Philips S5583/38 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
www.philips.com/support/ifu
S5000 series
3
1
2
4
5
6
7
8 9
11 12
13 14 15
17 18 19 20 21
10
16
Čeština
Obsah
Úvod_______________________________________________________________ 6
Všeobecný popis_________________________________________________ 7
Co znamenají symboly na rukojeti mého přístroje?_____________ 8
Co znamená symbol na mém Quick Clean Pod?________________ 9
Jak svůj přístroj nabiju?___________________________________________ 9
Nabíjení pomocí napájecí jednotky______________________________ 10
Nabíjení vnabíjecím stojánku (pouze uněkterých modelů)____ 10
Symbol odpojení přístroje kpoužití _____________________________ 11
Jak mám přístroj a nástavce používat?___________________________ 11
Holení_____________________________________________________________ 12
Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?____________________________ 18
Čištění holicího strojku pod tekoucí vodou______________________ 18
Důkladné čištění__________________________________________________ 19
Čištění výklopného zastřihovače_________________________________ 20
Čištění nasazovacích nástavců___________________________________ 21
Jak používat Philips Quick Clean Pod?___________________________ 22
Příprava Quick Clean Pod před použitím________________________ 22
Používání systému Quick Clean Pod_____________________________ 23
Výměna kazety systému Quick Clean Pod_______________________ 24
Jak vyměním holicí hlavy?________________________________________ 25
Výměna holicích hlavic___________________________________________ 25
Podpora___________________________________________________________ 27
Objednávání příslušenství________________________________________ 27
Řešení problémů_________________________________________________ 28
Holicí strojek______________________________________________________ 28
Philips Quick Clean Pod__________________________________________ 29
Úvod
Společnost Philips Vám gratuluje kekoupi avítá
Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory
nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj
6
Čeština
výrobek na stránkách www.philips.com/welcome
nebo přes aplikaci.
Všeobecný popis
1 Zastřihovač
2 Uvolňovací posuvné tlačítko zastřihovače
3 Holicí jednotka
4 Uvolňovací tlačítko holicí jednotky
5 Vypínač
6 Rukojeť
7 Zásuvka pro malou zástrčku
8 Nabíjecí podstavec
9 Napájecí jednotka
10 Malá zástrčka
11 Ochranný kryt
12 Pouzdro
13 Kazeta čisticího systému Philips Quick Clean
Pod
14 Quick Clean Pod
15 Čisticí kartáč
16 Nastavení délky
17 Nasazovací nástavec na zastřihování vousů
18 Hřeben nástavce na zastřihování vousů
19 Držák nástavců
20 Nasazovací nástavec čisticího kartáčku
21 Nasazovací nástavec pro zastřihovač chloupků
vnose
Poznámka: Dodané příslušenství se může pro
různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí
výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.
7
Čeština
Co znamenají symboly na rukojeti mého
přístroje?
Ikona Chování Význam
Bliká
pomalu,
když holicí
strojek
během
čisticího
programu
vyjmete
zčisticího
systému
Quick Clean
Pod.a
Čisticí program se přerušil. Pokud holicí
strojek během několika vteřin vrátíte zpět
do čisticího systému Quick Clean Pod,
čisticí program se automaticky obnoví.
Bliká Vyčistěte holicí strojek v Quick Clean Pod.
Vyčistěte nástavce pod tekoucí vodou.
Svítí
nepřetržitě
Čisticí program probíhá.
Bliká rychle,
když holicí
strojek
vyjmete
zčisticího
systému
Quick Clean
Pod nebo
během
čisticího
programu
stisknete
tlačítko pro
zapnutí/vyp
nutí.
Čisticí program se zastavil. Pokud chcete
pokračovat, musíte restartovat čisticí
cyklus vložením holicího strojku do
systému Quick Clean Pod a stisknutím
tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
8
Čeština
Ikona Chování Význam
Bliká po
stisknutí
tlačítka pro
zapnutí/vy
pnutí
Cestovní zámek je zapnutý.
Rozsvítí se
po zvednutí
přístroje
Počet rozsvícených čárek zobrazuje
zbývající nabití baterie.
Spodní
kontrolka
bliká
oranžově
Baterie je téměř vybitá.
Kontrolky
blikají
vpořadí
Přístroj se nabíjí.
Svítí
nepřetržitě
Přístroj je plně nabit.
Bliká Přístroj je třeba odpojit od elektrické
zásuvky, ateprve potom jej bude možné
zapnout.
Co znamená symbol na mém Quick Clean
Pod?
Ikona Chování Význam
Zobrazí se na Quick Clean
Pod
Kazetu Quick Clean Pod je
třeba vyměnit.
Jak svůj přístroj nabiju?
Přístroj nabijte před prvním použitím atehdy, když
spodní kontrolka ukazatele stavu baterie bliká
oranžově, což znamená, že je baterie téměř vybitá.
9
Čeština
Nabíjení trvá přibližně 1hodinu.
Rychlé nabíjení: Asi po 5 minutách nabíjení je
baterie nabitá dostatečně na to, aby energie
postačila na jedno oholení.
Při plném nabití pracuje přístroj bez připojení ksíti
až 60 minut.
Poznámka: Během nabíjení nelze holicí strojek
používat.
Nabíjení pomocí napájecí jednotky
1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
2 Zasuňte malý konektor do zastřihovače a
adaptér do zásuvky vezdi.
-
Když je přístroj vrežimu rychlého nabíjení,
kontrolky ukazatele stavu baterie se
postupně rozsvítí jedna po druhé. Po
přibližně 5minutách začne spodní kontrolka
ukazatele stavu baterie blikat. Baterie je nyní
dostatečně nabitá na jedno oholení.
-
Když se přístroj nabíjí, spodní kontrolka stavu
baterie nejprve zabliká apoté se rozsvítí
nepřerušovaně. Další zabliká a následně se
nepřerušovaně rozsvítí druhá kontrolka a
tento cyklus se opakuje, dokud není přístroj
zcela nabitý.
-
Když je přístroj plně nabitý, rozsvítí se
všechny 3 kontrolky ukazatele stavu baterie
nepřetržitě. Kontrolka se automaticky vypne
přibližně po 30minutách.
3 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku
zelektrické zásuvky amalý konektor vytáhněte
zpřístroje.
Nabíjení vnabíjecím stojánku (pouze uněkterých
modelů)
1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
10
Čeština
2 Malou zástrčku zasuňte do nabíjecího stojánku
anapájecí jednotku zapojte do elektrické
zásuvky.
3 Umístěte přístroj do nabíjecího stojanu.
Pouze u některých modelů: Světelný kroužek
na spodní straně nabíjecího stojánku se rozsvítí
a začne se rychle otáčet.
-
Přibližně po 5minutách se otáčení
světelného kroužku zpomalí. Baterie je nyní
dostatečně nabitá na jedno oholení.
-
S pokračujícím nabíjením je světelný kroužek
stále jasnější a otáčí se pomaleji.
-
Když je baterie plně nabitá, světelný kroužek
se naplno rozsvítí a přestane se otáčet.
4 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku
zelektrické zásuvky amalý konektor
znabíjecího stojánku.
Symbol odpojení přístroje kpoužití
Symbol 'odpojení přístroje kpoužití' blikáním
připomíná, že je nutné odpojit přístroj ze zásuvky a
vyndat zněj malou zástrčku- Teprve potom jej
možné ho zapnout.
Jak mám přístroj a nástavce používat?
Varování: Před použitím vždy zkontrolujte
přístroj a veškeré příslušenství. Přístroj,
adaptér ani příslušenství nepoužívejte,
jsou-li poškozené. Mohlo by dojít k úrazu.
Poškozenou součástku vždy nahraďte
součástkou původního typu.
Poznámka: Tento přístroj je voděodolný. Je
vhodný kpoužití ve vaně nebo sprše alze ho čistit
11
Čeština
pod tekoucí vodou. Přístroj lze proto
zbezpečnostních důvodů používat pouze bez
napájecího kabelu.
Holení
Tento strojek je vhodný pro použití za sucha i
mokra a dokonce i ve sprše. Při mokrém holení
naneste před provedením níže uvedených kroků
na pokožku trochu vody a holicí pěny nebo gelu a
opláchněte holicí hlavice pod tekoucí teplou
vodou.
1 Zapněte přístroj.
2 Pohybujte holicími hlavami po pokožce
krouživými pohyby, abyste zachytili všechny
chloupky rostoucí různými směry. Působením
lehkého tlaku dosáhnete přesného pohodlného
oholení.
Poznámka: Na strojek příliš netlačte, protože by
mohlo dojít kpodráždění pokožky.
Poznámka: Pokud se holíte sgelem nebo
pěnou, oplachujte během holení pravidelně
holicí jednotku, abyste zajistili, že bude stále
hladce klouzat po pokožce.
12
Čeština
3 K holení obtížně přístupných partií, například
brady a pod nosem, použijte úzké strany holicí
jednotky.
4 Po každém použití přístroj vypněte avyčistěte.
Poznámka: Nezapomeňte zpřístroje
opláchnout veškerou pěnu nebo gel.
Čas pro přizpůsobení pleti
Prvních několik holení nemusí přinést požadované
výsledky avaše pleť může být dokonce lehce
podrážděná. To je normální. Vaše pleť a vousy
potřebují určitou dobu, aby si zvykly na nový holicí
systém. Doporučujeme vám holit se pouze tímto
strojkem, a to pravidelně (nejméně třikrát týdně)
po dobu třítýdnů, aby si pokožka na nový přístroj
zvykla.
Připomenutí čištění
Když přístroj vypnete, začne blikat symbol
připomínající potřebu vyčištění přístroje.
- Po každém použití přístroj apřídavná zařízení
vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a
poškození.
- Holicí hlavice důkladně vyčistěte jednou za
měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak
by měl.
Zastřihování
Zastřihovač lze použít kúpravě kotlet akníru.
1 Zastřihovač otevřete stisknutím posuvné
pojistky pro uvolnění zastřihovače směrem
dolů.
2 Zapněte přístroj.
13
Čeština
3 Podržte zastřihovač kolmo kpokožce
asjemným tlakem pohybujte přístrojem
směrem dolů.
4 Zastřihovač můžete použít i pod nosem.
5 Po každém použití přístroj vypněte avyčistěte
zastřihovač, aby se zabránilo jeho ucpání a
poškození.
6 Zavřete zastřihovač.
Použití nasazovacích nástavců
Poznámka: Dodané příslušenství se může pro
různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí
výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.
Použití nástavce na zastřihování vousů shřebenem
Nástavec na zastřihování vousů můžete použít
spolu shřebenovým nástavcem kúpravě vousů
sjedním pevným nastavením délky nebo srůznými
nastaveními délky. Můžete jej také použít
kpředběžnému zastřižení delších vousů před
holením, což vám usnadní následné holení.
Nastavení délky vousů na nástavci na zastřihování
vousů udává délku vousů po holení apohybuje se
vrozmezí 1 až 5mm.
1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo
jiný nástavec zrukojeti a na rukojeť přitlačte
nástavec na zastřihování vousů.
14
Čeština
2 Nasuňte hřeben dovodicích drážek po obou
stranách nástavce na zastřihování vousů.
3 Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím
doleva nebo doprava vyberte požadovanou
délku vousů.
4 Zapněte přístroj.
5 Pohybujte přístrojem s jemným přítlakem
směrem nahoru. Dbejte na to, aby byla celá
přední část hřebenu vkontaktu spokožkou.
6 Po použití přístroj vypněte avyčistěte nástavec.
Použití nástavce na zastřihování vousů bezhřebenu
Nástavec na zastřihování vousů bez hřebenu
můžete použít kzarovnání linie vousů, kníru, kotlet
nebo linie krku na délku 0,5mm.
Nástavec na zastřihování vousů můžete použít
spolu shřebenovým nástavcem kúpravě vousů
sjedním pevným nastavením délky nebo srůznými
nastaveními délky. Můžete jej také použít
kpředběžnému zastřižení delších vousů před
holením, což vám usnadní následné holení.
1 Znástavce na zastřihování vousů sejměte
hřeben.
Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout
znástavce na zastřihování vousů, uchopte jej
uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.
2 Zapněte přístroj.
15
Čeština
3 Podržte nástavec na zastřihování vousů kolmo
ke kůži a sjemným přítlakem posouvejte
přístrojem směrem dolů.
4 Po použití přístroj vypněte avyčistěte nástavec.
Použití nástavce pro zastřihování chloupků vnose a
uších
Nástavec pro zastřihování chloupků vnose a uších
můžete použít kzastřihování chloupků vnose
nebo uších.
Stříhání chloupků vnose
Před zastřihováním se ujistěte, že jsou nástavec
pro zastřihování chloupků vnose a uších i nosní
dírky čisté.
1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo
jiný nástavec zrukojeti a na rukojeť přitlačte
nástavec pro zastřihování chloupků vnose a
uších.
2 Zapněte přístroj.
3 Opatrně vložte zastřihovací hlavu do jedné
nosní dírky.
Nezasouvejte nástavec do nosní dírky hlouběji
než 0,5cm.
4 Pomalu pohybujte zastřihovací hlavou uvnitř
každé nosní dírky a dbejte na to, aby strana čela
zastřihovače byla vždy přitlačena pevně
kpokožce. Tím snížíte pocit lechtání, který může
nastat.
5 Po použití přístroj vypněte avyčistěte nástavec.
Uschlý nosní hlen může zablokovat střihací
jednotku a zabránit tak zapnutí přístroje. Pokud je
střihací jednotka zablokována, vyčistěte nástavec.
Zastřihování chloupků vuších
Ujistěte se, že vnější sluchové kanálky jsou čisté a
bez mazu.
16
Čeština
1 Zapněte přístroj.
2 Pomalu posouvejte zastřihovací hlavou podél
okraje ucha a odstraňte veškeré chloupky
přesahující okraj.
3 Opatrně vložte zastřihovací hlavu do vnějšího
sluchového kanálku.
Nezasouvejte zastřihovací hlavu do sluchového
kanálku hlouběji než 0,5cm, abyste nepoškodili
ušní bubínek.
4 Pomalu otáčejte zastřihovací hlavou tak, abyste
odstranili veškeré nežádoucí chloupky
zvnějšího sluchového kanálku.
5 Po použití přístroj vypněte avyčistěte nástavec.
Skladování a cestování
Poznámka: Zastřihovač a nástavce doporučujeme
před uložením a dalším použitím nechat zcela
vyschnout.
- Na holicí strojek nasaďte ochranný kryt (je-li
součástí dodávky), aby byl chráněn před
nečistotami.
- Přístroj uchovávejte vpouzdru (je-li součástí
dodávky).
- Případně strojek uložte na nabíjecí stojan (je-li
součástí dodávky) nebo do Philips Quick Clean
Pod (je-li součástí dodávky).
Cestovní zámek
Před cestováním lze holicí strojek uzamknout.
Cestovní zámek zabraňuje nechtěnému zapnutí
holicího strojku.
3 sec.
Režim cestovního zámku použijete podržením
tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu třívteřin.
Když zapnete cestovní zámek, zabliká symbol
cestovního zámku.
Podržte vypínač po dobu 3sekund.
17
Čeština
Po deaktivaci cestovního zámku se přístroj
automaticky zapne.
Poznámka: Při zapojení do zásuvky se holicí strojek
automaticky odemkne.
Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?
Přístroj anástavce po každém použitívyčistěte pro
dosažení optimálního výkonu.
Čištění holicího strojku pod tekoucí vodou
Po každém použití holicí strojek vyčistěte, aby se
zabránilo jeho ucpání a poškození.
Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo
jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození
holicích hlavic.
Při oplachování holicí jednotky může z holicího
strojku kapat voda. To je zcela normální.
1 Zapněte holicí strojek.
2 Holicí jednotku opláchněte pod tekoucí teplou
vodou.
3 Vypněte holicí strojek. Stiskněte uvolňovací
tlačítko a otevřete holicí jednotku.
18
Čeština
4 Vypláchnětekomoru na odstřižené vousy
teplou tekoucí vodou.
5 Vypláchněte držák holicích hlav pod teplou
tekoucí vodou.
6 Zbylou vodu důkladně vytřepejte adržák
holicích hlav nechte důkladně vyschnout.
7 Holicí jednotku uzavřete.
Důkladné čištění
Doporučujeme vám vyčistit holicí hlavice důkladně
jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak
dobře, jak by měl.
1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen
zelektrické zásuvky.
2 Stiskněte uvolňovací tlačítka na holicí jednotce
asejměte držák holicí hlavice zholicí jednotky.
19
Čeština
3 Komoru na odstřižené vousy a držák holicí
hlavice proplachujte pod tekoucí vodou.
4 Sejměte holicí hlavice. Podrobné pokyny
naleznete včásti 'Jak vyměním holicí hlavice?'.
Poznámka: Nečistěte více nožových věnců,
resp. holicích korunek současně, protože
korunka a nožový věnec k sobě vždy pasují.
Pokud byste stříhací jednotku omylem vložili do
špatného krytu pro holení, mohlo by trvat
několik týdnů, než by bylo opět dosaženo
uspokojivé kvality holení.
5 Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod tekoucí
vodou.
6 Pak zbylou vodu vytřepejte.
7 Vložte holicí hlavy zpět do holicí jednotky.
Podrobné pokyny naleznete včásti 'Jak
vyměním holicí hlavice?'.
8 Vložte závěs držáku holicí hlavice do zářezu
vhorní části holicí jednotky a holicí jednotku
zavřete.
Čištění výklopného zastřihovače
Po každém použití zastřihovač vyčistěte, aby se
zabránilo jeho ucpání a poškození.
Zuby zastřihovače nikdy nesušte ručníkem nebo
jinou tkaninou. Vyvarujete se tak poškození zubů.
1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen
zelektrické zásuvky.
2 Výklopný zastřihovač otevřete stisknutím
posuvné pojistky pro uvolnění zastřihovače
směrem dolů.
20
Čeština
3 Zapněte výklopný zastřihovač aopláchněte jej
teplou vodou.
4 Po čištění přístroj vypněte.
5 Zbylou vodu důkladně vytřepejte anechte
výklopný zastřihovač vyschnout.
6 Zavřete zastřihovač.
Tip: Vzájmu zajištění optimálního výkonu naneste
na zuby výklopného zastřihovače jednou za šest
měsíců kapku minerálního oleje (olej není součástí
dodávky).
Čištění nasazovacích nástavců
Zastřihovací nástavec ani nástavce na zastřihování
vousů nikdy nesušte ručníkem nebo jinou
tkaninou, vyvarujete se tak poškození
zastřihovacích zubů.
Dodané příslušenství se může pro různé výrobky
lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je
zobrazeno na krabičce produktu.
Pro dosažení optimálního výkonu nasazovací
nástavce po každém použitívyčistěte.
1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
2 Točivým pohybem sejměte nástavec zrukojeti.
Sejměte hlavici čisticího kartáčku přímo
zdržáku nástavce.
3 Součásti důkladně očistěte teplou vodou. Na
nástavec čisticího kartáčku používejte pouze
mýdlo.
Tip: Pokud opláchnutí nástavce pro zastřihování
chloupků vnose a uších pod tekoucí vodou
nestačí, přitlačte nástavec na rukojeť a ponořte
zastřihovací hlavici na několik minut do sklenice
steplou vodou. Potom přístroj zapněte a
opláchněte jej pod tekoucí vodou.
21
Čeština
4 Opatrně vytřepejte přebytečnou vodu
znástavce na zastřihování vousů, hřebenů a
nástavců pro zastřihování chloupků vnose a
uších a nechte je zcela vyschnout.
Nástavec čisticího kartáčku osušte ručníkem.
Stříhací jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo
jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození
stříhacích zubů.
Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon, pravidelně
kápněte na zuby nástavce na zastřihování
vousů kapku oleje na šicí stroje.
Jak používat Philips Quick Clean Pod?
Příprava Quick Clean Pod před použitím
1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick
Clean Pod.
2
1
2 Odšroubujte víčko kazety systému Quick Clean
Pod.
3 Zvedněte úchyt na těsnění a za růžek ho
vytáhněte, čímž vyjmete těsnění zkazety Quick
Clean Pod.
22
Čeština
4 Stisknutím malého kruhového dílku na rukojeti
kazety systému Quick Clean Pod zlomíte háček
spojistkou na rukojeti.
5 Umístěte kazetu systému Quick Clean Pod do
Quick Clean Pod.
6 Vložte horní část Quick Clean Pod zpět do
základny a otáčejte po směru hodinových
ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Nenaklánějte systém Quick Clean Pod, aby se
zabránilo vytečení.
Používání systému Quick Clean Pod
Poznámka: Pokud používáte holicí strojek sholicí
pěnou, holicím gelem nebo přípravky používanými
před holením, důkladně před používáním Quick
Clean Pod opláchněte holicí hlavice.
Před vložením holicího strojku do systému Quick
Clean Pod musíte vždy vytřást přebytečnou vodu.
1 Holicí strojek umístěte do systému Quick Clean
Pod vzhůru nohama. Holicí strojek automaticky
detekuje, že je vsystému Quick Clean Pod.
23
Čeština
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Philips S5583/38 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka