eta Ryan 6345 90000 Návod na obsluhu

Kategória
Pánske holiace strojčeky
Typ
Návod na obsluhu
24/4/2018
5-12
Víceúčelový zastřihovač 5 v 1
NÁVOD K OBSLUZE
13-20
Viacúčelový zastrihávač 5 v 1
NÁVOD NA OBSLUHU
36-43
PL
Wielofunkcyjna maszynka do strzyżenia 5 w 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
28-35
H
Multifunkciós 5 az 1-ben hajnyíró
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
21-27
GB
Multi-purpose clipper 5 in 1
USER MANUAL
RYA N
3
2
/ 43
C1a
D1
B1=A3
A1
D
A2
B1 B2
B3 B4 B5
1
B
C
D3
C1b C2
A
A4
D5
D2
D4
D6
3
/ 43
2
1
6
2
1
2
1
2
3
3
5
1
2
4
2A
2B
1
4
5
CZ
SK
GB
HU
PL
Obrázky jsou pouze ilustrační; dodané příslušenství a spotřebič se mohou mírně lišit.
Obrázky sú len ilustračné; dodané príslušenstvo a spotrebič sa môžu mierne líšiť.
The pictures are only illustrative, the supplied accessory and appliance may differ.
A képek csak illusztrációk; a tartozékok és a készülék kis mértékben eltérhetnek.
Ilustracje są tylko poglądowe, załączone akcesoria i urządzenie mogą się różnić.
CZ
SK
GB
HU
PL
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 5
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1) 7
III. POKYNY K OBSLUZE 8
IV. ÚDRŽBA 10
V. EKOLOGIE 11
VI. TECHNICKÁ DATA 11
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 13
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) 15
III. NÁVOD NA OBSLUHU 15
IV. ÚDRŽBA 18
V. EKOLÓGIA 19
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE 19
I. SAFETY WARNING 21
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES (fig. 1) 23
III. INSTRUCTIONS FOR USE 23
IV. MAINTENANCE 26
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION 27
VI. TECHNICAL DATA 27
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 28
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra) 30
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 31
IV. KARBANTARTÁS 33
V. ÖKOLÓGIA 34
VI. MŰSZAKI ADATOK 34
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 36
II. POPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW (rys. 1) 38
III. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI 39
IV. KONSERWACJA 42
V. EKOLOGIA 42
VI. DANE TECHNICZNE 43
4
/ 43
5
/ 43
CZ
Víceúčelový zastřihovač 5 v 1
eta
6345
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho adaptéru.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
adaptéru z el. zásuvky!
Jestliže je napájecí přívod adaptéru poškozen, musí být přívod
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený adaptér, jeho
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil
se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el.
obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým
vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu
revizního technika, případně elektrikáře.
Strojek a podstavec s připojeným adaptérem se nesmí používat na
místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu.
Pokud by strojek přesto spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve
odpojte adaptér z el. zásuvky a až poté strojek vyjměte. V takových
případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
RYA N
4
7
6
/ 43
CZ
Vždy odpojte spotřebič od adaptéru pokud ho necháváte bez dozoru
a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu adaptéru je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické
instalace, která odpovídá příslušným normám.
Síťový adaptér dodaný se spotřebičem je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte
jej pro jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodaný síťový
adaptér, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ adaptéru (např. od jiného spotřebiče).
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není
konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo pro jiné komerční použití!
Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!
Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
Strojek, nabíjecí podstavec ani adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiných
tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!
Udržujte spotřebič v suchu.
Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte
poškozené nástavce.
V případě zablokování stříhací lišty, nebo některého ze stříhacích nástavců, je třeba
přístroj ihned vypnout a odstranit příčinu problému.
Pravidělně kontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo deformovány břity strojku.
Nepokoušejte se sami přístroj opravovat.
Speciální olej patřící ke spotřebiči uchovávejte mimo dosah dětí, nesvéprávných osob
a při jeho použití dodržujte případné pokyny uvedené na obalu!
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
Nástavec na holení nepoužívejte, pokud je planžeta poškozena, pokud má viditelné
praskliny nebo trhliny nebo pokud je planžeta protržená.
Při nabíjení akumulátoru je spotřebič teplý, což je naprosto normální stav.
Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě.
Akumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
Unikání elektrolytu z akumulátoru je zapříčiněno přetěžováním spotřebiče nebo používáním
spotřebiče za extrémně vysokých teplot. Pokud se elektrolytem potřísníte, omyjte
zasažené místo vodou a mýdlem a opláchněte citrónovou šťávou s octem. Při zasažení
očí vyplachujte zasažené oko po dobu několika minut čistou vodou a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak poškození
akumulátoru.
Strojek ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů (neplatí pro nástavec B3).
Při použití střihacího nástavce bez nasazeného hřebenového nástavce buďte opatrní,
břity jsou ostré.
Nepoužívejte strojek během koupání, sprchování nebo saunování a pro stříhání mokrých
nebo umělých vlasů.
Strojek není určen pro úpravu srsti zvířat.
Nikdy nenabíjejte strojek na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, a pokud je teplota
pod 10 °C nebo nad 40 °C.
Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
7
/ 43
CZ
6
Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se
odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů
z plastu.
Zapnutý strojek nepokládejte na měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení,
koberce), mohlo by dojít k poškození těchto věcí nebo spotřebiče.
Zabraňte tomu, aby napájecí přívod adaptéru volně visel přes hranu pracovní desky, kde
by na něho mohly dosáhnout děti.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu adaptéru.
Napájecí přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty,
otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
Ihned po použití strojek vypněte, nechte vychladnout a uložte ho na suché místo, mimo
dosah dětí a nesvéprávných osob.
Nezasouvejte nástavec na zastřihávání chloupků v nose a uchu B3 do nosu nebo ucha
hlouběji než 0,5 cm.
Během normálního provozu se akumulátory nevyjímají. Akumulátory vyjměte pouze
pokud má být spotřebič zlikvidován (viz odst. V. EKOLOGIE).
Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem
a příslušenstvím (např. poranění, poškození spotřebiče, požár atd.) a není odpovědný
ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
A – zastřihovač
A1 – spínač 0/I A3 – břity
A2 – displej A4 – zdířka pro napájení
B – stříhací nástavce
B1 – velký střihací nástavec B4 – nástavec na holení
B2 – malý střihací nástavec B5 – úzký mini nástavec
B3 – nástavec na zastřihávání chloupků v nose a uchu
C – hřebenové nástavce
C1a/b – hřebenové nástavce pro velký stříhací nástavec B1 (1 – 10 mm / 11 – 20 mm)
C2 – hřebenový nástavec pro malý stříhací nástavec B2 (1 5 mm)
D – příslušenství
D1 – podstavec D4 – olej k promazání břitů
D2 – nabíjecí adaptér D5 – zdířka pro napájení
D3 – štěteček D6 – hřeben
9
8
/ 43
CZ
III. POKYNY K OBSLUZE
Předtím, než budete moci přístroj řádně použít, je potřeba nabít jeho akumulátor. Doba
chodu přístroje na jedno nabití se odvíjí od použitého nástavce a v závislosti na zatížení.
U velkého stříhacího nástavce se doba chodu pohybuje přibližně okolo 90 minut.
U menších nástavců je pak tato doba delší.
Nabíjení
Před prvním použitím či pokud jste zastřihovač dlouho nepoužívali, jej úplně nabijte.
Výkon akumulátoru zůstane nejlepší, když jej budete nabíjet po úplném vybití.
Nabíjení v teplotách pod 10 °C a nad 40 °C nepříznivě ovlivňuje životnost akumulátoru.
Neustálé nabíjení zastřihovače sníží životnost akumulátoru.
1) Ujistěte se, že je zastřihovač vypnutý.
2) Nabíjení: konektor pro nabíjení zapojte přímo do zdířky (A4), nebo do stojanu
a držáku příslušenství (viz obr. 2), do kterého zastřihovač vložte (do zdířky D5).
3) Adaptér zapojte do jakékoliv odpovídající el. zásuvky 230 V. Používejte pouze originální
adaptér.
4) Úplné nabití zastřihovače trvá zhruba 1 hodinu.
5) Nepřekračujte stanovenou dobu nabíjení! Nabíjení je signalizování svitem symbolu
plné nabití pak trvalým svitem symbolu akumulátoru.
6) Po nabití odpojte adaptér z el. zásuvky a až poté konektor ze strojku.
Optimalizujte životnost akumulátoru
Nenabíjejte jej déle než 1 hodinu.
Nenechávejte v přístroji připojený kabel.
Při nabíjení nebo provozu strojku dochází k zahřátí přístroje, což je normální.
Sestavení
Nejprve si zvolte, jaký nástavec chcete pro účely zastřihování použít. K dispozici máte
5 různých stříhacích nástavců, které mají různé možnosti použití. Všechny tyto stříhací
nástavce (B1, B2, B3, B4, B5) se na zastřihovač nasazují stejným způsobem. Postupujte
podle obr. 3. Pro odejmutí nástavce postupujte opačným způsobem.
Na stříhací nástavce B1 a B2 je možné použít hřebenové nástavce s různou délkou střihu.
Všechny tyto hřebenové nástavce C se nasazují stejným způsobem (postupujte podle obr. 4).
Pro odejmutí hřebenového nástavce postupujte opačným způsobem (obr. 4).
Návod k použití (obr. 5)
Stříhání
Zastřihovač lze provozovat s připojeným přívodem adaptéru k el. síti nebo pouze na
nabitý akumulátor. V případě, že se při stříhání nějaký stříhací nástavec B zablokuje
(nebo břity A3), je nutné strojek ihned vypnout a odstranit příčinu tohoto zablokování.
Zastřihovač se zapíná a vypíná pomocí spínače A1. Zastřihovač zapněte až poté,
co jsou všechny nástavce řádně nasazeny a jste připraveni ke stříhání. Po použití
zastřihovač ihned vypněte.
Před prvním použitím doporučujeme promazat břity přiloženým olejem D4.
Doporučujeme, aby hlava osoby jejíž vlasy se chystáte stříhat byla na úrovni Vaší hrudi
tak, jsou všechny části hlavy jasně viditelné a ve snadném dosahu.
Zastřihovač používejte pouze na suché vlasy.
Nepoužívejte na čerstvě umyté vlasy.
9
/ 43
CZ
8
Před stříháním vlasy učešte po směru růstu.
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete zařízením pohybovat pomalu proti směru
růstu vlasů.
Při funkci přístroje svítí symloly
na displeji A2 modře, jakmile však klesne výkon
akumulátoru na minimum, začne symbol
blikat 10krát přerušovaně modrou barvou.
To je signál k tomu, abyste dali akumulátor nabít.
Stříhání s hřebenovými nástavci
Pro stříhání vlasů máte k dispozic 3 druhy hřebenových nástavců C, podle použitého
stříhacího nástavce (B1, B2).
1) Zvolte si jeden ze dvou stříhacích nástavců (B1, B2), na který poté můžete příslušné
nasazovat hřebenové nástavce C podle požadované délky střihu. Tento nástavec řádně
nasaďte.
2) Podle zvolené velkosti stříhacího nástavce nasaďte požadovaný hřebenový nástavec
C. Poté zastřihovač zapněte (hřebenové nástavce C1a/b nemají fixní velikost střihu,
nýbrž ji lze podle potřeby nastavit v rozsahu 1 20 mm).
3) Pokud stříháte poprvé, začněte stříhat s nástavcem o maximální délce, abyste předešli
nechtěnému, příliš krátkému střihu. Až se s nastaveními seznámíte, použijte případně
nástavce C2 s menší délkou střihu (hřebenový nástavec C2 nemá fixní velikost střihu,
nýbrž ji lze podle potřeby nastavit v rozsahu 1 5 mm).
4) Ujistěte se, že plochá část hřebenového nástavce se vždy zcela dotýká pokožky, jen
tímto způsobem dosáhnete nejlepších výsledků.
5) K dosažení rovného střihu pohybujte zastřihovačem pomalu po povrchu hlavy
v různých směrech.
6) Zastřihovačem vždy pohybujte proti směru růstu vlasů.
7) Každé místo přejeďte několikrát, aby se opravdu ustřihly všechny vlasy, které ustřiženy
být měly.
9) Zastřihovač vypněte a sundejte z něj hřebenový nástavec. Vlasy z hřebenového
nástavce vyfoukněte či vytřepejte.
Úprava bez hřebenového nástavce na zastřihování vlasů
Zvolte vhodný nástavec na zastříhávání B1, nebo B2, podle vámi požadované velikosti
střihu. Pro přesnější tvarování a zastřižení můžete použít i úzký mini nástavec B5.
1) Hřebenový nástavec sundejte (pokud je nasazen). Při stříhání bez hřebenového nástavce
dejte pozor, protože zapnutý zastřihovač takto ustřihne veškeré vlasy, kterých se dotkne.
2) Při úpravě kontur kolem uší nahněte zastřihovač tak, aby se pouze jeden okraj
nástavce dotýkal konečků vlasů.
3) Při úpravě týlu, krku či vlasové linky otočte zastřihovač tak, aby nástavec směřoval dolů.
4) Při úpravě kotlet otočte zastřihovač tak, aby nástavec směřoval dolů.
Zastřihování chloupků v nose
1) Ujistěte se, že je vnitřek nosu čistý.
2) Nasaďte nástavec na zastřihování chloupků v nose, uších B3.
3) Zastřihovač zapněte a špičku nástavce vložte do nosní dírky.
4) K odstranění nežádoucích chloupků pomalu pohybujte špičkou dovnitř a ven
a zároveň s ní otáčejte. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když se bude strana špičky
dotýkat kůže. To zredukuje lechtání, které se při zastřihování chloupků v nose objevuje.
5) Zastřihovač vypněte. Po každém použití nástavec očistěte.
11
10
/ 43
CZ
POZOR
Nezastrkávejte špičku do nosní dírky více než 5 mm.
!
Zastřihování chloupků v uchu
1) Vyčistěte vnější oblast ucha a ušní kanálek. Ujistěte se, že zde není maz.
2) Nasaďte nástavec na zastřihování chloupků v nose, uších B3.
3) K odstranění chloupků přesahujících z ucha zapněte zastřihovač a pohybujte jeho
špičkou kolem okraje ucha.
4) Opatrně vložte špičku do vnějšího ušního kanálku.
5) Vypněte zastřihovač. Po každém použití nástavec očistěte.
POZOR
Nezastrkávejte špičku do ucha více než 5 mm, mohlo by dojít k poškození ušního
bubínku.
!
Holicí strojek
1) Nasaďte nástavec na holení B4 na jednotku zastřihovače.
2) Před použitím holicího strojku vždy zkontrolujte, jestli není poškozen. Pokud na holicím
strojku naleznete poškození, nepoužívejte jej, jelikož by mohlo dojít ke zranění.
Nepoužívejte holicí strojek, dokud nebude opraven. Holicí strojek jemně přitiskněte na
pokožku. Netlačte příliš silně.
Zastřižení vousů
Zvolte vhodný nástavec na zastříhávání B1 nebo B2, podle vámi požadované velikosti střihu.
1) Před stříháním vousy nepatrně navlhčete a pročešte hřebenem.
2) Vyznačte si strojkem linii vousů a odstříhejte vousy přesahující tuto linii z vnějšího obvodu.
3) Pokud chcete dosáhnout rovnoměrného sestřihu vousů, použijte jeden z hřebenových
nástavců C nebo zastřihujte opatrně konce po částech přes hřeben tak, že hřeben
posouváte vousy směrem nahoru. Postup opakujte v celé oblasti vousů.
4) Po dokončení zastřihování oholte partie kolem vousů běžným způsobem.
5) Pro přesnější tvarování a zastřižení můžete použít úzký mini nástavec B5.
Zastřižení knírku
Zvolte vhodný nástavec na zastříhávání B1, nebo B2, podle vámi požadované velikosti střihu.
1) Před stříháním knírek nepatrně navlhčete a pročešte hřebenem.
2) Pro dosažení rovnoměrného sestřihu knírku, zastřihujte opatrně konce přes hřeben.
3) Pro přesnější tvarování a zastřižení můžete použít úzký mini nástavec B5.
IV. ÚDRŽBA
Před každou údržbou spotřebič vypněte, případně odpojte adaptér z el. zásuvky!
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Povrch strojku otírejte měkkým vlhkým
hadříkem.
Čištění břitů (obr. 6)
Všechny břity B očistěte přiloženým štětečkem. Pokud jsou břity hodně znečištěny, můžete
ze strojku odejmout nástavec s břity a očistit pod tekoucí vodou.
11
/ 43
CZ
10
Po důkladném vysušení vložte nástavec s břity opačným způsobem zpět do strojku. Abyste
strojek udrželi v dokonalém stavu, je nutné ostří vždy po použití promazat olejem, který je
součástí balení. Nepoužívejte olej na vlasy, vazelínu nebo olej smíchaný s benzínem nebo
jakýmkoliv jiným rozpouštědlem, protože po odpaření by tuhé složky takovéhoto mazadla
mohly zpomalovat chod ostří.
Uložení
Strojek uložte na suchém bezprašném místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
K tomuto účelu můžete použít stojánek pro příslušenství (viz obr. 2A).
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (www.elektrovin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro
ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor
z něho demontovat. Odpojte od elektrické energie, vyšroubujte šrouby (viz obr. 2B),
odejměte kryt, odpojte přívody a akumulátor vyjměte. Akumulátor vhodným způsobem,
prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, bezpečně zlikvidujte.
Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku
Celková hmotnost (kg) 0,12
Hmotnost strojku (kg) 0,085
Spotřebič / Adaptér třídy ochrany III. / II.
Rozměry (V x D x Š) 36 x 159 x 40 mm
(s velkým stříhacím nástavcem bez hřebenových nástavců)
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 69 dB(A) re 1pW.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu
jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu
používání akumulátoru.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
13
12
/ 43
CZ
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
Olej: Vyvarujte se kontaktu s očima, nepít, držet dále od dětí a nesvéprávných osob!
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
13
/ 43
SK
12
Viacúčelový zastrihávač 5 v 1
eta
6345
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený adaptér jeho prívod ak
nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do
vody. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do špecializovaného
servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti
si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti mladšie ako
8 rokov sa musia
držať mimo dosah spotrebiča a jeho adaptéru.
Ak je napájací prívod od adaptéra je poškodený, musí byť nahradený
výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou
osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím
vidlice adaptéra z el. zásuvky!
Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do
elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD)
s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
S
trojček a podstavec s pripojeným adaptérom sa nesmie používať na
miestach, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu.
Ak by strojček do vody predsa len spadol, nevyberajte ho! Najskôr
vytiahnite adaptér z elektrickej zásuvky a až potom strojček vyberte.
V takých prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného
servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
RYA N
15
14
/ 43
SK
Vždy odpojte spotrebič od adaptéra ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!
Adaptér nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky mokrými rukami!
Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!
Strojček, nabíjací podstavec ani adaptér nikdy neponárajte (ani čiastočne)
do vody a iných tekutín ani neumývajte pod tečúcou vodou!
Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte
poškodené nadstavce.
Sieťový adaptér dodaný so spotrebičom je určený len pre tento spotrebič, nepoužívajte
ho na iné účely. Súčasne pre tento spotrebič používajte len k nemu dodaný sieťový
adaptér, pre dobíjanie nepoužívajte iný typ adaptéra (napr. od iného spotrebiča).
Strojček ani príslušenstvo (neplatí pre nadstavec B3) nevsúvajte do žiadnych telesných
otvorov.
— Pri použití strojčeka bez nasadeného nadstavca buďte opatrný, brity sú ostré.
Nepoužívajte strojček počas kúpania, sprchovania alebo saunovania a pre strihanie
mokrých alebo umelých vlasov.
V prípade zablokovania strihacie lišty, alebo niektorého zo strihacích nadstavcov,
je potrebné prístroj okamžite vypnúť a odstrániť príčinu problému.
Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené alebo deformované brity strojčeka.
Nepokúšajte sa sami prístroj opravovať.
Špeciálny olej patriaci k spotrebiču uchovávajte mimo dosahu detí, nesvojprávnych osôb
a pri jeho použití dodržujte prípadné pokyny uvedené na obale!
Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, apod)!
Nadstavec na holenie nepoužívajte, ak je planžeta poškodená, ak má viditeľné praskliny
alebo trhliny alebo ak je planžeta pretrhnutiu.
Pri nabíjaní akumulátora je spotrebič teplý, čo je úplne normálny stav.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri bežnej izbovej teplote.
Akumulátor neodhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt.
Unikanie elektrolytu z akumulátora je zapríčinené preťažovaním spotrebiče alebo
používaním spotrebiča za extrémne vysokých teplôt. Ak sa elektrolytom potrite, umyte
zasiahnuté miesto vodou a mydlom a opláchnite citrónovou šťavou s octom.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte zasiahnuté oko po dobu niekoľkých minút čistou vodou
a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším ako 50 °C. Predchádzate tak poškodeniu
akumulátora.
Nikdy nenabíjajte strojček na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, a pokiaľ je teplota
pod 10 °C alebo nad 40 °C.
Strojček neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napríklad kachle, sporák, radiátor).
Udržujte spotrebič v suchu.
Zapnutý strojček neodkladajte na mäkké povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň,
koberce).
15
/ 43
SK
14
Strojček nie je určený na úpravu srsti zvierat.
Ak bol strojček skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať.
Odstráni sa tým stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa mechanická
pevnosť plastových dielov.
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu adaptéra.
Nenechávajte visieť napájací prívod adaptéra cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
Po použití strojček vypnite, nechajte vychladnúť a uložte ho na suché miesto, mimo
dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
Počas normálnej prevádzky sa akumulátory zo strojčeka nevyberajú. Akumulátory
vyberte iba vtedy, pokiaľ má byť spotrebič zlikvidovaný (pozri text V. EKOLÓGIA).
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný
v tomto návode!
Nezastrkávajte strihací nadstavec B3 ná do nosnej dierky alebo ucha viac ako 5 mm.
Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, preložené
a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so
spotrebičom a príslušenstvom (napríklad poranenie, poškodenie spotrebiča, požiar)
a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
A — zastrihávač
A1 spínač 0/I A3 — brity
A2 displej/kontrolné svetlo A4 zdierka pre napájanie
B — strihacie nadstavce
B1 veľký strihací nadstavec B4 nadstavec na holenie
B2 malý strihací nadstavec B5 úzky mini nadstavec
B3 nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a uchu
C — hrebeňové nástavce
C1a/b hrebeňové nástavce pre veľký strihací nadstavec B1 (1 10 mm /
11 — 20 mm)
C2 hrebeňové nástavce pre malý strihací nadstavec B2 (1 5 mm)
D — príslušenstvo
D1 podstavec D4 olej na premazanie britov
D2 nabíjací adaptér D5 zdierka pre napájanie
D3 štětec D6 hrebeň
III. POKYNY K OBSLUHE
Predtým, než budete môcť prístroj riadne použiť, je potrebné nabiť jeho batérie. Doba
chodu prístroja na jedno nabitie sa odvíja od použitého nástavca a v závislosti na zaťažení.
U veľkého strihacieho nástavca sa doba chodu pohybuje približne okolo 90 minút.
U menších nástavcov je potom táto doba výrazne dlhšia.
17
16
/ 43
SK
Nabíjanie
Pred prvým použitím, alebo ak ste zastrihávač dlho nepoužívali, prístroj úplne nabite.
Výkon akumulátora zostane najlepší, keď ho budete nabíjať po úplnom vybití.
Nabíjanie v teplotách pod 10°C a nad 40°C nepriaznivo ovplyvňuje životnosť akumulátora.
Neustále nabíjanie zastrihávača zníži životnosť akumulátora.
1) Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý.
2) Nabíjanie: konektor pre nabíjanie zapojte priamo do zásuvky A4, alebo do stojanu
a držiaka príslušenstva (pozri obrázok 2), do ktorého zastrihávač vložte (do zdierky D5).
3) Adaptér zapojte do akejkoľvek zásuvky 230 V. Používajte iba originálny adaptér.
4) Úplné nabitie zastrihávača trvá zhruba 1 hodinu.
5) Neprekračujte stanovenú dobu nabíjania! Nabíjanie je signalizované svitom symbolu
, plné nabitie potom trvalým svitom symbolu akumulátora.
6) Po nabití odpojte adaptér z el. zásuvky a až potom konektor zo strojčeka.
Optimalizujte životnosť batérie
Nenabíjajte ho dlhšie než 1 hodinu.
Nenechávajte v prístroji zapojený kábel.
Pri nabíjaní alebo prevádzke strojčeka dochádza k zahriatiu prístroja, čo je normálne.
Zostavenie
Najskôr si zvoľte, aký nástavec chcete pre účely zastrihávania použiť. K dispozícii máte
5 rôznych strihacích nadstavcov, ktoré majú rôzne možnosti použitia. Všetky tieto strihacie
nástavce (B1, B2, B3, B4, B5) sa na zastrihávač nasadzujú rovnakým spôsobom.
Postupujte podľa obr. 3. Pre odobratie nástavca postupujte opačným spôsobom.
Na strihacie nadstavce B1 a B2 je možné použiť hrebeňové nástavce s rôznou dĺžkou strihu.
Všetky tieto hrebeňové nástavce C sa nasadzujú rovnakým spôsobom (postupujte podľa
obr. 4). Pre odobratie hrebeňového nástavca postupujte opačným spôsobom (obr. 4).
Použivanie
(obr. 5).
Strihanie vlasov
Zastrihávač je možné prevádzkovať na sieť pripojeným prívodom adaptéra k el. sieti
alebo iba na nabitý akumulátor. V prípade, že sa pri strihaní nejaký strihací nadstavec
B zablokuje, (alebo brity A3), je nutné strojček ihneď vypnúť a odstrániť príčinu tohto
zablokovania.
Zastrihávač sa zapína a vypína pomocou spínača A1. Strihač zapnite až potom, čo sú
všetky nástavce riadne nasadené a ste pripravení na strihanie. Po použití zastrihávač
ihneď vypnite.
Pred prvým použitím odporúčame premazať brity priloženým olejom D4.
Pred strihaním sa uistite, že je hlava osoby, ktorej vlasy sa chystáte strihať, na úrovni
Vašej hrudi tak, aby boli všetky časti jeho/jej hlavy jasne viditeľné a v dosahu.
Zastrihávač používajte iba na suché vlasy.
Nepoužívajte na čerstvo umyté vlasy.
Pred strihaním vlasy učešte v smere rastu.
Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete zariadením pohybovať pomaly proti smeru
rastu vlasov.
17
/ 43
SK
16
Pri funkcii prístroja svieti symboly na displeji A2 modro, akonáhle však klesne
výkon akumulátora na minimum, začne symbol
blikať 10-krát prerušovane modrou
farbou. To je signál k tomu, aby ste dali akumulátor nabiť.
Strihanie s hrebeňovým nástavcom
Pre strihanie vlasov máte k dispozícií 3 druhy hrebeňových nástavcov C, podľa použitého
strihacieho nástavca (B1, B2).
1) Zvoľte si jeden z dvoch strihacích nadstavcov (B1, B2), na ktorý potom môžete
nasadzovať hrebeňové nadstavce C podľa požadovanej dĺžky strihu. Tento nadstavec
riadne nasaďte.
2) Podľa zvolenej velkosti strihacieho nástavca nasaďte požadovaný hrebeňový
nadstavec C. Potom zastrihávač zapnite, (hrebeňové nadstavce C1a/b nemajú fixnú
veľkosť strihu, ale ju možno podľa potreby nastaviť v rozsahu1 20 mm).
3) Ak striháte prvýkrát, začnite strihať s nástavcom o maximálnej dĺžke, aby ste predišli
nechcenému príliš krátkemu strihu. Až sa s nastaveniami zoznámite, použite prípadne
nástavce C2 s menšou dĺžkou strihu (hrebeňový nadstavec C2 nema fixnú veľkosť
strihu, ale ju možno podľa potreby nastaviť v rozsahu 1 5 mm).
4) Uistite sa, že plochá časť hrebeňového nástavca sa vždy úplne dotýka pokožky, len
týmto spôsobom dosiahnete najlepšie výsledky.
5) Na dosiahnutie rovného strihu pohybujte zastrihávačom pomaly po povrchu hlavy
v rôznych smeroch.
6) Zastrihávačom vždy pohybujte proti smeru rastu vlasov.
7) Každé miesto prejdite niekoľkokrát, aby naozaj odstrihli všetky vlasy, ktoré odstrihnuté
byť mali.
8) Zastrihávač vypnite a dajte z neho dolu hrebeňový nástavec. Vlasy z hrebeňového
nástavca vyfúknite alebo vyklepte.
Úprava bez hrebeňového nástavca na zastrihovanie vlasov
Zvoľte vhodný nadstavec na zastrihávanie B1, alebo B2, podľa vami požadovanej veľkosti
strihu. Pre presnejšie tvarovanie a zastrihávanie môžete použiť aj úzky mini nadstavec B5.
1) Hrebeňový nástavec zložte (ak je nasadený). Pri strihaní bez hrebeňového nástavca
dajte pozor, pretože zapnutý zastrihávač takto odstrihnite všetky vlasy, ktorých sa dotkne.
2) Pri úprave kontúr okolo uší nahnite zastrihávač tak, aby sa iba jeden okraj nástavca
dotýkal končekov vlasov.
3) Pri úprave zátylku, krku či vlasovej linky otočte zastrihávač tak, aby nástavec smeroval dole.
4) Pri úprave bokombrád otočte zastrihávač tak, aby nástavec smeroval dole.
Poznámka
Pre jemnejšie nastavenie strihu môžete použiť aj prepínač dĺžky strihu britov A4.
i
Zastrihovanie chĺpkov v nose
1) Uistite sa, že je vnútrajšok nosu čistý.
2) Nasaďte nástavec na zastrihovanie chĺpkov v nose, ušiach B3.
3) Zastrihávač zapnite a špičku nástavca vložte do nosnej dierky.
4) Na odstránenie nežiaducich chĺpkov pomaly pohybujte špičkou dovnútra a von
a zároveň s ňou otáčajte. Najlepší výsledok dosiahnete, keď sa bude strana špičky
dotýkať kože. To zredukuje šteklenie, ktoré sa pri zastrihovaní chĺpkov v nose objavuje.
19
18
/ 43
SK
5) Zastrihávač vypnite. Po každom použití nástavec očistite.
Zastrihovanie chĺpkov v uchu
1) Vyčistite vnútornú oblasť ucha a ušný kanálik. Uistite sa, že tu nie je maz.
2) Nasaďte nástavec na zastrihovanie chĺpkov v nose, ušiach na zastrihávač B3.
3) Na odstránenie chĺpkov presahujúcich z ucha zapnite zastrihávač a pohybujte jeho
špičkou okolo okraju ucha.
4) Opatrne vložte špičku do vnútorného ušného kanáliku.
5) Vypnite zastrihávač. Po každom použití nástavec očistite.
POZOR
Nezastrkávajte špičku do ucha viac než 5 mm, mohlo by dôjsť k poškodeniu ušného
bubienku.
!
Holiaci strojček
1) Nasaďte nadstavec na holenie B4 na jednotku zastrihávača.
2) Pred použitím holiaceho strojčeka vždy skontrolujte, či nie je poškodený. Ak na
holiacom strojčeku nájdete poškodenie, nepoužívajte ho, pretože by mohlo dôjsť
k zraneniu. Nepoužívajte holiaci strojček, kým nebude opravený.
Mini holiaci strojček jemne pritlačte na pokožku. Netlačte príliš silno.
Zastrihovanie brady
Zvoľte vhodný nadstavec na zastrihávanie B1, alebo B2, podľa vami požadovanej veľkosti strihu.
1) Pred strihaním fúzy na brade trocha navlhčite a prečešte hrebeňom.
2) Vyznačte si strojčekom líniu brady a strihajte fúzy presahujúce túto líniu.
3) Pokiaľ chcete dosiahnuť rovnomerný zostrih fúzov na brade, použite jeden
z nadstavcov C alebo zastrihujte opatrne konce po častiach cez hrebeň tak, že hrebeň
posúvate po fúzoch smerom nahor. Postup opakujte v celej oblasti brady.
4) Po dokončení zastrihovania ohoľte partie okolo brady bežným spôsobom.
5) Pre presnejšie tvarovanie a zastrihávanie môžete použiť úzky mini nadstavec B5.
Zastrihovanie fúzov
Zvoľte vhodný nadstavec na zastrihávanie B1, alebo B2, podľa vami požadovanej veľkosti strihu.
1) Pred strihaním fúzy trocha navlhčite a prečešte hrebeňom.
2) Pre dosiahnutie rovnomerného zostrihu fúzov, zastrihujte opatrne konce cez hrebeň.
3) Pre presnejšie tvarovanie a zastrihávanie môžete použiť úzky mini nadstavec B5.
IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred každou údržbou spotrebič vypnite, prípadne odpojte adaptér z elektrickej
zásuvky! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Povrch strojčeka čistite
mäkkou vlhkou handričkou.
Čistenie britov
(obr. 6).
Všetky brity B očistite priloženým štetcom. Pokiaľ sú brity veľmi znečistené, môžete zo
strojčeka odobrať celý strihací nadstavec a očistiť ho pod tečúcou vodou. Po dôkladnom
oschnutí vložte nadstavec s britmi opačným spôsobom späť do strojčeka. Aby ste strojček
udržali v dokonalom stave, je nutné brity vždy po použití premazať olejom, ktorý je
súčasťou balenia.
19
/ 43
SK
18
Nepoužívajte olej na vlasy, vazelínu alebo olej zmiešaný s benzínom alebo akýmkoľvek
iným rozpúšťadlom, pretože po odparení by tuhé zložky takéhoto mazadla mohli spomaliť
chod britov.
Uloženie
Strojček uložte na suchom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. K tomuto
účelu môžete použiť stojanček pre príslušenstvo (viď obr. 2A).
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora
z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na
spôsobe používania akumulátora.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité
na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené
symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom
správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú
prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď.www.envidom.sk).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Tento spotrebič je vybavený
Li ion
akumulátorom s dlhou životnosťou. Po
skončení životnosti spotrebiča vybitý akumulátor demontujte. Odpojte od elektrickej energie,
vyskrutkujte skrutky (viď obr. 2B) a otvorte kryt akumulátora, odpojte prívody a akumulátor
vyberte. Akumulátor zlikvidujte prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Akumulátor
nikdy nelikvidujte spálením!
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V) uvedené na typovom štítku výrobku
Celková hmotnosť (kg) 0,12
Hmotnosť strojčeka (kg) 0,085
Spotrebič / Adaptér triedy ochrany III. / II.
Rozmery (V x D x Š) 36
x 159 x 40
mm (veľký strihací nadstavec bez hrebeňových
nástavcov).
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 69 dB, čo predstavuje hladinu „A“
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
21
20
/ 43
SK
Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, musí
vykonať špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na
záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko
odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Olej: Vyvarujte sa kontaktu s očami, nepiť, držať ďalej od detí a nesvojprávnych osôb!
Symbol znamená UPOZORNENIE.
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob
obsahujúcich vodu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

eta Ryan 6345 90000 Návod na obsluhu

Kategória
Pánske holiace strojčeky
Typ
Návod na obsluhu

V iných jazykoch