
69.02
1234567890x
66666=
1234567890
6666
ON/C.CE
AC
ERROR(E)
82.3037029547
82.3037029547
0.
• 10%z1500
(1500+5%=)
(1500-5%=)
• Kolik%je20ze
základu500?
15 10
15 5
15 5
20 5
150.
1’575.
1’425.
4.(%)
368+97+97=
839-47-47-47=
5
-4
=
22.5
3
=
368 97
839 47
5
22.5
562.
698.
0.0016
11390.625
123478+5
123456
78
5
123’456.
1’234.
123’478.
123’483.
456+378
456 478
378
0.
834.
Nastavení5%
sazby(daně)
5
0.
TAX%5.
TAX%5.
Kontrolasazby
TAX%5.
Zajakoucenua
částkudaněje
třebaprodat,aby
cenazahrnovala
5%sazbudaně,
kdyžcenaje1000
1000
0
TAX+1050
TAX50
Zajakoucenu
jetřebaprodat,
abystevyloučili
5%daňovésazby,
kdyžcenaje1000
1000
TAX-952.3809
TAX47.61904
*Tentonávodkobsluzejepouzeinformativníhocharakteru,skutečný
provozzávisínaaktuálnímzařízení.
Tentosymbolnavýrobku,jehopříslušenstvíneboobaluoznačuje,že
přístrojodpovídáevropskýmpožadavkůmnazařízenísprovozemnízkého
napětíapožadavkůmnaelektromagnetickoukompatibilitu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tentosymbolnavýrobku,jehopříslušenstvíneboobaluoznačuje,žes
tímtovýrobkemnesmíbýtzacházenojakosdomovnímodpadem.
Výrobekzlikvidujtejehopředánímnasběrnémístoprorecyklaci
elektrickýchaelektronickýchzařízení.Vzemíchevropskéuniea
jinýchevropskýchzemíchexistujísamostatnésběrnésystémypro
shromažďovánípoužitýchelektrickýchaelektronickýchvýrobků.
Zajištěnímjejichsprávnélikvidacepomůžeteprevencivzniku
potenciálníchrizikproživotníprostředíalidskézdraví,kterábymohla
vzniknoutnesprávnýmzacházenímsodpady.Recyklaceodpadových
materiálunapomáháudrženípřírodníchzdrojůsurovin–zuvedeného
důvodunelikvidujteprosímvašestaráelektrickáaelektronickázařízení
sdomovnímodpadem.Prozískánípodrobnýchinformacíkrecyklaci
tohotovýrobkukontaktujteprosímpracovníkaochranyživotníhoprostředí
místního(městskéhoneboobvodního)úřadu,pracovníkysběrnéhodvora
nebozaměstnanceprodejny,vekteréjstevýrobekzakoupili.
Výrobce:FastČR,a.s.,Černokostelecká1621,CZ25101Říčany
/