Solac CP7325 špecifikácia

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
špecifikácia
es ESPAÑOL
en • ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ýESKY
pl POLSKI
sk SLOVENýINA
hu MAGYAR
bg ɛɴɥɝɚɪɫɤ
hr HRVATSKA
ro ROMÂNĂ
Mod. CP7325
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUCJA OBSLUGI
NÁVOD NA POUZITIU
HASNÁLATI UTASÍTÁS
ɢɧɫɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCğIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 03/08
Cortapelos
Hair Clipper
Tondeuse à cheveux
Haarschneider
Máquina de cortar o cabelo
Rasoio per capelli
Haartrimmer
ZastĜihovaþ vlasĤ
Maszynka do strzyĪenia
Strojþek na strihanie vlasov
Hajvágó
Ɇɚɲɢɧɤɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɝɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɫɚ
Šišaþ za kosu
Aparat de tuns
ýESKY cs
1DģLEŽITÉ
•PĜed použitím stĜíhacího strojku na vlasy si prosím pozornČ pĜeþtČte tento návod.
Zkontrolujte zda se napČtí u vás doma shoduje s napČtím uvedeným na štítku pĜístroje.
Pokud zaĜízení nepoužíváte, tĜeba jen malou chvilku, vypnČte ho.
•PravidelnČ kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, vezmČte
zaĜízení do autorizovaného servisního obchodu.
•ZaĜízení nepoužívejte, pokud je hĜebenové pĜíslušenství (2, 3, 4, 5) poškozené nebo zlomené,
nebo pokud v þepeli chybí zuby.
Pro náležitý výkon by þepele mČli být þisté, bez zbytkĤ vlasĤ. Pro tento úþel pĜed a po každém
použití zaĜízení þistČte s dodaným kartáþem Obr. 1 (9).
Udržujte mimo dosah dČtí.
•ZaĜízení nepotápČjte, ani jej nemokĜete. Nepoužívejte jej, když jste ve vodČ.
Nenechávejte jej na místech, kde je riziko, že spadne do vody. Pokud padne do vody,
NEPOKOUŠEJTE se jej vytáhnout: okamžitČ jej odpojte od napájení.
q
DģLEŽITÉ: Chcete-li zaĜízení zlikvidovat, NIKDY je nevyhazujte do popelnice. Odneste je ke
zpracování do recyklaþní stanice nebo do sbČrny odpadu v blízkosti vašeho bydlištČ.
PomĤžete tak chránit životní prostĜedí.
2HLAVNÍ ýÁSTI .OBR. 1.
1Kryt þepele
2HĜebenové pĜíslušenství (3 mm)
3HĜebenové pĜíslušenství (6 mm)
4HĜebenové pĜíslušenství (9 mm)
5HĜebenové pĜíslušenství (12 mm)
6 ýepel
7 Vypínaþ
8 Nastavovací páka hĜebenového pĜíslušenství
9 Kartáþek na þištČní strojku na vlasy
10 NĤžky
11 HĜeben
12 Olej pro mazání
3DOPORUýENÍ
Pro lepší kontrolu nad množstvím stĜíhaných vlasĤ vám doporuþujeme stĜíhat SUCHÉ vlasy.
Používejte KRÁTKÉ TAHY. Nekonþete celou stranu jedním tahem.
•BČhem stĜíhání nezapomínejte vlasy þasto þesat.
•Pro ROVNOMċRNÉ STěÍHÁNÍ posouvejte strojek pĜes vlasy PLYNULE. Netlaþte na nČj.
Je lepší stĜíhat ménČ než pĜíliš. ZaþnČte s maximální polohou délky stĜihu (12 mm).
Doporuþujeme vám udČlat si poznámky o úrovni stĜíhání, abyste pĜíštČ, pokud si pĜejete, mohli
opakovat stejný úþes.
4PěED ZAýÁTKEM STěÍHÁNÍ
1 Zkontrolujte zda je strojek þistý a mezi þepelemi nejsou zbytky vlasĤ, protože by to mohlo ovlivnit
správný chod zaĜízení.
2 Osobu, kterou se chystáte stĜíhat usaćte tak, aby mČla hlavu na úrovni vašich oþí.
3 Vlasy rozplete a uþešte ve smČru jejich rĤstu.
5ZAýÁTEK STěÍHÁNÍ
1VyjmČte kryt þepele (1) a pĜiložte požadované hĜebenové pĜíslušenství (obr. 1). PĜi prvním
použití strojku na vlasy vám doporuþujeme zaþít s nejvČtším hĜebenovým pĜíslušenstvím (12
mm), poté, když chcete kratší stĜih, vyberte menší hĜebenové pĜíslušenství (9, 6 anebo 3 mm).
•PĜi prvním použití každého hĜebenového pĜíslušenství, odstĜihnČte malé množství vlasĤ, pokud
si nezvyknete ne délku každého vodícího hĜebenu.
Nastavovací páka hĜebenového pĜíslušenství (8) vám umožní nastavit délku stĜihu bez potĜeby
výmČny hĜebenového pĜíslušenství. Když je v nejvyšší poloze, získáte nejkratší stĜih a
postupným snižováním páky bude stĜih delší.
2 Vypínaþ Obr. 1 (7) umístČte do polohy ON (zapnuto).
6 PRO KRÁTKÉ VLASY
6.1 ZADNÍ STRANA KRKU
1ZaþnČte od stĜedu zadní þásti krku, strojek držte proti hlavČ se ZUBY OTOýENÝMI NAHORU.
Strojek držte klidnČ proti hlavČ a stĜíhejte kousek po kousku.
2PĜi stĜíhání postupnČ zvedejte hlavu strojku smČrem k sobČ. Pokraþujte ve stĜíhání na zadní
stranČ hlavy od krku až nahoru k uším (Obr. 2).
6.2 STRANY
)
Doporuþujeme vám, abyste používali jedno z nejkratšího hĜebenového pĜíslušenství (3 anebo 6
mm).
1Boþní strany a oblast okolo uší upravujte smČrem vzhĤru.
6.3 VRCHNÍ STRANA
)
Doporuþujeme vám, abyste používali jedno z nejdelšího hĜebenového pĜíslušenství (9 anebo 12
mm).
1StĜíhání zaþnČte od PěEDNÍ strany hlavy a postupnČ pĜecházejte smČrem k ZADNÍ stranČ (Obr.
3).
2 Pamatujte, že je lepší nechat vlasy pĜi prvním stĜíhání trochu delší, dokud si nevyzkoušíte délku
každé polohy.
6.4 S NģŽKAMI
1 Pomocí hĜebene Obr. 1 (11) zvednČte pramen vlasĤ, které chcete stĜíhat, nebo jej chyte do
prstĤ a stĜíhejte nad nimi. Vždy zaþnČte od pĜední strany smČrem dozadu a postupnČ stĜíhejte
vlasy na kratší. Vlasy þasto proþesávejte, abyste se vyhnuli jakýmkoli nepravidelnostem v délce
a abyste odstranili už ostĜíhané vlasy.
6.5 KONEýNÉ ÚPRAVY
1 Pro dosažení rovné linie na kotletách a kolem uší odstraĖte hĜebenové pĜíslušenství podržte
strojek v pravém uhlu smČrem k hlavČ, s þepelemi dotýkajícími se pokožky dolĤ hlavou a
pohybujte jím smČrem dolĤ.
2UpozorĖujeme vás, že použití strojku na vlasy bez hĜebenového pĜíslušenstva vlasy oholí.
7 ýIŠTċ
n PĜed þištČním strojku se pĜesvČdþte, že je vypnutý a vytažený z elektrické zásuvky.
1VyjmČte hĜebenové pĜíslušenství.
2VnČjší þást vyþistČte suchým hadrem.
3K þistČþepelí používejte dodaný kartáþ.
4 Když se strojek na vlasy bČhem použití ucpe, nČkolikrát posuĖte nastavovací páku hĜebenového
pĜíslušenství (8) nahoru a dolĤ.
) Netlaþte na seĜizovací páþku hĜebenového nástavce zastĜihávaþe vlasĤ násilím, abyste zabránili
poškození zarážky.
5 Pokud poĜád zĤstane ucpaný, vyjmČte šrouby na vrchní stranČþepele a þepele vyþistČte. Poté,
jako þepele vyþistíte, vložte je zpČt do originální polohy a šrouby vrat’te zpátky.
6Pro seĜízení þepelí je nutné aby:
•OstĜí zubĤ horní þepele bylo vzdáleno 0,79 až 1,59 mm od dolní þepele.
První zub vlevo horní þepele zakrýval první malý zub dolní þepele anebo byl nalevo od nČj.
První zub vpravo horní þepele se dotýkal velkého zubu dolní þepele.
8 ÚDRŽBA
) Po každém použití vám doporuþujeme mezi þepele pĜidat pár kapek oleje pro mazání Obr. 1
(12).
POLSKI pl
1WAĩNE
Przed przystąpieniem do pracy z maszynką naleĪy dokáadnie przeczytaü niniejszą instrukcjĊ.
Upewniü siĊ, Īe napiĊcie w sieci zasilania odpowiada napiĊciu okreĞlonemu na tabliczce
znamionowej urządzenia.
•Urządzenie powinno byü wyáączane, nawet kiedy nie jest uĪywane tylko przez chwilĊ.
•NaleĪy regularnie sprawdzaü stan przewodu zasilającego. JeĪeli przewód ulegá uszkodzeniu,
naleĪy przekazaü urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.
Nie naleĪy uĪywaü urządzenia, jeĪeli grzebieĔ (2, 3, 4, 5) jest uszkodzony lub záamany
lub teĪ jeĪeli brakuje jakiegokolwiek zĊba.
Dla zapewnienia prawidáowej pracy urządzenia ostrza powinny byü zawsze oczyszczone z
pozostaáoĞci wáosów. W tym celu naleĪy czyĞciü je przed i po kaĪdym uĪyciu za pomocą
dostarczonej wraz z urządzeniem szczotki (Rys. 1 (9)).
Przechowywaü w miejscu niedostĊpnym dla dzieci.
Nie zanurzaü urządzenia w wodzie i nie naraĪaü na dziaáanie wilgoci. Nie uĪywaü podczas
kąpieli.
Nie pozostawiaü urządzenia w miejscach, w których mogáoby wpaĞü do wody. JeĪeli urządzenie
wpadnie do wody, NIE próbowaü go wyciągaü: natychmiast wyjąü wtyczkĊ z gniazdka.
q
WAĩNE: JeĞli trzeba siĊ pozbyü urządzenia, NIE WOLNO wyrzucaü go razem z odpadkami
z gospodarstwa domowego. NaleĪy zanieĞü je do PUNKTU OCZYSZCZANIA lub do
najbliĪszego punktu gromadzenia odpadów w celu oddania do przetworzenia. BĊdzie to
wkáad w ochronĊĞrodowiska.
2GàÓWNE CZĉĝCI .RYS. 1.
1Osáona ostrzy
2GrzebieĔ (3 mm)
3GrzebieĔ (6 mm)
4GrzebieĔ (9 mm)
5GrzebieĔ (12 mm)
6Ostrze
7Wyáącznik
8DĨwignia regulacyjna nasadki grzebieniowej
9 Szczotka do czyszczenia maszynki
10 NoĪyczki
11 GrzebieĔ
12 Olej smarujący
3 ZALECENIA
Zaleca siĊ, aby podczas strzyĪenia wáosy byáy SUCHE - umoĪliwi to lepszą kontrolĊ iloĞci
przycinanych wáosów.
•NaleĪy strzyc KRÓTKIMI RUCHAMI. Nie strzyc caáej strony gáowy jednym ruchem.
•PamiĊtaü o czĊstym czesaniu wáosów grzebieniem podczas strzyĪenia.
Aby przyciąü WàOSY RÓWNO, naleĪy maszynkĊ PROWADZIû RÓWNOMIERNIE. Nie
próbowaü jej dociskaü.
Lepiej jest przystrzyc zbyt maáo, niĪ zbyt wiele wáosów. StrzyĪenie rozpocząü naleĪy od
maksymalnej dáugoĞci grzebienia (12 mm).
Zaleca siĊ, aby za kaĪdym razem zanotowaü wybraną dáugoĞü strzyĪenia, tak aby móc w
przyszáoĞci powtórzyü wykonywanie takiej samej fryzury.
4 PRZED ROZPOCZĉCIEM STRZYĩENIA
1 Sprawdziü, czy maszynka jest czysta i nie posiada pozostaáoĞci wáosów pomiĊdzy ostrzami,
gdyĪ moĪe to zakáócaü jej pracĊ.
2Posadziü osobĊ, której wáosy mają zostaü przystrzyĪone, tak aby jej gáowa znajdowaáa siĊ na
poziomie oczu strzygącego.
3 RozpuĞciü wáosy i zaczesaü w ich naturalnym kierunku.
5 ROZPOCZYNANIE STRZYĩENIA
1Zdjąü osáonĊ ostrzy (1) i zaáoĪyü wybraną nasadkĊ grzebieniową (rys. 1). Zaleca siĊ, aby przy
pierwszym uĪyciu maszynki rozpocząü strzyĪenie od najwiĊkszej nasadki grzebieniowej (12
mm), a nastĊpnie przyciąü wáosy do wymaganej dáugoĞci przy uĪyciu mniejszej nasadki (9, 6 lub
3 mm).
Kiedy nasadka grzebieniowa jest uĪywana po raz pierwszy, naleĪy przyciąü niewielką iloĞü
wáosów, aby zapoznaü siĊ z jej dáugoĞcią strzyĪenia. DĨwignia regulacyjna nasadki
grzebieniowej (8) pozwala na dostosowanie dáugoĞci strzyĪenia bez koniecznoĞci wymiany
nasadki grzebieniowej.
•NajwyĪsze poáoĪenie dĨwigni oznacza najmniejszą dáugoĞü strzyĪenia; obniĪają
c stopniowo
dĨwigniĊ, otrzymamy coraz wiĊkszą dáugoĞü strzyĪenia.
2Ustawiü wyáącznik (Rys. 1 (7)) w poáoĪeniu ON (wáączony).
6WàOSY KRÓTKIE
6.1 KARK
1 Przycinanie naleĪy rozpocząü od Ğrodkowej czĊĞci karku, trzymając maszynkĊ ZĉBAMI
SKIEROWANYMI KU GÓRZE. Dotykając maszynką gáowy, wykonywaü krótkie ciĊcia.
2 Podczas przycinania wáosów stopniowo przybliĪaü maszynkĊ do siebie. Kontynuowaü
przycinanie wáosów od podstawy karku aĪ do miejsca nad uszami (Rys. 2).
6.2 BOKI
)
Zalecamy uĪycie jednej z najmniejszych nasadek grzebieniowych (3 lub 6 mm).
1 Baczki i wáosy dookoáa uszu powinny byü przycinane w kierunku ku górze.
6.3 GÓRA
)
Zalecamy uĪycie jednej z najwiĊkszych nasadek grzebieniowych (9 lub 12 mm).
1StrzyĪenie wáosów naleĪy rozpocząü od CZOàA, a nastĊpnie stopniowo przesuwaü siĊ ku
TYàOWI (Rys. 3).
2NaleĪy pamiĊtaü, Īe zawsze lepiej jest początkowo pozostawiü wáosy nieco dáuĪsze, dopóki
uĪytkownik nie zapozna siĊ dobrze z dáugoĞcią odpowiadającą kaĪdemu poáoĪeniu.
6.4 Z NOĩYCZKAMI
1 Podczas strzyĪenia naleĪy podnosiü wáosy za pomocą grzebienia (Rys. 1 (11)) lub palców i
przycinaü nad nimi. NaleĪy zawsze zaczynaü strzyĪenie od czoáa i kontynuowaü do tyáu,
stopniowo skracając wáosy. NaleĪy czĊsto czesaü wáosy grzebieniem, aby znaleĨü wáosy zbyt
dáugie oraz usunąü wáosy juĪ przyciĊte.
6.5 ZAKOēCZENIE
1 Aby przystrzyc prosto baczki i wáosy dookoáa uszu, zdjąü grzebieĔ i utrzymując maszynkĊ pod
kątem prostym w stosunku do gáowy i z ostrzami dotykającymi skóry poprowadziü ją w dóá.
2NaleĪy pamiĊtaü, Īe w przypadku uĪycia maszynki bez grzebienia, wáosy zostaną obciĊte na
bardzo krótko.
7 CZYSZCZENIE
n Przed przystąpieniem do czyszczenia maszynki naleĪy ją wyáączyü i wyjąü wtyczkĊ z gniazdka
zasilania.
1Zdjąü grzebieĔ.
2OczyĞciü z zewnątrz suchą szmatką.
3 Do czyszczenia ostrzy uĪywaü doáączonej do zestawu szczoteczki.
4JeĪeli podczas pracy dojdzie do zablokowania ostrzy, naleĪy kilkakrotnie przestawiü dĨwigniĊ
regulacyjną nasadki (8) z góry na dóá. JeĪeli nie uda siĊ w ten sposób odblokowaü ostrzy, naleĪy
wykrĊciü znajdujące siĊ w ostrzu Ğruby i wyczyĞciü ostrza.
) Nie naleĪy dociskaü regulatora grzebienia maszynki do strzyĪenia na siáĊ, aby uniknąü záamania
ogranicznika.
5 Po oczyszczeniu ostrzy naleĪy umieĞciü je z powrotem na miejscu i dokrĊciüĞruby.
6 Aby prawidáowo ustawiü ostrza, naleĪy upewniü siĊ, Īe:
•KrawĊdĨ zĊba ostrza górnego znajduje siĊ w odlegáoĞci od 0,79 do 1,59 mm od ostrza dolnego.
Pierwszy ząb po lewej stronie ostrza górnego przykrywa pierwszy maáy ząb ostrza dolnego lub
znajduje siĊ na lewo od niego.
Pierwszy ząb po prawej stronie ostrza górnego dotyka szerokiego zĊba ostrza dolnego.
8KONSERWACJA
) Zaleca siĊ smarowanie ostrzy po kaĪdym uĪyciu kilkoma kroplami oleju (Rys. 1 (12)).
SLOVENýINA sk
1DÔLEŽITÉ
Pred použitím strojþeka na vlasy si prosím pozorne preþítajte tento návod.
Skontrolujte þi sa napätie u vás doma zhoduje s napätím uvedeným na štítku.
•PokiaĐ zariadenie nepoužívate, þo i len malú chvíĐku, vypnite ho.
Pravidelne kontrolujte stav sie
ového kábla. Ak je kábel poškodený, vezmite zariadenie do
autorizovaného servisu.
Zariadenie nepoužívajte, pokiaĐ je hrebeĖové príslušenstvo (2, 3, 4, 5) poškodené
alebo zlomené, alebo pokiaĐ v þepeli chýbajú zuby.
Pre správny výkon by þepele mali by
þisté, bez zbytkov vlasov. Pre tento úþel pred a po každom
použití vyþistite zariadenie pomocou priloženej kefky Obr. 1 (9).
Udržujte mimo dosahu detí.
Zariadenie neponárajte, ani ho nenamáþajte. Nepoužívajte ho, ak ste vo vode.
Nenechávajte ho na miestach, kde hrozí nebezpeþenstvo, že spadne do vody. Ak spadne do
vody, NEPOKÚŠAJTE sa ho vytiahnu
: okamžite ho odpojte od napájania.
q
DÔLEŽITÉ: Keć chcete zariadenie zlikvidovat’, NIKDY ho nedávajte do komunálneho
odpadu. Odovzdajte strojþek do najbližšieho zberu surovín. Tak pomôžete chránit’ životné
prostredie.
2 HLAVNÉ CASTI OBR. 1
1Kryt þepele
2 HrebeĖové príslušenstvo (3 mm)
3 HrebeĖové príslušenstvo (6 mm)
4 HrebeĖové príslušenstvo (9 mm)
5 HrebeĖové príslušenstvo (12 mm)
6 ýepeĐ
7Vypínaþ
8 Nastavovacia páka hrebeĖového príslušenstva
9 Kefka na þistenie strojþeka na vlasy
10 Nožnice
11 HrebeĖ
12 Olej na mazanie
3ODPORÚýANIA
Pre lepšiu kontrolu nad množstvom strihaných vlasov vám odporúþame striha SUCHÉ vlasy.
Používajte KRÁTKE ġAHY. Neukonþujte celú stranu jedným ahom.
•Poþas strihania nezabúdajte vlasy þasto þesa.
Pre ROVNOMERNÉ STRIHANIE posúvajte strojþek cez vlasy PLYNULO. Netlaþte naĖ.
Je lepšie striha menej, ako príliš veĐa. Zaþnite s maximálnou polohou dĎžky strihu (12 mm).
Ak si budete žela zopakova rovnaký úþes , odporúþame vám urobi si poznámky o úrovni
strihania.
4 PRED ZAýATÍM STRIHANIA
1 Skontrolujte, þi medzi þepeĐami nezostali zvyšky vlasov, ktoré by mohli ovplyvni chod
zariadenia.
2 Osobu, ktorú chcete striha usaćte tak, aby mala hlavu v úrovni vašich oþí.
3 Vlasy rozplete a uþešte v smere ich rastu.
5ZAýIATOK STRIHANIA
1 Vyberte kryt þepele (1) a priložte požadované hrebeĖové príslušenstvo (obr. 1). Pri prvom použití
strojþeka na vlasy vám odporúþame zaþat’ s najväþším hrebeĖovým príslušenstvom (12 mm) a
potom, ak chcete kratší strih, vyberte menšie hrebeĖové príslušenstvo (9, 6 alebo 3 mm).
Pri prvom použití každého hrebeĖového príslušenstva, odstrihnite malé množstvo vlasov, pokiaĐ
si nezvyknete na dĎžku každého vodiaceho hrebeĖa.
Nastavovacia páka hrebeĖového príslušenstva (8) vám umožní nastavit’ dĎžku strihu bez
potreby výmeny hrebeĖového príslušenstva. Keć je v najvyššej polohe, získate najkratší strih a
postupným znižovaním páky bude strih dlhší.
2 Vypínaþ Obr. 1 (7) do polohy ON (zapnuté).
6 PRE KRÁTKE VLASY
6.1 ZADNÁ ýASġ HLAVY
1 Strihanie zaþnite zo stredu zadnej þasti krku, strojþek držte proti hlave s ýEPEďOU OTOýENOU
HORE. Týmto spôsobom postupne strihajte.
2 Pri strihaní postupne zdvíhajte þepeĐ strojþeka smerom k sebe. Pokraþujte v strihaní na zadnej
þasti hlavy od krku smerom k ušiam (Obr. 2).
6.2 BOýýASTI HLAVY
)
Odporúþame vám, aby ste používali jedno z najkratšieho hrebeĖového príslušenstva (3 alebo 6
mm).
1Boþþasti a oblast’ okolo uší upravujte smerom hore.
6.3 HORNÁ ýASġ HLAVY
)
Odporúþame vám, aby ste používali jedno z najväþšieho hrebeĖového príslušenstva (9 alebo 12
mm).
1 Strihanie zaþnite od PREDNEJ þasti hlavy a postupne prechádzajte smerom k ZADNEJ þasti
(Obr. 3).
2 Pamätajte, že je lepšie necha vlasy pri prvom strihaní trochu dlhšie, až kým nepoznáte dĎžku
každej polohy.
6.4 S NOŽNICAMI
1 Pomocou hrebeĖa Obr. 1 (11) zodvihnite prameĖ vlasov, ktoré chcete striha, alebo ich chyte
do prstov a strihajte nad nimi. Vždy zaþnite od prednej strany hlavy a postupne strihajte vlasy na
kratšie. Vlasy þasto preþesávajte, aby ste sa vyhli akýmkoĐvek nepravidelnostiam v dĎžke a aby
ste odstránili už ostrihané vlasy.
6.5 KONEýNÉ ÚPRAVY
1 Pre dosiahnutie rovnej línie na bokombradách a okolo uší odstráĖte hrebeĖové príslušenstvo,
podržte strojþek v pravom uhle smerom k hlave, s þepeĐou dotýkajúcou sa pokožky a
smerujúcou nadol.
2 UpozorĖujeme vás, že použitie strojþeka na vlasy bez hrebeĖového príslušenstva vlasy oholí.
7 ýISTENIE
n Pred þistením strojþeka sa presvedþite, þi je vypnutý a vytiahnutý z elektrickej zásuvky.
1 Vyberte hrebeĖové príslušenstvo.
2 Vonkajšiu þas utrite suchou handriþkou.
3Na þistenie þepelí používajte dodanú kefku.
4 Ak sa strojþek na vlasy poþas použitia upchá, niekoĐkokrát posuĖte nastavovaciu páku
hrebeĖového príslušenstva (8) hore a dole.
) Netlaþte na nastavovaciu páþku hrebeĖového nástavca zastrihávaþa vlasov násilím, aby ste
zabránili poškodeniu zarážky.
5 Ak ešte stále zostane upchatý, vyberte skrutky na vrchnej strane þepele a þepele vyþistite.
Potom, ako þepele vyþistíte, vložte ich spät’ do originálnej polohy a skrutky vrát’te spät’.
6Na vyrovnanie þepelí skontrolujte þi:
Ostrie zubov hornej þepele bolo vzdialené 0,79 až 1,59 mm od dolnej þepele.
Prvý zub vĐavo hornej þepele zakrýval prvý malý zub dolnej þepele alebo bol naĐavo od nej.
Prvý zub vpravo hornej þepele sa dotýkal veĐkého zubu dolnej þepele.
8 ÚDRŽBA
) Po každom použití vám odporúþame da
na þepele prida
pár kvapiek oleja na mazanie Obr. 1
(12).
MAGYAR hu
1 KEDVES VÁSÁRLÓ!
Köszönjük, hogy megvásárolta készülékünket. Reméljük, hasznos társa lesz otthonában.
A megfelelĘ mĦködés alapfeltétele a szakszerĦ használat, ezért kérjük, figyelmesen olvassa át
a használati utasítást.
2 FIGYELMEZTETÉS
A hajnyíró használatba vétele elĘtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
Mindig ellenĘrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetettnek.
Ha nem használja — akár egy pillanatra is — kapcsolja ki a készüléket.
•IdĘnként ellenĘrizze a kábel állapotát. Ha a vezeték sérült, vigye a készüléket hivatalos
szakszervizbe.
Ne használja a készüléket, ha a vezetĘfésĦ
(2, 3, 4, 5) sérült vagy törött, illetve ha a penge
bármely foga hiányzik.
A megfelelĘ teljesítmény érdekében a pengéknek tisztáknak, hajtól menteseknek kell lenniük. A
pengéket minden használat elĘtt és után tisztítsa meg a mellékelt kefével 1. ábra (9).
A készüléket gyermekektĘl tartsa távol.
A készüléket ne merítse vízbe, és ne nedvesítse meg. Tilos a készüléket fürdĘkádban használni.
Ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol fennáll a veszélye annak, hogy az vízbe eshet.
Amennyiben a készülék vízbe esne, NE próbálja meg kivenni: ehelyett azonnal húzza ki a
készülék dugaszát a hálózati aljzatból.
q
FONTOS: Ha szeretne megválni a készüléktĘl, SOHA ne dobja a háztartási szemétbe. Vigye
el egy ELEKTROMOS GYĥJTėPONTBA, vagy a legközelebbi hulladékgyĦjtĘ telepre a
megfelelĘ feldolgozás érdekében. Ezzel segít megóvni a környezetet.
3Fė ALKOTÓRÉSZEK (1. ÁBRA)
(lásd idegen nyelvĦ használati utasítás ábráit)
1 PengevédĘ lemez
2VezetĘfésĦ: (3 mm)
3VezetĘfésĦ: (6 mm)
4VezetĘfésĦ: (9 mm)
5VezetĘfésĦ: (12 mm)
6 Penge
7 BE/KI (I/0) kapcsoló
8FésĦ tartozék állító kar
9 Tisztítókefe
10 Olló
11 FésĦ
12 Olaj
FĘdarab: motor
4 JAVASLATOK
Javasoljuk, hogy a haj legyen SZÁRAZ vágás közben, így jobban ellenĘrizheti a haj
hosszúságát.
Alkalmazzon RÖVID KÉZMOZDULATOKAT. Ne fejezzen be egy nagyobb területet egyetlen
mozdulattal.
Vágás közben rendszeresen fésülje a hajat.
A HAJ EGYENLETES vágása érdekében engedje a hajnyírót SIMÁN HALADNI a hajban. Ne
alkalmazzon túlzottan nagy erĘt.
Mindig jobb egy kicsivel kevesebbet vágni, mint többet. A legnagyobb vágási hosszal kezdje a
hajvágást (12 mm).
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alkalmazott hosszúságfokozatot, hogy a legközelebbi
alkalommal is könnyen elkészíthesse a frizurát.
5 A HAJVÁGÁS MEGKEZDÉSE ELėTT
1EllenĘrizze, hogy a hajnyíró tiszta, és hogy a pengék között nincsenek hajszálak, mivel a
szennyezĘdések akadályozzák a megfelelĘ mĦködést.
2 Ültesse le a személyt, akinek a haját le kívánja vágni úgy, hogy annak feje az Ön szemeivel egy
vonalban legyen.
3 Bontsa ki a hajat és fésülje növési irányába.
6 A HAJVÁGÁS MEGKEZDÉSE
1 Távolítsa el a pengevédĘ lemezt (1), és csatlakoztassa a használni kívánt fésĦ tartozékot (1.
ábra). A hajnyíró gép elsĘ használatakor javasoljuk, hogy a legnagyobb fésĦ tartozékot válassza
(12mm), majd ha valóban rövidebb vágást szeretne, válassza a kisebb fésĦ tartozékot (9, 6 vagy
3 mm).
A hajnyíró gép elsĘ használata alkalmával csak kis mennyiségĦ hajat vágjon egészen addig,
amíg hozzá nem szokik az összes vezetĘfésĦhöz tartozó hosszúságfokozathoz.
A fésĦ tartozék állító kar (8) teszik lehetĘvé, hogy beállítsa a vágás hosszúságát, anélkül, hogy
ki kellene cserélnie a fésĦ tartoozékot. Ha a legnagyobb pozícióra állítja, akkor a legrövidebb
vágást kapja, és ha fokozatosan mozgatja a kart lefelé, annál hosszabb lesz a vágás. .
2 Az BE/KI kapcsolót 1. ábra (7) állítsa BE állásba.
7 RÖVID HAJHOZ
7.1 TARKÓ
1 A vágást kezdje a tarkó közepétĘl; a hajnyírót tartsa a fej felé úgy, hogy a FÉSĥFOGAK
FELFELÉ nézzenek. A készüléket simítsa végig a fejen, és mindig csak egy keveset vágjon.
2 Vágás közben fokozatosan emelje maga felé a készülék fejét. Folytassa a vágást a fej hátsó
oldalán a nyaktól a fülek irányába (2. ábra).
7.2 HALÁNTÉK
) Javasoljuk a legkisebb fésĦ kiegészítĘk használatát (3 vagy 6 mm).
1 A pajeszt és a fülek körüli részt felfele irányuló mozdulatokkal nyírja.
7.3 FEJTETė
) Javasoljuk az egyik legnagyobb fésĦ kiegészítĘk használatát (9 vagy 12 mm).
1 A nyírást kezdje a fej HOMLOK részénél és fokozatosan haladjon HÁTRAFELÉ (3. ábra).
2 Ne feledje: jobb ha egy kissé hosszabbra hagyja a haj hosszát az elsĘ használatok alkalmával,
amíg megszokja az egyes fokozatokhoz tartozó hajhoszszúságokat.
7.4 OLLÓVAL
1 Emeljen fel egy hajtincset a fésĦ 1. ábra (11) vagy ujjai segítségével, majd felette vágjon a
hajból. Mindig elölrĘl haladjon hátrafele, fokozatosan rövidítve a hajat. Az egyenetlen
hosszúságok észlelése érdekében és a már levágott haj eltávolításához rendszeresen fésĦlje át
a hajat.
7.5 UTOLSÓ SIMÍTÁSOK
1 Ahhoz hogy a pajesz és a fülek környékén egyenesen tudja a hajat vágni, vegye le a vezetĘfésĦt,
tartsa a készüléket fejjel lefelé derékszögben a fejbĘrhöz, majd mozgassa lefelé.
2 Felhívjuk figyelmét, hogy a hajnyíró a vezetĘfésĦ nélküli használata teljes hosszában eltávolítja
a hajat.
8 TISZTÍTÁS
n A készüléket tisztítás elĘtt mindig kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozóból.
1 Vegye le a vezetĘfésĦt.
2 Törölje meg a burkolatot egy száraz törlĘkendĘvel.
3 Használja a mellékelt kefét a pengék tisztításához.
4 Ha a hajnyíró gép használat közben leáll, eldugul, mozgassa meg a tartozék beállító kart (8) fel
és le egy párszor.
) Ne erĘltesse a fésĦ tartozék beállító kart, nehogy a zár eltörjön.
5 Ha még mindig fennáll a jelenség, vegye le a penge tetején található csavarokat, és tisztítsa meg
a pengét. Ha megtisztította a pengéket, tegye vissza azokat az eredeti helyükre, és csavarja
vissza a csavarokat.
6 A kések beállításához ellenĘrizze:
A felsĘ késen lévĘ fog éle 0,79 és 1,59 mm közötti távolságra van az alsó késtĘl.
A felsĘ kés bal oldalán lévĘ elsĘ fog lefedi az alsó kés elsĘ kis fogát, vagy pedig attól balra
található.
A felsĘ kés jobb oldalán lévĘ elsĘ fog érinti az alsó késen lévĘ nagy fogat.
9 KARBANTARTÁS
) Javasoljuk, hogy minden használat után cseppentsen egy csepp olajat 1. ábra (12) a pengékre.
10 MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel.”
Névleges feszültség: 230V
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 59 dBA
11 FORGALMAZZA
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss ErnĘ u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074 (1) 370-1041
12 GARANCIAFELTÉTELEK
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredĘ mĦködési rendellenességgelkapcsolatban
egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredĘ hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill.
pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból vagy
szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem megfelelĘ
földelésĦ dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem értĘ személy)
próbálja javítani, aki nem tartozik a vevĘszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is – csak szakember,
szerviz javíthatja.
ȻɔɅȽȺɊɋɄ bg
1 ȼȺɀɇɈ
ɉɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɬɟɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɩɪɢɫɬɴɩɢɬɟ ɤɴɦ ɢɡ-
ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɭɪɟɞɚ.
ɍɜɟɪɟɬɟ ɫɟ, ɱɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɜ ɞɨɦɚ ɜɢ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚ ɧɚ ɧɚɩɪɟ-
ɠɟɧɢɟɬɨ, ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɜɴɪɯɭ ɬɚɛɟɥɤɚɬɚ ɫɴɫ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɟɞɚ.
ɂɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɭɪɟɞɚ, ɤɨɝɚɬɨ ɧɟ ɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɹɜɚɬɟ, ɞɨɪɢ ɢ ɚɤɨ ɝɨ ɨɫɬɚɜɢɬɟ ɫɚɦɨ ɡɚ
ɦɨɦɟɧɬ.
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚɣɬɟ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ. Ⱥɤɨ ɤɚ- ɛɟɥɴɬ ɟ
ɩɨɜɪɟɞɟɧ, ɡɚɧɟɫɟɬɟ ɭɪɟɞɚ ɜ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧ ɫɟɪɜɢɡ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜɤɚ.
ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɭɪɟɞɚ, ɚɤɨ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ-ɝɪɟɛɟɧ (2, 3, 4, 5) ɟ ɩɨɜɪɟɞɟɧɚ ɢɥɢ
ɫɱɭɩɟɧɚ, ɢɥɢ ɚɤɨ ɥɢɩɫɜɚɬ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɡɴɛɰɢɬɟ.
Ɂɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɚ, ɧɨɠɱɟɬɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɚ ɱɢɫɬɢ, ɛɟɡ ɨɫɬɚ- ɬɴɰɢ
ɨɬ ɤɨɫɦɢ ɩɨ ɬɹɯ. Ɂɚ ɬɚɡɢ ɰɟɥ, ɩɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟ ɧɨɠɱɟɬɚɬɚ ɩɪɟɞɢ ɢ ɜɫɹɤɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɱɟɬɤɚ Ɏɢɝ.1 (9).
Ⱦɪɴɠɬɟ ɭɪɟɞɚ ɞɚɥɟɱɟ ɨɬ ɞɟɰɚ.
ɇɟ ɦɨɤɪɟɬɟ ɢ ɧɟ ɩɨɬɚɩɹɣɬɟ ɭɪɟɞɚ ɜɴɜ ɜɨɞɚ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɭɪɟɞɚ ɜɴɜ ɜɨɞɚ.
ɇɟ ɝɨ ɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɤɴɞɟɬɨ ɢɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɬ ɩɚɞɚɧɟ ɜɴɜ ɜɨɞɚ. Ⱥɤɨ ɭɪɟɞɴɬ
ɩɚɞɧɟ ɜɴɜ ɜɨɞɚ, ɇȿ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚɣɬɟ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɚɞɢɬɟ: ɢɡɤɥɸɱɟɬɟ ɝɨ ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɨɬ
ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ.
q
ȼȺɀɇɈ: Ʉɨɝɚɬɨ ɢɫɤɚɬɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟ ɨɬ ɭɪɟɞɚ, ɇɂɄɈȽȺ ɧɟ ɝɨ
ɢɡɯɜɴɪɥɹɣɬɟ ɜ ɤɨɲɱɟ ɡɚ ɛɨɤɥɭɤ. Ɂɚɧɟɫɟɬɟ ɝɨ ɞɨ ɧɚɣ-ɛɥɢɡɤɢɹ ɞɨ ɜɚɲɢɹ ɞɨɦ
ɍɑȺɋɌɔɄ ɁȺ ɈɌɉȺȾɔɐɂ ɢɥɢ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɤɨɥɟɤɰɢɹ ɧɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɡɚ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ.
ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɳɟ ɩɨɦɨɝɧɟɬɟ ɧɚ ɝɪɢɠɚɬɚ ɡɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ.
2 ɈɋɇɈȼɇɂ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɎɂȽ. 1
1 ɉɪɟɞɩɚɡɢɬɟɥ ɡɚ ɨɫɬɪɢɟ
2 ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ-ɝɪɟɛɟɧ (3 ɦɦ)
3 ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ-ɝɪɟɛɟɧ (6 ɦɦ)
4 ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ-ɝɪɟɛɟɧ (9 ɦɦ)
5 ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ-ɝɪɟɛɟɧ (12 ɦɦ)
6 ɇɨɠɱɟ
7 ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥ ON/OFF
8 Ʌɨɫɬ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ ɝɪɟɛɟɧ
9 ɑɟɬɤɚ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
10 ɇɨɠɢɰɢ
11 Ƚɪɟɛɟɧ
12 ɋɦɚɡɨɱɧɨ ɦɚɫɥɨ
3 ɉɊȿɉɈɊɔɄɂ
ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɤɨɫɚɬɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɋɍɏȺ ɩɪɢ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɫ ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ, ɡɚ ɩɨ- ɫɬɢɝɚɧɟ
ɧɚ ɩɨ-ɞɨɛɴɪ ɤɨɧɬɪɨɥ ɜɴɪɯɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɚɧɚɬɚ ɤɨɫɚ.
Ɋɚɛɨɬɟɬɟ ɫ Ʉɔɋɂ Ⱦȼɂɀȿɇɂə. ɇɟ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚɣɬɟ ɞɚ ɩɨɞɫɬɪɢɠɟɬɟ ɰɹɥɚ ɫɬɪɚ- ɧɚ ɫ ɟɞɧɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ.
ɉɨɦɧɟɬɟ, ɱɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɱɟɫɬɨ ɞɚ ɫɪɟɫɜɚɬɟ ɤɨɫɚɬɚ.
Ɂɚ ɊȺȼɇɈɆȿɊɇɈ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ, ɫɬɚɪɚɣɬɟ ɫɟ ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ ɞɚ ɜɴɪɜɢ ɉɅȺȼɇɈ
ɇȺɉɊȿȾ ɩɪɟɡ ɤɨɫɚɬɚ. ɇɟ ɩɪɢɥɚɝɚɣɬɟ ɭɫɢɥɢɟ.
ɉɨ-ɞɨɛɪɟ ɟ ɞɚ ɨɬɪɟɠɟɬɟ ɦɚɥɤɨ, ɨɬɤɨɥɤɨɬɨ ɩɪɟɤɚɥɟɧɨ ɦɧɨɝɨ. Ɂɚɩɨɱɧɟɬɟ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɞɴɥɝɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɡɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ (12 ɦɦ).
ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɞɚ ɫɢ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬɟ ɜɫɟɤɢ ɩɴɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɚɬɚ ɫɬɟɩɟɧ, ɡɚ ɞɚ ɦɨ- ɠɟɬɟ ɞɚ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɬɨɡɢ ɫɬɢɥ ɧɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɢ ɞɪɭɝ ɩɴɬ, ɚɤɨ ɠɟɥɚɟɬɟ ɬɨɜɚ.
4 ɉɊȿȾɂ ȾȺ ɁȺɉɈɑɇȿɌȿ ȾȺ ɉɈȾɋɌɊɂȽȼȺɌȿ
1 ɍɜɟɪɟɬɟ ɫɟ, ɱɟ ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ ɟ ɱɢɫɬɚ ɢ ɧɹɦɚ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɨɬ ɤɨɫɦɢ ɦɟɠɞɭ ɧɨɠɱɟɬɚɬɚ, ɬɴɣ
ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɩɪɟɱɢ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ- ɪɚɧɟ ɧɚ ɭɪɟɞɚ.
2 ɑɨɜɟɤɴɬ, ɤɨɝɨɬɨ ɳɟ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɬɟ, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟɞɧɟ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɝɥɚɜɚɬɚ ɦɭ ɞɚ ɟ ɧɚ ɟɞɧɨ
ɧɢɜɨ ɫ ɨɱɢɬɟ ɜɢ.
3 Ɋɚɡɪɟɲɟɬɟ ɤɨɫɚɬɚ ɩɨ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɟɠɚ.
5 ɁȺ ȾȺ ɁȺɉɈɑɇȿɌȿ ȾȺ ɉɈȾɋɌɊɂȽȼȺɌȿ
1 Ⱦɟɦɨɧɬɢɪɚɣɬɟ ɩɪɟɞɩɚɡɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɫɬɪɢɟɬɨ (1) ɢ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɝɪɟɛɟɧɧɚɬɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ,
ɤɨɹɬɨ ɢɫɤɚɬɟ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ (ɮɢɝɭɪɚ 1). ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɩɪɢ ɩɴɪɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɡɚ ɡɚɩɨɱɧɟɬɟ ɫ ɧɚɣ-ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɝɪɟɛɟɧɧɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ (12
ɦɦ), ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ, ɚɤɨ ɢɫɤɚɬɟ ɤɴɫɨ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɩɨ-ɦɚɥɤɚ (9, 6 ɢɥɢ 3 ɦɦ).
ɉɪɢ ɩɴɪɜɨɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɜɫɹɤɚ ɝɪɟɛɟɧɧɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ, ɩɨɞɪɹɡɜɚɣɬɟ ɦɚɥɤɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɨɫɚ, ɞɨɤɚɬɨ ɫɜɢɤɧɟɬɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɜɨɞɟɳ ɝɪɟɛɟɧ.
Ʌɨɫɬɴɬ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɝɪɟɛɟɧɧɚɬɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ (8) ɳɟ ȼɢ ɩɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɧɚɫɬɪɨɣɬɟ
ɞɴɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɹɡɚɧɟ ɛɟɡ ɧɭɠɞɚɬɚ ɨɬ ɫɦɹɧɚ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ. Ʉɨɝɚɬɨ ɬɨɣ ɟ ɜ ɧɚɣ-
ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɫɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɳɟ ɨɬɪɹɡɜɚɬɟ ɩɨ-ɦɚɥɤɨ ɤɨɫɚ, ɚ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɬɨ ɦɭ
ɩɪɟɦɟɫɬɜɚɧɟ ɧɚɞɨɥɭ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɪɹɡɜɚɬɟ ɩɨɜɟɱɟ ɤɨɫɚ.
2 ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɩɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥɹ ON/OFF Ɏɢɝ.1 (7) ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ON (ɜɤɥɸɱɟɧɨ).
6 ɁȺ ɄɔɋȺ ɄɈɋȺ
6.1 ɇȺ ȼɊȺɌȺ
1 Ɂɚɩɨɱɧɟɬɟ ɨɬ ɫɪɟɞɚɬɚ ɧɚ ɜɪɚɬɚ, ɤɚɬɨ ɞɴɪɠɢɬɟ ɭɪɟɞɚ ɫɪɟɳɭ ɝɥɚɜɚɬɚ ɫɴɫ ɁɔȻɐɂɌȿ
ɇȺȽɈɊȿ. Ⱦɪɴɠɬɟ ɭɪɟɞɚ ɞɨɩɪɹɧ ɞɨ ɝɥɚɜɚɬɚ ɢ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɣɬɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨ ɦɚɥɤɨ.
2 ɉɪɢ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨɜɞɢɝɚɣɬɟ ɝɥɚɜɚɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɚ ɤɴɦ ɫɟɛɟ ɫɢ.
ɉɪɨɞɴɥɠɟɬɟ ɞɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɬɟ ɡɚɞɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɝɥɚɜɚɬɚ ɨɬ ɬɢɥɚ ɧɚɝɨɪɟ ɞɨ ɤɚɬɨ
ɩɪɟɦɢɧɟɬɟ ɥɢɧɢɹɬɚ ɧɚ ɭɲɢɬɟ (Ɏɢɝ.2).
6.2 ɈɌɋɌɊȺɇɂ
)
ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɟɞɧɚ ɨɬ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɢɬɟ ɝɪɟɛɟɧɧɢ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ (3 ɢɥɢ 6 ɦɦ).
1 ɉɨɞɪɟɠɟɬɟ ɛɚɤɟɧɛɚɪɞɢɬɟ ɢ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɨɤɨɥɨ ɭɲɢɬɟ ɜ ɩɨ- ɫɨɤɚ ɨɬɞɨɥɭ ɧɚɝɨɪɟ.
6.3 ɈɌȽɈɊȿ
)
ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɟɞɧɚ ɨɬ ɧɚɣ-ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɝɪɟɛɟɧɧɢ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ (9 ɢɥɢ 12 ɦɦ).
1 Ɂɚɩɨɱɧɟɬɟ ɞɚ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɬɟ ɨɬ ɉɊȿȾɇȺɌȺ ɱɚɫɬ ɧɚ ɝɥɚɜɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɜɚɣɬɟ ɇȺɁȺȾ (Ɏɢɝ.3).
2 ɉɨɦɧɟɬɟ, ɱɟ ɟ ɩɨ-ɞɨɛɪɟ ɞɚ ɨɫɬɚɜɢɬɟ ɤɨɫɚɬɚ ɦɚɥɤɨ ɩɨ-ɞɴɥɝɚ ɩɪɢ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ, ɞɨɤɚɬɨ ɧɟ ɫɜɢɤɧɟɬɟ ɫ ɞɴɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɜɫɹɤɚ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɧɚ
ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ.
6.4 ɋ ɇɈɀɂɐɂ
1 ɉɨɜɞɢɝɧɟɬɟ ɤɢɱɭɪɚ, ɤɨɣɬɨ ɳɟ ɪɟɠɟɬɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ ɝɪɟɛɟɧɚ Ɏɢɝ.1 (11) ɢɥɢ ɫ ɩɪɴɫɬɢ
ɢ ɨɬɪɟɠɟɬɟ ɧɚɞ ɬɹɯ. ȼɢɧɚɝɢ ɡɚɩɨɱɜɚɣɬɟ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɨɬɩɪɟɞ ɧɚɡɚɞ, ɤɚɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɩɨɞɤɴɫɹɜɚɬɟ ɤɨɫɚɬɚ. Ɋɚɡɪɟɫɜɚɣɬɟ ɱɟɫɬɨ ɤɨɫɚɬɚ, ɡɚ ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟ ɩɨ-ɥɟɫɧɨ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɬɟ ɧɟɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ɞɴɥɠɢɧɚɬɚ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ ɜɟɱɟ ɨɬɪɹɡɚɧɚɬɚ
ɤɨɫɚ.
6.5 ȾɈɈɎɈɊɆəɇȿ
1 Ɂɚ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɪɚɜɧɚ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɛɚɤɟɧɛɚɪɞɢɬɟ ɢ ɨɤɨɥɨ ɭɲɢɬɟ, ɫɜɚɥɟɬɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ-
ɝɪɟɛɟɧ, ɞɪɴɠɬɟ ɭɪɟɞɚ ɩɨɞ ɩɪɚɜ ɴɝɴɥ ɫɩɪɹɦɨ ɝɥɚ- ɜɚɬɚ, ɨɛɴɪɧɚɬ ɧɚɨɩɚɤɢ, ɤɚɬɨ
ɧɨɠɱɟɬɚɬɚ ɞɨɤɨɫɜɚɬ ɤɨɠɚɬɚ ɢ ɛɚɜɧɨ ɝɨ ɩɪɢ- ɞɜɢɠɜɚɣɬɟ ɧɚɞɨɥɭ.
2 ɇɚɩɨɦɧɹɦɟ ɜɢ, ɱɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɭɪɟɞɚ ɛɟɡ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ-ɝɪɟɛɟɧ ɳɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ
ɦɧɨɝɨ ɤɴɫɨ ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɫɚɬɚ.
7 ɉɈɑɂɋɌȼȺɇȿ
n ɉɪɟɞɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ ɫɟ ɭɜɟɪɟɬɟ, ɱɟ ɟ ɢɡɤɥɸɱɟɧɚ ɢ ɳɟɩɫɟɥɴɬ ɟ
ɢɡɜɚɞɟɧ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ.
1 ɋɜɚɥɟɬɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚɬɚ-ɝɪɟɛɟɧ.
2 ɂɡɛɴɪɲɟɬɟ ɜɴɧɲɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɫɴɫ ɫɭɯɚ ɤɴɪɩɚ.
3 Ɂɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɡɴɛɰɢɬɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɱɟɬɤɚɬɚ.
4 Ⱥɤɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɡɴɛɰɢɬɟ ɫɟ ɡɚɞɪɴɫɬɹɬ ɢ ɛɥɨɤɢɪɚɬ, ɩɪɟɦɟɫɬɟɬɟ ɥɨɫɬɚ ɡɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ (8) ɧɚɝɨɪɟ ɢ ɧɚɞɨɥɭ ɧɹɤɨɥɤɨ ɩɴɬɢ.
)
ɇɟ ɧɚɫɢɥɜɚɣɬɟ ɥɨɫɬɚ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɝɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɤɚɬɚ ɡɚ
ɩɨɞɫɬɪɢɝɜɚɧɟ, ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɝɨ ɫɱɭɩɢɬɟ.
5 Ⱥɤɨ ɜɫɟ ɨɳɟ ɫɚ ɛɥɨɤɢɪɚɧɢ ɪɚɡɜɢɣɬɟ ɜɢɧɬɨɜɟɬɟ ɜ ɝɨɪɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɪɟɠɟɳɢɹ ɟɥɟɦɟɧɬ
ɢ ɩɨɱɢɫɬɟɬɟ ɡɴɛɰɢɬɟ. Ʉɨɝɚɬɨ ɩɨɱɢɫɬɢɬɟ ɡɴɛɰɢɬɟ ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɟɬɟ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɬɨ ɢɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɜɴɪɧɟɬɟ ɜɢɧɬɨɜɟɬɟ ɨɛɪɚɬɧɨ.
6 Ɂɚ ɞɚ ɢɡɪɚɜɧɢɬɟ ɨɫɬɪɢɟɬɚɬɚ, ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ:
Ɋɴɛɴɬ ɧɚ ɡɴɛɢɬɟ ɧɚ ɝɨɪɧɨɬɨ ɨɫɬɪɢɟ ɟ ɦɟɠɞɭ 0,79 ɢ 1,59 ɦɦ ɨɬ ɞɨɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɨɫɬɪɢɟɬɨ.
ɉɴɪɜɢɹɬ ɡɴɛ ɨɬɥɹɜɨ ɧɚ ɝɨɪɧɨɬɨ ɨɫɬɪɢɟ ɩɨɤɪɢɜɚ ɩɴɪɜɢɹɬ ɦɚɥɴɤ ɡɴɛ ɧɚ ɞɨɥɧɨɬɨ ɢɥɢ
ɟ ɨɬɥɹɜɨ ɧɚ ɧɟɝɨ.
ɉɴɪɜɢɹɬ ɡɴɛ ɨɬɞɹɫɧɨ ɧɚ ɝɨɪɧɨɬɨ ɨɫɬɪɢɟ ɞɨɤɨɫɜɚ ɝɨɥɟɦɢɹ ɡɴɛ ɧɚ ɞɨɥɧɨɬɨ ɨɫɬɪɢɟ.
8 ɉɈȾȾɊɔɀɄȺ
)
ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɩɪɟɞɢ ɜɫɹɤɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɞɚ ɤɚɩɜɚɬɟ ɩɨ ɧɹɤɨɥɤɨ ɤɚɩɤɢ ɫɦɚɡɨɱɧɨ ɦɚɫɥɨ Ɏɢɝ.1
(12) ɜɴɪɯɭ ɨɫɬɪɢɟɬɚɬɚ.
HRVATSKA hr
1 VAŽNO
Pažljivo proþitajte ove upute prije uporabe aparata za šišanje kose.
Napon s natpisne ploþice aparata mora odgovarati naponu mreže u vašem kuüanstvu.
•Iskljuþite aparat kada nije u uporabi, makar samo na kratko.
Povremeno provjerite ispravnost kabela. Ukoliko je ošteüen, aparat odnesite u ovlašteni servis.
Ne koristite aparat kada je nastavak s þešljem (2,3,4,5) ošteüen ili polomljen ili kada nedostaju
zupci oštrice.
Za optimalan rad, oštrice trebaju biti þiste i bez preostalih vlasi. Oþistite ih priloženom þetkom
prije i nakon svake uporabe Sl. 1 (9).
Aparat držite izvan dohvata djece.
Nemojte smoþiti ni uranjati aparat u vodu. Ne koristite aparat kada se nalazite u vodi.
Ne ostavljajte ga na mjestima na kojima postoji opasnost od pada aparata u vodu. Ukoliko padne
u vodu, NE pokušavajte ga izvaditi: odmah ga iskljuþite iz napajanja.
q
VAŽNO: Kada želite baciti aparat, NIKADA ga ne bacajte u kantu za otpatke. Odnesite ga u
najbliže ODLAGALIŠTE ili deponij u blizini Vašeg doma. Time pomažete u zaštiti okoliša.
2 GLAVNI DIJELOVI SL. 1
1 Štitnik britve
2 Nastavak s þešljem (3 mm)
3 Nastavak s þešljem (6 mm)
4 Nastavak s þešljem (9 mm)
5 Nastavak s þešljem (12 mm)
6Oštrica
7Prekidaþ za ukljuþivanje/iskljuþivanje
8Ruþica za podešavanje pribora þešalja
9 ýetka za þüenje aparata
10 Škare
11 ýešalj
12 Ulje za podmazivanje
3 PREPORUýENO
Kosa treba biti SUHA prije šišanja aparatom radi bolje kontrole koliþine ošišane kose.
Šišajte MALIM POTEZIMA. Nemojte ošišati cijelu stranu glave u samo jednom potezu.
Prilikom šišanja redovito þešljajte kosu.
Kako biste RAVNOMJERNO ošišali KOSU, aparat treba LAGANO KLIZITI kroz kosu. Ne
primjenjujte silu.
Bolje ošišati premalo nego previše. Zapoþnite s maksimalnom duljinom šišanja (12 mm).
Preporuþamo Vam da prilikom svakog šišanja zabilježite odabranu duljinu, kako biste ponovno
izradili istu frizuru kad god želite.
4 PRIJE ŠIŠANJA
1 Provjerite je li aparat za šišanje kose þist i bez preostalih vlasi meÿu oštricama, kako biste
sprijeþili neispravan rad.
2 Osoba koju namjeravate šišati treba sjediti tako da joj glava bude u razini s vašim oþima.
3Rašþešljajte kosu u prirodnom smjeru rasta vlasi.
5POýETAK ŠIŠANJA
1 Uklonite štitnik britve (1) i prikopþajte pribor þešalja koji želite uporabiti (ilustracija 1). Pri prvoj
uporabi aparata za šišanje preporuþujemo da poþnete sa najveüim priborom þešalja (12 mm), a
onda ako želite kraüu kosu, izaberite manji pribor þešalja (9, 6 ili 3 mm).
Prilikom prve uporabe svakog pribora þešalja, ošišajte malu koliþinu kose dok se ne naviknete
na razliþite duljine uporabom svakog þešlja.
•Ruþica za podešavanje pribora þešalja (8) omoguüava Vam da podesite dužinu sjeþenja kose
bez potrebe za zamenom pribora þešalja. Kada je na najvišoj poziciji dobit üete najkraüe
sjeþenje, a kada ga postepeno pomerate naniže dobiüete duže sjeþenje.
2 Namjestite prekidaþ Sl.1 (7) za uklj./isklj. u položaj ON (ukljuþeno).
6 KRATKA KOSA
6.1 ZATILJAK
1Zapoþnite na sredini zatiljka držeüi aparat uz glavu sa ZUPCIMA okrenutim NAGORE. Naslonite
aparat uz glavu i postepeno šišajte kosu.
2 Prilikom šišanja, postepeno podižite glavu aparata prema vama. Nastavite šišati na stražnjoj
strani glave od osnove vrata do iznad ušiju (Sl. 2).
6.2 BOýNO
)
Preporuþujemo da uporabite najmanji pribor þešalja (3 ili 6 mm).
1 Podšišajte zaliske i podruþje oko ušiju odozdo prema gore.
6.3 VRH GLAVE
)
Preporuþujemo da uporabite najveüi pribor þešalja (9 ili 12 mm).
1 Šišanje zapoþnite s PREDNJE strane glave i postepeno se kreüite prema STRAŽNJOJ strani
(Sl. 3).
2 Upamtite da je u poþetku bolje ostaviti nešto dulju kosu dok se ne naviknete na duljinu svakog
nastavka.
6.4 SA ŠKARE
1 Podignite uvojak kose þešljem Fig. 1 (11) ili prstima i ošišajte kosu iznad njih. Uvijek zapoþnite
šišanje iduüi s prednje strane prema stražnjoj, postepeno režuüi sve više kose. Redovito þešljajte
kosu kako biste otkrili bilo kakve neravnine i uklonili veü ošišanu kosu.
6.5 ZAVRŠNA OBRADA
1 Kako biste na zaliscima i oko ušiju dobili ravnu liniju, uklonite nastavak s þešljem, držite aparat
pod pravim kutom u odnosu na glavu, okrenut nadolje tako da oštrice dodiruju kožu, i kreüite se
prema dolje.
2 Podsjeüamo vas da üe uporaba aparata bez nastavka s þešljem
7 ýûENJE
n Prije þüenja iskljuþite aparat i izvucite kabel iz napajanja.
1 Uklonite nastavak s þešljem.
2 Vanjsku stranu oþistite vlažnom krpom.
3 Uporabite þetkicu za þüenje britve.
4 Ako se škare blokiraju tokom uporabe, pomerite ruþicu za podešavanje pribora (8) naviše i
naniže nekoliko puta.
) Ne pritišüite polugu za prilagoÿavanje dodatnog þešlja šišaþa za kosu kako bi se izbjegao lom
graniþnika.
5 Ako i dalje blokiraju onda odvrnite zavrtnjeve na vrhu britve i oþistite britve. Kada ste oþistili
britve, vratite ih natrag u originalnoj poziciji i stavite zavrtnjeve.
6 Za poravnanje sjeþiva, provjerite sljedeüe:
Rub zuba na gornjem sjeþivu nalazi se na udaljenosti izmeÿu 0,79 i 1,59 mm od donjeg sjeþiva.
Prvi zub s lijeve strane gornjeg sjeþiva pokriva prvi mali zub donjeg sjeþiva ili se nalazi s njegove
lijeve strane.
Prvi zub s desne strane gornjeg sjeþiva dodiruje veliki zub na donjem sjeþivu.
8 ODRŽAVANJE
) Oštricu podmažite s nekoliko kai ulja za podmazivanje Sl.1 (12) nakon svake uporabe.
V2_CP7325_03-08.fm Page 2 Tuesday, March 4, 2008 2:38 PM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Solac CP7325 špecifikácia

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
špecifikácia