Emtec EKCOH420 Návod na obsluhu

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

1
2
2 in 1 Universal Remote Control
General Security Note
Technical manipulations of the product or any changes to the product are forbidden, because of security and
approval issues.
Please take care to set up the device correctly - consult your user guide. Children should use the device only
under adult supervision.
Avoid the following :
· strong mechanical wear and tear
· high temperature
· strong vibrations
· high humidity
Please also respect the additional security notes in the various user guide chapters. For questions not covered
from the user guide please contact our technical hotline or another specialist.
To ensure correct set up please read the manual and security notes carefully.
Battery change :
The device may only be used with CR2032 battery - never try to connect to another power supply. When
inserting battery be sure the right polarity is used. Remove the battery when the device is not used for a long
period. Make sure that the batteries are not short circuited and are not disposed in re (danger of explosion).
Batteries do not belong in children hands. Don’t let batteries lay around openly - they might be swallowed by
children or animals. If this happens see a doctor immediately.
Leaking or damaged batteries can upon contact with skin cause burning or acid damage - if necessary use
suitable gloves.
Please dispose of batteries in accordance with local by laws.
Contents
1) Introduction
2) Put in the batteries
3) Functions of the key
4) Programming of the TV, VCR, DVD and SAT mode
5) Manual code search
6) Automatic code search
7) Identifying codes found
8) Default Volume Control for satellite
9) Troubleshooting
1) Introduction
The 2 in 1 Universal Remote Control is designed to control up to 2 devices (TV, VCR). The 2 in 1 Universal
Remote Control contains a library of codes that are pre-programmed into the remote control. This library covers
nearly all the audio video products on the market today.
47
spôsobom ako pri vašich pôvodných diaľkových ovládaniach.
V režime TV: Funkcia rýchleho textu (farebné tlačidlá).
REC (nahrávanie): Toto tlačidlo funguje rovnako ako tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládaní od vášho
videorekordéra. Aby ste sa vyhli chybe, musíte stlačiť toto tlačidlo dvakrát, aby ste aktivovali túto funkciu.
[6] PROG +/-:
Režim TV, VCR alebo SAT: vyberie nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
DVD režim: vyberie nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu.
S + PROG +/-: navigačné tlačidlá ponuky vám umožnia navigovať nahor a nadol v ponuke vašich zariadení.
[7] Hlasitosť +/-: Vám umožní ovládať hlasitosť. Môžete ovládať hlasitosť vášho TV, a to aj v prípade, keď ste v
režime VCR, DVD alebo SAT. Nemusíte vybrať režim TV.
S + Hlasitosť +/-: navigačné tlačidlá ponuky vám umožnia navigovať doľava a doprava v ponuke vašich
zariadení.
[8] ZAPNUTIE teletextu: Spustenie/zastavenie teletextu.
S + ZAPNUTIE teletextu: ZAPNUTÁ ponuka.
[9] TV, VCR, DVD, SAT: Tieto tlačidlá vám umožnia vybrať zariadenie, ktoré si želáte ovládať.
[10] INFO: Zobrazuje informácie zvoleného zariadenia.
[11] VYPNUTIE teletextu: Zastaví teletext.
S + VYPNUTIE teletextu: Ukončenie ponuky.
[12] Číselné tlačidlá 0 - 9: Funguje rovnakým spôsobom ako vaše originálne diaľkové ovládanie.
[13] -/--: Ak ste v režime programovania – automatické vyhľadávanie kódov – môžete potvrdiť
kód zariadenia, ktoré chcete ovládať. V spojení s číselnými tlačidlami vám toto tlačidlo umožní s niektorým
vybavením vybrať priamo kanály vyššie ako 9.
[14] A/V: Výber externého zdroja (vstup SCART).
4) Programovanie režimov TV a AUX
Poznámka: K tlačidlu AUX môžete priradiť akékoľvek zariadenie (TV, DVD, SAT...): vy musíte len zadať
4-číselný kód (nachádza sa v knižke kódov) zariadenia, t.j. DVD kód v rámci tlačidla AUX. V akomkoľvek
prípade postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1. Uistite sa, že je vaše zariadenie zapnuté (napríklad TV).
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
3. Stlačte a pustite tlačidlo mode (režim) (9) zariadenia, ktoré chcete ovládať (napríklad TV).
4. Z knižky kódov zadajte 4-číselný kód (12). Indikátor LED (1) sa po zadaní posledného čísla vypne. Ak ste
zadali nesprávny kód, LED indikátor bude 3 sekundy blikať a potom sa vypne. Postup musíte zopakovať od
kroku 2.
5. Namierte diaľkové ovládanie smerom k vášmu TV a stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE) (3). Vaše
zariadenie by sa malo vypnúť. Skontrolujte druhé funkcie (napríklad videorekordér: FF (Pretáčanie dopredu)
alebo REW (Pretáčanie dozadu) atď.). Ak niektoré funkcie nereagujú, naznačuje to, že zadaný kód nie je
správny. V danom prípade zopakujte vyššie uvedený postup s nasledujúcim príslušným kódom vašej značky.
6. Tento postup zopakujte od kroku 1 pre druhé zariadenie, ktoré chcete ovládať (TV, videorekordér, DVD,
SAT)
5) Manuálne vyhľadávanie kódov
Ak vaše zariadenie (TV, SAT atď....) nereaguje, vyskúšajte druhé kódy vašej značky. Ak stále nereaguje,
vyskúšajte metódu vyhľadávania kódov.
Poznámka: Keďže môžete priradiť akékoľvek zariadenie (TV, DVD, SAT...) k tlačidlám AUX, potrebujete
48
najskôr zadať akýkoľvek 4-číselný kód pre daný druh zariadenia, ktoré si želáte ovládať (nachádza sa v knihe
kódov), t.j.: Ak chcete pod tlačidlo AUX naprogramovať SAT, zadajte akýkoľvek kód SAT, ktorý sa nachádza v
knižke kódov a potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1.Uistite sa, že je vaše zariadenie zapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
2.Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
3. Stlačte tlačidlo režim (9), ktoré odpovedá zariadeniu, ktoré chcete ovládať (napríklad TV).
4. Opakovane stláčajte tlačidlo PROG + (6), kým sa nezmení PROG. Ak prejdete cez správny kód, použite
tlačidlo PROG - (6), aby ste prešli späť na správny kód.
5. Keď reaguje zariadenie, ktoré chcete ovládať, stlačte tlačidlo -/-- (13), aby ste potvrdili kód. To je všetko.
Poznámka: Ak vaše zariadenie nemá tlačidlo PROG +, môžete použiť tlačidlo PLAY (videorekordér alebo
DVD) (5) alebo POWER (3).
Vyhľadávanie sa spustí po poslednom zaregistrovanom kóde. Ak to bolo 0030, vyhľadávanie sa spustí od 0031
až po posledný možný kód a potom prejde od 0000 až po 0029.
Poznámka: ak sa niektoré funkcie vášho zariadenia nedajú ovládať, musíte nájsť odlišný kód vašej značky.
6) Automatické vyhľadávanie kódov
Keď vyhľadávate neznámy kód, môžete prechádzať cez knižnicu automaticky (Automatické vyhľadávanie).
Keď vaše zariadenie reaguje, môžete zastaviť proces vyhľadávania a uložiť nájdený kód.
Poznámka: Keďže môžete priradiť akékoľvek zariadenie (TV, DVD, SAT...) k tlačidlám AUX, potrebujete
najskôr zadať akýkoľvek 4-číselný kód pre daný druh zariadenia, ktoré si želáte ovládať (nachádza sa v knihe
kódov), t.j.: Ak chcete pod tlačidlo AUX naprogramovať SAT, zadajte akýkoľvek kód SAT, ktorý sa nachádza v
knižke kódov a potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
3. Stlačte tlačidlo režimu (3), ktoré odpovedá zariadeniu, ktoré chcete ovládať. Indikátor LED (1) raz zabliká.
4. Raz stlačte tlačidlo PROG+ (6). Po niekoľkých sekundách začne diaľkové ovládanie prechádzať cez knižnicu
kódov (rýchle vyhľadávanie, 1 kód za sekundu). Keď zariadenie reaguje, môžete stlačiť tlačidlo PROG+ (6)
na zapnutie na pomalé vyhľadávanie (1 kód za 3 sekundy). Môžete sa vrátiť späť stlačením tlačidla PROG- (6)
(môžete posunúť dopredu stlačením tlačidla PROG+ (6) v prípade, že ste zašli strašne ďaleko). Hneď potom, čo
zariadenie bude opätovne reagovať, stlačte tlačidlo -/-- (13), aby ste uložili nájdený kód.
7) Identifikovanie nájdených kódov pomocou postupu vyhľadávania
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
2. Stlačte tlačidlo režim (9) pre zariadenie, ktoré chcete identifikovať (TV alebo AUX). Indikátor LED raz
zabliká.
3.Opätovne stlačte tlačidlo S. Indikátor LED raz zabliká.
4.Aby sa identifikovalo prvé číslo, stlačte každé tlačidlo s číslom od 0 – 9 (12), kým nezačne blikať indikátor
LED. Stlačené tlačidlo je prvým číslom kódu.
5. Stlačte každé číselné tlačidlo od 0 – 9 vyššie uvedeným spôsobom, aby ste našli druhé a tretie číslo.
6.Stlačte každé číselné tlačidlo od 0 – 9 vyššie uvedeným spôsobom, aby ste našli štvrté číslo. Po nájdení
štvrtého čísla sa indikátor LED vypne. Nezabudnite si zapísať kód na štítok priečinku pre batérie.
8) Ovládanie hlasitosti
Nastavenie VŠETKÝCH ovládacích prvkov hlasitosti v rámci špecifického režimu
Diaľkové ovládanie môžete naprogramovať tak, aby tlačidlá hlasitosti a stlmenia ovládali konkrétne zariadenie
49
(na príslušnom zariadení sa musí nachádzať ovládanie hlasitosti). Napr. ovládanie zvuku TV v režime TV a
režime AUX.
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo MUTE (STLMIŤ) (4), kým indikátor LED (1) raz neblikne. Pustite tlačidlo
MUTE (STLMIŤ).
3. Raz zatlačte na tlačidlo režimu (TV alebo AUX), ktoré odpovedá zariadeniu, ktorého hlasitosť sa bude stále
ovládať tlačidlami VOL (HLASITOSŤ) (7) a MUTE (STLMIŤ) (4).
4. Raz stlačte tlačidlo MUTE (STLMIŤ) (4).
Nastavenie ovládacích prvkov hlasitosti pre KAŽDÝ režim.
Diaľkové ovládanie môžete naprogramovať tak, aby tlačidlá hlasitosti fungovali pre každý zvolený režim (na
príslušnom zariadení sa musí nachádzať ovládanie hlasitosti). Napr. ovládanie hlasitosti televízneho prijímača v
režime TV, ovládanie hlasitosti zariadenia naprogramovaného pod tlačidlom AUX v režime AUX.
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo S (2), kým sa nepretržite nerozsvieti LED indikátor (1). Pustite tlačidlo S.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo MUTE (STLMIŤ) (4), kým indikátor LED (1) raz neblikne. Pustite tlačidlo
MUTE (STLMIŤ).
3. Raz zatlačte na tlačidlo režimu (TV, AUX), ktoré odpovedá zariadeniu, ktorého hlasitosť sa bude stále
ovládať tlačidlami VOL (HLASITOSŤ) (7) a MUTE (STLMIŤ) (4).
4. Raz stlačte tlačidlo VOL- (ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ) (7).
5. Raz stlačte tlačidlo MUTE (STLMIŤ) (4).
9) Problémy a riešenie problémov
Diaľkové ovládanie nefunguje alebo stráca zadané kódy
Overte si so svojim originálnym diaľkovým ovládaním, či zariadenie správne funguje.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo príslušného režimu pre vybavenie alebo zariadenie, ktoré chcete ovládať.
Ak uvedený kód nefunguje, vyskúšajte metódu AUTOMATICKÉHO VYHĽADÁVANIA alebo zadajte
nasledujúci kód danej značky.
Aby ste našli príslušný kód pre vaše zariadenie, použite automatické vyhľadávanie.
Skontrolujte, či batérie majú správne umiestnenú polaritu.
· Programovanie diaľkového ovládania vyžaduje dve alkalické batérie typu CR2032 (nové). Ak diaľkové
ovládanie stráca kódy v rámci niekoľkých dní/týždňov, problém sa dá vyriešiť použitím 2 nových batérií
rovnakej značky.
Ak indikátor LED svieti nepretržite, vo všeobecnosti bude potrebné vymeniť batérie.
Dôležité:
Univerzálne diaľkové ovládanie typu 2 v 1 sa musí používať len predpísaným spôsobom v tejto používateľskej
príručke a nemôže sa použiť na účel, na ktorý nie je určené.
50
Uniwersalny pilot 2 w 1
Spis treści
1) Wprowadzenie
2) Wkładanie baterii
3) Funkcje przycisków
4) Programowanie trybów TV, VCR, DVD i SAT
5) Ręczne wyszukiwanie kodu
6)Automatyczne wyszukiwanie kodu
7) Identyfikacja znalezionych kodów
8)Domyślne ustawianie głośności dla telewizji satelitarnej
9) Rozwiązywanie problemów
1) Wprowadzenie
Uniwersalny pilot 2 w 1 jest przeznaczony do sterowania nawet 2 urządzeniami (TV, VCR, DVD, SAT).
Uniwersalny pilot 2 w 1 zawiera zbiór kodów, które uprzednio zaprogramowano w urządzeniu. Zbiór kodów
zawiera prawie wszystkie urządzenia audio video dostępne w sprzedaży.
2) Wkładanie baterii
(zawsze należy używać NOWYCH baterii CR2032)
1. Otwórz tylną pokrywę uniwersalnego pilota 2 w 1.
2. Włóż baterię CR2032 sprawdzając, czy symbol + na baterii jest
umieszczony zgodnie z oznaczeniem w środku komory na baterie
w urządzeniu.
3) Funkcje przycisków
[1] Dioda: Dioda miga, gdy pilot jest włączony lub świeci podczas
programowania pilota.
[2] S: Służy do programowania pilota przed pierwszym
użytkowaniem. Uzyskanie dostępu do dodatkowych funkcji takich
jak menu, wyjście itp. Krótko naciśnij przycisk Shift, a następnie
naciśnij odpowiednie przyciski funkcyjne.
[3] POWER: Wyłączanie ostatnio wybranego urządzenia.
[4] Mute: Włączanie i wyłączanie dźwięku. Można włączać i
wyłączać dźwięk telewizora, gdy włączony jest tryb AUX. Nie ma
potrzeby włączania trybu TV.
S + Mute: Przycisk zatwierdzania wyboru.
[5] Play, FF, Stop, Rew, Pause:
W trybie VCR i DVD: Przyciski pełnią identyczne funkcje, jak w
oryginalnych pilotach.
W trybie TV: Funkcja szybkiego tekstu (kolorowe przyciski).
REC (zapis): Przycisk ten pełni identyczną funkcję, jak przycisk
1
3
5
7
9
11
13
2
4
6
8
10
12
14
68
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Emtec EKCOH420 Návod na obsluhu

Kategória
Diaľkové ovládače
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre