eta Eliot 8342 90000 Návod na obsluhu

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

4-10
Zastřihovač vlasů a vousů
NÁVOD K OBSLUZE
11-17
Zastrihovač vlasov a fúzov •
NÁVOD NA OBSLUHU
30-35
PL
Maszynka do strzyżenia włosów i golenia
INSTRUKCJA OBSŁUGI
24-29
H
Haj és szakál nyíró •
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
18-23
Hair and beard trimmer
INSTRUCTIONS FOR USE
GB
28/6/2018
Eliot
2
1
3
2
I.
II.
A
A1
A2
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B
C1
C2
C3
C4
C5
C
1
B8
B8
A3
A4
1
2
C6
CZ
SK
GB
HU
PL
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 4
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1) 6
III. POKYNY K OBSLUZE 7
IV. ÚDRŽBA 9
V. EKOLOGIE 9
VI. TECHNICKÁ DATA 9
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 11
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) 13
III. NÁVOD NA OBSLUHU 14
IV. ÚDRŽBA 16
V. EKOLÓGIA 16
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE 16
I. SAFETY WARNING 18
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1) 20
III. INSTRUCTIONS FOR USE 20
IV. MAINTENANCE 22
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION 23
VI. TECHNICAL DATA 23
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 24
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra) 26
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 26
IV. KARBANTARTÁS 28
V. ÖKOLÓGIA 29
VI. MŰSZAKI ADATOK 29
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 30
II. POPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW (rys. 1) 32
III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI 32
IV. KONSERWACJA 34
V. EKOLOGIA 35
VI. DANE TECHNICZNE 35
Zastřihovač vlasů a vousů
eta
8342
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli
spotřebiče.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici
napájecího přívodu adaptéru je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá
příslušným normám.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku
8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných
části, které se při používání pohybují, před
montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě
vytažením vidlice adaptéru z el. zásuvky!
Jestliže je napájecí přívod od adaptéru
poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem,
jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo
vzniku nebezpečné situace.
Eliot
4
CZ
/ 35
Vždy odpojte spotřebič od adaptéru, pokud ho
necháváte bez dozoru.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má
poškozený adaptér, jeho
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně,
upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody.
V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
Strojek s připojeným adaptérem se nesmí
používat na místech, kde by mohl spadnout
do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by
strojek přesto spadl do vody, nevytahujte jej!
Nejdříve odpojte adaptér z el. zásuvky a až poté
strojek vyjměte. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme
instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový
chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem
nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu revizního
technika, případně elektrikáře.
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován
pro použití v kadeřnickém salónu nebo pro jiné komerční použití!
Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!
Síťový adaptér dodaný se spotřebičem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro
jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodaný síťový adaptér, pro
dobíjení nepoužívejte jiný typ adaptéru (např. od jiného spotřebiče).
Strojek, ani adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte
pod tekoucí vodou!
Tento spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného
systému dálkového ovládání.
Udržujte spotřebič v suchu.
Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte poškozené nástavce.
V případě zablokování stříhací lišty je třeba přístroj ihned vypnout a odstranit příčinu problému.
Pravidělně kontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo deformovány břity strojku.
CZ
5 / 35
Nepokoušejte se sami přístroj opravovat.
Speciální olej patřící ke spotřebiči uchovávejte mimo dosah dětí, nesvéprávných osob.
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí samolepicí
tapety, fólie, apod.)!
Při nabíjení akumulátoru je spotřebič teplý, což je naprosto normální stav.
Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě.
Akumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak poškození akumulátoru.
Strojek ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů.
Při použití strojku bez nasazeného nástavce buďte opatrní, břity jsou ostré.
Nepoužívejte strojek během koupání, sprchování nebo saunování a pro stříhání mokrých nebo
umělých vlasů.
Strojek není určen pro úpravu srsti zvířat.
Nikdy nenabíjejte strojek nepřetržitě déle než 1,5 hodiny, na přímém slunci nebo blízko zdrojů
tepla, a pokud je teplota pod 10 °C nebo nad 40 °C.
Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní ztuhlost
mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.
Zapnutý strojek nepokládejte na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce),
mohlo by dojít k poškození těchto věcí nebo spotřebiče.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu adaptéru, stojanu a přístroje.
Zabraňte tomu, aby napájecí přívod adaptéru volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na
něho mohly dosáhnout děti.
Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval
platným normám.
Během normálního provozu se akumulátor nevyjímá. Akumulátor vyjměte pouze pokud má být
spotřebič zlikvidován (viz odst. V. EKOLOGIE).
Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím
(např. poranění, poškození spotřebiče, požár atd.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič
v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
A – zastřihovač
A1 – spínač ZAP./VYP./funkce zámku
A2 – LED displej
A3 – střihací hlava
A4 – břity
A5 – přepínač délky střihu břitů (0,8 / 1,5 / 2,2 / 2,8 mm)
A6 – zdířka pro napájení
B – nástavce
B1 – hřebenový nástavec (4–6 mm)
B2 – hřebenový nástavec (7–9 mm)
B3 – hřebenový nástavec (10–12 mm)
B4 – hřebenový nástavec (16–18 mm)
B5 – hřebenový nástavec (22–24 mm)
B6 – hřebenový nástavec (28–30 mm)
B7 – nástavec pro prostříhání
B8 – aretace nástavců
6
CZ
/ 35
C – příslušenství
C1 – nabíjecí adaptér
C2 – štěteček
C3 – olej k promazání břitů
C4 – hřeben
C5 – kadeřnická střihací zástěra
C6 – cestovní pouzdro
III. POKYNY K OBSLUZE
Před použitím doporučujeme přístroj řádně nabít.
Doba chodu přístroje na jedno nabití se odvíjí od použitého nástavce a v závislosti na zatížení. Doba
chodu je přibližně 40 minut.
Doporučení
Před každým použitím promažte břity.
Z důvodu zahřívání břitů doporučujeme po 10 minutách nepřetržitého provozu zastřihovač na
chvíli vypnout a nechat břity vychladnout.
Nabíjení
Před prvním použitím či pokud jste zastřihovač dlouho nepoužívali, jej úplně nabijte.
Výkon akumulátoru zůstane nejlepší, když jej budete nabíjet po úplném vybití.
Nabíjení v teplotách pod 10 °C a nad 40 °C nepříznivě ovlivňuje životnost akumulátoru.
Neustálé nabíjení zastřihovače sníží životnost akumulátoru.
1) Ujistěte se, že je zastřihovač vypnutý.
2) Připojte zastřihovač k adaptéru a adaptér připojte k el. síti.
3) Stav nabití akumulátoru se zobrazuje v průběhu nabíjení na displeji A2 (v %).
4)
Úplné nabití zastřihovače trvá zhruba 1,5 hodiny. Nepřekračujte stanovenou dobu nabíjení!
5) Po nabití odpojte adaptér z el. zásuvky a až poté konektor ze strojku.
Poznámky
Při nabíjení na displeji postupně přibývá hodnota po 5%. Na konci nabíjení je na displeji
zobrazeno „100“.
Po každém zapnutí a vypnutí zastřihovače (stisknutí spínače A1) se na displeji zobrazí cca na
10 sekund stav nabití akumulátoru.
Optimalizujte životnost akumulátoru
Nenabíjejte jej déle než 1,5 hodiny.
Nenechávejte v přístroji připojený kabel.
Akumulátor nechte dvakrát za rok zcela vybít tak, že necháte zastřihovač běžet, dokud se motor
nezastaví. Poté opět nechte akumulátor plně nabít.
Funkce zámku
1) Stiskněte spínač A1 a podržte stačený. Za cca 3 sekundy se zastřihovač zastaví.
2) Na displeji 6x zabliká symbol uzamčeného zámku.
3) Funkci zámku zrušíte tak, že znovu stisknete a podržte spínač A1 na cca 3 sekundy.
Poznámka
Pokud je funkce zámku aktivní a stisknete krátce spínač A1, tak se na displeji zobrazí stav nabití
akumulátoru a symbol uzamčeného zámku 6x zabliká. Poté displej zhasne.
CZ
7 / 35
Použití
Strojek můžete použít bez nástavce (pro stříhání kontur) nebo se zvoleným nástavcem B1B7 podle
požadované délky střihu. Nástavec nasaďte na hlavici strojku tak, aby aretace B8 po obou stranách
řádně zaklapla.
Poznámka
Při odnímání nástavce (B1B7) je potřeba pomocí prstů uvolnit aretaci B8 (viz obr. 1).
Stříhání
Zastřihovač se zapíná a vypíná pomocí spínače A1. Zastřihovač zapněte až poté, co jsou všechny díly
řádně nasazeny a jste připraveni ke stříhání. Po použití zastřihovač ihned vypněte.
Před prvním použitím doporučujeme promazat břity přiloženým olejem C3.
Před stříháním se ujistěte, že je hlava osoby, jejíž vlasy se chystáte stříhat, na úrovni Vaší hrudi
tak, aby byly všechny části jeho/její hlavy jasně viditelné a v dosahu.
Zastřihovač používejte pouze na suché vlasy.
Nepoužívejte na čerstvě umyté vlasy.
Před stříháním vlasy učešte po směru růstu.
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete zařízením pohybovat pomalu proti směru růstu vlasů.
V případě, že se při stříhání břity A4 zablokují, je nutné strojek ihned vypnout a odstranit příčinu
tohoto zablokování.
Stříhání s nástavci
Pro stříhání vlasů máte k dispozic 7 druhů nástavců B.
1) Nasaďte požadovaný nástavec (B1B7). Poté zastřihovač zapněte.
2) Pokud stříháte poprvé, začněte stříhat s nástavcem o maximální délce, abyste předešli
nechtěnému příliš krátkému střihu. Až se s nastaveními seznámíte, použijte případně nástavce B
s menší délkou střihu.
3) Pro jemnější nastavení střihu můžete použít i přepínač délky střihu břitů A5.
4) Ujistěte se, že plochá část hřebenového nástavce se vždy zcela dotýká pokožky, jen tímto
způsobem dosáhnete nejlepších výsledků.
5) K dosažení rovného střihu pohybujte zastřihovačem pomalu po povrchu hlavy v různých směrech.
6) Zastřihovačem vždy pohybujte proti směru růstu vlasů.
7) Každé místo přejeďte několikrát, aby se opravdu ustřihly všechny vlasy, které ustřiženy být měly.
8) Zastřihovač vypněte a sundejte z něj hřebenový nástavec. Vlasy z hřebenového nástavce
vyfoukněte či vytřepejte.
Úprava bez hřebenového nástavce na zastřihování vlasů
1) Hřebenový nástavec sundejte (pokud je nasazen). Při stříhání bez hřebenového nástavce dejte
pozor, protože zapnutý zastřihovač takto ustřihne veškeré vlasy, kterých se dotkne.
2) Při úpravě kontur kolem uší nahněte zastřihovač tak, aby se pouze jeden okraj stříhací hlavy
dotýkal konečků vlasů.
3) Při úpravě týlu, krku či vlasové linky otočte zastřihovač tak, aby stříhací hlava směřovala dolů.
4) Při úpravě kotlet otočte zastřihovač tak, aby
stříhací hlava
směřovala dolů.
Poznámka
Pro jemnější nastavení střihu můžete použít i přepínač délky střihu břitů A5.
Zastřižení vousů
1)
Vyznačte si strojkem linii vousů a odstříhejte vousy přesahující tuto linii z vnějšího obvodu.
2) Pokud chcete dosáhnout rovnoměrného sestřihu vousů, použijte jeden z nástavců B nebo
zastřihujte opatrně konce po částech přes hřeben tak, že hřeben posouváte vousy směrem
nahoru. Postup opakujte v celé oblasti vousů.
3) Po dokončení zastřihování oholte partie kolem vousů běžným způsobem.
Zastřižení knírku
Pro dosažení rovnoměrného sestřihu knírku, zastřihujte opatrně konce přes hřeben.
8
CZ
/ 35
IV. ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch strojku otírejte měkkým vlhkým hadříkem.
Čištění břitů
Břity očistěte přiloženým štětečkem C2. Pro důkladnější vyčištění lze odejmout celou stříhací hlavu
A3. Pomocí palce zatlačte na břity A4 a ve směru šipky stříhací hlavu odejměte. Při opětovném
nasazení nejdříve vložte plastový výstupek v zadní části stříhací hlavy do otvoru v zastřihovači a poté
stříhací hlavu nasaďte (zacvakněte) nazpět.Aby jste strojek udrželi v dokonalém stavu, je nutné ostří
vždy po použití promazat olejem, který je součástí balení. Nepoužívejte olej na vlasy, vazelínu nebo
olej smíchaný s benzínem nebo jakýmkoliv jiným rozpouštědlem, protože po odpaření by tuhé složky
takovéhoto mazadla mohly zpomalovat chod ostří.
Uložení
Strojek uložte na suchém bezprašném místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu
balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo
v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na
k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.
cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního
prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor demontovat. Akumulátor
vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, bezpečně
zlikvidujte. Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!
Vyjmutí akumulátoru (obr. 2)
Odšroubujte 3 šrouby a sejměte vrchní plastový kryt Poté vyjměte akumulátor.
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V) uvedeno na typovém štítku
Hmotnost strojku (kg) 0,2
Spotřebič třídy ochrany III.
Adaptér třídy ochrany II.
Rozměry (V x D x Š) 52 x 200 x 46 mm (bez nástavců)
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 65 dB(A) re 1pW.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět
jen odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu
jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu
používání akumulátoru.
CZ
9 / 35
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na
internetové adrese www.eta.cz.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách,
kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí.
Sáček není na hraní.
Olej: Vyvarujte se kontaktu s očima, nepít, držet dále od dětí a nesvéprávných osob!
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících
vodu.
UPOZORNĚNÍ
10
CZ
/ 35
Zastrihovač vlasov a fúzov
eta
8342
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do
prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom,
dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený
adaptér jeho prívod ak nepracuje správne, ak
spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do
vody. V takýchto prípadoch odneste spotrebič
do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a funkčnosť.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku
8 rokov a staršie a osoby so zníženými
fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo boli poučené o používaní
tohto spotrebiča bezpečným spôsobom
a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti
si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných
časti, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo
údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete
vytiahnutím vidlice adaptéra z el. zásuvky!
Eliot
SK
11 / 35
Ak je napájací prívod od adaptéra je poškodený,
musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou,
aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
Vždy odpojte spotrebič od adaptéra, ak ho
nechávate bez dozoru.
Strojček s pripojeným adaptérom sa
nesmiepoužívať na miestach, kde by mohol spadnúť
do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by strojček
do vody predsa len spadol, nevyberajte ho! Najskôr
vytiahnite adaptér z elektrickej zásuvky a až potom
strojček vyberte. V takých prípadoch odneste
spotrebič na kontrolu do špecializovaného servisu,
aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany
odporúčame inštalovať do elektrického
obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič
(RCD) s menovitým vybavovacím prúdom
neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu
revízneho technika, prípadne elektrikára.
Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je konštruovaný
pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!
Adaptér nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky mokrými rukami!
Strojček ani adaptér nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody a iných tekutín ani
neumývajte pod tečúcou vodou!
Spotrebič nie je určený pre činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného
systému diaľkového ovládania.
Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte poškodené nadstavce.
Sieťový adaptér dodaný so spotrebičom je určený len pre tento spotrebič, nepoužívajte ho na iné
účely. Súčasne pre tento spotrebič používajte len k nemu dodaný sieťový adaptér, pre dobíjanie
nepoužívajte iný typ adaptéra (napr. od iného spotrebiča).
— Strojček ani príslušenstvo nevsúvajte do žiadnych telesných otvorov.
— Pri použití strojčeka bez nasadeného nadstavca buďte opatrný, brity sú ostré.
Nepoužívajte strojček počas kúpania, sprchovania alebo saunovania a pre strihanie mokrých
alebo umelých vlasov.
V prípade zablokovania strihacie lišty je potrebné prístroj okamžite vypnúť a odstrániť príčinu problému.
Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené alebo deformované brity strojčeka.
Nepokúšajte sa sami prístroj opravovať.
12
SK
/ 35
Špeciálny olej patriaci k spotrebiču uchovávajte mimo dosahu detí, nesvojprávnych osôb!
Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, apod)!
Pri nabíjaní akumulátora je spotrebič teplý, čo je úplne normálny stav.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri bežnej izbovej teplote.
Akumulátor neodhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt.
Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším ako 50 °C. Predchádzate tak poškodeniu akumulátora.
Strojček nie je určený na úpravu srsti zvierat.
Nikdy nenabíjajte strojček nepretržite viac ako 1,5 hodiny, na priamom slnku alebo blízko zdrojov
tepla, a pokiaľ je teplota pod 10 °C alebo nad 40 °C.
Strojček neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napríklad kachle, sporák, radiátor).
Udržujte spotrebič v suchu
Ak bol strojček skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať. Odstráni sa
tým stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa mechanická pevnosť plastových dielov.
Zapnutý strojček neodkladajte na mäkké povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberce).
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu adaptéra, podstavca a prístroja.
Nenechávajte visieť napájací prívod adaptéra cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval
platným normám.
Po použití strojček vypnite, nechajte vychladnúť a uložte ho na suché miesto, mimo dosahu detí
a nesvojprávnych osôb.
Počas normálnej prevádzky sa batéria zo strojčeka nevyberá. Batériu vyberte iba vtedy, pokiaľ má
byť spotrebič zlikvidovaný (pozri text V. EKOLÓGIA).
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode!
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom
a príslušenstvom (napríklad poranenie, poškodenie spotrebiča, požiar) a nie je povinný poskytnúť
záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
A — zastrihávač
A1 spínač ZAP./VYP./funkcie zámku
A2 LED displej
A3 strihacia hlava
A4 brity
A5 prepínač dĺžky strihu britov (0,8 / 1,5 / 2,2 / 2,8 mm)
A6 zdierka pre napájanie
B — nástavce
B1 hrebeňový nadstavec (46 mm)
B2 hrebeňový nadstavec (79 mm)
B3 hrebeňový nadstavec (1012 mm)
B4 hrebeňový nadstavec (1618 mm)
B5 hrebeňový nadstavec (2224 mm)
B6 hrebeňový nadstavec (2830 mm)
B7 nadstavec na prestrihávanie
B8 aretácia nástavcov
C — príslušenstvo
C1 nabíjací adaptér
C2 štětec
C3 — olej na premazanie britov
C4 hrebeň
C5 — kadernícka strihacia zástera
C6 — cestovné púzdro
SK
13 / 35
III. NÁVOD NA OBSLUHU
Pred použitím odporúčame prístroj riadne nabiť. Doba chodu prístroja na jedno nabitie sa odvíja od
použitého nástavca a v závislosti na zaťažení. Doba chodu je približne 40 minút.
Odporúčania
Pred každým použitím premažte brity.
Z dôvodu zahrievanie britov doporučujeme po 10 minútach nepretržitej prevádzky zastrihávač
na chvíľu vypnúť a nechať brity vychladnúť.
Nabíjanie
Pred prvým použitím, alebo ak ste zastrihávač dlho nepoužívali, prístroj úplne nabite.
Výkon akumulátora zostane najlepší, keď ho budete nabíjať po úplnom vybití.
Nabíjanie v teplotách pod 10 °C a nad 40 °C nepriaznivo ovplyvňuje životnosť akumulátora.
Neustále nabíjanie zastrihávača zníži životnosť akumulátora.
1) Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý.
2) Pripojte zastrihávač k adaptéru a adaptér pripojte k el. sieti.
3) Stav nabitia akumulátora sa zobrazuje v priebehu nabíjania na displeji A2 (v%).
4) Úplné nabitie zastrihávača trvá zhruba 1,5 hodiny. Neprekračujte stanovenú dobu nabíjania!
5) Po nabití odpojte adaptér z el. zásuvky a až potom konektor zo strojčeka.
Poznámky
Pri nabíjaní na displeji postupne pribúda hodnota po 5%. Na konci nabíjania je na displeji
zobrazené „100“.
Po každom zapnutí a vypnutí zastrihávača (stlačení spínača A1) sa na displeji zobrazí cca na
10 sekúnd stav nabitia akumulátora.
Optimalizujte životnosť batérie
Nenabíjajte ho dlhšie než 1,5 hodiny.
Nenechávajte v prístroji zapojený kábel.
Akumulátor nechajte dvakrát za rok úplne vybiť tak, že necháte zastrihovač bežať, dokiaľ sa
nezastaví motor. Potom opäť nechajte akumulátor plne nabiť.
Funkcia zámku
1) Stlačte spínač A1 a podržte stáčanie. Za cca 3 sekundy sa zastrihávač zastaví.
2) Na displeji 6x zabliká symbol uzamknutého zámku.
3) Funkciu zámku zrušíte tak, že znovu stlačíte a podržte spínač A1 na cca 3 sekundy.
Poznámka
Pokiaľ je funkcia zámku aktívna a stlačíte krátko spínač A1, tak sa na displeji zobrazí stav nabitia
akumulátora a symbol uzamknutého zámku 6x zabliká. Potom displej zhasne.
Použitie
Strojček môžete použiť bez nadstavca (pre strihanie kontúr) alebo so zvoleným
nadstavcom B1B7 podľa požadovanej dĺžky strihu. Nástavec nasaďte na hlavicu strojčeka tak, aby
aretácia B8 po oboch stranách riadne zaklapla.
Poznámka
Pri odnímaní nadstavca (B1-B7) je potreba pomocou prstov uvoľniť aretáciu B8 (viď obr. 1).
14
SK
/ 35
Strihanie vlasov
Zastrihávač sa zapína / vypína pomocou spínača A1. Strihač zapnite až potom, čo sú všetky diely
riadne nasadené a ste pripravení na strihanie. Po použití zastrihávač ihneď vypnite.
Pred prvým použitím odporúčame premazať brity priloženým olejom C3.
Pred strihaním sa uistite, že je hlava osoby, ktorej vlasy sa chystáte strihať, na úrovni Vašej hrudi
tak, aby boli všetky časti jeho/jej hlavy jasne viditeľné a v dosahu.
Zastrihávač používajte iba na suché vlasy.
Nepoužívajte na čerstvo umyté vlasy.
Pred strihaním vlasy učešte v smere rastu.
Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete zariadením pohybovať pomaly proti smeru rastu vlasov.
Pri funkcii prístroja svieti displej A2 modre, akonáhle však klesne výkon akumulátora na minimum,
začne displej blikať prerušovane červenou farbou. To je signál k tomu, aby ste dali akumulátor nabiť.
V prípade, že sa pri strihaní brity A4 zablokujů, je nutné strojček ihneď vypnúť
a odstrániť príčinu tohto zablokovania.
Strihanie s nástavcom
Pre strihanie vlasov máte k dispozícií 7 druhů nástavcov B.
1) Nástavca nasaďte požadovaný nadstavec (B1B7). Potom zastrihávač zapnite.
2) Ak striháte prvýkrát, začnite strihať s nástavcom o maximálnej dĺžke, aby ste predišli nechcenému
príliš krátkemu strihu. Až sa s nastaveniami zoznámite, použite prípadne nástavce B s menšou
dĺžkou strihu.
3) Pre jemnejšie nastavenie strihu môžete použiť aj prepínač dĺžky strihu britov A5.
4) Uistite sa, že plochá časť hrebeňového nástavca sa vždy úplne dotýka pokožky, len týmto
spôsobom dosiahnete najlepšie výsledky.
5)
Na dosiahnutie rovného strihu pohybujte zastrihávačom pomaly po povrchu hlavy v rôznych smeroch.
6) Zastrihávačom vždy pohybujte proti smeru rastu vlasov.
7) Každé miesto prejdite niekoľkokrát, aby naozaj odstrihli všetky vlasy, ktoré odstrihnuté byť mali.
8) Zastrihávač vypnite a dajte z neho dolu hrebeňový nástavec. Vlasy z hrebeňového nástavca
vyfúknite alebo vyklepte.
Úprava bez hrebeňového nástavca na zastrihovanie vlasov
1) Hrebeňový nástavec zložte (ak je nasadený). Pri strihaní bez hrebeňového nástavca dajte pozor,
pretože zapnutý zastrihávač takto odstrihnite všetky vlasy, ktorých sa dotkne.
2) Pri úprave kontúr okolo uší nahnite zastrihávač tak, aby sa iba jeden okraj nástavca dotýkal
končekov vlasov.
3)
Pri úprave zátylku, krku či vlasovej linky otočte zastrihávač tak, aby nástavec smeroval dole.
4) Pri úprave bokombrád otočte zastrihávač tak, aby nástavec smeroval dole.
5) Vypnite zastrihávač. Po každom použití nástavec očistite.
Poznámka
Pre jemnejšie nastavenie strihu môžete použiť aj prepínač dĺžky strihu britov A5.
Zastrihovanie brady
1) Vyznačte si strojčekom líniu brady a strihajte fúzy presahujúce túto líniu.
2) Pokiaľ chcete dosiahnuť rovnomerný zostrih fúzov na brade, použite jeden z nadstavcov B alebo
zastrihujte opatrne konce po častiach cez hrebeň tak, že hrebeň posúvate po fúzoch smerom
nahor. Postup opakujte v celej oblasti brady.
3) Po dokončení zastrihovania ohoľte partie okolo brady bežným spôsobom.
Zastrihovanie fúzov
Pre dosiahnutie rovnomerného zostrihu fúzov, zastrihujte opatrne konce cez hrebeň.
SK
15 / 35
IV. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Povrch strojčeka čistite mäkkou vlhkou
handričkou.
Čistenie britov
Brity očistite priloženým štetcom C2. Pre dôkladnejšie vyčistenie možno odňať celú strihaciu hlavu
A3. Pomocou palca zatlačte na brity A4 a v smere šípky strihaciu hlavu odoberte. Pri opätovnom
nasadení najskôr vložte plastový výstupok v zadnej časti strihacej hlavy do otvoru v zastrihovači
a potom strihaciu hlavu nasaďte (zacvaknite) naspäť. Aby ste strojček udržali v dokonalom stave, je
nutné brity vždy po použití premazať olejom, ktorý je súčasťou balenia. Nepoužívajte olej na vlasy,
vazelínu alebo olej zmiešaný s benzínom alebo akýmkoľvek iným rozpúšťadlom, pretože po odparení
by tuhé zložky takéhoto mazadla mohli spomaliť chod britov.
Uloženie
Strojček uložte na suchom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na
obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na
výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie
výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebič je vybavený Li-ion
akumulátorom s dlhou životnosťou. Odpojte od elektrickej energie a akumulátor vyberte. Akumulátor
zlikvidujte prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!
Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!
Vybratie akumulátora (obr. 2)
Odskrutkujte 3 skrutky a zložte vrchný plastový kryt. Potom vyberte akumulátor.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V) uvedené na typovom štítku
Hmotnosť strojčeka (kg) 0,2
Spotrebič triedy ochrany III.
Adaptér triedy ochrany II.
Rozmery (V x D x Š) 52 x 200 x 46 mm (bez nástavcov)
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je
vyhradená výrobcom.
Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, môže
vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo
na zaručnú opravu!
16
SK
/ 35
Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora
z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti
na spôsobe používania akumulátora.
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach,
kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
hranie.
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob
obsahujúcich vodu.
Olej: Vyvarujte sa kontaktu s očami, nepiť, držať ďalej od detí a nesvojprávnych osôb!
UPOZORNENIE
SK
17 / 35
Hair and beard trimmer
eta
8342
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully
before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty,
the receipt and, if possible, the box with the internal packing
I. SAFETY WARNING
Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and keep the
instructions for use.
Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
Before replacing accessories or accessible
parts, which move during operation, before
assembly and disassembly, before cleaning
or maintenance, turn o the appliance and
disconnect it from the mains by pulling the
charger from the power socket!
Do not leave the iron plugged in power supply
without supervision!
If the power cord of the charger is corrupted,
it has to be replaced by the manufacturer, its
service technician or a similarly qualied person
so as to prevent dangerous situations.
Eliot
18
GB
/ 35
Never use the appliance if its power cord or
charger is damaged, if it does not work properly, if
it fell down and was damaged and it is leaking. In
this case take the appliance to a special service
to check its safety and proper function.
For additional protection we recommend
installation of current protection (RCD) with the
nominal release current not exceeding 30 mA. Ask
a control technician or an electrician for advice.
The trimmer with the plugged adapter must not
be used at places where it could fall into a bath
tub, a wash basin or a swimming pool. If the
trimmer fell to water anyway, do not take it out!
First of all, unplug the adapter from the socket
and only then remove the trimmer. In this case
take the appliance to a special service to check
its safety and proper function.
Always unplug the appliance from charger if you
leave it unattended.
The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not designed
for use in hair salons or for other commercial use!
Do not put or take out the plug to or from a socket with wet hands!
– Never immerse the appliance or the adaptor in water or other liquids (not even partly) and never
wash in running water!
Use only the accessories designed for this type. Do not use damaged adapters.
Never tuck the appliance or the accessories into any body holes.
Be careful in using the appliance without a set adapter, the blades are sharp.
Do not use the appliance while having a bath, having a shower or taking a sauna and for trimming
wet or artificial hair.
The appliance is not intended for operation with an exterior time switch or separate remote control
system.
The appliance is not intended for styling animal hairs.
Never charge the appliance in direct sunlight or close to heat sources and if the temperature is below
10 °C or above 40 °C. If the appliance is fully loaded, unplug the charging device.
In case the cutting lath gets blocked, the appliance must be turned off immediately and the cause
removed.
The appliance gets hot when charging which is absolutely normal.
Charge the battery in temperature close to room temperature.
GB
19 / 35
Do not dispose the battery into fire. There is a risk of explosion!
Do not charge a battery which is leaking electrolyte.
Do not expose the battery to temperatures higher than 50 °C to prevent damaging the battery.
Do not put the trimmer on hot heat sources (e. g. oven, stove, radiator, etc.)
Also, do not put the trimmer in the on position on soft surfaces (e. g. bed, towels, sheets, carpet);
the surfaces or the appliance could get damaged.
The power cord of the adapter must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it
must not be sunk into water.
The adaptor supplied with this appliance is intended for this appliance only, do not use it for other
purposes. Also, use only the supplied adaptor with this appliance, do not use any other adaptor for
charging (e.g. from another appliance).
Never use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in these
instructions for use!
During normal operation, the accumulator batteries are not taken out. Take out the batteries only if the
appliance is to be disposed (see par. V. ENVIRONMENTAL PROTECTION).
The producer is not responsible for any loss caused by improper handling of the appliance and its
accessories (e. g. injury, appliance damage, fire, etc.) and its guarantee for the appliance does not
apply in the case of non-compliance with the safety instructions above.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1)
A – trimmer
A1 – ON/OFF/lock switch
A2 – display
A3 – trimming head
A4 – blades
A5 – blade cut length switch (0.8 / 1.5 / 2.2 / 2.8 mm)
A6 – socket for charging
B – attachments
B1 – comb attachment (4–6 mm)
B2 – comb attachment (7–9 mm)
B3 – comb attachment (10–12 mm)
B4 – comb attachment (16–18 mm)
B5 – comb attachment (22–24 mm)
B6 – comb attachment (28–30 mm)
B7 – Thin-out
B8 – attachment locking
C – attachment
C1 – charging adapter
C2 – brush
C3 – blade lubrication oil
C4 – crest
C5 – hairdressing apron
C6 – travel case
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Before you can use the appliance, its batteries must be charged. The operation time for one charge
depends on the attachment used and workload. Attachment is around 40 minutes.
To Charge/Recharge
Fully charge Clipper before using for the first time or after non- use for a long period of time.
Battery performance is best if you recharge only when the battery is (almost)completely empty.
20
GB
/ 35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

eta Eliot 8342 90000 Návod na obsluhu

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre

V iných jazykoch