Toro 16-38HXLE Lawn Tractor Používateľská príručka

Značka
Toro
Model
16-38HXLE Lawn Tractor
Typ
Používateľská príručka
N·vod k obsluze
»eötina (CZ)
Form No. 3326≠520
16≠38HXLE
Wheel Horse
ZahradnÌ traktor
Model Ë. 71242óV˝robnÌ Ë. 220010001 a vyööÌ
2
Vöechna pr·va vyhrazena
VytiötÏno v USA
2001 od spoleËnosti Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420ò1196
Tato zapalovací soustava odpovídá kanads normě
ICES-002.
Obsah
Strana
Úvod 2......................................
Bezpečnost 3.................................
Postupy bezpeč obsluhy pro rotač sekačky s
pojezdem řidiče3.........................
Postupy bezpeč obsluhy 3..................
Bezpečnost sekačky Toro s pojezdem 5.........
Úroveň akustického tlaku (hlučnost) 5..........
Úroveň akustického výkonu 5.................
Úroveň vibrací 5...........................
Tabulka stoupání 7.........................
Seznam použitých symbolů 9.................
Pohonné hmoty a olej 12.........................
Doporučené pohonné hmoty 12................
Použití aditiv 13.............................
Plně palivové nádrže 13.....................
Kontrola hladiny oleje v motoru 13.............
Obsluha 13...................................
Hlavní je bezpečnost 13......................
Ovládací prvky stroje 13......................
Parkovací brzda 14..........................
Nastavení polohy sedačky 14..................
Přední reflektory 14..........................
Použití ovládání žacích nožů (PTO) 15...........
Nastavování výšky střihu 15...................
Nastavování kol sekačky 15...................
Spouště a zastavení motoru 16................
Bezpečnostní blokovací systém 17..............
Zkouška bezpečno stního systému 18............
Ruč tlačení stroje 19........................
Pojezd vpřed a vzad 19.......................
Zastavování stroje 20.........................
Boč výfuk nebo ”mulčování” trávy 20..........
Montáž krytu výfuku 20......................
Tipy k sekání trávy 21........................
Údržba 22....................................
Doporučený harmonogram údržby 22............
Motorový olej 23............................
Baterie 24.................................
Brzda 26..................................
Mazání m azacím tukem a olejem 27.............
Vzduchový filtr 27..........................
Zapalovací svíčka 28.........................
Strana
Vyčiště chladicího systému 29................
Kontrola tlaku v pneumatikách 29..............
Vypouště palivové nádrže 29.................
Výměna palivového filtru 30...................
Tekutina hnací nápravy 30....................
Pojistky 30.................................
Přední reflektory 31..........................
Žací n ůž32................................
Demontáž sekačky 33........................
Montáž sekačky 35..........................
Hnací řemen žacích nožů 36...................
Boč vyrovnání sekačky 37...................
Podélný sklon žacích nožů 38..................
Mytí spodku sekačky 39......................
Schéma zapojení elektroinstalace 40.............
Čiště a skladování 41.......................
Odstraňování závad 42..........................
⁄vod
Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se nauč ili svůj
výrobek správně obsluhovat a udržovat. Pečlivé
prostudování této přír učky pomůže vám i ostatním osobám
předcházet úrazům a poškození výrobku. Přestože
konstruujeme, vyrábíme a prodáváme zcela bezpeč
výrobky, odpovídající nejnovějšímu stavu techniky, za
správnéabezpeč používání tohoto výrobku odpovídáte
vy.
Potřebujete-li servis, originální d íly Toro nebo další
informace, spojte se s autorizovaným servisním a
prodejním střediskem nebo zákaznickým střediskem Toro a
uveďte číslo modelu a výrobní číslo svého produktu. Na
obrázku 1 je znázorněno umístě modelového a výrobního
čísla produktu.
m-1856
1
Obr. 1
1. ätÌtek s ËÌslem modelu a v˝robnÌm ËÌslem
3
Do následujících kolonek si poznamenejte číslo modelu a
výrobní číslo produktu:
»Ìslo
modelu:
V˝robnÌ
ËÌslo:
Vtétopříručce jsou uvedena potenciální nebezpečía
zvláštní bezpečnostní informace, jejichž respektováním
můžete zabránit úrazu či dokonce usmrcení. Signální
výrazy, používané k označení jednotlivých úrovní
nebezpečí, jsou Nebezpečí, straha a Varová.Avšak
bez ohledu na nebezpečíbuďte úzkostlivě opatrní.
Nebezpečí signalizuje extrémní stupeň ohrožení, tedy přímé
nebezpečí vážného úrazu nebo smrti, pokud doporučená
bezpečnostní opatření nejsou dodržována.
Výstraha signalizuje nebezpečí, kter é může způsobit vážný
úraz nebo smrt, pokud doporučená bezpečnostní opatření
nejsou dodržována.
Varová signalizuje nebezpečí, které může způsobit lehčí
střední úraz, pokud doporučená b ezpečnostní opatření
nejsou dodržována.
Ke zdůrazně informací jsou použita další dvě slova.
D˘leûitÈ je upozorněním na zvláštní informaci o
strojním zařízení a Poznámka: zdůrazňuje všeobecné
informace, které zasluhují mimořádnou pozornost.
BezpeËnost
Postupy bezpeËnÈ obsluhy pro
rotaËnÌ sekaËky s pojezdem
¯idiËe
Tento stroj splňuje nebo překračuje požadavky
evropských norem platné v době jeho výroby. Avšak
nesprávná obsluha nebo údržba ze strany obsluhy nebo
majitele mohou vést k úrazům. Aby se riziko úrazu
snížilo, dodržujte tato bezpečnostní upozorně a vždy
věnujte pozornost varovnému bezpečnostnímu symbolu
, který je použit ve významu VAROVÁNÍ,
VÝSTRAHA, nebo NEBEZPEČÍ—jako “pokyn pro
osobní bezpečnost.” Nedodržení tě chto pokynů může
mít za následek úraz, anebo dokonce smrt.
Postupy bezpeËnÈ obsluhy
Následují pokyny jsou z normy CEN EN 836:1997.
Tento výrobek je schopný amputovat ruce a nohy, a může
také odmršťovat různé předměty. Proto vždy dodržujte
všechna bezpečnost upozornění, abyste zamezili vážnému
úrazu nebo dokonce smrti.
äkolenÌ
Pečlivě si proč těte všechny tyto pokyny. Seznamte se
dokonale s ovládacími prvky tohoto zařízení a s jeho
správným použitím.
Nikdy nedovolte dětem, ani dospělým osobám, které
nejsou s těmito pokyny dokonale seznámeny, tuto travní
sekačku používat. Místně platné předpisy mohou omezit
ivěk pracovníka obsluhy.
Nikdy nepracujte se sekačkou v blízkosti jiných osob,
zejména dětí, ani tam, kde vám do dráhy stroje mohou
vběhnout domácí zvířata.
Pamatujte vždy na to, že obsluha nebo uživatel
odpovídá za všechny úrazy a ohrožení jiných osob n ebo
jejich majetku .
Na traktoru nikdy nikoho nevozte.
Všichni řidičibyměli vyhledávat a opatřit si
profesionální a praktické pokyny. Takové pokyny by
měly zdůrazňovat:
- potřebu zvýšené pečlivosti a soustředě při práci na
strojích se sedícím řidičem;
- skutečnost, že stroj, který začal klouzat po svahu,
nikdy nedostanete zpě t pod kontrolu tím, že
použijete brzdy. Hlavními důvody ztráty kontroly
nad strojem v takových případech jsou:
nedostateč záběr kol;
příliš rych lý pojezd stroje;
nepřiměřené brždění;
použitý typ stroje není pro tuto práci vhodný;
nedostateč respektování vlivu stavu půdy,
zejména velikosti stoupání;
nesprávné zavě šení řadí a rozmístě zátěže na
stroji.
4
P¯Ìprava
Při sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Se
zařízením nepracujte bosi ani jen v sandálech.
Pečlivě zkontrolujte celou oblast, ve které se strojem
hodláte pracovat, a odstraňte všechny předměty, které
by stroj mohl odmrštit.
Důležité upozornění:—Pohonné hmoty jsou vysoce
vznětlivou hořlavinou!
- Pohonné hmoty skladujte v nádobách, které jsou pro
tento účel speciálně určeny.
- Palivo vždy doplňujte pouze venku a při doplňování
nekuřte.
- Tankujte palivo vždy p řed spouštěním motoru.
Nikdy neodstraňujte u závěr plnícího hrdla palivové
nádrže, ani netankujte za chodu motoru nebo když je
motor horký.
- Jestliže palivo rozlijete, nepokoušejte se spustit
motor , ale odtlačte stroj z místa, kde je palivo
rozlité, a d bejte pečlivě na to, aby nikde nevznikl
žádný zdroj zážehu, dokud se výpary paliva zcela
nerozp týlí.
- Palivovou nádrž a všechny nádoby, ze kterých jste
tankovali, vždy bezpečně uzavřete.
Zjistíte-li vad tlu mič výfuku, vyměňte jej.
Před použitím stroje vždy proveďte vizuální kontrolu s
cílem zjistit, zda žací nože, jejich šrouby a sestava žací
hlavy nevykazují větší opotřebení nebo poškození.
Opotřebené anebo poškozené žací nože a šrouby
vyměňujte vždy v celých sadách, abyste neporušili
dynamické vyvážení žacího systému.
Ustrojů sněkolika žacími noži buďte opatrní: roztočí-li
se jeden z nich, může to mít za následek i roztoč ení
ostatních.
Provoz
Nespouštějte motor v omezených prostorách, kde se
může hromadit nebezpeč kysličník uhelnatý z
výfukových plynů.
Sekejte vždy jen za denního světla anebo při dobrém
umělém osvětlení.
Než se pokusíte spustit motor, rozpojte všechny
záběrové spojky závěsného řadí a zařaďte neutrál.
Nepoužívejte na svazích se stoupáním větším n
-5_ když sekáte na bočních svazích;
- 10_ když sekáte při jízdě do kopce;
- 15_ když sekáte při jízdě z kopce.
Pamatujte, že n eexistuje nic takového jako bezpeč
svah. Jízda po zatravněných svazích vyžaduje zvláštní
pozornost. Abyste zabránili překocení traktoru:
- nesmíte při jízdě ze svahu anebo do svahu n áhle
zastavovat ani se prudce rozjíždět;
- pomalu zapínejte spojku; stroj udržujte vždy ve
stavu se zařazeným převodem, což platí zejména při
jízdě ze svahu;
- na svazích a přiotočkách na malém prostoru musíte
udržovat nízkou pojezdovou rychlost;
- vždy dávejte pozor na vyvýšeniny, dolíky a jiná
skrytá nebezpečí;
- nikdy nesekejte přes čelní stranu svahu, pokud váš
traktor není pro takovou jízdu konstruován.
Buďte opatrní př i tažení zátěže anebo použití těžkého
řadí.
- Používejte pouze schválené závěsy tažné tyče.
- Omezte zátěž tak, abyste ji mohli bezpečně
zvládnout.
-Při jízdě prudce nezatáčejte. Při couvání dbejte
zvýšené opatrnosti.
- Jestliže to tento návod k obsluze doporučuje,
používejte protizávaží anebo kolová závaží.
Dávejte pozor na provoz na veřejných komunikacích při
jejich přejezdu anebo při jízdě v jejich blízkosti.
Před přejezdem nezatravněných ploch zastavte pohyb
žacích nožů.
Používáte-li nějaké závěsné řadí, nikdy nesměrujte
odhoz materiálu na okolostojí osoby ani nedovolte,
aby se za provozu stroje nějaké osoby zdržovaly v jeho
blízkostí.
Nikdy neprovozujte stroj s poškozenými kryty nebo s
demontovaným ochranným a bezpečn ostním zařízením.
Neměňte nastavení regulátoru motoru ani motor
nepřetáčejte. Pokud by motor pracoval v nadměrně
vysokých otáčkách, zvyšuje se nebezpečí úrazu.
Před opuštěním místa řidiče:
-vyřaďte náhon a spusťte všechna závěsná řadí;
-přeřaďte na neutrál a zatáhněte parkovací brzdu;
- zastavte motor a vytáhněte kček.
5
Vyřaďte náhon všech závěsných řadí, zastavte motor
a odpojte kabel zapalovací svíčky (kabely zapalovacích
svíček), nebo vytáhněte klíček ze spínací skříňky:
-před odstraňováním předmětů, blokujících pohyb
žacích nožů, anebo před uvolňováním ucpané
výpusti;
-před kontrolou a čištěním sekačky, nebo při
jakékoliv práci na ní;
- najedete-li na cizí předmět. Zkontrolujte sekačku,
zda n edošlo k jejímu poškození a před dalším
spouštěním motoru a uvedením sekačky do provozu
proveďte nezbytnou opravu;
- jestliže pocítíte abnormální vibrace stroje (proveďte
okamžitou kontrolu).
Při dopravě sekačky a vždy, pokud ji nepoužíváte,
vyřaďte náhon k závěsným řadím.
Zastavte motor a vyřaďte náhon k záv ěsným řadím
-před doplňováním p aliva;
-před demontáží lapače trávy;
-před nastavováním žací výšky, pokud tuto nelze
seřídit z místa obsluhy.
Při doběhu motoru uberte plyn, a jestliže je motor
vybaven uzavíracím ventilem, po skončení sekání
uzavřete přívod paliva.
⁄drûba a skladov·nÌ
Všechny matice, šrouby a svorníky udržujte v
dotaženém stavu, abyste zajistili, že stroj je v
bezpečném provozním stavu.
Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř
budov, kde výpary paliva mohou přijít do styku s
otevřeným plamenem anebo jiskrou.
Před uskladněním stroje d o jakýchkoliv uzavřených
prostor nechte vždy motor vychladnout.
Abyste snížili riziko požáru, udržujte celý prostor
motoru, tlumič výfuku, bateriovou skříňku a celý
prostor skladu pohonných hmot čistý, bez trávy, listí a
nadměrného množství mazacího tuku.
Provádějte časté kontroly opotřebení a zhoršení stavu
lapače trávy.
Opotřebené anebo poškozené části vyměňujte z
bezpečnostních důvodů bez zbytečného odkladu.
Jestliže musíte vypustit palivovou nádrž, proveďte to
venku.
Ustrojů sněkolika žacími noži buďte opatrní: roztočí-li
se jeden z nich, může to mít za následek i roztoč ení
ostatních.
Jestliže je třeba stroj zaparkovat, uskladnit anebo
ponechat bez dohledu, pokud nepoužijete spolehlivé
mechanické zablokování, spusťte všechna žací zařízení
dolů.
BezpeËnost sekaËky Toro s
pojezdem
Následující seznam obsahuje bezpečnostní informace
specifické pro výrobky Toro, nebo jiné bezpečnostní
informace, které nejsou obsaženy v normě CEN, ale které
musíte znát.
Používejte pouze-schválená přídavná zařízení Toro. Při
použití neschválených záv ěsných zařízení může
propadnout záruka.
⁄roveÚ akustickÈho tlaku
(hluËnost)
Tato jednotka vyvolává stálý ekvivalentní vážený akustický
tlak v místě ucha řidiče 88 dB(A), zjiště měřením
stejných strojů podle postupů uvedených ve Směrnici
č. 98/37/EC a jejích dodatcích.
⁄roveÚ akustickÈho v˝konu
Tato jednotka úroveň akustického výkonu 100 Lwa,
zjištěnou měřením stejných podle postupů uvedených ve
Směrnici č. 2000/14/EC a jejích dodatcích.
⁄roveÚ vibracÌ
Tato jednotka vyvolává maximální úroveň vibrací ruky a
paže řidiče4,0m/s
2
a úroveň vibrací celého těla 0,2 m/s
2
,
což bylo zjištěno měřením na stejných strojích podle
EN 1033 a EN 1032.
6
7
Tabulka stoup·nÌ
Tuto p¯Ìmku vyrovnejte na nÏjak˝ svisl˝ objekt (strom, roh budovy,
sloupek plotu, stoû·r a pod.)
P¯eloûte podle p¯ÌsluönÈ sklonovÈ p¯Ìmky
P¯Ìklad: takto se
porovn·v· sklon
svahu s p¯eloûenou
hranou diagramu
Toto je sklon 15∞
Toto je sklon 10∞
Toto je sklon 5∞
8
9
Seznam pouûit˝ch symbol˘
Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízk osti oblasti
představující potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku
nalepte na jeho místo nový.
92-5730
1. SytiË (CHOKE)
2. Rychl˝ bÏhó(FAST)
3. Pomal˝ bÏhó(SLOW)
93≠6673
1. ParkovacÌ brzda
2. N·hon ûacÌch noû˘ (PTO)
je za¯azen
3. N·hon ûacÌch noû˘ (PTO)
je vy¯azen
99-2986
1. NebezpeËÌ rozdrcenÌ a
amputace konËetinóp¯i
couv·nÌ se dÌvejte vzad a
dol˘.
2. Jsou≠li v blÌzkosti stroje
jinÈ osoby, neaktivujte
funkci provozu p¯i
zpÏtnÈm chodu.
3. Udrûujte dÏti v bezpeËnÈ
vzd·lenosti.
93-7009
1. NebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘óudrûujte deflektor na svÈm
mÌstÏ.
2. NebezpeËÌ po¯ez·nÌ/amputace konËetinóudrûujte bezpeËnou
vzd·lenost od rotujÌcÌch a pohybliv˝ch Ë·stÌ.
93-7010
1. NebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘óudrûujte p¯ihlÌûejÌcÌ osoby v
bezpeËnÈ vzd·lenosti.
2. NebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘óudrûujte deflektor na svÈm
mÌstÏ.
3. NebezpeËÌ po¯ez·nÌ/amputace konËetinóudrûujte bezpeËnou
vzd·lenost od rotujÌcÌch a pohybliv˝ch Ë·stÌ.
10
93-6674
1. NebezpeËÌ rozdrcenÌ ruky nebo prst˘óp¯ed prov·dÏnÌm
˙drûby si proËtÏte n·vod k obsluze.
99-5340
1. KeyChoice
óotoËte pro sek·nÌ p¯i jÌzdÏ vzad.
104-4164
1. Obsahuje olovoóbaterii
nevyhazujte spoleËnÏ s
komun·lnÌm odpadem.
2. Recyklujte
3. ChraÚte si oËióv˝buönÈ
plyny mohou trvale poökodit
zrak nebo zp˘sobit jinÈ
zranÏnÌ.
4. Neku¯te a chraÚte p¯ed
zdrojem jisker a otev¯en˝m
ohnÏm.
5. Kyselina sÌrov· m˘ûe
zp˘sobit trvalÈ poökozenÌ
zraku nebo v·ûnÈ
pop·leniny.
6. OËi ihned vypl·chnÏte vodou
a rychle vyhledejte lÈka¯skou
pomoc.
7. Maxim·lnÌ hladina
elektrolytu
8. Minim·lnÌ hladina elektrolytu
9. Pokyny pro aktivaci baterie.
11
99-8141
1. P¯ednÌ reflektory
2. ZastavenÌ motoru
3. Motor v chodu
4. SpouötÏnÌ motoru
5. Kontrolka provozu p¯i
zpÏtnÈm chodu stroje
104-4163
1. NebezpeËÌ v˝buchu
2. Neku¯te a chraÚte p¯ed
zdrojem jisker a
otev¯en˝m ohnÏm
3. Pozor ûÌravinaó
nebezpeËÌ pop·lenÌ rukou
a poökozenÌ p¯edmÏt˘
4. PouûÌvejte ochrannÈ br˝le
5. Prostudujte si n·vod k
obsluze
6. Udrûujte p¯ihlÌûejÌcÌ osoby
v bezpeËnÈ vzd·lenosti
93-6677
1. V˝strahaónebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘ od sekaËky.
Udrûujte deflektor na svÈm mÌstÏ!
2. NebezpeËÌ po¯ez·nÌ/amputace konËetinóudrûujte bezpeËnou
vzd·lenost od rotujÌcÌch a pohybliv˝ch Ë·stÌ
93-6676
1. Chcete-li aktivovat parkovacÌ brzdu, seöl·pnÏte ped·l
spojky/brzdy, zat·hnÏte p·ku parkovacÌ brzdy a uvolnÏte z
ped·lu spojky/brzdy.
2. Chcete-li uvolnit parkovacÌ brzdu, seöl·pnÏte ped·l
spojky/brzdy.
3. Pro jÌzdu vp¯ed seöl·pnÏte hornÌ Ë·st ped·lu pojezdu, pro jÌzdu
vzad jeho spodnÌ Ë·st.
4. V˝strahaóp¯eËtÏte si n·vod k obsluze.
5. V˝strahaónebezpeËÌ p¯evr·cenÌ. Nep¯ejÌûdÏjte po vrstevnici
svahy se stoup·nÌm vÏtöÌm neû 5∞, nevyjÌûdÏjte svahy strmÏjöÌ
neû 10∞ a nesjÌûdÏjte svahy strmÏjöÌ neû 15∞.
6. NebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘óudrûujte p¯ihlÌûejÌcÌ osoby v
bezpeËnÈ vzd·lenosti.
7. NebezpeËÌ odmrötÏnÌ p¯edmÏt˘óudrûujte deflektor na svÈm
mÌstÏ.
8. NebezpeËÌ po¯ez·nÌ/amputace konËetinóudrûujte bezpeËnou
vzd·lenost od rotujÌcÌch a pohybliv˝ch Ë·stÌ.
9. NebezpeËÌ po¯ez·nÌ/amputace konËetinóudrûujte p¯ihlÌûejÌcÌ
osoby v bezpeËnÈ vzd·lenosti.
12
100-7449
1. Pro tlaËenÌ stroje p·ku
vyt·hnÏte.
2. Pro bÏûn˝ provoz stroje
p·ku zasuÚte.
3. Postupy p¯i ˙drûbÏ
naleznete v n·vodu k
pouûitÌ.
4. Stroj nevleËte.
93-6679
1. ÿemenice motoru
PohonnÈ hmoty a
olej
DoporuËenÈ pohonnÈ hmoty
Používejte BEZOLOVNATÝ standardní benzin, vhodný
pro použití v automobilových motorech (minimální
oktanové číslo 85). Pokud standardní bezolovnatý benzin
není k d ispozici, může se použít standardní olovnatý
benzin.
D˘leûitÈ Nikdy nepoužívejte metanol, benzin s
obsahem metanolu anebo pohonné alkoholové směsi s
obsahem přes 10% etanolu, protože byste mohli zcela zničit
palivový systém. Nemíchejte také olej do paliva.
NebezpeËi
Za určitýchpodmínekjebenzínvelmisnadno
zápalný a vysoce výbušný. Dojde-li ke vzplanutí
nebo explozi benzínu, můžete v y i jiné osoby utrpět
popáleniny a může dojít ke škodám na majetku.
Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném
prostranství a při studeném motoru. Rozlité
palivo okamžitě utřete.
Nikdy netankujte úplně plnou drž. Tankujte
do okamžiku, kdy hladina paliva v nádrži
dosáhne úrovně 6až13 mm pod spodní hranou
hrdla palivové nádrže. Tento volný prostor
umožní expanzi paliva uv nitř nádrže.
Pracujet e-li s palivem, nikdy nekuřte;
nemanipulujte s otevřeným ohněm a zdržujte se
co nejdále od místa, kde může dojít k explozi
benzínových par náhodným zajiskřením.
Benzín skladujte v nádobách schváleného typu a
zabraňte přístupu dě k uskladněnému palivu.
Nikdy si nekupujte větší zásobu paliva, než s
jakou vystačíte asi na 30-dnů.
Před tankováním vždy pokládejte nádoby na
palivo na zem ve větší vzdálenosti od vozidla.
Nádoby na palivo neplňte uvnitř žádného
vozidla ani na korbě nákladního automobilu
nebo na plošině podvalníku; čalouně vnitřku
vozidla anebo plastikové vyložení korby
nákladních vozidel může působit jako elektrická
izolace nádoby a zpomalit vybíjení statického
náboje .
Jestliže je to proveditelné, sjeďte z nákladního
vozidla anebo podvalníku a natankujte zař ízení
tak, aby jeho kola byla na zemi.
Pokud nelze sjet z nákladního vozidla anebo
podvalníku, tankujte zařízení na korbě nebo
plošině transportního vozidla, ale místo
tankovací pistole benzinového čerpadla přitom
používejte přenosnou nádobu.
Pokud musíte tankovací pistoli použít, udržujte
její hubici ve vodivém kontaktu s okrajem
plnicího hrdla palivové nádrže nebo nádoby na
palivo po celou dobu tankování.
13
PouûitÌ aditiv
Používání aditiv do stroje:
Při skladování udržuje palivo v čerstvém stavu po dobu
nejvýše 90 dnů. Pokud hodláte benzin skladovat déle,
doporučujeme palivovou nádrž vypustit
Čistí motor za chodu.
Zabraňuje tvorbě gumovitých usazenin v palivovém
systému. Tyto usazeniny ztěžují spouště motoru.
D˘leûitÈ Nepoužívejte aditiva s obsahem metanolu
nebo etanolu!
Do paliva přidávejte jen správné množství aditiv.
Poznámka: Aditiva jsou nejúčinnější, když se smíchají s
čerstvým palivem. Aby se minimalizovala možnost tvorby
usazenin v palivovém systému, aditiva používejte stále.
PlnÏnÌ palivovÈ n·drûe
1. Zastavte motor a zatáhn ěte parkovací brzdu.
2. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr
odšroubujte. Natankujte standardní bezolovnatý benzin
do úrovně hladinyasi6až13 mm pod spodním
okrajem hrdla palivové nádrže. Tento volný prostor
umožní expanzi paliva uvnitř nádrže. Nikdy netankujte
úplně plnou nádrž!
3. Zašroubujte a bezpečně zajistěte uzávěr hrdla palivové
nádrže. Pokud jste při tankování palivo rozlili, utřete
jej.
Kontrola hladiny oleje v motoru
Před spouštěním motoru a zahájením práce se strojem vždy
zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni motoru;
postupujte přitom podle návodu v kapitole Kontrola
hladiny oleje na str aně 23.
Obsluha
Poznámka: Z normální polohy na sedačce určete levou a
pravou stranu stroje.
HlavnÌ je bezpeËnost
Prostudujte si pečlivě všechny bezpečnostní pokyny a
symboly, uvedené v části “Bezpečnost”. Znalost těchto
informací vám pomůže chránit sebe, vaši rodinu,
okolostojící a domácí zvířectvo před zran ě ním.
Ovl·dacÌ prvky stroje
Dříve než spustíte motor a začnete pracovat se strojem,
seznamte se s jeho ovládacími prvky (Obr. 2).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
Obr. 2
1. Volant
2. VypÌnaËóON/OFF
(ZAP/VYP) p¯ednÌch
svÏtel (u vybran˝ch
model˘)
3. SpÌnaË zapalov·nÌ
4. Ped·l spojky/brzdy
5. Ovl·dacÌ p·ka n·honu
ûacÌch noû˘ (PTO)
6. P·ka nastavenÌ v˝öky
st¯ihu (zved·nÌ n·¯adÌ)
7. P·ka parkovacÌ brzdy
8. P·ka ökrticÌ klapky
9. Otev¯enÌ kapoty
10. Kontrolka provozu p¯i
zpÏtnÈm chodu stroje
11. Uzamykateln˝ funkËnÌ
voliË (KeyChoice
)
14
ParkovacÌ brzda
Kdykoliv stroj zastavíte anebo ponecháváte bez dohledu,
zatáhněte parkovací brzdu.
ZataûenÌ parkovacÌ brzdy
1. Sešlápněte brzdový pedál (Obr. 3) a držte v sešlápnuté
poloze.
2. Zatáhněte páku parkovací brzdy (Obr. 3) a pomalu
uvolněte nohu z brzdového pedálu. Pedál by mělzůstat
ve stlačené (zamčené) poloze.
UvolnÏnÌ parkovacÌ brzdy
1. Sešlápněte brzdový pedál (Obr. 3). Tím se musí páka
parkovací brzdy uvolnit.
2. Pomalu brzdový pedál uvolněte.
1
2
1858
Obr. 3
1. Brzdov˝ ped·l 2. P·ka parkovacÌ brzdy
NastavenÌ polohy sedaËky
Sedačkou řidičemůžete pohybovat dopředu a dozadu. Její
polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro
řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.
1. Zvedněte sedačku a povolte seřizovací knoflík (Obr. 4).
2. Posuňte seda čku do požadované polohy a seřizovací
knoflík opět dotáhněte.
1
1862
Obr. 4
1. Se¯izovacÌ knoflÌk
P¯ednÌ reflektory
Přední reflektory jsou výběrovým vybavením některých
modelů stroje. Vypínačem na přístrojové desce (Obr. 2) se
tato světla rozsvěcují anebo zhasínají. Svítí pouze za chodu
motoru a v zapnuté poloze vypínače.
15
PouûitÌ ovl·d·nÌ ûacÌch noû˘
(PTO)
Ovládací pákou žacího nože (PTO) se zapíná a vypíná
náhon žacích nožů.
Za¯azenÌ n·honu ûacÌho noûe (ûacÌch
noû˘)
1. Sešlápněte brzdový pedál a stroj zastavte.
2. Přesuňte ovládací páku žacích nožů (PTO) do zapnuté
polohy (Obr. 5).
1
3
2
1852
Obr. 5
1. N·hon vy¯azen
(DISENGAGED)
2. N·hon za¯azen
(ENGAGED)
3. Ovl·dacÌ p·ka n·honu
ûacÌch noû˘ (PTO)
Vy¯azenÌ n·honu ûacÌho noûe (ûacÌch
noû˘)
1. Sešlápněte brzdový pedál a stroj zastavte.
2. Řadicí páku náhonu žacích nožů (PTO) přeřa ďte do
vyřazené polohy DISENGAGED (Obr. 5).
Nastavov·nÌ v˝öky st¯ihu
Páka pro nastavení výšky střihu (zvedání řadí) se používá
ke zvedání a spouště sekačky na požadovanou výšku
střihu.
1. Výšku střihu lze nastavit do jedné ze sedmi poloh od
přibližn ě 25 102 mm.
2. Zatáhněte za páku regulace výšky střihu (zvedání
řadí) a přesuňte ji do požadované polohy (Obr. 6).
1
25 mm
51 mm
76 mm
102 mm
1881
39 mm
64 mm
99 mm
Obr. 6
1. P·ka nastavenÌ v˝öky st¯ihu (zved·nÌ n·¯adÌ)
Nastavov·nÌ kol sekaËky
Přední kola sekačky mají za úkol vést stroj po nerovném
terénu. Výšku těchto kol lze měnit, aby lépe odpovídala
zvolené výšce střihu sekačky.
Vyšroubujte upevňovací šrouby kol a našroubujte je do
vhodného otvoru (Obr. 7).
Horní otvor používejte pro nejmenší výšku střihu a spodní
otvor pro větší výšky střihu (Obr. 7).
1
2
3
4
1505
Obr. 7
1. Kolo
2. Drû·k (konzola) kola
3. Pojistn· matice
4. UpevÚovacÌ öroub kola
16
SpouötÏnÌ a zastavenÌ motoru
SpouötÏnÌ motoru
1. Sedněte si na sedačku řidiče.
2. Zatáhněte parkovací brzdu, viz odstavec Zatažení
parkovací brzdy na straně14.
Poznámka: Motor nenastartujete, pokud nezatáhnete
parkovací brzdu, nebo zcela nesešlápnete brzdový pedál.
3. Řadicí páku náhonu žacích nožů (PTO) přeřa ďte do
vyřazené polohy DISENGAGED (Obr. 8).
4. Páku škrticí klapky přesuňte do polohy CHOKE (sytič)
(Obr. 9).
Poznámka: U motoru, který byl krátce předtím v chodu a
je zahřátý, je možno vypustit krok 4.
5. Otočte kčkem zapalování doprava (ve směru
hodinových ručiček) a p ř idržte jej v polo ze START
(Obr. 10). Jak mile motor naskočí, klíček uvolněte.
D˘leûitÈ Jestliže motor přinepřetržitém startování
nenaskočí do 30 sekund, vypněte zapalování přepnutím
klíčku do polohy OFF a nechte motor spouštěče och ladit;
viz odstavec Odstraňování závad na straně 42.
6. Jakmile moto r naskočí, přesuňte pomalu páku regulace
škrticí klapky do polohy FAST pro rychlý běh motoru
(Obr. 9). Jestliže se mo tor zastaví, nebo začne běžet
nepravidelně,přesuňte páku škrticí klapky na několik
sekund zpět do polohy CHOKE (sytič). Pak ji opět
přesuňte do polohy FAST. Podle potřeby tento postup
opakujte.
1
3
2
1852
Obr. 8
1. N·hon vy¯azen
(DISENGAGED)
2. N·hon za¯azen
(ENGAGED)
3. Ovl·dacÌ p·ka n·honu
ûacÌch noû˘ (PTO)
1
2
3
1859
Obr. 9
1. SytiË (CHOKE)
2. Rychl˝ bÏh (FAST)
3. Pomal˝ bÏh (SLOW)
3
2
1
Obr. 10
1. Start
2. Zapnuto (ON)
3. Vypnuto (OFF)
Zastavov·nÌ
1. Přesuňte páku škrtící klapky do polohy SLOW (Obr. 9).
2. Přepněte klíček zapalování do polohy OFF (vypnuto) a
klíček vyjměte (Obr. 10).
17
BezpeËnostnÌ blokovacÌ
systÈm
Jak porozumÏt funkci bezpeËnostnÌho
blokovacÌho systÈmu
Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován s cílem
zabránit nastartování motoru, pokud:
Nesedíte na sedačce.
Brzdový pedál je nesešlápnut.
PTOjevevyřazené poloze.
Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby
zastavil motor, když:
Vstanete ze sedačky, když je brzdový pedál uvolněn.
Vstanete ze sedačky, když je PTO v zařazené poloze.
Zařadíte zpátečku s PTO v zařazené poloze.
NastavenÌ uzamykatelnÈho funkËnÌho
voliËe KeyChoice
na zpÏtn˝ chod
Blokovací zařízení traktoru zabraňuje zařazení ovládací
páky žacích nožů (PTO) když traktor pojíždí vzad. Jestliže
zařadíte zpátečku s PTO v zařazené poloze (tj. s žacími
noži nebo jiným řadímvběhu), motor se zastaví. Nikdy
nesekejte přijízdě vzad, pokud to není absolutně nutné.
Jestliže potřebujete použít PTO př i jízdě vzad, můžete
funkci tohoto blokování vypnout uzamykatelným funkčním
voličem, umístěným blízko konzoly sedačky (Obr. 11).
NebezpeËi
Přijízdě vzad se zařazenými žacími noži nebo
jiným přídavným zařízením byste mohli najet na
dítě nebo okolostojící, a způsobit vážné zraně
nebo smrt.
Nikdy nesekejte př ijízdě vzad, pokud to není
absolutně nutné!
Nezasouvejte klíček funkčního voliče do mku,
pokud to není absolutně nezbytné.
Před zařazením zpětného převodu se vždy
rozhlédněte dozadu a dolů.
Klíček funkčního voliče použijte pouze když j ste
si zcela jisti, že do oblasti sekání nevstoupí ani
děti ani žádná jiná přihlížející oso ba.
Zvlášť pozorní musíte být po vyřazení
bezpečnostního blokovacího zařízení, protože
hluk motoru traktoru by vám bránil
zaznamenat přítomnost dítěte čijinépřihlížející
osoby v místech, kde se sekačkou pracujete.
Vždy, když necháváte traktor bez dozoru,
vytáhněte jak klíček zapalování, tak klíček
funkčního voliče, a uschovejte je na bezpečném
místě mimo dosah dě a jiných nepovolaných
osob.
1. Zařaďte PTO.
2. Zasuňte kček do uzamykatelného funkčního voliče
(Obr. 11).
1
M-4157
Obr. 11
1. FunkËnÌ voliË
18
3. Otočte kčkem uzamykatelného funkčního voliče.
Na přední desce se rozsvítí červená kontrolka (Obr. 12),
která vás bude upozorňovat na to, že blokovací zařízení
je vyřazeno.
m-1863
1
Obr. 12
1. Kontrolka provozu p¯i zpÏtnÈm chodu stroje
4. Zařaďte zpětný chod a dokončete svůj úkol.
5. Vypněte PTO motoru a aktivujte tak blokování.
6. Vytáhněte k líček uzamykatelného funkčního voličea
uložte ho na bezpeč místo z dosahu dětí.
Zkouöka bezpeËnostnÌho
systÈmu
Jestliže jsou přepínače bezpečnostního blokování
odpojeny nebo poškozeny, stro j se může za
provozu chovat neočekávaně amůže tak způsobit
zraně osob.
Spřepínači bezpečnostního blokování si
nehrajte.
Denně funkci bezpečnost ních přepínačů
kontrolujte a jakýkoli poškozený přepínač před
použitím stro je vyměňte.
Varov·nÌ
Před každým použitím stroje proveďte zkoušku
bezpečnostního b lokovacího systému. Jestliže zjistíte, že
nepracuje v souladu s dále uvedeným popisem, nechte stroj
okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.
Posaďte se na sedačku a proveďte následující kontroly:
1. Zatáhněte parkovací brzdu. Páku pro ovládání náhonu
žacích nožů přeřaďte do polohy ENGAGED (náhon
žacích nožů zařazen). Otočte kčkem zapalování do
polohy START: ani nyní motor nesmí startovat.
2. Přeřaďte PTO do vyřazené polohy a uvolněte parkovací
brzdu. Otočte klíčkem zapalování do polohy START:
ani nyní motor nesmí startovat.
3. Zatáhněte parkovací brzdu a přeřaďte PTO do vyřazené
polohy. Nastartujte motor. Za chodu motoru povolte
parkovací brzdu a pomalu vstaňte ze sedačky řidiče.
Motor musí zhasnout.
4. Přesuňte páku PTO do vyřazené polohy, pedál ovládání
pojezdu přeřaďte do neutrálu a zatáhněte parkovací
brzdu. Nastartujte motor. Když moto r běží, přesuňte
páku PTO do zařazené polohy a př eřaďte pedál
ovládání pojezdu na zpětný chod. Motor musí zhasnout.
5. Přesuňte páku PTO do vyřazené polohy, pedál ovládání
pojezdu přeřaďte do neutrálu a zatáhněte parkovací
brzdu. Nastartujte motor. Páku PTO př eřaďte do
zařazené polohy ENGAGED, otočte klíčkem funkčního
voličeaopět jej uvolněte. Musí se rozsvítit výstražná
kontrolka jízdy vzad. Nyní přeřaďte řadicí páku PTO do
polohy vyř azení náhonu DISENGAGED: výstražná
kontrolka pro jízdu vzad musí zhasnout.
19
RuËnÌ tlaËenÌ stroje
D˘leûitÈ Vždy tlačte stroj ručně. Nikdy stroj nevlečte,
protože by se mohla zničit hnací náprava.
Kdyû je t¯eba stroj tlaËit
1. Vyřaďte náhon žacích nožů (PTO), zastavte motor a
vytáhněte klíček ze spínače zapalování.
2. Vytáhněte ovládání pohonu do polohy pro tlačení. Tím
se odpojí hnací soustava a umožní volné otáčení kol
(Obr. 13).
Kdyû chcete stroj pouûÌt
Zatlačte ovládání pohonu do provozní polohy. Tím se
zapojí hnací soustava (Obr. 13).
Poznámka: Stroj nepojede, dokud nebude ovládání pohonu
v provozní poloze.
1
2
m-4974
Obr. 13
1. ProvoznÌ poloha 2. Poloha pro tlaËenÌ
Pojezd vp¯ed a vzad
Ovládací pákou škrticí klapky je možno regulovat rychlost
chodu motoru měřenou v 1/min (otáčkách za minutu).
Přesuňte páku regulace ovládání škrticí klapky do polohy
FAST, na nejvyšší výkon.
Když chcete jet dopředu nebo dozadu, uvolněte parkovací
brzdu; viz Uvolně parkovací brzdy, strana 14. Dejte nohu
na pedál ovládání pojezdu a pro pohyb vpřed pomalu tlačte
na pedál nahoře, a pro pohyb zpět na pedál dole (Obr. 14).
Čím více pedál na nějaké straně sešláp nete, tím rychleji
stroj v příslušném směru pojede.
Když chcete zpomalit, uvolněte tlak na pedál ovládání
pojezdu.
D˘leûitÈ Aby nedošlo k poškození převodu, vždy před
použitím pedálu ovládání pojezdu uvolněte parkovací
brzdu.
1
2
3
1861
Obr. 14
1. Ped·l ovl·d·nÌ pojezdu
2. Dop¯edu
3. Dozadu
20
Zastavov·nÌ stroje
Když chcete stroj zastavit, uvolněte pedál ovládání pojezdu,
vyřaďte PTO a natoč ením klíčku zapalování motor
zastavte. Jestliže necháte stroj bez do z oru, zatáhněte
parkovací brzdu; viz odstavec Zatažení parkovací brzdy na
straně14. Nezapomeňte vytáhnout klíček ze spínače
zapalování.
Děti nebo okolostojící se mohou zranit, jestliže by
se pokoušeli traktor, ponechaný bez dozoru, uvést
do pohybu nebo si s ním hrát.
Jestliže opouštíte traktor a hodláte jej ponechat
bez dozoru, i když jen na několik minut, vždy
vytáhněte klíček zapalování a klíček
uzamykatelného funkčního voliče, a zatáhněte
parkovací brzdu.
Varov·nÌ
BoËnÌ v˝fuk nebo "mulËov·nÌ"
tr·vy
NebezpeËi
Jestliže deflektor trávy, výfukový kryt nebo
kompletní sestava lapače posekané trávy nejsou
řádně namontovány, jste vy i ostatní osoby
vystaveni nebezpečí sty ku s rotujícími žacími noži
a zásahu odhazované trávy. Styk s rotujícími
žacími noži a zásah odhazovanými předměty v
sekané trávě může způsobit vážné zraně nebo
smrt.
Nikdy neodstraňujte deflektor posekané trávy z
žací hlavy, protože tento deflektor směruje
materiál dolů do travního koberce. Jestliže
někdy dojde k poškození tohoto deflektoru,
okamžitě jej vyměňte.
Nikdy nezasahujte rukama ani nohama do
prostoru pod sekačkou.
Nikdy se nepokoušejte čistit výfukový otvor ani
žací nože, pokud dříve nepřesunete ovládací
páku zařazení náhonu žacích nožů (PTO) do
polohy DISENGAGED (náhon vyř azen) a klíček
v zapalování nepřepnete do vypnuté polohy
OFF. Vytáhněte také klíček ze zámku a odpojte
kabel zapalovací svíčky (kabely zapalovacích
svíček).
Sekačka je vybavena závěsným deflektorem travního
odpadu, který rozptyluje posekanou trávu do stran a
směruje ji dolů do travního koberce.
Jestliže chcete mulčovat posekanou trávu, musíte
namontovat kryt výfuku (což je výběrové vybavení
některých modelů) do otvoru na boku sekačky; viz
odstavec Montáž krytu výfuku na straně 20.
Mont·û krytu v˝fuku
Když chcete sekačku s bočním vyfukováním přeměnit na
sekačku s mulčováním, nainstalujte do otvoru na straně
sekačky kryt výfuku.
1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínače
zapalování.
2. Zvedněte deflektor posekané trávy a nasuňte jazýčky na
horní straně krytu výfuku pod přídržnou tyč deflektoru
trávy. Natočte kryt výfuku dolů přes otvor a na spodní
hranu sekačky (Obr. 15).
3. Přichyťte kryt výfuku ke spodní hraně sekačky
(Obr. 15) pomocí šroubů a matic.
Poznámka: Matice nepřetahujte, aby se nepoškodil kryt a
nedostal se do styku s žacími noži.
1
6
5
4
3
6
5
2
1883
Obr. 15
1. Deflektor tr·vy
2. Jaz˝Ëky pod upevÚovacÌ
tyËÌ
3. Kryt v˝fuku
4. SpodnÌ hrana sekaËky
5. äroub
6. Matice
4. Když chcete sekačku přeměnit zpětnasekačku s
bočním vyfukováním, odstraňte kryt výfuku a spusťte
přes otvor výfuku deflektor.
/