Dometic B1600PLUS, B2200, B2600 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Dachklimaanlage
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . 8
Air conditioning roof unit
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . 32
Climatiseur de toit
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . 54
Aire acondicionado de techo
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . 79
Climatizzatore a tetto
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . 105
Airconditioning voor
dakinbouw
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 129
Klimaanlæg til tagmontering
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . 153
Takmonterad klimatanläggning
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . 176
Takmontert klimaanlegg
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . 199
Kattooilmastointilaitteisto
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Sistema de climatização de
tejadilho
Manual de instruções. . . . . . . . . . . . 243
Накрышный кондиционер
Инструкция по эксплуатации. . . . 267
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
Klimatyzator dachowy
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . 292
Střešní klimatizace
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . 315
Strešné klimatizač
zariadenie
Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . 338
Tetőklíma-berendezés
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . . 361
PL
CS
SK
HU
Dometic B1600PLUS
Dometic B2200
Dometic B2600
SK
B1600PLUS, B2200, B2600
338
Pred montážou a uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento
návod a odložte si ho. V prípade ďalšieho predaja zariadenia odovzdaj-
te kupujúcemu aj tento návod.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
2Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
2.1 Základná bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
3Cieľová skupina tohto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
4 Obsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
5 Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
6 Použitie podľa určenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
7 Technický popis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
7.1 Komponenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
7.2 LED ventilátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
7.3 Diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
7.4 Klimatizačné režimy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
8 Pred prvým použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
9 Obsluha strešného klimatizačného zariadenia . . . . . . . . . . . . . 348
9.1 Základné upozornenia pre obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
9.2 Používanie diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.3 Upozornenie pre lepšie využitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
9.4 Zapnutie a vypnutie strešnej klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . 350
9.5 Výber režimu klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
9.6 Manuálna voľba stupňa ventilácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
9.7 Nastavenie teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
9.8 Nastavenie rozdeľovača vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
9.9 Výmena batérií diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
9.10 Naprogramovanie časovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
9.11 Aktivovanie funkcie Sleep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9.12 Nastavenie doplnkovej funkcie „I feel“ (Pocit) . . . . . . . . . . . 354
9.13 Nastavenie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
10 Čistenie strešného klimatizačného zariadenia . . . . . . . . . . . . . 355
11 Údržba strešného klimatizačného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . 356
12 Odstránenie porúch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
13 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
B1600PLUS, B2200, B2600 Vysvetlenie symbolov
339
14 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
15 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
1 Vysvetlenie symbolov
!
!
A
I
Konanie: Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobit’. Potrebné
konania budú popísane krok za krokom.
Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.
Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku,
v tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.
VÝSTRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti
alebo k t’ažkému zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zrane-
niam.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže
ovplyvnit’ funkciu zariadenia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
SK
Bezpečnostné pokyny B1600PLUS, B2200, B2600
340
2Bezpečnostné pokyny
Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:
Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode
Predovšetkým neručí za akékoľvek následné škody, zvlášť nie aj za násled-
né škody, ktoré môžu vzniknúť následkom výpadku strešného klimatizačné-
ho zariadenia.
Dodržiavajte nasledovné základné bezpečnostné pokyny pri používaní elek-
trických zariadení na ochranu pred:
úrazom elektrickým prúdom,
nebezpečenstvom požiaru,
poraneniami.
2.1 Základná bezpečnosť
!
VÝSTRAHA!
Elektrické prístroje nie sú hračkou pre deti!
Deti nedokážu správne posúdiť riziká, ktoré predstavujú elek-
trické prístroje. Nenechávajte deti, aby používali elektrické prí-
stroje bez dozoru.
Osoby (vrátane detí), ktoré z dôvodu ich fyzických, zmyslových
alebo duševných schopností, alebo ich neskúsenosti, alebo ne-
znalosti nie sú schopné bezpečne používať tento prístroj, by ho
nemali používať bez dozoru alebo poučenia zodpovednou oso-
bou.
Prístroj požívajte len v súlade s jeho určeným používaním.
Na prístroji neuskutočňujte žiadne zmeny alebo prestavby!
Inštaláciu, údržbu a opravy strešného klimatizačného zariade-
nia smú uskutočňovať len odborníci s príslušnou kvalifikáciou,
ktorí sú oboznámení s rizikami spojenými s manipuláciou s
chladiacimi prostriedkami a klimatizačnými zariadeniami a s prí-
slušnými predpismi. Neodbornými opravami môžu vzniknúť
značné nebezpečenstvá. V prípade opravy sa obráťte na ser-
visné centrum vo vašej krajine (adresy na opačnej strane).
Nepoužívajte strešné klimatizačné zariadenie v blízkosti zápal-
ných tekutín alebo v uzavretých priestoroch.
B1600PLUS, B2200, B2600 Cieľová skupina tohto návodu
341
Dbajte na to, aby sa horľavé predmety neuskladňovali alebo ne-
montovali v oblasti výstupu vzduchu. Dodržiavajte minimálnu
vzdialenosť 50 m.
Nesiahajte do vetracích otvorov a do klimatizačného zariadenia
nevsúvajte žiadne cudzie premety.
V prípade požiaru nedávajte dolu horný kryt strešného klimati-
začného zariadenia, ale použite povolený hasiaci prostriedok.
Na hasenie nepoužívajte vodu.
A
POZOR!
S nainštalovaným klimatizačným zariadením nesmiete vojsť s
obytným automobilom do umývacieho zariadenia.
Informujte sa u vášho výrobcu vozidla, či je z dôvodu montáže
strešného klimatizačného zariadenia (výška montáže 235 mm)
potrebné schválenie (podľa § 19 StVZO) a zmena záznamu o
výške vozidla v dokladoch od vozidla.
Ak sa v obehu chladiacej kvapaliny strešného klimatizačného
zariadenia vyskytnú poruchy, dajte zariadenie preskúšať a riad-
ne opraviť v špecializovanom servise. V žiadnom prípade sa
chladiaci prostriedok nesmie voľne vypúšťať do atmosféry.
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke prístroja
!
VÝSTRAHA!
Pri práci na zariadení vždy prerušte prívod elektrického prúdu.
A
POZOR!
Klimatizačné zariadenie nie je určené na prevádzku v poľno-
hospodárskych a stavebných strojoch.
Zariadenie používajte len vtedy, keď kryt a vedenia nie sú po-
škodené.
3Cieľová skupina tohto návodu
Tento návod na obsluhu sa obracia na používateľov strešného klimatizačné-
ho zariadenia.
SK
Obsah dodávky B1600PLUS, B2200, B2600
342
4 Obsah dodávky
Dometic B1600PLUS
Dometic B2200
Dometic B2600
5 Príslušenstvo
Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):
I
Označenie Číslo výrobku
Strešné klimatizačné zariadenie Dometic B1600PLUS 9100100007
Montážny návod
Návod na používanie
Označenie Číslo výrobku
Strešné klimatizačné zariadenie Dometic B 2200 9100100009
Montážny návod
Návod na používanie
Označenie Číslo výrobku
Strešné klimatizačné zariadenie Dometic B 2600 9102900102
Montážny návod
Návod na používanie
Označenie Číslo výrobku
Rozširujúca súprava WAECO DC-Kit-2 9100300001
Rozširujúca súprava WAECO DC-Kit-3 9100300002
Rozširujúca súprava WAECO DC-Kit-4 9100300044
POZNÁMKA
S rozširovacou súpravou WAECO DC (príslušenstvo) je možné
strešné klimatizačné zariadenia Dometic B2600PLUS, B2200 a
B2600 prevádzkovať aj počas jazdy.
B1600PLUS, B2200, B2600 Použitie podľa určenia
343
6 Použitie podľa určenia
Strešné klimatizačné zariadenia Dometic B1600PLUS (tov. č. 9100100007),
B2200 (tov. č. 9100100009) a B2600 (tov. č. 9102900102) zásobujú vnútor-
né priestory obytných vozidiel a karavanov chladným alebo teplým vzdu-
chom.
Strešné klimatizačné zariadenie je skonštruované na prevádzku so zdrojom
energie 230 V. Použitie počas jazdy je možné len s rozširovacou súpravou
WAECO DC (príslušenstvo).
Strešné klimatizačné zariadenie nie je vhodné na inštaláciu do stavebných,
poľnohospodárskych alebo podobných pracovných strojov. Pri silnom vib-
račnom účinku nie je zaručená jeho riadna činnosť.
Funkcia klimatizačného zariadenia je zaručená pre teploty až do 31 °C.
7 Technický popis
Strešné klimatizačné zariadenie zásobuje vnútorný priestor chladným odvlh-
čeným alebo teplým vzduchom.
Strešné klimatizačné zariadenie sa riadi diaľkovým ovládaním.
I
POZNÁMKA
Strešné klimatizačné zariadenie dokáže teplotu vnútorného prie-
storu vozidla znížiť alebo zvýšiť až na konkrétnu stanovenú hod-
notu. Teplota, ktorá sa dá dosiahnuť pri chladení alebo vyhrievaní
závisí od typu vozidla, teploty okolia a chladiaceho výkonu vášho
strešného klimatizačného zariadenia.
Ak sa dosiahne vonkajšia teplota 16 °C, strešné klimatizačné za-
riadenie už nechladí. V takomto prípade používajte už len režim
„Cirkulácia vzduchu“ ( ).
SK
Technický popis B1600PLUS, B2200, B2600
344
7.1 Komponenty
Chladiaci okruh strešného klimatizačného zariadenia pozostáva z nasledujú-
cich hlavných komponentov (obr. 1, strane 3 a obr. 2, strane 3):
Kompresor (1)
Kompresor nasáva použitý chladiaci prostriedok a komprimuje ho.
Tak sa tlak a tým aj teplota chladiaceho prostriedku zvyšuje.
Kondenzátor (2)
Zabudovaný kondenzátor funguje ako chladič alebo výmenník tepla.
Vzduch prúdiaci okolo odoberá teplo, horúce plynné chladivo sa ochla-
dzuje a skvapalňuje.
Odparovače (3)
Odparovače ochladzujú vzduch prúdiaci okolo a odvlhčujú ho.
Chladiaci prostriedok prijíma teplo a odparuje ho.
Ventilátor (4)
Ochladený vzduch sa v exteriéri vozidla rozvádza ventilátorom cez vý-
stupnú jednotku vzduchu.
B1600PLUS a B2200:
Elektrické vykurovanie (5)
Vzduch v priestore sa zahreje elektrickým vykurovaním a distribuuje sa
ventilátorom cez jednotku výstupu vzduchu.
B2600:
Elektrické vykurovanie (5)
Magnetický ventil otáča cyklus chladiaceho plynu. Teplo uložené chladia-
cim plynom sa odovzdá prostredníctvom výmenníka tepla a distribuuje sa
ventilátorom cez jednotku výstupu vzduchu.
B1600PLUS, B2200, B2600 Technický popis
345
7.2 LED ventilátora
LED ventilátora (obr. 3, strane 4) zobrazuje nasledujúce stavy:
7.3 Diaľkové ovládanie
Všetky nastavenia na prístroji (napr. nastavenie teploty, naprogramovanie
časovača) sa do klimatizačného zariadenia prenášajú diaľkovým ovládaním.
Na diaľkovom ovládaní sú k dispozícii nasledujúce indikačné prvky (obr. 4,
strane 4):
Č. Vysvetlenie
1 LED stavu
Nesvieti: Strešné klimatizačné zariadenie je vypnuté.
Svieti oranžová: Strešné klimatizačzariadenie je v pohotovost-
nom režime (Stand by).
Svieti zelená: Strešné klimatizačzariadenie je zapnuté.
Len B2600: bliká
zelená:
Odmrazovanie/Spustenie tepelného čerpadla
Svieti červená: Len keď je zariadenie pripojené aj k zdroju
12 Vg: Prívodné napätie 230 Vw nie je k dispo-
zícii.
Pomaly bliká červená: Porucha funkcie vnútorného snímača teploty E1
Rýchlo bliká červená: Porucha funkcie vonkajšieho snímača teploty E2
Veľmi rýchlo bliká čer-
vená:
Porucha funkcie vonkajšieho snímača teploty E3
Č. Vysvetlenie
1 Digitálny displej:
zobrazuje nasledujúce:
Čas
Požadovaná teplota priestoru (požadovaná hodnota) v °C alebo °F
skutočná teplota priestoru
–Klimatizačný režim
Stupeň ventilácie
Symboly pre aktívne doplnkové funkcie
Stav batérie
2
Tlačidlo :
Zapnutie strešného klimatizačného zariadenia a diaľkového ovládania alebo
prepnutie do pohotovostného režimu
3
Tlačidlo :
Voľba stupňa ventilácie
SK
Technický popis B1600PLUS, B2200, B2600
346
4Tlačidlo MODE:
Voľba klimatizačného režimu
5Tlačidlo CLOCK:
Nastavenie času
6Tlačidlo TIMER (ČASOVAČ):
Nastavenie času pre automatické zapnutie/vypnutie
7Tlačidlo SLEEP (SPÁNOK):
Automaticky reguluje požadovanú hodnotu tak, aby sa dosiahla príjemná
teplota na spánok.
8Tlačidlo SET:
Zaslanie aktuálnych údajov strešnému klimatizačnému zariadeniu.
Uloženie nového nastavenia času.
9Tlačidlo I FEEL (POCIT):
Prevádzková požadovaná hodnota sa bude každých 10 minút prispôsobo-
vať teplote nameranej diaľkovým ovládaním.
10 Tlačidlo RESET
Obnovenie všetkých štandardných hodnôt
11 Tlačidlo ROOM (PRIESTOR):
Zobrazuje vnútornú teplotu. Tlačidlo ROOM (PRIESTOR) je funkčné aj pri
vypnutom diaľkovom ovládaní.
12 Tlačidlo LIGHT:
Zapnutie alebo vypnutie svetla na strešnom klimatizačnom zariadení.
Tlačidlo LIGHT je funkčné aj pri vypnutom diaľkovom ovládaní.
13 Tlačidlo °F/°C:
Keď sa zobrazí teplota: Prepínanie teploty medzi Celziovou stupnicou (°C)
a Fahrenheitovou stupnicou (°F)
14 Tlačidlo :
Zníženie hodnoty
15 Tlačidlo +:
Zvýšenie hodnoty
16
Symbol (batérie vybité)
Zobrazí sa, keď sú batérie diaľkového ovládania vybité. V takom prípade
batérie vymeňte, pozri kap. „Výmena batérií diaľkového ovládania“ na
strane 352.
17
Symbol (výber režimu klimatizácie)
Vyberte želaný režim klimatizácie (kap. „Klimatizačné režimy“ na
strane 347)
Č. Vysvetlenie
B1600PLUS, B2200, B2600 Pred prvým použitím
347
7.4 Klimatizačné režimy
Strešné klimatizačné zariadenie má nasledovné klimatizačné režimy:
8 Pred prvým použitím
Kontroly pred uvedením zariadenia do prevádzky
Pred zapnutím strešného klimatizačného zariadenia dodržiavajte na nasle-
dovné:
Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia zodpovedajú hodnotám
uvedeným v technických údajoch, pozri strane 360.
Uistite sa, že nasávací otvor vzduchu a vzduchové dýzy sú voľ. Všetky
vetracie mriežky musia byť voľné, aby sa zabezpečil optimálny výkon
strešného klimatizačného zariadenia.
!
Klimatizač
režim
Hlásenie na
displeji
Vysvetlenie
Automatika Stanovíte teplotu, strešné klimatizačné zariade-
nie ochladí vnútorný priestor na túto teplotu a
riadi potrebný výkon ventilátora.
V tomto režime je tlačidlo deaktivované.
Chladenie Stanovíte teplotu a výkon ventilátora, strešné kli-
matizačné zariadenie ochladí vnútorný priestor
na túto teplotu.
Ohrievanie Stanovíte teplotu a výkon ventilátora, strešné kli-
matizačné zariadenie ohreje vnútorný priestor na
túto teplotu.
Cirkulácia vzdu-
chu
Vy určíte stupeň rýchlosti ventilátora a strešné
klimatizačné zariadenie fúka studený vzduch
(chladený okolitý vzduch) do vnútorného prie-
storu.
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poranenia!
Do vzduchových dýz alebo nasávacej mriežky nestrkajte prsty
alebo predmety.
SK
Obsluha strešného klimatizačného zariadenia B1600PLUS, B2200, B2600
348
Kontrola diaľkového ovládania a vkladanie batérií
Vložte dodané batérie do priečinka na batérie diaľkového ovládania, pozri
kap. „Výmena batérií diaľkového ovládania“ na strane 352.
Skontrolujte, či štyri DIP spínače (obr. 5 1, strane 5) sú v správnej polo-
he.
Keď ste polohu DIP spínačov zmenili:
Potvrďte nové nastavenie tlačidlom Reset (obr. 4 10, strane 4).
Nastavenie času
Nastavte aktuálny čas: pozri kap. „Nastavenie času“ na strane 355.
9 Obsluha strešného klimatizačného
zariadenia
9.1 Základné upozornenia pre obsluhu
Strešné klimatizačné zariadenie má tri prevádzkové režimy:
Diaľkovým ovládaním môžete
strešné klimatizačné zariadenie zapnúť z pohotovostného režimu alebo
prepnúť znova do pohotovostného režimu
uskutočniť nastavenie
zvoliť doplnkové funkcie
Prevádzkový režim Znaky
Vyp. Strešné klimatizačné zariadenie je vypnuté, diaľkové ovlá-
danie je neaktívne.
Pohotovostný režim
(Stand by)
Strešné klimatizačné zariadenie je pripravené na pre-
vádzku a možno ho zapnúť diaľkovým ovládaním. Osvet-
lenie možno použiť.
Zapnutie Strešné klimatizačné zariadenie klimatizuje vnútorný
priestor.
B1600PLUS, B2200, B2600 Obsluha strešného klimatizačného zariadenia
349
9.2 Používanie diaľkového ovládania
Máte dve možnosti, ako riadiť strešné klimatizačné zariadenie diaľkovým
ovládaním:
Môžete priamo pri nastavení zaslať hodnoty strešnému klimatizačnému
zariadeniu
Môžete najprv určiť všetky hodnoty na diaľkovom ovládaní a potom súhr-
nne zaslať strešnému klimatizačnému zariadeniu
Zaslanie hodnôt priamo pri nastavení
Diaľkové ovládanie musí byť pri obsluhe nasmerované na IR prijímač
(obr. 2
4, strane 3) na ovládacom paneli.
Po stlačení tlačidla sa hodnota zašle priamo strešnému klimatizačnému za-
riadeniu. Strešné klimatizačné zariadenie potvrdí príjem údajov vysokým tó-
nom.
Určenie hodnôt a ich súhrnné zaslanie strešnému klimatizačnému
zariadeniu
Diaľkové ovládanie nesmie byť pri obsluhe nasmerované na IR prijímač
(obr. 2
4, strane 3) na ovládacom paneli.
Určte požadované hodnoty na diaľkovom ovládaní. Po vykonaní všetkých
nastavení nasmerujte diaľkové ovládanie na IR prijímač na ovládacom paneli
a stlačte tlačidlo SET. Tým sa údaje znova odošlú do strešného klimatizač-
ného zariadenia. Strešné klimatizačné zariadenie potvrdí príjem údajov vy-
sokým tónom.
Zapnutie alebo vypnutie len diaľkového ovládania v pohotovostnom
režime
V pohotovostnom režime zobrazuje displej diaľkového ovládania len čas.
Keď diaľkové ovládanie nie je nasmerované na IR prijímač (obr. 2
4,
strane 3) na ovládacom paneli, môžete diaľkové ovládanie oddelenie od
strešného klimatizačného zariadenia prepnúť do pohotovostného režimu ale-
bo zapnúť:
Stlačte tlačidlo .
SK
Obsluha strešného klimatizačného zariadenia B1600PLUS, B2200, B2600
350
9.3 Upozornenie pre lepšie využitie
Ak budete dodržiavať nasledovné pokyny, spôsob činnosti vášho strešného
klimatizačného zariadenia bude optimalizovaný:
Zlepšite tepelnú izoláciu vozidla tak, že utesníte medzeru a na okná dáte
antireflexné rolety alebo závesy.
Ak bolo vozidlo dlhý čas vystavené slnečnému žiareniu: Strešné klimati-
začné zariadenie spustite pri otvorených oknách na určitý čas v režime
klimatizácie „cirkulujúci vzduch“ ( ) a až potom zapnite režim klimatizá-
cie „chladenie“ ( ).
V klimatizačnom režime „Chladenie“ ( ) zabráňte zbytočnému otváraniu
dverí a okien.
Zvoľte primeranú teplotu a stupeň ventilácie.
Vzduchové dýzy účelne nastavte.
Dbajte na to, aby vzduchové dýzy neboli zakryté handrami, papierom ale-
bo inými predmetmi.
9.4 Zapnutie a vypnutie strešnej klimatizácie
I
Stlačte tlačidlo .
Strešné klimatizačné zariadenie je vypnuté alebo zapnuté, alebo je v po-
hotovostnom režime.
9.5 Výber režimu klimatizácie
Tlačidlom MODE zvoľte požadovaný klimatizačný režim, pozri kap. „Kli-
matizačné režimy“ na strane 347.
Strešné klimatizačné zariadenie potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
Strešné klimatizačné zariadenie sa zapne do zvoleného klimatizačného
režimu.
POZNÁMKA
Po zapnutí sa spustí klimatizácia s hodnotami, ktoré boli naposle-
dy nastavené.
B1600PLUS, B2200, B2600 Obsluha strešného klimatizačného zariadenia
351
9.6 Manuálna voľba stupňa ventilácie
Ventilátor reguluje silu prívodu vzduchu.
V režime klimatizácie „chladenie“ ( ) a „cirkulujúci vzduch“ ( ) môžete stu-
peň rýchlosti ventilátora zvoliť manuálne. V ostatných klimatizačných reži-
moch riadi strešné klimatizač zariadenie stupeň ventilácie automaticky.
Tlačidlom zvoľte želaný stupeň rýchlosti ventilátora.
Strešné klimatizačné zariadenie potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
Stupeň ventilácie je nanovo nastavený.
9.7 Nastavenie teploty
V režime klimatizácie „Automatika“ ( ), „Chladenie“ ( ) a „Vykurovanie“
( ) môžete pomocou diaľkového ovládania zadať teplotu medzi 16 °C a
31 °C.
Tlačidlom + alebo zvoľte požadovanú teplotu.
Strešné klimatizačné zariadenie potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
Teplota v strešnom klimatizačnom zariadení je nastavená.
9.8 Nastavenie rozdeľovača vzduchu
Prívod vzduchu do vnútorného priestoru vozidla sa dá regulovať nastavením
vzduchových výduchov.
Vzduchové výduchy sa dajú regulovať otočným regulátorom (obr. 6,
strane 5):
Nasmerujte oba smerovače do želanej polohy (obr. 6, strane 5).
Hlásenie na disp-
leji
Vysvetlenie
nízky stupeň ventilácie
stredný stupeň ventilácie
vysoký stupeň ventilácie
najvyšší stupeň ventilácie
SK
Obsluha strešného klimatizačného zariadenia B1600PLUS, B2200, B2600
352
Otočte otočný regulátor posúvača v protismere chodu hodinových ruči-
čiek.
Posuňte posúvač tak, aby bol vzduch nasmerovaný v želanom smere
(obr. 7, strane 5).
Znova zatočte pevne otočnú hlavu v smere chodu hodinových ručičiek.
9.9 Výmena batérií diaľkového ovládania
Batérie vymeňte, keď sa na displeji zobrazí symbol .
Priečinok na batérie sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládania.
Ľahko zatlačte kryt priečinka na batérie a posuňte ho v smere šípky.
Vložte nové batérie (2 x typ AAA), ako je to zobrazené v priečinku na ba-
térie diaľkového ovládania.
Zatvorte kryt priečinka na batérie.
9.10 Naprogramovanie časovača
Funkciou časovača môžete nastaviť požadovaný čas činnosti klimatizácie.
Pritom môžete vopred zadať len čas zapnutia, len čas vypnutia alebo obidve
hodnoty. Čas sa dá nastaviť v 10-minútových krokoch.
I
Pred naprogramovaním časovača zvoľte režim klimatizácie a všetky že-
lané hodnoty (napr. teplotu).
Nastavenie času zapnutia
Stlačte tlačidlo TIMER jedenkrát.
Symbol ON ( ) bliká na displeji diaľkového ovládania.
Tlačidlom + alebo nastavte čas, kedy sa má strešné klimatizačné zaria-
denie zapnúť.
Stlačte tlačidlo SET, aby ste hodnotu odoslali do strešného klimatizačné-
ho zariadenia.
Čas zapnutia je v strešnom klimatizačnom zariadení nastavený.
Strešné klimatizačné zariadenie sa spustí v nastavenom čase so zvole-
ným klimatizačným režimom.
Zapnite strešné klimatizačné zariadenie do pohotovostného režimu.
POZNÁMKA
Ak sa pri programovaní časovača 15 sekúnd nestlačí žiadne tla-
čidlo na diaľkovom ovládaní, prejde diaľkové ovládanie naspäť do
východiskového režimu.
08:00
B1600PLUS, B2200, B2600 Obsluha strešného klimatizačného zariadenia
353
Nastavenie času vypnutia
Dvakrát stlačte tlačidlo TIMER (časovač).
Symbol OFF ( ) bliká na displeji diaľkového ovládania.
Tlačidlom + alebo nastavte čas, kedy sa má strešné klimatizačné zaria-
denie vypnúť.
Stlačte tlačidlo SET, aby ste hodnotu odoslali do strešného klimatizačné-
ho zariadenia.
Čas vypnutia je v strešnom klimatizačnom zariadení nastavený.
Strešné klimatizačné zariadenie beží až do nastaveného času so zvole-
ným klimatizačným režimom.
Nastavenie času zapnutia a času vypnutia
Trikrát stlačte tlačidlo TIMER (časovač).
Symbol ON ( ) bliká na displeji diaľkového ovládania.
Symbol OFF ( ) je viditeľný.
Tlačidlom + alebo nastavte čas, kedy sa má strešné klimatizačné zaria-
denie zapnú
ť.
Znova stlačte tlačidlo TIMER (časovač).
Symbol OFF ( ) bliká na displeji diaľkového ovládania.
Tlačidlom + alebo nastavte čas, kedy sa má strešné klimatizačné zaria-
denie vypnúť.
Stlačte tlačidlo SET, aby ste hodnotu odoslali do strešného klimatizačné-
ho zariadenia.
Čas zapnutia a čas vypnutia je nastavený v strešnom klimatizačnom za-
riadení.
Strešné klimatizačné zariadenie sa spustí v nastavenom čase a so zvole-
ným klimatizačným režimom a beží až po druhý nastavený čas.
Zapnite strešné klimatizačné zariadenie do pohotovostného režimu.
Zrušenie programovania časovača
Keď ste časovať naprogramovali, môžete to zrušiť nasledovne:
ťkrát stlačte tlačidlo TIMER (časovač).
Symbol časovača zhasne. Programovanie je zrušené.
20:00
08:00
20:00
20:00
SK
Obsluha strešného klimatizačného zariadenia B1600PLUS, B2200, B2600
354
9.11 Aktivovanie funkcie Sleep
Pri aktivovanej funkcii Sleep nastavená teplota po jednej hodine klesne o
1 °C a po dvoch hodinách o 2 °C, aby bola zabezpečená príjemná teplota na
spánok.
Nastavte požadovanú teplotu (pozri kap. „Nastavenie teploty“ na
strane 351).
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Symbol sa zobrazí na displeji.
Funkcia Sleep je aktivovaná.
9.12 Nastavenie doplnkovej funkcie „I feel“ (Pocit)
Pri tejto funkcii meria diaľkové ovládanie teplotu priestoru a prenáša hodnotu
merania každých 10 minút do strešného klimatizačného zariadenia. Strešné
klimatizačné zariadenie prispôsobí požadovanú teplotu týmto nameraným
hodnotám.
Stlačte tlačidlo I FEEL (pocit).
Diaľkové ovládanie odložte tak, aby smerovalo na IR prijímač (obr. 2
4,
strane 3) na ovládacom paneli. Ináč sa hodnoty nedajú odosielať strešné-
mu klimatizačnému zariadeniu.
I
POZNÁMKA
Diaľkové ovládanie by sa nemalo nachádzať v oblasti priestoru,
ktorý je výrazne teplejší alebo chladnejší ako priemerná vnútorná
teplota. Nesmie ležať, napr. na slnku alebo pred strešným klima-
tizačným zariadením.
B1600PLUS, B2200, B2600 Čistenie strešného klimatizačného zariadenia
355
9.13 Nastavenie času
Diaľkové ovládanie potrebuje na programovanie časovača aktuálny čas. Čas
sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača.
Na nastavenie času vykonajte nasledovné kroky:
I
Stlačte dlho tlačidlo CLOCK , aby ste sa dostali do režimu nastavenia ča-
su.
Čas bliká na displeji diaľkového ovládača.
Tlačidlom + alebo nastavte aktuálny čas.
Stlačte tlačidlo SET, aby ste čas potvrdili.
10 Čistenie strešného klimatizačného
zariadenia
A
Vyčistite kryt strešného klimatizačného zariadenia a výstupnú jednotku
vzduchu príležitostne vlhkou handrou.
Pravidelne odstraňujte lístie a iné nečistoty z vetracích tvorov (obr. 8 1,
strane 6) na strešnom klimatizačnom zariadení. Dbajte na to, aby ste pri
tejto nečinnosti nepoškodili lamely strešného klimatizačného zariadenia.
Diaľkové ovládanie príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
Na čistenie displeja sa odporúča handrička na čistenie okuliarov.
POZNÁMKA
Ak sa pri nastavovaní času približne 15 sekúnd nestlačte žiadne
tlačidlo na diaľkovom ovládaní, prejde diaľkové ovládanie naspäť
do východiskového režimu.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Strešné klimatizačné zariadenie nečistite vysokotlakovým čis-
tičom. Voda, ktorá by vnikla do strešného klimatizačného za-
riadenia, ho môže poškodiť.
Nepoužívajte na čistenie ostré alebo tvrdé predmety alebo čis-
tiace prostriedky, pretože to môže viesť k poškodeniu strešné-
ho klimatizačného zariadenia.
Na čistenie strešného klimatizačného zariadenia používajte
len vodu so šetrným čistiacim prostriedkom. V žiadnom prípa-
de nepoužívajte benzín, naftu alebo rozpúšťadlá.
SK
Údržba strešného klimatizačného zariadenia B1600PLUS, B2200, B2600
356
11 Údržba strešného klimatizačného
zariadenia
!
VÝSTRAHA!
Iné údržbové činnosti, ako sú tu opísané, smú uskutočňovať len
odborníci s príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú oboznámení s rizika-
mi spojenými s manipuláciou s chladiacimi prostriedkami a klima-
tizačnými zariadeniami a s príslušnými predpismi. Neodborne
vykonanými údržbovými činnosťami môžu vzniknúť značné ne-
bezpečenstvá.
Interval Kontrola/údržba
Pravidelne Kontrola odtokov kondenzovanej vody:
Skontrolujte, či sú odtoky kondenzovanej vody (obr. 9 1,
strane 6) po stranách strešného klimatizačného zariadenia
voľné a či vznikajúci kondenzát môže odtekať.
Pravidelne Vyčistite filtre v rozdeľovačoch vzduchu (obr. 0, strane 6):
Rukou odstráňte kryt (obr. 0, strane 6) filtra.
Vyberte filter (obr. 7 1, strane 5).
Filter vyčistite roztokom čistiaceho prostriedku a nechajte ho
vyschnúť.
Vysušený filter opäť namontujte.
Opäť nasaďte kryt.
Raz ročne Kontrola profilových tesnení:
Skontrolujte profilové tesnenia medzi strešným klimatizačným
zariadením a strechou vozidla, či nie sú na ňom trhliny alebo
iné poškodenia.
Raz ročne Údržba výmenníka tepla:
Dajte vykonať údržbu výmenníka tepla strešného klimatizač-
ného zariadenia v špecializovanom servise.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372
 • Page 373 373
 • Page 374 374
 • Page 375 375
 • Page 376 376
 • Page 377 377
 • Page 378 378
 • Page 379 379
 • Page 380 380
 • Page 381 381
 • Page 382 382
 • Page 383 383
 • Page 384 384
 • Page 385 385
 • Page 386 386
 • Page 387 387
 • Page 388 388

Dometic B1600PLUS, B2200, B2600 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre