Roland AC-90 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
AC-90
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr nástroje Roland AC-90
Acoustic
Chorus.
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané:
• DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE (str. 2)
• BEZPEČNÉ POUŽITÍ (str. 3-4)
• DŮLEŽITÉ
POZNÁMKY (str. 5).
Tyto sekce podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem.
Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali veškeré informace o plné
funkčnosti nového přístroje, mějte neustále po ruce tento Uživatelský manuál.
Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, ke snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita v jakékoliv
podobě, bez písemného povolení Roland, Czech Republic Distributor, s.r.o.
ACOUSTIC
CHORUS
2
VAROVÁNÍ: Snížení rizika ohně nebo elektrického šoku dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti.
UPOZORNĚ
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, neotvírat!
Upozornění:
Nebezpečí zranění elektrickým proudem
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní panel).
Přístroj neobsahuje žádné vyměnitelné části uvnitř.
Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Symbol blesku v trojúhelníku značí upozornění uživatele na
nechráněvedení „vysokého napětí“, které může způsobit
úraz a elektrický šok osoby.
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uži-
vatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro
údržbu dle doprovodné literatury.
POKYNY ZAMEZUJÍCÍ VZNIKU POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO ŠOKU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY,
ŘIĎTE SE PODLE NICH
Upozorně– Při používání elektrických přístrojů dodržujte následující upozornění, včetně těchto:
1. Přečtěte si instrukce.
2. Řiďte se těmito instrukcemi.
3. Dbejte všech varování.
4. Sledujte veškeré instrukce.
5. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
7. Nebraňte volnému větrání příslušnými otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
8. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení,
teploměrů, kamen a podobných objektů (včetně
zesilovačů), jež produkují teplo.
9. Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo
uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden
konektor větší než druhý. Uzemně typ zástrčky má
dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Tento otvor je zde
pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá
vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
10. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo
potrhaný, především na obou koncích.
11. Používejte pouze dodatky a příslušenství,
doporučené výrobcem.
12. Nepoužívejte vozík, podstavec, nebo stolek,
kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo
jsou dodány s produktem. Pokud použijete
vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrhnutí.
13. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou,
nebo když nebude delší dobu používán.
14. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům.
Odborný zásah je požadován, kdykoliv dojde k poškození,
např. přívodního kabelu, do přístroje vnikne voda, nebo byl
vystaven dešti, vlhkosti, nebo jen nepracuje normálně,
popř. upadl.
3
Před použitím přístroje si určitě přečtěte instrukce,
uvedené níže
a Uživatelský manuál.
................................................................................................
• Nástroj neotevírejte, ani neprovád
ě
jte žádné
vnit
ř
ní úpravy.
................................................................................................
• Nepokoušejte se p
ř
ístroj opravovat
č
i vym
ěň
ovat
jeho vnit
ř
ní sou
č
ásti (s výjimkou speciálních
pokyn
ů
uvedených v návodu). Všechny opravy by
m
ě
l provád
ě
t pouze váš dodavatel, nejbližší servis
firmy Roland
č
i autorizovaný prodejce produkt
ů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace“.
................................................................................................
Nepoužívejte p
ř
ístroj na místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. p
ř
ímý slune
č
ní svit
v uzav
ř
eném vozidle, blízkost tepelných vodi
čů
č
i umíst
ě
ní na ploše topného za
ř
ízení); nebo
• páru (nap
ř
.: koupelny, umývárny
č
i vlhké podlahy);
vlhkost; nebo
lze o
č
ekávat déš
ť
; nebo
prach; nebo
silné ot
ř
esy.
................................................................................................
P
ř
ístroj by m
ě
l být p
ř
ipojen k el zdroji, který je
popsán v Návodu k použití p
ř
ístroje, nebo jak je
popsáno na zadním panelu.
................................................................................................
Nep
ř
ekrucujte p
ř
ívodní kabel, nestavte na n
ě
j
t
ě
žké p
ř
edm
ě
ty, apod. M
ů
žete tak zni
č
it p
ř
ívodní
kabel, rozlámat jej na více
č
ástí a zp
ů
sobit tak
zkrat. Poškozené kabely mohou zp
ů
sobit požár
a zkrat!
................................................................................................
• Tento nástroj, jak samotný, tak zapojený do
zesilova
č
e, se sluchátky nebo reproduktorovou
soustavou, m
ů
že vyprodukovat takovou úrove
ň
zvuku, že zap
ř
í
č
iní trvalou ztrátu sluchu.
Nepracujte tedy p
ř
íliš dlouho s vysoko nastavenou
hlasitostí
č
i hlasitostí zp
ů
sobující nepohodu. Pokud
zjistíte poškození sluchu
č
i zvon
ě
ní v uších, m
ě
li
byste navštívit audiologa.
................................................................................................
• Nenechte do p
ř
ístroje proniknout žádné cizorodé
p
ř
edm
ě
ty (nap
ř
.: ho
ř
lavé materiály, mince,
p
ř
ipínáky)
č
i jakékoliv kapaliny (voda, nápoje,
apod.) a poškodit tak nástroj.
................................................................................................
Ihned vypn
ě
te p
ř
ístroj, vytáhn
ě
te p
ř
ívodní kabel
adaptéru ze sít
ě
a kontaktujte servisní st
ř
edisko,
nejbližší Roland centrum nebo autorizovaného
Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace“, pokud se vyskytne následující
situace:
• El. kabel
č
i zástr
č
ka je poškozena, nebo
nebo
se objeví kou
ř
č
i neobvyklý zápach
jestliže zapadl n
ě
jaký p
ř
edm
ě
t
č
i byla nalita tekutina do
p
ř
ístroje, nebo
• p
ř
ístroj byl vystaven dešti,
č
i jiné vlhkosti, nebo
p
ř
ístroj nepracuje normáln
ě
, p
ř
íp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
................................................................................................
Pokud jsou v domácnosti d
ě
ti neschopné
dodržovat základní bezpe
č
nostní pravidla p
ř
i
práci s p
ř
ístrojem, je t
ř
eba dozor dosp
ě
osoby.
................................................................................................
Chra
ň
te p
ř
ístroj p
ř
ed silnými nárazy.
(Nenechejte jej upadnout!)
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
4
Nep
ř
ipojujte p
ř
ístroj k sí
ť
ové zásuvce, kterou sdílí
v
ě
tší po
č
et dalších elektrických za
ř
ízení. Obzvlášt
ě
bu
ď
te opatrní p
ř
i používání prodlužovacích š
ňů
r –
celkový p
ř
íkon všech za
ř
ízení p
ř
ipojených
k prodlužovací š
ňůř
e nesmí nikdy p
ř
esáhnout
výkonovou zatížitelnost zásuvky dané prodlužovací
š
ňů
ry (p
ř
íkon/proud). P
ř
etížení m
ů
že zp
ů
sobit
p
ř
ílišné zatížení kabelu, ho
ř
ení izolace a p
ř
ípadné
roztavení.
................................................................................................
• P
ř
ed použitím p
ř
ístroje v cizí zemi, konzultujte
situaci s nejbližším dodavatelem Roland
č
i
autorizovaným prodejcem produkt
ů
Roland, jak je
uvedeno v oddílu „Informace“.
................................................................................................
Nepokládejte nádoby s vodou (nap
ř
. vázy) na
p
ř
ístroj. Rovn
ě
ž p
ř
edejd
ě
te použití sprej
ů
,
parfém
ů
, alkohol, laky, apod. Ob
č
as p
ř
et
ř
ete
p
ř
ístroj m
ě
kkým had
ř
íkem a odstra
ň
te každou
kapku.
................................................................................................
P
ř
ístroj by nem
ě
l být umíst
ě
n na míst
ě
nebo
v poloze, která by zabra
ň
ovala jeho ventilaci.
................................................................................................
• P
ř
i zapojování/vypojování p
ř
ístroje k/od napájecí
sít
ě
vždy zastrkujte/vytahujte pouze zástr
č
ku
napájecího adaptéru.
................................................................................................
• Doporu
č
ujeme p
ř
ístroj pravideln
ě
odpojit
a vy
č
istit suchým had
ř
íkem, odstranit tak
veškerý prach a další nahromad
ě
nou špínu
z okolí. Rovn
ě
ž, pokud bude p
ř
ístroj delší dobu
nevyužit, odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromad
ě
ný prach v zásuvkách m
ů
že vést
k izolování a k požáru.
................................................................................................
Chra
ň
te zástr
č
ky i kabely p
ř
ed natahováním.
Všechny zástr
č
ky i kabely by m
ě
ly být
umíst
ě
ny mimo dosah d
ě
tí.
................................................................................................
• Nikdy na p
ř
ístroj nešlapejte ani jej nezat
ě
žujte
t
ě
žkými p
ř
edm
ě
ty.
................................................................................................
• Nikdy p
ř
ístroj nezapojujte/nevypojujte k/od sí
ť
ové
zásuvky vlhkýma rukama.
................................................................................................
P
ř
ed p
ř
esunem p
ř
ístroje odpojte adaptér
a všechny kabely, vedoucí k externím p
ř
ístroj
ů
m.
................................................................................................
• P
ř
ed
č
išt
ě
ním p
ř
ístroj vypn
ě
te a odpojte jeho
napájecí kabel od sí
ť
ové zásuvky.
................................................................................................
Kdykoliv o
č
ekáváte bou
ř
i a blesky, odpojte adaptér
ze zásuvky.
................................................................................................
Vždy vypn
ě
te fantomové napájení, pokud
p
ř
ipojujete jiný mikrofon, než kondenzátorový,
který je vyžaduje. Pokud použijete fantomové
napájení do dynamického mikrofonu, riskujete
jeho zni
č
ení, jakož i dalších za
ř
ízení, která je
nevyžadují. P
ř
ed prvním použitím mikrofonu
zkontrolujte jeho specifikace v p
ř
íslušném
manuálu.
(Tento p
ř
ístroj nabízí fantomové napájení: 48 V DC,
10 mA Max)
................................................................................................
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚ
5
DŮLEŽITÉ POKYNY
Kromě bodů, uvedených v odstavci „Bezpečnostní pokyny“ a „Bezpečné použití přístroje“ na str. 2 a 4, si prosím přečtěte
a dodržujte následující:
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické sítě, kterou
využívají přístroje, ovládáné spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp. obsahují elektromotor.
Podle způsobu použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum. Není-li
možné použít jiný zdroj proudu, využijte alespoň filtr pro
odrušení.
Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte, zda jsou všechny
vypnuty. Tak předejdete špatné funkci či poškození reproduktorů
či ostatních zařízení.
• Ačkoliv LED jsou vypnuté, neznamená to, že přístroj je zcela
odpojen od proudu. Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve
vypněte vypínač, potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Z toho
důvodu by měla být zásuvka, do které je přístroj zapojen, snadno
dostupná.
Umístě
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů (či jiných
zařízení disponujících velká výkonová trafa) může vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru umístě
přístroje či jeho přemístěním od zdroje interference.
• Přístroj může rušit rozhlasové či televizní vysílání. Nepoužívejte
přístroj v blízkosti takovýchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení (jako mobilních
telefonů) může vzniknout jemný šum. Tento šum vzniká při
zvonění i při rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém, je
potřeba odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu, neumisťujte jej
v blízkosti tepelného vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazujícím teplotní extrémy.
Rovněž nepoužívejte světelné zdroje, které jsou obvykle běžně
poblíž přístroje (jako světlo u piana) nebo bodovky k osvětlení
stále stejné plochy na povrchu přístroje.
Příliš vysoká teplota může deformovat nebo změnit barvu
povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí s velmi rozdílnou
teplotou nebo vlhkostí, mohou se objevit kapičky (kondenzace)
uvnitř přístroje. V tomto stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte nechat přizpůsobit se
prostředí, po několik hodin, až se kondenzace vypaří.
• Neponechávejte na povrchu předměty z gumy, vinylu nebo
podobných materiálů po delší dobu. Takové předměty mohou
způsobit trvalé otisky na povrchu.
• Nenalepujte nálepky, etikety, a cokoliv jiného na přístroj.
Odstraňování zbytků může poškodit povrch nástroje.
• podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho
gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy
.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku. V tom
případě musíte zajistit, aby přistroj nesklouznul, nebo se nehýbal.
• Nepokládejte na přístroj žádné předměty.
Nepokládejte žádné předměty na přístroj, ani na něj nesedejte.
Údržba
Denně přístroj otírejte jemným suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstraně zašlých nečistot použijte hadřík
napuštějemným nebrusným prostředkem. Poté přístroj osušte
jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či rozpouštědla
žádného druhu, vyvarujete se tak nebezpečí odbarvení a/nebo
deformací.
Další doporuče
• Při práci s tlačítky, knoby, tahovými potenciometry nebo dalšími
kontrolery, jakož i jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit špatnou funkci přístroje.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný konektor, nikdy
netahejte za kabel. Tímto způsobem předejdete zkratům nebo
zničení vnitřch komponent kabelu.
• Během normálního provozu bude přístroj vydávat slabé tepelné
ření.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti, abyste neobtěžovali
své sousedy. Použijete-li sluchátka, nebudete se muset ohlížet na
okolí (obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč. vyztužení), ve
které jste jej zakoupili, je-li to možné. Jinak budete muset použít
odpovídající balící materiál.
• Některé propojovací kabely obsahují odpory. K propojování
přístroje nepoužívejte tyto kabely. Použití těchto kabelů sníží
hlasitost zvuku tak, že téměř nebo vůbec nebude nic slyšet.
Informace o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
• Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo
zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě
před provedením zapojení.
• Tento nástroj je vybaven symetrickým typem jacků
XLR/TRS.
Diagram zapojení těchto jacků je zobrazen níže. Proveďte
zapojení až po kontrole schématu zapojení dalšího zařízení, které
zamýšlíte zapojit.
• Jakmile dokončíte zapojení (str. 11), zapněte připojená zařízení
v daném pořadí. Zapojením ve špatném pořadí riskujete
poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
Při zapnutí:
Zapněte AC-90 jako poslední.
Při vypnutí:
Vypněte AC-90 jako první.
• Obtočte přívodní kabel kolem háčku před přenášením nebo
uložením přístroje.
6
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ .........................................3
DŮLEŽITÉ POKYNY ............................................... 5
Obsah ....................................................................... 6
Hlavní vlastnosti ...................................................... 7
Jak se co jmenuje a dě ........................................ 8
Ovládací panel.................................................... 8
Zadní panel ...................................................... 12
Příklad použití kombinace obou kanálů ................. 14
Jak použít skládací stojánek ................................. 15
Použití speaker stojanu ........................................16
7
Hlavní vlastnosti
AC-90 je vysoce výkonné monitorovací kombo, vyvinuté zvlášt
ě
pro použití s akustickými nástroji. Dokáže v
ě
rn
ě
vyjád
ř
it veškerou
bohatost harmonických zvuku akustického nástroje.
Kompaktní, výkonné stereo kombo
• S jemností vylad
ě
ný design kabinetu je pod
ř
ízen
obohacení zvuku akustického nástroje. V tomto kabinetu
jsou dva 8“ woofery, dva tweetery a 45 W + 45 W stereo
zesilova
č
— vše z uvedeného bylo nov
ě
vyvinuto
speciáln
ě
práv
ě
pro AC-90. Výsledkem je p
ř
ístroj,
schopný dodávat mnohem p
ř
irozen
ě
jší, zvuk
akustického nástroje v celé ší
ř
i rozsahu frekvencí.
• Díky výkonnému zesilova
č
i, který byl upraven, aby byl co
nejleh
č
í a díky využití nových materiál
ů
pro woofery bylo
dosaženo výrazné redukce hmotnosti.
Vybavení dvěma nezávislými kanály,
GUITAR a MIC/LINE
• Každý kanál je vybaven 3-band ekvalizérem.
• Kanál GUITAR nabízí jak piezo, tak magnetický
sníma
č
.
• Kanál MIC/LINE nabízí phantomové napájení, s vysoce
spolehlivým, vyhrazeným 48 V výstupním phantomovým
obvodem.
• Využití MIC/LINE kanálu pro vstup LINE umož
ň
uje
zapojit i kytary s magnetickými sníma
č
i. Rovn
ě
ž m
ů
žete
použít piezo sníma
č
(na kanále GUITAR) a magnetický
sníma
č
(na kanále MIC/LINE) sou
č
asn
ě
a smíchat je
(blend).
Vysoce kvalitní digitální efekty
• K dispozici máte t
ř
i druhy efektu stereo chorus. Jedním
z nich je syntetizovaný “SPACE” chorus, dále “RICH”
chorus (který je rozd
ě
lený do frekven
č
ních pásem)
a “WIDE” chorus (který je rovn
ě
ž rozd
ě
lený do
frekven
č
ních pásem, ale nabízí v
ě
ští rozši
ř
itelnost).
• Dalším efektem je stereo reverb, vyvinutý speciáln
ě
pro
akustické nástroje. Dokáže zvuku dodat pocit prostoru
a p
ř
irozené kompaktní t
ě
lo.
• Najdete zde i efekt delay, který vyrobí kvalitní zvuk, který
je m
ě
kký a speciáln
ě
vylad
ě
ný pro akustické nástroje.
• Volitelným nožním spína
č
em m
ů
žete efekty zapínat
a vypínat.
Anti-Feedback (potlačení zpětné vazby)
• Vlastnost Anti-feedback nabízí dva zp
ů
soby detekce bodu
vzniku zp
ě
tné vazby. M
ů
žete využít “Ru
č
ní nastavení”,
nebo “Automatické nastavení”, které provádí automatickou
detekci bodu vzniku zp
ě
tné vazby.
• Zapojením volitelného nožního spína
č
e m
ů
žete tuto
funkci ovládat nohou.
Funkce Mute
• P
ř
epína
č
Mute (uml
č
ení) umož
ň
uje uml
č
et zvuk
vlastních reproduktor
ů
AC-90, sou
č
asn
ě
se zvuky
z konektoru LINE OUT. P
ř
íklad využití funkce Mute je p
ř
i
zapojování a odpojování kytary bez nep
ř
íjemných ráz
ů
.
Proto, pokud máte zapojenou ladi
č
ku do TUNER OUT,
funkce Mute umož
ň
uje ladit nástroj i bez slyšitelného
výstupu zvuku.
• Zapojením volitelného nožního spína
č
e m
ů
žete tuto
funkci za/vypínat nohou.
Externí vstupní jacky (AUX IN)
Vstupní jack Auxiliary nabízí zapojení CD p
ř
ehráva
č
e
č
i
jiného audio a doprovodného za
ř
ízení ve stereo.
• K dispozici máte jak RCA phono jacky, tak 1/4” phone
jacky, takže sem m
ů
žete zapojit libovolné za
ř
ízení.
Více výstupních konektorů
• Nabízí DI Out, který umož
ň
uje p
ř
ímý výstup vstupních
signál
ů
z p
ř
ipojených nástroj
ů
a mikrofon
ů
. M
ů
žete také
zapojit ladi
č
ku. TRS symetrický výstup je rovn
ě
ž
podporován.
• Linkové výstupy mají 1/4” phone mono-out jacky, vedle
XLR konektor
ů
pro stereo výstup. M
ů
žete tak využít
jediný AC-90 pro všechny aplikace.
• Najdete zde také Subwoofer Out. Pokud zapojíte aktivní
subwoofer, m
ů
žete hrát ješt
ě
d
ů
razn
ě
ji, s mnohem
intenzivn
ě
jšími spodky.
• Kombo je vybaveno také sluchátkovým jackem, který
využijete p
ř
i cvi
č
ení v no
č
ních hodinách a když
pot
ř
ebujete zkontrolovat finální zvuk.
Pohodlné umístě
• Ve výbav
ě
je také “skládací stojánek”, který umož
ň
uje
m
ě
nit úhel nato
č
ení komba pro ú
č
ely monitoringu.
• Navíc je zde i “adaptér pro stojan”, který umož
ň
uje
postavit kombo AC-90 na speaker stojan. Tímto
zp
ů
sobem snadno využijete AC-90, když hrajete ve stoje,
nebo chcete využít kombo jako jednoduchý PA.
• P
ř
ibalen je i kufr pro lepší p
ř
enosnost.
8
Jak se co jmenuje a dě
Ovládací panel
1. INPUT
(GUITAR CHANNEL)
Sem zapojíte kytaru.
(MIC/LINE CHANNEL)
Mikrofony a linková za
ř
ízení zapojíte zde. M
ů
žete rovn
ě
ž
zapojit kytary se sníma
č
i, vybavenými p
ř
edzesilova
č
em.
Jde o symetrický vstup, takže m
ů
žete zapojit 1/4” phone TRS
jacky a konektory typu XLR.
3. Tlačítko SHAPE
Zapnutím na ON upravíte st
ř
ední pásmo a vytvo
ř
íte jasný
zvuk, vhodný pro vybrnkávání akord
ů
.
Funkce posiluje rozt
ř
epaný zvuk, takže vybrnkávaný zvuk
je mnohem z
ř
eteln
ě
jší.
4. Přepínač PHANTOM
Za/vypíná phantomové napájení.
Nastavte zde “ON”, pokud zapojíte mikrofon, který vyžaduje
phantomové napájení (nap
ř
. kondenzátorový).
Nastavte zde “OFF”, pokud zapojíte mikrofon, který
nevyžaduje phantomové napájení nebo jiné za
ř
ízení.
• Postupujte dle následujícího návodu, pokud zapojujete
mikrofon, který vyžaduje phantomové napájení:
1.
Vypn
ě
te p
ř
epína
č
PHANTOM.
Oba kanály m
ů
žete kombinovat.
Viz „P
ř
íklad použití kombinace obou kanál
ů
“ na str. 14.
* Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům se může
objevit houkání. Můžete je omezit:
Změnou natočení mikrofonu.
Přemístěním mikrofonu na větší vzdálenost od
reproduktoru.
Snížením úrovně hlasitosti.
2. Tlačítko PICKUP
P
ř
epíná vstupní obvod pro piezo nebo magnetické sníma
č
e,
podle typu sníma
čů
, zapojených v kyta
ř
e. Pro magnetické
sníma
č
e p
ř
epína
č
stiskn
ě
te.
* Nastavte zde “MAGNETIC”, pokud má kytara aktivní
snímače, vybavené předzesilovačem.
2.
Zapojte mikrofon.
3.
Zapn
ě
te p
ř
epína
č
PHANTOM.
• Pokud pustíte phantomové napájení do mikrofon
ů
, které
je nepot
ř
ebují nebo do jiných za
ř
ízení, m
ů
žete zp
ů
sobit
jejich poškození. D
ř
íve než budete cokoliv zapojovat,
vypn
ě
te kombo.
* Abyste chránili obvody, jsou po za/vypnutí přepínače
PHANTOM na chvíli umlčeny všechny výstupy.
* Phantomové napájení funguje jen pro XLR konektory, na
vstupním kanále MIC/LINE.
* Pokud je phantomové napájení zapnuté
a zasunete nebo vyjmete konektor, může dojít
k rázovému zvuku.
9
Jak se co jmenuje a dě
Fantomové napájení
Jelikož mají nesrovnateln
ě
v
ě
tší rozsah a lepší zvukovou
kvalitu než dynamické, jsou kondenzátorové mikrofony
č
asto
využívány k ozvu
č
ování akustických kytar. Ovšem, vyžadují
pro svou práci zdroj napájení. a
č
koliv n
ě
které
kondenzátorové mikrofony fungují i na baterie, umíst
ě
uvnit
ř
mikrofonu, v mnoha p
ř
ípadech je vyžadován typ
napájení, známý jako “phantomové”. Toto napájení využívá
stávající mikrofonní kabel k dodání energie.
Phantomové napájení u AC-90 má na výstupu konstantních
48 V, takže vyhovuje profesionálním specifikacím,
požadovaným v nahrávacích studiích.
5. Tlačítko SELECT
Slouží k p
ř
epínání vstupní úrovn
ě
, odpovídající zapojenému
za
ř
ízení (mikrofonní nebo linkové úrovn
ě
).
M
ů
žete zapojit i kytaru s magnetickými sníma
č
i, pokud
zvolíte LINE tla
č
ítkem SELECT.
* Pamatujte, že hlasitost se zvýší, jakmile nastavíte polohu
“MIC” při zapojení linkového zařízení.
6. Knoby VOLUME
(GUITAR CHANNEL)
Nastavuje hlasitost kytarového kanálu.
* Abyste vyhověli dolnímu výstupu piezo snímačů, pak je-li
VOLUME knob v poloze mezi 7 a 10, nastavte úroveň
hlasitosti o něco výše, pokud je tlačítko PICKUP na
PIEZO, ve srovnání s nastavením MAGNETIC.
(MIC/LINE CHANNEL)
Nastavuje hlasitost kanálu MIC/LINE.
* Použijete-li kombo AC-90 s oběma kanály GUITAR
i MIC / LINE současně, nastavíte poměr hlasitostí mezi
oběma kanály knobem VOLUME.
7. Knoby BASS
Nastavují úrove
ň
nízkofrekven
č
ního rozsahu.
8. Knoby MIDDLE
Nastavují úrove
ň
st
ř
edního pásma.
9. Knoby TREBLE
Nastavují úrove
ň
vysokofrekven
č
ního rozsahu.
Zvuk akustického nástroje se m
ů
že m
ě
nit dosti zna
č
n
ě
, od
nástroje k nástroji je jiný. Požadovaný druh zvuku se také
m
ě
ní, podle toho, jak se na nástroj hraje v konkrétním p
ř
ípad
ě
.
Aktivním využíváním knob
ů
BASS, MIDDLE a TREBLE
nastavíte zvuk nejvhodn
ě
jší k nástroji, který používáte a za
podmínek, které jsou aktuální.
(P
ř
íklad)
• Pokud je AC-90 p
ř
ipevn
ě
no na speaker stojanu, m
ů
žete
zvýšit nastavení knobu BASS, takže nižší pásmo je
p
ř
enášeno výrazn
ě
ji.
• Jestliže se zvuk jeví pon
ě
kud hrubý, jako bývá hned po
vým
ě
n
ě
strun, m
ů
žete pon
ě
kud stáhnout knob TREBLE
a o
ř
íznout tak vyšší frekvence.
10. Tlačítko CHORUS
Za/vypíná chorus. Je-li zapnutý, indikátor svítí.
M
ů
žete využít nožní spína
č
(volitelný BOSS FS-5U) k za/
vypínání efektu chorus. Za/vypínání chorusu nožním
spína
č
em funguje na obou kanálech.
11. Knob CHORUS
Oto
č
ením tohoto knobu volíte mezi t
ř
emi typy chorusu
(SPACE, RICH a WIDE).
M
ů
žete nastavit hodnotu aplikovaného efektu zm
ě
nou polohy
tohoto knobu.
* To je možné, pokud je tlačítko CHORUS v poloze ON.
* Označení, indikující polohy SPACE a RICH je přibližné.
Poslechem ověřte, zda je na zvuk aplikován efekt podle
nastavení.
SPACE
Prostorov
ě
syntetizovaný chorus. Tento typ chorusu je
dostupný pouze ve stereo, efekt chorus se tvo
ř
í tak, že se
vezme zvuk z pravého reproduktoru (kde je na výstupu
efektovaný zvuk) a zvuk z levého reproduktoru (kde je na
výstupu p
ř
ímý zvuk) a jsou smíchány do aktuálního prostoru.
Tím se vytvá
ř
í lepší postranní proud, než má zvuk, smícha
elektronicky, ale také p
ř
irozen
ě
jší pocit nadýchanosti.
10
Jak se co jmenuje a dě
RICH
Rovn
ě
ž stereo chorus, který je rozd
ě
lený do t
ř
í
frekven
č
ních pásem. Zde je efekt rozd
ě
lený na t
ř
i pásma,
nízkofrekven
č
ní, st
ř
ední, vysokofrekven
č
ní a aplikací
nejvhodn
ě
jšího množství efektu chorus v každém pásmu
vzbuzuje dojem plnosti a nadýchanosti, který se perfektn
ě
hodí k akustické kyta
ř
e.
Spodky jsou pevn
ě
uprost
ř
ed a zvuk se rozprostírá víc a víc,
jak zvuk nar
ů
stá, od st
ř
edu do vyšších pásem frekvencí.
WIDE
A
č
koliv i zde se spoléhá na rozd
ě
lení zvuku do
odd
ě
lených pásem, tento chorus nabízí ješt
ě
lepší
rozprost
ř
ení než RICH.
Zvukový obraz plyne z reproduktor
ů
AC-90 dále
a p
ů
sobí dojmem, že zvukem obestírá poslucha
č
e.
12. Knob REVERB/DELAY
Tímto knobem m
ů
žete nastavit p
ř
epínání mezi efekty
reverb a delay.
M
ů
žete nastavit hodnotu aplikovaného efektu zm
ě
nou polohy
tohoto knobu.
* Nastavte jej do polohy “OFF”, pokud nevyužíváte
efekt reverb nebo delay.
* Označení, indikující polohy reverb a delay je přibližné.
Poslechem ověřte, zda je na zvuk aplikován efekt
podle nastavení.
REVERB
Jde o stereo reverb, vyvinutý speciáln
ě
pro akustické nástroje,
dává pocit prostorovosti a p
ř
irozené zvukové kvality.
Oto
č
ením knobu nastavíte hlasitost efektu reverb.
DELAY
Tento delay byl vyvinutý speciáln
ě
pro akustické nástroje
a p
ř
idává k originálnímu zvuku m
ě
kkou ozv
ě
nu.
Oto
č
ením knobu ur
č
íte dobu Delay
.
* Můžete využít nožní spínač (volitelný BOSS FS-5U)
k za/ vypínání efektů reverb a delay.
13. Knob FREQUENCY
Zde volíte frekvenci, na které zabírá funkce anti-feedback.
Poloha knobu však také ur
č
uje, zda bude zvoleno nastave
Auto nebo Manual.
* Nastavte knob na “OFF”, pokud nechcete využívat
funkci anti-feedback.
14. Tlačítko START
Využívá se pro Automatické nastavení (str. 11). Stiskem
tla
č
ítka se provede automatická detekce zp
ě
tnovazebních
frekvencí. Indikátory zobrazují pracovní stav funkce
automatické detekce.
Standby: Bliká pomalu
P
ř
i detekci: Bliká rychle
Po detekci: Svítí trvale
* Podržíte-li tlačítko START na sekundu a déle, vrátí se
přístroj do režimu standby pro automatickou detekci.
Jak použít ANTI-FEEDBACK
Anti-feedback je funkce, která kontroluje zp
ě
tnou vazbu,
která vzniká mezi kytarou nebo mikrofonem a zesilova
č
em.
Zp
ě
tnou vazbu lze potla
č
it snížením frekvence, na které
zp
ě
tná vazba vzniká.
* Funkce není uzpůsobena pro práci s vysokofrekvenč
zpětnou vazbou, která vzniká u mikrofonů.
Anti-feedback m
ů
žete využít dv
ě
ma r
ů
znými zp
ů
soby; a to
nastavením “Auto” nebo “Manual”.
* Obojí přijde vhod, jakmile začne ječet zpětná vazba.
Zpětná vazba
Je to jev, kdy se navážou signály na výstupu z reproduktor
ů
a jdou zp
ě
t do mikrofon
ů
nebo sníma
čů
a tento zvuk se
cyklicky zesiluje a jde znovu na výstup, výsledkem je
nep
ř
íjemný oscilující zvuk.
* Jestliže sama funkce anti-feedback nezvládá zpětnou
vazbu, proveďte jiné nastavení, např. snížením
hlasitosti nebo ořezáním nízkých frekvencí.
* Chcete-li předejít zpětné vazbě při hraní, doporuču-
jeme provést nastavení anti-feedback už před
koncertem.
11
Jak se co jmenuje a dě
Nastavení automatické detekce zpětné vazby
Automaticky detekuje frekvenci, na které zp
ě
tná vazba
vzniká a okamžit
ě
ji potla
č
í.
* Přijde vhod, když se zpětná vazba objeví nečekaně.
1. Začne-li skučet zpětná vazba.
2. Otočte knobem FREQUENCY na pozici “AUTO”.
Indikátor ANTI-FEEDBACK za
č
ne pomalu blikat
a automatická detekce p
ř
ejde do režimu standby.
3. Stiskněte tlačítko START.
Automatická detekce zp
ě
tná vazba se spustí. Indikátor
za
č
ne blikat rychle, jakmile se rozb
ě
hne zp
ě
tná vazba
a pokud je frekvence nalezena, indikátor svítí trvale.
Pokud není nalezena, indikátor bliká pomalu a funkce
automatické detekce se vrátí do standby.
4. Dalším stiskem tlačítka START spustíte
automatickou detekci znovu.
Nastavení ruční detekce zpětné vazby
1. Začne-li skučet zpětná vazba.
2. Otočte knobem, posouvejte v rozsahu L až H
(indikátor ANTI-FEEDBACK svítí), až najdete
frekvenci, na které je zpětná vazba potlačena.
Oto
č
ením knobu ve sm
ě
ru ru
č
i
č
ek postupn
ě
potla
č
íte
více zp
ě
tné vazby ve výškách a oto
č
ením proti sm
ě
ru
ru
č
i
č
ek postupn
ě
potla
č
íte více zp
ě
tné vazby v basech.
M
ů
žete také využít nožní spína
č
(volitelný BOSS FS-5U,
FS-6) a spustit automatickou detekci frekvence zp
ě
tné
vazby nebo za/vypnout funkci anti-feedback.
15. Tlačítko Mute
Za/vypíná funkci funkci Mute.
Pokud stisknete toto tla
č
ítko, indikátor MUTE za
č
ne blikat,
aktivuje se uml
č
ení a výstup na reproduktory i konektory SUB
WOOFER OUT a LINE OUT jsou uml
č
eny.
Je-li funkce mute aktivní, nepot
ř
ebujete stahovat knob
VOLUME nebo MASTER kv
ů
li ztišení p
ř
i zapojování
č
i
odpojování š
ňů
ry z kytary.
* Zvuky z jacků DI OUT/TUNER OUT a PHONES umlčeny
nejsou.
Zapojíte-li ladi
č
ku (volitelnou) do DI OUT/TUNER OUT
a pak stisknete tla
č
ítko MUTE, m
ů
žete ladit nástroj i bez
zvuku z reproduktor
ů
.
K zapínání a vypínání uml
č
ení m
ů
žete využít i nožní spína
č
(volitelný BOSS FS-5U). (str. 13).
16. Knob MASTER
Nastavuje celkovou hlasitost.
* LINE OUT nelze nastavit.
17. Jack PHONES
Sem zapojte sluchátka. Na výstupu z reproduktor
ů
nebo
SUB WOOFER OUT není žádný zvuk, pokud zapojíte
sluchátka.
18. Vypínač POWER
Zapíná a vypíná AC-90.
Indikátor POWER se rozsvítí, jakmile zapnete kombo.
* Potřebujete-li zcela vypnout proud, nejprve vypněte
vypínač, potom vytáhněte kabel ze zásuvky. Viz
Napájení” (str. 5).
* Přístroj má ochranný okruh, proto chvilku trvá, než
naběhne na normální výkon.
*
dy se ujistěte, že je stažena hlasitost, než zapnete
přístroj. I když je hlasitost na minimu, přesto uslyšíte
určitý zvuk, je to normální a nejde o závadu.
Anti-feedback m
ů
žete využít, i když zp
ě
tná vazba
nevadí. Nap
ř
. funkci využijete k odstran
ě
ní nep
ř
íjemných
rezonancí pro st
ř
ední a nižší pásma, nebo k odstran
ě
jiných problém
ů
s kvalitou zvuku.
12
Jak se co jmenuje a dě
Zadní panel
Bílý Červený
Rytmer
Mute On/Off
Anti-Feedback
Aktivní
Sub Woofer
CD Přehrávač
Bílý Červe
Mix
Rekordér
Mix
Ladička
*
Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být úroveň hlasitosti nástroje připojeného na vstupu podstatně snížena.
K propojení vždy používejte kabely, které neobsahují rezistory.
1. Jacky LINE OUT
Sem m
ů
žete p
ř
ipojit mix, nahrávací
č
i jiné za
ř
ízení. Výstupní
úrove
ň
je +4 dBu.
Najdete zde XLR konektory (L/R: stereo výstup) a 1/4” phone
jack (mono výstup).
* Nelze nastavit hlasitost u LINE OUT knobem MASTER.
* Efekty chorus jsou upraveny tak, aby co nejlépe využily
vlastní reproduktory komba. Výsledek může být jiný,
když použijete výstup LINE OUT namísto vlastních
reproduktorů komba.
2. Jack SUB WOOFER OUT
Pokud zapojíte aktivní subwoofer, m
ů
žete hrát ješt
ě
d
ů
razn
ě
ji, s mnohem intenzivn
ě
jšími spodky.
Hlasitost se nastavuje knobem MASTER.
3. Jacky AUX IN
M
ů
žete zapojit také CD p
ř
ehráva
č
, rytmer
č
i jiné za
ř
ízení
a hrát zvuky ve stereo. Najdete zde oba konektory - 1/4”
i RCA. Pokud zapojíte pouze levý 1/4” phone jack, bude
p
ř
ehrávání v mono.
A
č
koliv jde vstupní signál z AUX IN na výstup do
reproduktor
ů
, PHONES i SUB WOOFER OUT, neobjeví se na
výstupu z LINE OUT. Hlasitost se nastavuje knobem
MASTER a za/vypnutí uml
č
ení t
ě
chto zvuk
ů
je ovládáno
tla
č
ítkem MUTE.
13
Jak se co jmenuje a dě
Jestliže zapojíte za
ř
ízení do RCA phono jack
ů
i 1/4” phone
jack
ů
, oba vstupy jsou smíchány.
4. Jack DI OUT/TUNER OUT
P
ř
ímý zvuk za
ř
ízení nebo nástroje, p
ř
ipojeného do kanálu
GUITAR nebo MIC/LINE se objeví na výstupu zde. Jde
o 1/4” phone TRS jack se symetrickým výstupem.
M
ů
žete také zapojit ladi
č
ku.
* Není-li požadován symetrický výstup, použijte 1/4
phone (mono) konektor do tohoto jacku.
Jestliže není symetrický výstup nutný, m
ů
žete využít speciální
propojovací kabel (volitelný PCS-31) a využít DI OUT
a TUNER OUT sou
č
asn
ě
.
Bílý Červený
Ladička
Rekordér
Fázov
ě
p
ř
evrácený signál je na výstupu ze strany COLD
(
č
ervená u PCS-31). Nahrávací za
ř
ízení zapojte na stranu
HOT (bílá strana u PCS-31)
5. Jacky FOOT SW
AC-90 akceptuje pedály BOSS FS-5L (typu latch), BOSS FS-
5U (typu momentary) a BOSS FS-6.
*
Zapněte polaritu podle obrázku.
(MUTE, ANTI-FEEDBACK)
Zapojením pedálu nožního spína
č
e (volitelný BOSS FS-5L,
FS-5U nebo FS-6) pomocí propojovacího kabelu (volitelný
PCS-31) umož
ň
uje využít spína
č
typu latch (FS-5L nebo FS-
6) k za/vypínání uml
č
ení, nebo využít typ momentary (FS-5U
nebo FS-6) k ovládání funkce anti-feedback.
* Informace o nastavení pro FS-6, viz uživatelský
manuál pro FS-6.
Jestliže zapojíte 1/4” phone (mono) konektorem pouze jeden
nožní spína
č
, m
ů
žete za/vypínat jen funkci Mute. V tom
p
ř
ípad
ě
využijte pedál typu latch (nap
ř
. BOSS FS-5L)
* Tlačítko MUTE by mělo být nastaveno na off, pokud
jste zapojili pro tuto funkci nožní spínač. Nemůžete
vypnout umlčení stiskem nožního spínače, pokud je
tlačítko MUTE zapnuté (tedy indikátor MUTE svítí).
* Jestliže použijete FS-5U (typu momentary) k za/vypnutí
umlčení, zapne se jen, pokud budete držet tlačítko.
Pro funkci anti-feedback nožní spína
č
funguje takto:
Pokud je knob FREQUENCY v pozici rozsahu od L do
H, p
ř
epína
č
za/vypíná funkci anti-feedback.
• Je-li knob FREQUENCY v pozici AUTO, spína
č
funguje
jako spoušt
ěč
automatické detekce. Podržením nožního
spína
č
e na sekundu a déle se funkce automatické
detekce vrátí do režimu standby.
(CHORUS, DELAY/REVERB)
Pomocí speciálního propojovacího kabelu (volitelný PCS-
31) k zapojení dvou nožních spína
čů
(volitelný BOSS FS-
5U), m
ů
žete využít jeden FS-5U k za/vypíná chorusu
a druhý FS-5U k za/vypínání delay nebo reverbu.
Jestliže zapojíte do 1/4” phone (mono) konektoru pouze jeden
nožní spína
č
, m
ů
žete za/vypínat jen efekt chorus.
* Funkce chorus on/off funguje na obou kanálech.
* Nelze za/vypínat chorus stiskem nožního spínače,
pokud je tlačítko CHORUS vypnuté.
14
Příklad použití kombinace obou kanálů
Použijete-li Mic a Pickup
GUITAR CHANNEL:
Piezo nebo Magnetic sníma
č
MIC/LINE CHANNEL:
Kondenzátorový nebo dynamický mikrofon (SELECT = MIC)
Tato volba umož
ň
uje míchat hutné st
ř
edy sníma
č
e s delikátními
výškami mikrofonu.
U kondenzátorového mikrofonu nastavte PHANTOM na ON.
PIEZO
nebo
MAGNETIC
Condenser mic nebo Dynamic mic
Použití dvou kytar
GUITAR CHANNEL:
Guitar 1 Piezo nebo Magnetic sníma
č
MIC/LINE CHANNEL:
Guitar 2 Magnetic sníma
č
(SELECT = LINE)
Kytary m
ů
žete p
ř
epínat, aniž byste museli p
ř
enastavit hlasitost
a zvuk.
Jedna kytara s oběma typy snímačů
GUITAR CHANNEL:
PiezoPickup (PICKUP = PIEZO)
MIC/LINE CHANNEL:
Magnetic sníma
č
(SELECT = LINE)
Pom
ě
r hlasitostí m
ů
žete nastavit u každého kanálu knobem
VOLUME a nastavením zvuku každého sníma
č
e dosáhnout
optimálního zvuku knoby ekvalizéru (BASS/MIDDLE/TREBLE).
Kytara 1
Kytara 2
PIEZO
nebo
MAGNETIC
MAGNETIC
PIEZO
MAGNETIC
15
Jak použít skládací stojánek
Pokud stojí AC-90 na podlaze nebo v jiné nízké poloze, pak m
ů
žete využít skládací stojánek, abyste lépe slyšeli zvuk
z reproduktor
ů
.
• Používáte-li skládací stojánek, vždy zajist
ě
te, aby bylo kombo AC-90 vyvážené.
• Jestliže nevyužíváte skládací stojánek, ponechejte jej vždy složený.
Skládací stoj
ánek
• Nikdy nezvedejte, ani nep
ř
enášejte AC-90 jen za stojánek.
• Nikdy nepokládejte žádné objekty na horní desku AC-90, je-li skládací stojánek vyklopený. Ani na kombo nikdy
nesedejte, je-li skládací stojánek vyklopený.
• P
ř
i skládání stojánku dejte pozor, abyste si nesk
ř
ípli prsty.
VAROVÁNÍ
16
VAROVÁNÍ
Použití Speaker stojanu
Použitím speaker stojanu m
ů
žete AC-90 umístit do optimální výšky a použít je jako monitor nebo jednoduché PA za
ř
ízení.
AC-90 je ur
č
eno jen k použití se speaker stojanem, jehož
rozm
ě
ry odpovídají technické specifikaci, uvedené níže.
Nepoužívejte speaker stojan, jehož rozm
ě
ry neodpovídají
této specifikaci.
P
ř
ed použitím nastavte speaker stojan do výšky 140
cm (55-1/8”) nebo níže a rozp
ě
tí nohou na 120 cm (47-
1/4”) nebo více, jak je zobrazeno níže.
Průměr: 3,8 cm
140 cm nebo méně
Rozpětí nohou: 120 cm nebo více
120 cm nebo více
Pokud použijete speaker stojan, který neodpovídá
uvedeným specifikacím vlevo, nebo je nastavený do výšky
p
ř
es 140 cm (55-1/8”), pop
ř
. rozp
ě
tí nohou je menší než
120 cm (47-1/4”), m
ů
že dojít k poškození vybavení nebo
ke zran
ě
ní díky p
ř
eklopení stojanu.
Pokud použijete AC-90 se stojanem, musí být pe
č
liv
ě
umíst
ě
n, takže je vodorovný a stabilní.
Rozpětí nohou: 120 cm nebo více
Kabely, zapojené do AC-90 je pot
ř
eba upevnit tak, aby
nemohlo dojít k jejich náhodnému zachycení kolemjdoucí
osobou.
Abyste p
ř
edešli nehod
ě
díky p
ř
evrhnutí, neumis
ť
ujte žádný
cizí p
ř
edm
ě
t na AC-90, upevn
ě
né na stojanu.
Vždy m
ě
jte po ruce alespo
ň
jednoho asistenta p
ř
i
montáži AC-90 na stojan, nebo p
ř
i nastavení výšky
stojanu s již namontovaným AC-90.
Průměr:
136 cm a více
/