Electrolux EMS17256OW Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

.................................................. ...............................................
RO
HU
UA
CS
LT
!"#$%&'!"'()!&%"*+,
()-&%."//0(1'23$4
56789:;<=>9;?'@6A
()-&%B/**0'$&%"CD
()-&%CD*EF'-&%2*,/G
,(2HIHJK% (D*"D/'+,'"$)/)LD&,
M,/.D2L*0/N)'1$("$D$N
@9O6PQ<7'798<ORS;?A?
"T)BD$,/2-0'#UV&"W-D
*D"+%$%X%'BD+%BD2
2
36
69
103
137
www.electrolux.com
2
CONŢINUT
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREZENTAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANOU DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DIAGRAME DE PROGRAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
REŢETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÎNTREŢINERE & CURĂŢARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CE SĂ FACEŢI DACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SPECIFICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
INSTALARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CONDIŢII DE GARANŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de
experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră.
Pentru ca atunci nd îl utilizați să veţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modicări fără preaviz.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme
apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a benecia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţionării cuptorul cu microunde nu
trebuie lăsat nesupravegheat. Dacă valorile de
tensiune sunt prea mari sau perioadele de gătire
sunt prea lungi, ncarea se poate supraîncălzi şi
se poate aprinde. Priza electrică trebuie să e într-
un loc accesibil, astfel ca în caz de urgenţă
ştecherul aparatul să poată scos uşor. Valoarea
curentului alternativ trebuie să e 230 V şi 50 Hz, iar
pe circuitul de alimentare trebuie să se monteze o
siguranţă de 16 A sau un întrerupător cu o valoare
minimă de 16 A. Pentru alimentarea cu energie
electrică a acestui aparat se recomandă utilizarea
unui circuit separat. Nu depozitaţi şi nu folosiţi
cuptorul în aer liber.
Dacă mâncarea încălzită
începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi
cuptorul şi scoateţi ştecherul
din priză, apoi aşteptaţi până
ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă
deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă. Folosiţi
doar recipiente şi ustensile
care prezintă siguranţă la
utilizarea cu cuptorul cu
microunde. Nu folosiţi
cuptorul nesupravegheat
când folosiţi recipiente din
plastic reciclabil, hârtie sau
alte recipiente de mâncare
inflamabile. După folosire
curăţaţi plăcuţa de protecţie
a ghidului de unde, cavitatea
cuptorului, platoul rotativ şi
suportul platoului rotativ. Ele
trebuie să fie uscate şi
degresate. Grăsimea
acumulată se poate încălzi,
poate fumega şi se poate
aprinde.
Nu aşezaţi materiale inamabile lângă cuptor sau
oriciile de ventilare. Nu blocaţi oriciile de
ventilare. De pe alimente şi ambalajele alimentelor
îndepărtaţi elementele de etanşare şi elementele
de xare din sârmă. Pericol de incendiu în urma
formării de arcuri electrice pe suprafeţe metalice.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la încălzirea
uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate
controlată şi uleiul se poate aprinde. Pentru
oricele (popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producerea oricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse în
cuptor. Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului,
vericaţi setările pentru a vă convinge că el va
funcţiona conform dorinţei dvs. Citiţi sfaturile
corespunzătoare din acest manual.
Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE! Nu puneţi
în funcţiune cuptorul,
dacă acesta este
deteriorat sau prezintă
disfuncţii. Înaintea
utilizării verificaţi
următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă că uşa se
închide corespunzător şi
deasemenea că nu este
aliniată greşit sau
deformată.
b)Balamalele si încuietorile
de siguranţă; verificaţi-le
ROMÂNĂ
3
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU
ATENŢIE MANUALUL ŞI PĂSTRAŢI-L PENTRU REFERINŢE
ULTERIOARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
www.electrolux.com
4
pentru a vă asigura ca nu
sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare
ale uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
d)În cavitatea cuptorului
sau pe uşă; asiguraţi-vă că
nu există urme de lovituri.
e)Cablul de alimentare şi
ştecherul; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi
ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este
periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana
competentă să efectueze
orice remediere sau reparaţie
ce implică înlăturarea unui
capac care asigură protecţie
împotriva expunerii energiei
microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă şi
nu deterioraţi încuietorile de siguranţă. Nu puneţi
în funcţiune cuptorul dacă între garniturile de
etanşare ale uşii sau suprafeţele de etanşare există
elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de
grăsime sau murdărie pe
garniturile de etanşare ale
uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi
instrucţiunile privind
Întreţinere & curăţare. Dacă
nu menţineţi cuptorul într-o
stare curată, suprafaţa se
poate deteriora şi astfel
durata de viaţă a cuptorului
poate fi afectată, respectiv se
pot produce situaţii de
pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu
medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului
privind măsurile de precauţie la utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi apărătoarea exterioară.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduceţi
obiecte în oriciile închizătorilor de uşă sau în
oriciile de ventilare. În cazul în care în cuptor
pătrunde lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi
ştecherul din priză, iar apoi contactaţi
ELECTROLUX serviciu agent local. Nu scufundaţi
cablul de alimentare sau ştecherul în apă sau în
alte lichide. Nu permiteţi trecerea cablului de
alimentare peste suprafeţe tăioase, cum ar de
exemplu zona de evacuare a aerului cald aată pe
partea de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului
din cuptor şi nu permiteţi
înlocuirea acestuia de către
persoane neautorizate de
ELECTROLUX serviciu agent.
Dacă becul se arde, vă rugăm
contactaţi furnizorul dvs. sau
ELECTROLUX serviciu agent
local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se
deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu
corespunzător. Înlocuirea cablului trebuie să se facă de
tehnicianul autorizat al ELECTROLUX serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
AVERTIZARE! Lichidele şi
alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente
etanşe, deoarece
recipientele pot exploda.
Niciodată nu folosiţi recipiente etanşe. Înaintea
utilizării scoateţi elementele de etanşare şi
capacele. Recipientele etanşate pot exploda din
ROMÂNĂ
5
cauza acumulării de presiune, chiar dacă cuptorul a
fost deconectat. Aveţi grijă la încălzirea lichidelor în
cuptorul cu microunde. Pentru a permite
evacuarea bulelor, folosiţi recipiente cu gură lată.
La încălzirea băuturilor în
cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică
întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când
manipulaţi recipientul.
Pentru a preveni izbucnirea bruscă în timpul
erberii a unui lichid si posibila opărire:
1. Agitaţi lichidul înaintea încălzirii/rncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la încălzire să introduceţi o
tijă din sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni erberea vulcanică întârziată,
după scurgerea timpului de erbere lăsaţi
lichidul cel puţin 20 de secunde în cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi
evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde,
deoarece ele pot exploda
chiar după ce perioada de
gătire s-a terminat. Pentru
gătirea sau reîncălzirea
ouălor care nu au fost bătute
sau amestecate, sfărâmaţi
albuşul şi gălbenuşul, în caz
contrar ouăle pot exploda.
Înaintea reîncălzirii în
cuptorul cu microunde,
decojiţi şi mărunţiţi ouăle.
Înaintea gătirii decojiţi alimentele precum cartoi,
rnaţii şi fructele, în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, nd scoateţi alimentele din
cuptor folosiţi mijloace de prindere a vaselor sau
mănuşi de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor
provocate de vaporii erbinţi, întotdeauna deschideţi
la distanţă mare de faţă şi mâini recipientele, pungile
de popcorn, pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor,
întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor,
agitaţi alimentele înainte de
servire şi acordaţi atenţie
temperaturii alimentelor şi
băuturilor, dacă ele sunt
servite bebeluşilor, copiilor
mici şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indică temperatura
reală a alimentului sau a băuturilor; întotdeauna
vericaţi temperatura alimentelor. La deschiderea
uşii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a
evita producerea de arsuri de la aburul şi căldura
excesivă eliberată. După încălzire tăiaţi în felii
alimentele umplute prăjite, pentru a permite
eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
Ţineţi copiii la distanţă de uşa
sau de părţile accesibile care
pot deveni fierbinţi în timpul
folosirii grill-ului. Copii ar
trebui ţinuţi la distanţă de
cuptor pentru ai feri de
ardere. Nu atingeţi uşa
cuptorului, exteriorul cutiei,
spatele cutiei, cavitatea
cuptorului, orificiile de
ventilare, accesoriile si
alimentele, în timpul folosirii
în modul GRILL, în modul
DUAL GRILL si în timpul
operaţiei GĂTIRE AUTOMATĂ
deoarece acestea vor deveni
fierbinţi. Înainte de curătare
asiguraţi-vă ca acestea nu
sunt fierbinţi.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a
cuptorului de către copii
AVERTIZARE! Aparatul şi
www.electrolux.com
6
componentele expuse ale
acestuia se încălzesc în
timpul utilizării. Trebuie
acordată atenţie pentru a
evita contactul cu
elementele fierbinţi. Copiii
cu vârste sub 8 ani trebuie
să fie ţinuţi la distanţă
dacă nu sunt
supravegheaţi
permanent.
Acest aparat poate fi utilizat
de copii cu vârste de cel puţin
8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi
cunoştinţe numai cu condiţia
supravegherii sau instruirii
lor cu privire la utilizarea
aparatului întrun mod sigur
şi numai dacă înţeleg riscurile
implicate. Copiii trebuie
supravegheaţi, pentru a se
asigura că nu se joacă cu
aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă
aceştia nu au cel puţin 8 ani şi
dacă nu sunt supravegheaţi.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi uşa cuptorului. Nu vă
jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosiţi ca jucărie. Copiii
trebuie instruiţi cu privire la măsurile de siguranţă
importante: folosirea mijloacelor de prindere a
vaselor, îndepărtarea cu grijă a capacelor de pe vasele
cu ncare; acordaţi atenţie ambalajelor (de
exemplu materiale care se autoîncălzesc) concepute
pentru rumenirea mâncărurilor, deoarece ele se pot
supraîncălzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modicaţi cuptorul. Cuptorul este
conceput pentru prepararea mâncărurilor şi poate
folosit doar în acest scop. Nu este potrivit pentru
scopuri comerciale sau folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea
defecţiunilor
Nu folosiţi niciodată cuptorul când este gol, cu
excepţia cazului în care se recomandă în manualul de
utilizare, a se vedea pagina 14 nota 2. În caz contrar
cuptorul poate suferi deteriorari. Când folosiţi o
farfurie smălţuită sau un material care se
autncălzeşte, întotdeauna aşezaţi un material
izolator -cum ar o farfurie de porţelan- sub această
farfurie, cu scopul de a evita deteriorarea platoului
rotativ şi a suportului platoului rotativ sub inuenţa
căldurii. Timpul de preîncălzire specicat pentru
ecare fel de ncare nu trebuie depăşit. Nu folosiţi
ustensile de metal, care reectă microundele şi pot
cauza arc electric. Nu puneţi cutii de conserve în
cuptor. Folosiţi doar platoul rotativ şi suportul
platoului rotativ. Nu puneţi în funcţionare cuptorul
fără platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă, lăsaţi-l să
se răcească.
b) Nu aşezaţi alimente sau ustensile erbinţi pe
platoul rotativ rece.
c) Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci pe platoul
rotativ erbinte.
În timpul funcţionării nu acoperiţi apărătoarea
exterioară. A nu se utiliza recipiente de plastic pentru
microunde dacă dupa utilizarea modului GRILL,
DUAL GRILL şi după lucrul în modul GĂTIRE
AUTOMATĂ cuptorul este erbinte, deoarece acestea
se pot topi. Recipientele din plastic nu trebuie
utilizate în modurile de lucru descrise mai sus, doar
dacă producatorul recipientului subliniază faptul că
se pot utiliza.
Important!
Dacă nu sunteţi sigur de modul de conectare al
cuptorului, va rugăm consultaţi un electrician calicat
autorizat. Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru deteriorarea cuptorului
sau pentru accidentările apărute ca urmare a
nerespectării procedurilor corecte de racordare
electrică. Ocazional pot apărea vapori de apă şi
picături pe pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de
etanşare a uşii şi pe suprafeţele de etanşare. Acesta
este un proces normal şi nu este un semn de scurgere
sau defecţiune la cuptorul cu microunde.
ROMÂNĂ
7
PREZENTAREA APARATULUI
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
Element de încălzire Gril
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton DESCHIDERE USĂ
Plăcuţă de protecţie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de etanşare
Puncte de xare (4 puncte)
Oricii de ventilare
Carcasă exterioară
Apărătoare spate
Cablu de alimentare
Vericaţi să e livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
Grătar înalt
Grătar scund
4 şuruburi de xare (nu apar în poză)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura aată pe fundul
cuptorului.
Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă că vasele sau
recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci
nd le scoateţi din cuptor.
Important!
Când comandaţi accesorii, vă rugăm menţionaţi două aspecte:
comunicaţi furnizorului local sau Centrului Service local denumirea
componentei şi a modelului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
www.electrolux.com
8
PANOU DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indicatorii AFIŞAJULUI DIGITAL
Grill
Cuptor cu
microunde
Dual
Ceas
Stadii de gătire
Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
Buton NIVEL PUTERE
Buton GRILL
Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
Buton START/+30
Buton STOP
Buton DESCHIDERE USĂ
Plus/Minus
Auto decongelare pâine
Decongelare automată
Greutate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
REGIMUL ECON
Cuptorul este setat în regim de „ECONOMISIRE
ENERGIE(„Econ).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Pe aşaj începe numărătoarea inversă de la 3:00
la zero.
4. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regimEcon şi aşajul dispare de pe ecran.
Pentru dezactivarea regimului Econ, setaţi
ceasul.
SETAREA CEASULUI
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu 12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/+30.
7. Vericaţi aşajul:
8. Închideţi uşa.
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul:Econ.
ROMÂNĂ
9
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu 24 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Apăsaţi butonul START/+30.
Apare aşajul:
5. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
6. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
7. Apăsaţi butonul START/+30.
8. Vericaţi aşajul:
9. Închideţi uşa.
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul:Econ.
AJUSTAREA TIMPULUI CÂND CEASUL
ESTE SETAT
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:45.
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsaţi
din nou butonul START/+30.)
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonul START/+30.
6. Vericaţi aşajul:
PENTRU A ANULA CEAS ŞI A SETA
MODUL ECON
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsaţi
din nou butonul START/+30.)
3. Apăsaţi butonul STOP.
4. Apare aşajul: „Econ.
5. Închideţi uşa.
6. Pe aşaj începe numărătoarea inversă de la 3:00
la zero.
7. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regimEcon şi aşajul dispare de pe ecran.
FOLOSIREA BUTONULUI STOP
Folosiţi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a
cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui program
în timpul gătirii.
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care previne
punerea în funcţiune a cuptorului de către copii.
Dacă această funcţie este activată, nicio
componentă a cuptorului nu va funcţiona nă ce
funcţia de blocare nu este dezactivată.
Exemplu: Pentru a seta funcţia de protecţie copii.
1. Apăsaţi butonul STOP pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe aşaj
apare „LOC”:
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie copii
apăsaţi timp de 5 sec butonul STOP, atunci
cuptorul va emite două sunete scurte şi se
aşează timpul.
Funcţia de protecţie copii nu poate setată
dacă ora nu este setată.
www.electrolux.com
10
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Pentru a găti/decongela mâncare în cuptorul cu
microunde, energia microundelor trebuie să
treacă prin recipient, pentru a penetra alimentul.
Din acest motiv, trebuie ales un vas de gătit
potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele din
colţuri tind să se prăjească.
Pentru a asigura o încălzire uniformă, este
important să amestecaţi mâncarea.
După gătire este important să lăsaţi alimentul
tva timp, astfel căldura se va dispersa în mod
uniform.
Caracteristicile alimentelor
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte
cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece în urma
supraîncălzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele uşor poroase,
cum ar prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede decât alimentele dense precum cele
prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire creşte odată cu cantitatea de mâncare din cuptor. De exemplu patru
carto se vor coace într-un timp mai lung det doi.
Mărime Bucăţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece microundele
pot penetra din toate părţile către centru. Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile
trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Formă Alimentele care nu au o formă regulată, cum ar pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se
gătesc într-un timp mai lung în zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele
rotunde se gătesc mai uniform decât formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele
congelate se vor găti mai rziu decât cele la temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu
umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Tehnici de gătire
Aranjare Aşezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de
pasăre.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea
gătirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de
alimente sunt: carto, peşte, pui, cârnaţi.
Important! Ouăle nu trebuie încălzite sau erte folosind microundele, deoarece
pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfârşit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în
timpul gătirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din exterior către centru.
Perioada de
repaus
După gătire este important să lăsaţi alimentul tva timp, astfel căldura se va dispersa în
mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot suprncălzite. Zonele predispuse
supraîncălzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor- pot acoperite cu bucăţi mici de
folie ce reectă microundele.
ROMÂNĂ
11
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU
MICROUNDE
Vase de gătit Siguranţă
sub acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
/
Pentru a preveni suprncălzirea alimentului, pot folosite bucăţi
mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distanţă de cel puţin 2 cm
faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric.
Nu sunt recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în
cuptoare cu microunde nu este specicată de producători precum.
Respectaţi întocmai instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu depăşiţi
timpul de gătire specicat. Procedaţi cu grijă, deoarece aceste
farfurii se pot suprncălzi.
Porţelan şi ceramice
/
Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt
potrivite de obicei, exceptând cele cu decoraţii metalice.
Produse din sticlă,
de exemplu Pyrex ®
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge, dacă
sunt încălzite brusc.
Metal
Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece
microundele pot produce arc electric şi astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau
se decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie tăiată pentru a se permite
evacuarea aburului.
Pungi de congelare/
de prăjire
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-vă
că pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde.
Nu folosiţi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se
pot aprinde sub acţiunea arcului.
Tăvi de hârtie,
pahare şi rtie de
bucătărie
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Aveţi grijă,
deoarece în urma suprncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie
şi lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul nd folosiţi aceste materiale,
deoarece prin suprncălzire se pot produce incendii.
rtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot
produce incendii.
Cuptorul poate programat nă la 90 de minute.
Valoarea introdusă pentru timpul de gătire variază
între 15 secunde la cinci minute. Aceasta depinde
de durata totală al timpului de gătit aşa cum se
prezintă în tabel.
Perioadă de gătire Unitate de mărire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
DECONGELARE MANUALĂ
Pentru decongelare manuală (fără activarea
funcţiei de decongelare automată) folosiţi 270 W.
Simbolul de decongelare apare în fereastra
aşajului, întotdeauna nd se selectează nivelul
de putere.
Exemplu: Pentru încălzirea supelor pentru 2
minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 630 W.
1. Apăsaţi de două ori butonul de selectare a
NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 2.30.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Important!
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va
seta automat 900 W/PUTERE MARE.
Dacă uşa este deschisă în timpul procesului de
gătire, contorizarea timpul de gătire aşat
digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului de gătire este reluată din nou dacă uşa
s-a închis şi s-a apăsat butonul START/+30.
Dacă vreţi să aaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de gătire, apăsaţi butonul de NIVEL
PUTERE o dată.
În timpul gătirii puteţi creşte sau micşora timpul
de gătire prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puteţi să modicaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de gătire, apănd butonul de NIVEL
PUTERE o dată.
Pentru a anula un program în timpul gătirii,
apăsaţi butonul STOP de două ori.
www.electrolux.com
12
x2
NIVELURILE DE PUTERE ALE
CUPTORULUI
Cuptorul are 6 niveluri de putere.
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
900 W/
PUTERE MARE
Utilizat pentru gătire rapidă sau rncălzire ex. supă, caserole, conserve, băuturi calde,
legume, peste, etc.
630 W Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense cum ar
articulaţii prăjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile
cum ar sosurile de brânză şi pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va
clocoti şi alimentele vor gătite uniform fără să se prăjească în părţile laterale.
450 W În cazul ncărurilor dense, care necesită o perioadă de gătire mai lungă, de exemplu
carne de vită, se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura frăgezimea cărnii.
270 W/
DECONGELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigură o decongelare uniformă
a alimentelor. Această setare este ideală şi pentru erberea uşoară a orezului, a pastelor, a
găluştelor şi gătirea cremei de ouă.
90 W Pentru decongelarea uşoară de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a prăjiturilor.
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator bucătărie.
W = WATT
x1
ROMÂNĂ
13
x7
x1
TEMPORIZATORUL DE BUCĂTĂRIE
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
bucătărie la 7 minute.
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE de 7 ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi butonul
STOP. Pentru a reporni temporizatorul apăsaţi
START/+30, iar pentru a ieşi apăsaţi din nou STOP.
ADĂUGAŢI 30 DE SECUNDE
Butonul START/+30 vă permite activarea
următoarelor două funcţii.
1. Start Direct
Puteţi porni direct gătirea la nivelul de putere
900 W/PUTERE MARE pentru 30 de secunde,
dacă apăsaţi butonul START/+30.
2. Mărirea timpului de gătire
Puteţi mări timpul de gătire cu perioade de 30
de secunde, dacă butonul este apăsat în timp
ce cuptorul funcţionează.
Deasemenea puteti acţiona funcţia +30
secunde si pe timpul lucrului în modul Grill.
Nu puteţi folosi această funcţie împreună cu
funcţiile GĂTIRE AUTOMATĂ sau DECONGELARE
AUTOMATĂ.
PLUS & MINUS
Funcţiile PLUS şi MINUS permit
creşterea sau micşorarea perioadei de gătire
când folosiţi programele automate.
Dacă preferaţi cartoi erţi dar tari, folosiţi
MINUS .
La fel, dacă preferaţi cartoi erţi dar moi,
folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de carto erţi.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de două ori
a butonului GĂTIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEnă
nd apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE o dată pentru a
selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul START/+30.
5. Vericaţi aşajul:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul
NIVEL PUTERE de 3 ori.
Dacă selectaţi PLUS, pe aşaj va apărea .
Dacă selectaţi MINUS, pe aşaj va apărea .
x2
x1
x1
www.electrolux.com
14
GĂTIRE GRILL & DUAL GRILL
Acest cuptor cu microunde are două moduri de
gătire GRILL:
1. Doar grill
2. Dual Grill (grill combinat cu microunde)
Important!
1. Pentru modul grill este recomandat utilizarea
grătarelor înalt si scund.
2. La prima utilizare a modului grill s-ar putea sa
simţiţi miros de fum sau de ars, acesta este un
lucru normal si nu indică o defecţiune a
cuptorului. Pentru a evita acest lucru la prima
utilizare în modul grill, lasati sa funcţioneze în
acest mod fără alimente timp de 20 de minute.
1. Gatire doar grill
Acest mod poate utilizat pentru a prăji/maroni
alimentele.
Exemplu: Pentru a prăji inea 4 minute.
1. Se apasă butonul GRILL o dată.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 4.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
2. Gătirea în modul dual grill
Acest mod foloseşte o combinaţie dintre modul
Grill si puterea microundelor (90 W to 630 W).
Nivelul puterii microundelor este presetat la
valoarea de 270 W.
Exemplu: Pentru a prepara frigărui la grill timp de
7 minute în modul DUAL GRILL (450 W).
1. Apăsaţi butonul GRILL de trei ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x1
x3
x1
x1
Buton Setări putere
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
GĂTIRE MULTISECVENŢIALĂ
O secvenţă de 3 etape (maxim) poate
programată folosind combinaţii ale MICRO, GRILL
or DUAL GRILL.
Exemplu: Pentru a găti:
2 minute si 30 secunde la puterea de
630 W (Etapa 1)
doar 5 minute în modul grill (Etapa 2)
Etapa 1
1. Apăsaţi butonul de NIVEL PUTERE de doua ori.
2. Introduceţi durata dorită prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului pâna nd este asată valoarea
2.30.
3. Vericaţi aşajul:
Etapa 2
1. Se apasă butonul GRILL o dată.
2. Introduceti durata de gătire dorită prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul
acelor ceasornicului na când este asată
valoarea 5.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Cuptorul va începe sa gătească pentru durata de 2
minute si 30 de secunde la puterea de 630 W
si apoi pentru o durata de 5 minute doar în modul
grill.
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE
AUTOMATĂ
Modurile GĂTIRE AUTOMATĂ si DECONGELARE
AUTOMATĂ vor funcţiona automat la modul si
timpul de gătire corect. Puteţi alege pasii 6 de la
GĂTIRE AUTOMATĂ si 2 de la DECONGELARE
AUTOMATĂ.
Gătire Automată
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de carto.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de două ori
a butonului GĂTIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEnă
nd apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii apăsaţi butonul
START/+30. La srşitul timpului de GĂTIRE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declanşează alarma şi simbolul pentru gătire
lpâie. După 1 minut se va declanşa sunetul de
atenţionare şi se aşează ora zilei.
ROMÂNĂ
15
x1
x1
x2
x1
x2
Aliment Simbol Setare
Băuturi Cuptor cu
microunde
Carto erti/ Carto
copti
Cuptor cu
microunde
Frigărui la grill Microunde +
grill
File de peşte gratinat Microunde +
grill
Pui la grill Microunde +
grill
Gratin Microunde +
grill
www.electrolux.com
16
Decongelarea Automată
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de pâine.
1. Selectaţi meniul necesar apăsând butonul
DECONGELARE AUTOMATĂ de doua ori.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEnă
nd pe aşaj apare 0.2.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii apăsaţi butonul
START/+30. La srşitul timpului de DECONGELARE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declanşează alarma şi simbolul pentru gătire
lpâie. După 1 minut se va declanşa sunetul de
atenţionare şi se aşează ora zilei.
Aliment Simbol
Carne/peşte/carne de pasăre
Pâine
x2
x1
ROMÂNĂ
17
DIAGRAME DE PROGRAME
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMATĂ
Gătire automată Greutate (unităţi
de creştere)/
ustensile
Buton Procedură
Băuturi
(Ceai/Cafea)
1-6 căni
1 cană= 200 ml
Aşezaţi cana pe marginea platoului rotativ.
Carto erţi si
copţi
0,2-1,0 kg (100 g)
Castron si capac
Carto erţi: Curăţaţi cartoi si taiati-i .
Carto copti: Alegeţi carto de mărimi similare şi
spălaţi-i.
Puneţi cartoi erţi sau copţi într-un castron.
Adaugaţi cantitatea de apă necesară (per 100 g),
approx 2 linguri si puţina sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se aude sunetul clopoţelului, amestecaţi şi
apoi re-acoperiţi.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Frigărui la grill 0,2-0,8 kg (100 g)
Grătarul înalt
Vezi reţeta pentru „Frigărui la grill” de la pagina 19.
Se asează pe grătarul înalt si se găteşte.
Când se aude sunetul clopoţelului, întoarceţi.
După gătire, se scoate si se pune pe un platou si se
serveşte. (Nu e nevoie de timp de asteptare.)
File de peşte
gratinat
0,5-1,5 kg* (100 g)
Vas gratinare
Grătar scund
Vezi reţeta pentru „File de peşte gratinat” de la
paginile 19.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Pui la grill 0,9 -1,8 kg (100 g)
Farfurioară
Grătar scund
Amestecaţi 2 linguri de ulei, 1 lingură boia de ardei,
sare si piper si stropiţi puiul cu acest amestec.
Se înţeapă pielea de pe pui.
Asezaţi puiul cu pieptul în jos în farfurioară.
Se aşează pe grătarul scund si se găteste.
Când se aude sunetul clopoţelului, întoarceţi.
Dupa gătire, se lasă aprox. 3 min în cuptor, se scoate
si se aşează pe un platou pentru servire.
Gratin 0,5 -1,5 kg* (100 g)
Vas gratinare
Grătar scund
Vezi reţeta pentru „Gratin de la pagina 20.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
www.electrolux.com
18
Decongelare
automată
Greutate (unităţi
de creştere)/
ustensile
Buton Procedură
Carne/peşte/pasăre
(Peşte întreg, peşte
prăjit, le de peşte, pulpe
de pui, piept de pui, carne
tocată, cotlete, burgeri,
rnati)
0,2-1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi sau separaţi
ingredientele. Protejaţi părţile mai subţiri şi
locurile care se pot suprncălzi cu folie de
aluminiu.
După decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu,nă când
are loc decongelarea completă.
Carne tocată: Când se declanşează sunetul de
alarmă, întoarceţi alimentul. Dacă este posibil,
îndepărtaţi părţile decongelate.
Procedura nu este valabilă pentru carnea de
pasăre întreagă.
Pâine 0,1-1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul direct pe
platoul rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi şi îndepărtaţi
feliile decongelate.
După decongelare înveliţi alimentul într-o
folie de aluminiu, şi pentru 5-15 min. lăsaţi-l
nă când are loc decongelarea completă.
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu
includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cântăresc mai mult sau
mai puţin decât greutăţile/cantităţile date în
diagramele pentru gătire automată &
decongelare, folosiţi regimul manual.
Temperatura nală variază conform
temperaturii iniţiale. Vericaţi ca alimentul să nu
e erbinte după gătire.
Când se impune o acţiune (de exemplu
întoarcerea alimentului), cuptorul se opreşte şi
se declanşează alarma, iar timpul de gătire
rămas şi indicatorul se vor aprinde intermitent
pe aşaj. Pentru continuarea gătirii apăsaţi
butonul START/+30.
După funcţionare în modurile Micro/Grill/Dual
grill, poate să pornească ventilatorul de răcire.
Decongelare automată
Steak-urile şi cotletele pot congelate unitar.
Carnea tocată trebuie congelată sub o formă
subţire.
După întoarcere, părţile dezgheţate se acoperă
cu o folie mica adezivă.
Carnea de pui trebuie procesată imediat după
decongelare.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
ROMÂNĂ
19
REŢETE PENTRU GĂTIRE AUTOMATĂ
1. Însiraţi carne si legume alternativ, pe 4
beţisoare de lemn pentru frigărui.
2. Se amestecă uleiul cu condimentele şi se
aplică cu pensula peste kebab.
3. Se aşează kebab-urile pe grătarul înalt si se
găteşte pe modul GĂTIRE AUTOMATĂ „Frigărui
grill”.
1. Se pun legumele, untul şi condimentele într-o
caserolă şi se amestecă bine. Se găteşte timp
de 2-6 min la 900 W în funcţie de cantitate.
2. Se spală peştele, se usucă şi se stropeşte cu
zeamă de lămâie şi sare.
3. Se amestecă sntâna cu legumele şi se
condimentează din nou.
4. Se pune jumătate din conţinutul de legume
într-un vas pentru gratinat. Se aşează peştele,
apoi se acoperă cu restul de legume.
5. Se presară caşcaval Gouda deasupra, se aşează
pe grătarul scund şi se găteşte pe modul
GĂTIRE AUTOMATĂ File de peşte gratinate.
6. După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
Grill frigărui
4 bucăţi
400 g cotlete de porc, tăiate
100 g slănină bacon
100 g ceapă, taiată în patru
250 g roşii, tăiate în patru
100 g ardei verde, tăiat
2 lingură ulei
4 linguriţă boia de ardei
sare
1 linguriţă ardei roşu
1 linguriţă sos worcester
File de peşte gratinat, „Esterhazy”
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
230 g 450 g 680 g leu de peşte
100 g 200 g 300 g praz (tăiat sub forma de
inele)
20 g 40 g 60 g ceapă (feliate subţire)
40 g 100 g 140 g morcov (răzuit)
10 g 15 g 20 g unt sau margarină
sare, piper si nucşoară
1
lingură
1½
linguri
2
lingură
zeamă de lamâie
50 g 100 g 150 g creme fraiche
50 g 100 g 150 g Caşcaval Gouda (răzuit)
1. Se spală peştele, se usucă şi se stropeşte cu
zeamă de lamâie, sare si pastă de hamsii.
2. Se aşează într-un vas de gratinat.
3. Se presară caşcaval Gouda peste peşte.
4. Se aşează feliile de roşii peste caşcaval.
5. Se condimentează cu sare, piper si amestecuri
de mirodenii.
6. Se scurge Mozarella, se taie felii si se aşează
peste roşii. Se presară busuioc peste caşcaval.
7. Se aşează vasul pentru gratinat pe grătarul
scund si se găteşte pe modul GĂTIRE
AUTOMATĂ File de peste gratinate.
8. După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
File de peşte gratinate Italian”
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
200 g 430 g 630 g leu de peşte
½
linguri
1
lingură
1½
linguri
zeamă de lamâie
½
linguri
1
lingură
1½
linguri
pastă de hamsii
30 g 50 g 80 g сaşcaval Gouda (răzuit)
sare şi piper
150 g 300 g 450 g roşii proaspete
1
lingură
1½
linguri
2
lingură
mirodenii mixte
mărunţite
100 g 180 g 280 g Mozzarella
½
linguri
3
/
4
linguri
1
lingură
Busuioc (maruntit)
www.electrolux.com
20
Important!
În cazul în care gătiţi alimentele cu acelaşi mod
de preparare pe durată mai mare decât cea
normală, puterea cuptorului va scădea automat
pentru a evita supraîncălzirea. (Puterea
microundelor va fi redusă ori elementul de
încălzire grill va începe sa funcţioneze
intermitent.) După o pauză de 90 de secunde,
poate fi setată din nou puterea maximă.
Regim de gătire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 900 W 20 minute Microunde 630 W
Grill 20 minute Grill - 50 %
Dual Grill Grill - 20 minute Grill - 50 %
NIVEL DE PUTERE REDUS
1. Se amestecă împreună frunzele de spanac cu
ceapă si se condimentează cu sare, piper si
nucşoară.
2. Se unge vasul pentru grătinare. Se aşează în
vas pe straturi alternative feliile de cartof,
şunca tăiată, şi spanacul. Pe stratul de
deasupra se aşează spanacul.
3. Se bat ouăle împreună cu sntâna, se
adaugă sare, piper şi se toarnă peste gratin.
4. Se acoperă gratinul cu caşcaval răzuit.
5. Se aşează pe grătarul scund si se gateşte în
modul GĂTIRE AUTOMATĂ „Gratin.
6. După gătire se aşteaptă 5-10 min.