Rohnson HM-1021 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
1
Návod k použití
ZASTŘIHOVAČ 7 v 1
HM-1021
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické
údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke
které chcete spotřebič připojit.
Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
UPOZORNĚ
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dozoru. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.
Spotřebič není určen k ovládá prostřednictvím programátoru, vnějšího
časového spínače nebo dálkového ovládání.
Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte
spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič dy vypněte a
odpojte ze síťové zásuvky a nechte vychladnout.
Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán
používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výnu svěřte odbornému
servisu.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič
sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
3
POPIS PŘÍSTROJE
1. Malý zastřihovací nástavec (3-6
mm)
2. Malá stříhací hlavice
3. Světelná indikace nabíje
4. Tlačítko ON/OFF
5. Zastřihovač chloupků z nosu a uší
6. Velká stříhací hlavice
7. Planžetový nástavec pro holení
8. Velký zastřihovací nástavec (10,5-
17 mm)
9. Podstavec
10. Nabíjecí kabel
11. Hřeben
12. Olejíček
13. Čistící kartáček
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
4
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ/HLAVIC
Pro přesné oholení/začištěné
použijte planžetový
nástavec č. 7 viz obr. 1.
Poznámka: tento nástavec byl
navrhnut pro úpravu kontur, nikoliv
pro holení celé tváře. Pro důkladné
oholení použijte elektrický strojek.
Pro úpravu kotlet apod. použijte
velkou stříhací hlavici č. 6, viz obr. 2.
Pro úpravu vlasů použijte velkou
stříhací hlavici č. 6 s malým zastři-
hovacím nástavcem č. 1, či č.8, dle
požadavků délky střihu, viz obr. 3 a 4.
Pro odstranění chloupků z uší, nosu,
či zastřižení obočí použijte
zastřihovač chloupků č. 5, viz obr 5-7.
Poznámka: pro nejlepší výsledek používejte nástavce i stříhací hlavice v úhlu 45°.
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
5
TABULKA DÉLKY STŘIHU
Malá stříhací hlavice Velká stříhací hlavice
NABÍJENÍ ZASTŘIHOVAČE
Před prvním použitím dejte zastřihovač nabíjet po dobu 14-16 hodin.
Nejdříve připojte nabíjecí adaptér k přístroji a potom do zásuvky. Světlo
signalizující nabíjení se rozsvítí.
Zastřihovač se nemůže nabíjením přetížit. Nicméně pokud nehodláte přístroj
po delší dobu používat (2-3 měsíce), odpojte jej ze zásuvky a uložte.
Zastřihovač znovu plně nabijte, až jej budete chtít použít.
Pro zachování životnosti baterií je nechte každých šest měsíců úplně vybít a
pak je nechte znovu nabíjet po dobu 14-16 hodin.
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Přístroj před čištěním odpojte z elektrické sítě.
Každý komponent je možné omývat pod tekoucí vodou, VYJMA těla přístroje.
Následně doporučujeme nechat komponenty řádně oschnout a čepele na
hlavicích ošetřit olejem.
Přístroj uskladňujte na suchém místě, teplota v uskladněném místě nesmí
přesahovat 60 °C.
Pozice č.
Délka střihu
1
10,5 mm
2
12,5 mm
3
14 mm
4
16 mm
5
17 mm
Pozice č.
Délka střihu
1
3 mm
2
4,5 mm
3
5,5 mm
4
6 mm
Zastřihovač 7 v 1 HM-1021
CZ
6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
220-240 V
Jmenovitý kmitočet
50/60 Hz
Čas nabíjení
8-10 hodin
Provozní doba
cca 45 minut
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na
něj vztahují.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Rohnson HM-1021 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu