AEG MCD2664E-M Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

MCD2664E
2
34
66
97
128
Manual De Utilizare
Посібник Користувача
Uživatelská Příručka
Naudotojo Vadovas
Priručnik Za Korisnika
RO
UA
CS
LT
SR
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 1
2
www.aeg.com
CONŢINUT
1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURAĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. PREZENTAREA APARATULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. PANOU DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6. DIAGRAME DE PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. ÎNTREŢINERE & CURĂŢARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8. CE SĂ FACEŢI DACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9. INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
10. SPECIFICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă muumim aţi achiziţionat acest produs AEG. Prin folosirea tehnologiilor inovative -aparatul are
funcţii pe care nu le puteţi găsi la alte aparate ordinare-, cuptorul cu microunde a fost conceput pen-
tru a asigura performanţe remarcabile mai mulţi ani de zile. Vă rum aloci câteva minute citirii
acestui manual, pentru a putea benecia la maxim de acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii. Informaţiile pot  găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modicări fără preaviz.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Aici siţi sfaturi privind utilizarea, bruri, informaţii care vă aju la rezolvarea unor
probleme arute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi- produsul pentru a benecia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumri accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 2
3
ROMÂNĂ
1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
IMPORTANT! INSTRUIUNI IMPORTANTE DE
SIGURANŢĂ: CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL ŞI
PĂSTRAŢIL PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE.
Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul din
priză, apoi aşteptaţi până ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă. Folosiţi doar recipiente şi ustensile care
prezintă siguranţă la utilizarea cu cuptorul cu microunde.
Nu folosiţi cuptorul nesupravegheat când folosiţi
recipiente din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de
mâncare inflamabile. După folosire curăţaţi plăcuţa de
protecţie a ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul
rotativ şi suportul platoului rotativ. Ele trebuie să fie uscate
şi degresate. Grăsimea acumulată se poate încălzi, poate
fumega şi se poate aprinde.
1.1 Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE!
Nu puneţi în funcţiune cuptorul, dacă acesta este
deteriorat sau prezintă disfuncţii.
Înaintea utilizării verificaţi următoarele:
a) Uşa; asiguraţi-vă că uşa se închide corespunzător şi
deasemenea că nu este aliniată greşit sau deformată.
b) Balamalele si încuietorile de siguranţă; verificaţi-le
pentru a vă asigura ca nu sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că ele nu sunt deteriorate.
d) În cavitatea cuptorului sau pe uşă; asiguraţi-vă că nu
există urme de lovituri.
e) Cablul de alimentare şi ştecherul; asiguraţi-vă că ele nu
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 3
4
www.aeg.com
sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana competentă să efectueze
orice remediere sau reparaţie ce implică înlăturarea unui
capac care asigură protecţie împotriva expunerii
energiei microundelor.
Nu permiteţi acumularea de grăsime sau murdărie pe
garniturile de etanşare ale uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi instrucţiunile privind Întreţinere &
curăţare. Curaţaţi cuptorul la intervale regulate si
înlăturaţi orice depuneri de alimente. Dacă nu menţineţi
cuptorul într-o stare curată, suprafaţa se poate deteriora
şi astfel durata de viaţă a cuptorului poate fi afectată,
respectiv se pot produce situaţii de pericol.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor şi nu permiteţi
înlocuirea acestuia de către persoane neautorizate de
AEG serviciu agent. Dacă becul se arde, vă rugăm
contactaţi furnizorul dvs. sau AEG serviciu agent local.
1.2 Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
AVERTIZARE!
Lichidele şi alimentele nu trebuie încălzite în
recipiente etanşe, deoarece recipientele pot
exploda.
La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când manipulaţi recipientul.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda
chiar după ce perioada de gătire s-a terminat. Pentru
gătirea sau reîncălzirea ouălor care nu au fost bătute sau
amestecate, sfărâmaţi albuşul şi gălbenuşul, în caz
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 4
5
ROMÂNĂ
contrar ouăle pot exploda. Înaintea reîncălzirii în
cuptorul cu microunde, decojiţi şi mărunţiţi ouăle.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor, agitaţi alimentele înainte de
servire şi acordaţi atenţie temperaturii alimentelor şi
băuturilor, dacă ele sunt servite bebeluşilor, copiilor mici
şi vârstnicilor.
Ţineţi copiii la distanţă de uşa sau de părţile accesibile
care pot deveni fierbinţi în timpul folosirii grill-ului. Copii
ar trebui ţinuţi la distanţă de cuptor pentru ai feri de
ardere. Nu atingeţi uşa cuptorului, exteriorul cutiei,
spatele cutiei, cavitatea cuptorului, orificiile de ventilare,
accesoriile si alimentele, în timpul folosirii în modul
GRILL, în modul DUAL GRILL si în timpul operaţiei
GĂTIRE AUTOMATĂ deoarece acestea vor deveni
fierbinţi. Înainte de curătare asiguraţi-vă ca acestea nu
sunt fierbinţi.
1.3 Pentru a evita folosirea necorespunzătoare a
cuptorului de către copii
AVERTIZARE!
Aparatul şi componentele expuse ale acestuia se
încălzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată
atenţie pentru a evita contactul cu elementele
fierbinţi. Copiii cu vârste sub 8 ani trebuie să fie
ţinuţi la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel
puţin 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe numai cu condiţia supravegherii sau instruirii
lor cu privire la utilizarea aparatului întrun mod sigur şi
numai dacă înţeleg riscurile implicate. Copiii trebuie
supravegheaţi, pentru a se asigura că nu se joacă cu
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 5
6
www.aeg.com
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă
aceştia nu au cel puţin 8 ani şi dacă nu sunt
supravegheaţi.
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii
alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau
hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de
casă, bureilor, pânze umede și alte articole similare pot
duce la riscul de vătămare, aprindere și incendiu.
Acest aparat este destinat uzului în aplicaţii casnice și
similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru
angajaţi în magazine, birouri și alte medii de lucru; case
tip fermă; de către clienţi în hoteluri, moteluri și alte
medii rezideniale; medii de tip bed & breakfast.
Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la
înălimi mai mari de 2000 m.
1.4 Pentru evitarea
incendiului
În timpul funiorii cuptorul cu
microunde nu trebuie lăsat
nesupravegheat. Da valorile de tensiune
sunt prea mari sau perioadele de tire
sunt prea lungi, mâncarea se poate
supraînlzi şi se poate aprinde. Priza
electrică trebuie e într-un loc accesibil,
astfel ca în caz de urgenţă ştecherul
aparatul să poa scos uşor. Valoarea
curentului alternativ trebuie săe 230 V şi
50 Hz, iar pe circuitul de alimentare trebuie
se monteze o siguraă de 16 A sau un
întrerupător cu o valoare mini de 16 A.
Pentru alimentarea cu energie electri a
acestui aparat se recoman utilizarea unui
circuit separat. Nu depoziti şi nu folosi
cuptorul în aer liber.
Nu ezi materiale inamabile lân
cuptor sau oriciile de ventilare. Nu bloci
oriciile de ventilare. De pe alimente şi
ambalajele alimentelor îndepărtaţi
elementele de etaare şi elementele de
xare din rmă. Pericol de incendiu în
urma formării de arcuri electrice pe
suprafe metalice. Nu folosiţi cuptorul cu
microunde la înlzirea uleiului pentru
prăjire. Temperatura nu poate controlată
şi uleiul se poate aprinde. Pentru oricele
(popcorn) folosi aparate speciale cu
microunde pentru producerea oricelelor.
Nu depoziti alimente sau orice alte
produse în cuptor. Înaintea punerii în
funcţiune a cuptorului, verici setările
pentru a vă convinge că el va funcţiona
conform dorinţei dvs. Citiţi sfaturile
corespuntoare din acest manual. Nu
puni în funcţiune cuptorul cu a
deschisă şi nu deterioraţi încuietorile de
siguranţă. Nu puni în funcţiune cuptorul
dacă între garniturile de etanşare ale uşii
sau suprafele de etanşare exis
elemente străine.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se
consulte cu medicul lor sau cu producătorul
pacemaker-ului privind măsurile de
precauţie la utilizarea cuptorului.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 6
7
ROMÂNĂ
1.5 Pentru evitarea
electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi apărătoarea
exterioară. Niciodată nu turnaţi lichide şi nu
introduci obiecte în oriciile
închitorilor de uşă sau în oriciile de
ventilare. În cazul în care în cuptor
trunde lichid, decuplaţi-l imediat şi
scoateţi ştecherul din priză, iar apoi
contacti AEG serviciu agent local. Nu
scufundi cablul de alimentare sau
ştecherul în apă sau în alte lichide. Nu
permiteţi trecerea cablului de alimentare
peste suprafe ioase, cum ar de
exemplu zona de evacuare a aerului cald
aa pe partea de sus spate a cuptorului.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat
se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un
cablu corespunzător. Înlocuirea cablului
trebuie să se facă de tehnicianul autorizat al
AEG serviciu agent.
1.6 Pentru a se evita
posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
Nicioda nu folosiţi recipiente etae.
Înaintea utilirii scoateţi elementele de
etaare şi capacele. Recipientele etanşate
pot exploda din cauza acumulării de
presiune, chiar da cuptorul a fost
deconectat. Aveţi grijă la înlzirea
lichidelor în cuptorul cu microunde. Pentru
a permite evacuarea bulelor, folosiţi
recipiente cu gură lată.
Pentru a preveni izbucnirea bruscă în
timpul erberii a unui lichid si posibila
opărire:
Agiti lichidul înaintea
încălzirii/rncălzirii.
Vă recomanm ca la înlzire
introduci o tijă din stic sau un obiect
similar.
Pentru a preveni erberea vulcani
întârziată, du scurgerea timpului de
erbere saţi lichidul cel pin 20 de
secunde în cuptor.
Înaintea tirii decoji alimentele precum
cartoi, rnii şi fructele, în caz contrar ele
pot exploda.
1.7 Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, când scoateţi
alimentele din cuptor folosiţi mijloace de
prindere a vaselor sau nuşi de bucătărie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii
erbinţi, întotdeauna deschideţi la distanţă
mare de faţă şi mâini recipientele, pungile de
popcorn, pungile de gătit, etc.
Temperatura recipientului nu indică
temperatura reală a alimentului sau a
uturilor; întotdeauna vericaţi
temperatura alimentelor. La deschiderea
ii întotdeauna îndepărti-vă de cuptor,
pentru a evita producerea de arsuri de la
aburul şi ldura excesivă eliberată. După
încălzire iaţi în felii alimentele umplute
prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor
şi a evita arsurile.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi uşa cuptorului.
Nu vă jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosiţi ca
jucărie. Copiii trebuie instruiţi cu privire la
măsurile de siguranţă importante: folosirea
mijloacelor de prindere a vaselor,
îndepărtarea cu grijă a capacelor de pe vasele
cu mâncare; acordaţi atenţie ambalajelor (de
exemplu materiale care se autoîncălzesc)
concepute pentru rumenirea mâncărurilor,
deoarece ele se pot supraîncălzi.
1.8 Alte avertizări
Niciodată nu modicaţi cuptorul. Cuptorul
este conceput pentru prepararea
mâncărurilor şi poate folosit doar în acest
scop. Nu este potrivit pentru scopuri
comerciale sau folosirii în laborator.
1.9 Pentru o utilizare fără
probleme şi evitarea
defeiunilor
Nu folosiţi niciodată cuptorul când este gol,
cu excepţia cazului în care se recomandă în
manualul de utilizare. În caz contrar cuptorul
poate suferi deteriorari. Când folosiţi o farfurie
smălţuită sau un material care se
autoîncălzeşte, întotdeauna aşezaţi un
material izolator -cum ar o farfurie de
poelan- sub această farfurie, cu scopul de a
evita deteriorarea platoului rotativ şi a
suportului platoului rotativ sub inuenţa
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 7
8
www.aeg.com
căldurii. Timpul de preîncălzire specicat
pentru ecare fel de mâncare nu trebuie
depăşit. Nu folosiţi ustensile de metal, care
reec microundele şi pot cauza arc electric.
Nu puneţi cutii de conserve în cuptor. Folosiţi
doar platoul rotativ şi suportul platoului
rotativ. Nu puneţi în funcţionare cuptorul fără
platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă,
lăsaţi-l să se răcească.
Nu aşezaţi alimente sau ustensile erbinţi
pe platoul rotativ rece.
Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci pe
platoul rotativ erbinte.
În timpul funcţionării nu acoperiţi
apărătoarea exterioară. A nu se utiliza
recipiente de plastic pentru microunde dacă
dupa utilizarea modului GRILL, DUAL GRILL şi
după lucrul în modul GĂTIRE AUTOMATĂ
cuptorul este erbinte, deoarece acestea se
pot topi. Recipientele din plastic nu trebuie
utilizate în modurile de lucru descrise mai sus,
doar dacă producatorul recipientului
subliniază faptul se pot utiliza.
IMPORTANT! Dacă nu sunteţi sigur
de modul de conectare al cuptorului,
va rugăm consultaţi un electrician
calicat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru deteriorarea
cuptorului sau pentru accidenrile apărute
ca urmare a nerespectării procedurilor
corecte de racordare electrică. Ocazional pot
apărea vapori de apă şi picături pe perii
cuptorului sau în jurul garniturii de etanşare a
uşii şi pe suprafeţele de etanşare. Acesta este
un proces normal şi nu este un semn de
scurgere sau defecţiune la cuptorul cu
microunde.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 8
9
ROMÂNĂ
2. PREZENTAREA APARATULUI
2.1 Cuptorul cu microunde
1
678
2
3
4
5
9
Element de încălzire Gril
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton deschidere usă
Pcuţă de protecţie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitu de etaare
Garnituri de etaare uşă şi suprafe
de etanşare
Oricii de ventilare
Carcasă exterioară
Atoare spate
Cablu de alimentare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10
11
13
12
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 9
10
www.aeg.com
2.2 Accesorii
1
2
4
3
1
2
3
4
Vericaţi săe livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
Grătar înalt
Grătar scund
Plasai suportul platoului rotativ în
garnitura aată pe fundul cuptorului.
Apoi ezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita cparea platoului rotativ,
asiguraţi- vasele sau recipientele
sunt ridicate destul peste marginea
platoului atunci nd le scoateţi din
cuptor.
Când comandaţi accesorii, vă rugăm
menţionaţi două aspecte:
comunicaţi furnizorului local sau
Centrului Service local denumirea
componentei şi a modelului.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 10
11
ROMÂNĂ
1
3
7
5
2
4
10
3. PANOU DE CONTROL
Indicatorii afişajului digital
Grill
Cuptor cu microunde
Dual
Ceas
Stadii de gătire
Plus/Minus
Auto decongelare pâine
Decongelare automată
Greutate
Indicatoare gătire automată
Buton gătire automa
Buton decongelare automată
Buton nivel putere
Buton grill
Buton Temporizator/Greutate
Buton Start/Quick
Buton Stop
Buton Deschidere usă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
6
9
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 11
12
www.aeg.com
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
4.1 Regimul Econ
Cuptorul este setat în regim de
„economisire energie”(Econ).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Pe aşaj începe nutoarea inver
de la 3:00 la zero.
4. nd s-a ajuns la zero, cuptorul
cuplează în regim Econ şi aşajul
dispare de pe ecran.
Pentru dezactivarea regimului Econ,
seti ceasul.
4.2 Setarea ceasului
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu
12 ore).
1. Deschidi a.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o da butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/QUICK.
7. Verici aşajul:
8. Închidi uşa.
Puteţi roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sens
orar sau antiorar. Da asi
butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: Econ.
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu
24 ore).
1. Deschidi a.
2. Apare aşajul: Econ.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
4. Apăsaţi butonul START/QUICK.
Apare aşajul:
5. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
6. Apăsaţi o da butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
7. Apăsaţi butonul START/QUICK.
8. Verici aşajul:
9. Închidi uşa.
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sens orar sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul
nu se va seta. Apare aşajul: Econ.
4.3 Ajustarea timpului cănd
ceasul este setat
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:45.
1. Deschidi a.
2. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
(Dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H,
apăsaţi din nou butonul START/QUICK.)
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o da butonul START/QUICK,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonul START/QUICK.
6. Verici aşajul:
4.4 Pentru a anula ceas şi a
seta modul Econ
1. Deschidi a.
2. Apăsaţi butonul START/QUICK pentru
5 secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Apare aşajul:
(Dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H,
apăsaţi din nou butonul START/QUICK.)
3. Apăsaţi butonul STOP.
4. Apare aşajul: Econ.
5. Închidi uşa.
6. Pe aşaj începe nutoarea inver
de la 3:00 la zero.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 12
13
ROMÂNĂ
7. nd s-a ajuns la zero, cuptorul
cuplează în regim Econ şi aşajul
dispare de pe ecran.
4.5 Folosirea butonului STOP
Folosi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a
cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui
program în timpul gătirii.
4.6 Funcţia de protecţie copii
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care
previne punerea în funiune a cuptorului
de tre copii. Da această funie este
activată, nicio componen a cuptorului nu
va funcţiona până ce funcţia de blocare nu
este dezactivată.
Exemplu: Pentru a seta funcţia de protecţie
copii.
1. Apăsaţi butonul STOP pentru 5
secunde.
2. Cuptorul va emite do sunete scurte şi
pe aşaj apare „LOC”:
Pentru a dezactiva funia de
protecţie copii asaţi timp de 5 sec
butonul STOP, atunci cuptorul va
emite do sunete scurte şi se
aşea timpul.
Funcţia de proteie copii nu poate
setată dacă ora nu este setată.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 13
14
www.aeg.com
5.1 Vase de gătit sigure
pentru cuptorul cu
microunde
Vase de gătit
Siguranţă
sub acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
3 / 7
Pentru a preveni suprncălzirea alimentului, pot folosite
buţi mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distanţă de cel
puţin 2 cm fă de pereţii cuptorului, deoarece se poate
forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele din
folie, da folosirea în cuptoare cu microunde nu este
specica de produtori precum. Respecti întocmai
instruiunile.
Farfurii smălţuite
3
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu
deşiţi timpul de gătire specicat. Procedi cu gri,
deoarece aceste farfurii se pot suprncălzi.
Porţelan şi ceramice
3 / 7
Porţelanul, oria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic
sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decorii metalice.
Produse din sticlă, de
exemplu Pyrex ®
3
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot cpa şi
sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal
7
Nu se recoman folosirea vaselor de gătit din metal,
deoarece microundele pot produce arc electric şi astfel
incendiu.
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
3
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se
topesc sau se decolorea la temperaturi înalte.
Folie adezivă
3
Nu trebuie atingă ncarea şi trebuie tăiată pentru a se
permite evacuarea aburului.
Pungi de congelare/
de pjire
3
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului.
Asiguraţi-vă pungile sunt potrivite pentru folosirea în
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din
plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub acţiunea
arcului.
Tăvi de hârtie, pahare
şi hârtie de burie
3
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii.
Aveţi grijă, deoarece în urma supraînlzirii se pot produce
incendii.
Recipiente din paie şi
lemn
3
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste
materiale, deoarece prin supraînlzire se pot produce
incendii.
rtie recicla
şi ziare
7
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric
pot produce incendii.
5. OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 14
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de gsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun,
plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de înlzire. Aveţi gri, deoarece în
urma supraînlzirii se pot produce incendii.
rime Pentru o coacere unifor, toate buţile trebuie aibă aceei rime.
Temperatura
alimentelor
Temperatura inia a alimentelor afectează timpul de tire necesar. Tăiaţi
alimentele cu umplutu-de exemplu gogoele-pentru a elimina ldura sau
aburii.
Aranjare ezaţi partea mai groa a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu pulpa
de pasăre).
Capac Folosi folie adezi cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coa, pielă sau membra trebuie iate în mai multe locuri
înaintea tirii sau înlzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate
exploda. (Astfel de alimente sunt: carto, pte, pui, rni.)
IMPORTANT! Ole nu trebuie înlzite sau erte folosind microundele,
deoarece pot exploda şi după ce procesul de tire a luat sit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o tire unifor este eseia agitarea, întoarcerea şi rearanjarea
alimentului în timpul tirii. Întotdeauna agiti şi rearanjaţi alimentele din exterior
tre centru.
Perioada de
repaus
Du gătire este important să saţi alimentul câtva timp, astfel ldura se va
dispersa în mod egal.
Protejare Zonele predispuse supraînlzirii (-de exemplu picioarele şi aripile puilor-) pot
acoperite cu buţi mici de folie ce reectă microundele.
15
ROMÂNĂ
5.3 Gătirea folosind cuptorul
cu microunde
5.2 Sfaturi privind gătirea
folosind cuptorul cu
microunde
Cuptorul are 6 niveluri de putere.
Seri
putere
Mod de utilizare sugerat
900 W/
PUTERE MARE
Utilizat pentru tire rapi sau reînlzire (ex. supă, caserole, conserve, uturi
calde, legume, peste, etc).
630 W Regim folosit pentru tire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense cum ar
articulii prăjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai
sensibile cum ar sosurile de bnză şi pandişpan. La această setare cu valori reduse
sosul nu va clocoti şi alimentele vor gătite uniform fără se prăjeas în rţile
laterale.
450 W În cazul ncărurilor dense, care necesi o perioadă de gătire mai lungă, (de
exemplu carne de vi), se recoman acest nivel de putere pentru a se asigura
frăgezimea cărnii.
270 W/
DECONGELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigu o decongelare
uniformă a alimentelor. Această setare este ideală şi pentru erberea uşoară a
orezului, a pastelor, a găltelor şi tirea cremei de o.
90 W Pentru decongelarea oa (de exemplu a cremelor pentru pjituri sau a
prăjiturilor).
0 W Pentru regim de teptare/temporizator burie.
W = WATT
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 15
16
www.aeg.com
Cuptorul poate programat pâ la 90 de
minute. Valoarea introdusă pentru timpul
de tire varia între 15 secunde la cinci
minute. Aceasta depinde de durata totală
al timpului de gătit a cum se prezin în
tabel.
Exemplu: Pentru înlzirea supelor pentru
2 minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 630 W.
x1
x2
Perioadă de gătire Unitate de rire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
1. Apăsaţi de două ori butonul de
selectare a NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contraacelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 2.30.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
IMPORTANT!
Dacă nivelul de putere nu este se-
lectat, se va seta automat 900 W/
PUTERE MARE.
Dacă a este deschisă în timpul
procesului de gătire, contorizarea
timpul de tire aşat digital se
întrerupe automat. Contorizarea
timpului de tire este reluată din nou
dacă a s-a închis şi s-a asat butonul
START/QUICK.
Dacă vreţi să aaţi nivelul de putere în
timpul perioadei de gătire, asi
butonul de NIVEL PUTERE o dată.
În timpul gătirii puti creşte sau
micşora timpul de gătire prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATE.
Puteţi să modicaţi nivelul de putere în
timpul perioadei de gătire, asând
butonul de NIVEL PUTERE o dată.
Pentru a anula un program în timpul
tirii, asaţi butonul STOP de două
ori.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 16
17
ROMÂNĂ
IMPORTANT! În cazul în care gătiţi
alimentele cu acelaşi mod de
preparare pe durată mai mare
decât cea normală, puterea
cuptorului va scădea automat
pentru a evita supraîncălzirea.
(Puterea microundelor va fi redusă
ori elementul de încălzire grill va
începe sa funcţioneze intermitent.)
După o pauză de 90 de secunde,
poate fi setată din nou puterea
maximă.
Pentru pauza temporizatorului apăsi
butonul STOP. Pentru a reporni
temporizatorul apăsaţi START/QUICK,
iar pentru a ieşi asaţi din nou STOP.
Regim de gătire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 900 W 20 minute Microunde 630 W
Grill 20 minute Grill - 50 %
Dual Grill Grill - 20 minute Grill - 50 %
5.4 Nivel de putere redus
5.5 Temporizatorul de bucătărie
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
bucătărie la 7 minute.
x7
x1
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE de 7
ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contraacelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 17
18
www.aeg.com
5.6 Adăugaţi 30 de secunde
Butonul START/QUICK permite
activarea urtoarelor două funii.
Start Direct
Puteţi porni direct gătirea la nivelul de
putere 900 W/PUTERE MARE pentru 30 de
secunde, dacă asaţi butonul
START/QUICK.
rirea timpului de gătire
Puteţi mări timpul de tire cu perioade de
30 de secunde, da butonul este asat în
timp ce cuptorul funcţionează.
Deasemenea puteti acţiona funcţia
+30 secunde si pe timpul lucrului în
modul grill. Nu puteţi folosi aceas
funcţie împreu cu funcţiile gătire
automată sau decongelare automată.
5.7 Plus & minus
Funcţiile PLUS şi MINUS permit
creşterea sau micşorarea perioadei de
gătire când folosiţi programele
automate.
Dacă preferaţi cartoi erţi dar tari,
folosiţi MINUS .
La fel, dacă preferaţi cartoi erţi dar
moi, folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a ti 0,3 kg de carto
ei.
x2
x1
1. Selecti meniul dorit prin asarea de
două ori a butonului TIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE când apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE o dată
pentru a selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul START/QUICK.
5. Verici aşajul.
x1
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 18
19
ROMÂNĂ
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsi
butonul NIVEL PUTERE de 3 ori.
Dacă selecti PLUS, pe aşaj va
apărea .
Dacă selecti MINUS, pe aşaj va
apărea .
5.8 Gătire grill & dual grill
Acest cuptor cu microunde are do
moduri de gătire grill:
Doar grill
Dual Grill (grill combinat cu microunde)
IMPORTANT! Pentru modul grill
este recomandat utilizarea gtarelor
înalt si scund.
La prima utilizare a modului grill s-ar
putea sa simţiţi miros de fum sau de
ars, acesta este un lucru normal si nu
indică o defecţiune a cuptorului.
Pentru a evita acest lucru la prima
utilizare în modul grill, lasati sa
funcţioneze în acest mod fără
alimente timp de 20 de minute.
Gatire doar grill
Exemplu: Pentru a prăji inea 4 minute.
x1
x1
1. Se apasă butonul GRILL o da.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 4.00.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 19
20
www.aeg.com
Gătirea în modul dual grill
Acest mod foloseşte o combinie dintre
modul Grill si puterea microundelor.
Nivelul puterii microundelor este presetat
la valoarea de 270 W.
x3
x1
1. Apăsaţi butonul GRILL de trei ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea
cursorului TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contraacelor
ceasornicului pînă când este afisată
valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/QUICK.
4. Verificaţi afişajul.
5.9 Gătire multisecvenţială
O secveă de 3 etape (maxim) poate 
programată folosind combinii ale micro,
grill or dual grill.
Exemplu: Pentru a găti:
Etapa 1: 2 minute 30 secunde 630 W
Etapa 2: doar 5 minute în modul grill
x2
1. Apăsaţi butonul de NIVEL PUTERE de
doua ori.
Exemplu: Pentru a prepara frirui la grill
timp de 7 minute în modul DUAL GRILL
(450 W).
Buton Seri putere
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
1_AEG_Romanian_MG_AF14_Layout 1 09/04/2015 12:47 Page 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160

AEG MCD2664E-M Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre