Sencor SEC 333T Používateľská príručka

Značka
Sencor
Model
SEC 333T
Typ
Používateľská príručka
HASZNÁLATI
UTASÍTÁS
SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T
ASZTALI SZÁMOLÓGÉP
KETTŐS TÁPELLÁTÁS-RENDSZER
NAGY SZÁMJEGYEK
ADÓSZÁMOLÓ KALKULÁTOR
1. GOMBMŰVELETEK:
ON
CCE
: Tápellátás bekapcsolása/Törlés/Hiba
: Mindent törölni
: Gyökvonás
: Jobbra csúsztatás gomb (Jobbra csúsztatja a megjelenített
értéket az utolsó jobboldali számjegy törlésével).
: „0“számjegyduplahozzáadása(megnyomásnálkettő„0“
megjelenítése) (Csak SEC 333 T)
: Százalékgomb
: Adómérték-beállítás gomb
: Áfa hozzáadása gomb; az adómérték elmentése a [SET] és
[TAX+] gombok megnyomása esetén
: Áfalevonásagomb;azadómértékelőhívásaa[SET]és[TAX-]
gombok megnyomása esetén
2. A KAPCSOLÓK FUNKCIÓI:
1. Nyomja meg a
ON
CCE
vagy gombot a betáplált értékek törléséhez.
2. A
ON
CCE
megnyomásávaltörlődikaz„ERROR(Hiba)“,deakijelzőn
megjelenített érték továbbra is érvényes lehet.
3. ELEMCSERE:
•Ezazeszközkettőstápellátás-rendszertalkalmaz.
1 Szoláris energiát
21dbAG-13vagy1dbCR2032elemet
vagymegfelelőtípusúgombelemet
•Hahomályosakijelzőnamegjelenítés,akkorazelemcsaknemlemerült.
A megjelenítés felújításához használja a szoláris panelt vagy cserélje ki
az elemet.
(1) Lazítsa ki a csavart a hátlapon és óvatosan vegye le a hátsó
fedőlapot.
(2) Csavarhúzóval vagy más eszközzel óvatosan emelje ki az elemet.
(Megjegyzés: Az elemet a nyíl irányában kell kiemelni).
*Ügyeljen,hogynesérüljenekmegazérintkezők.
kiemelés
(1. ábra)
(3) Helyezze az új elemet ellentétes irányban
(Megjegyzés: a polaritás felfelé irányul).
(4) Helyezzevisszaafedőlapotéshúzzabeacsavart(óvatosan,ne
húzzabetúlerősen).
(5) Automatikuskikapcsolás:Körülbelül8percután,hanincshasználva
az eszköz.
Példa Aktivitás Ábrázolás
0.
100+50-30
100 50 30
120.
12 . 34
34 . 56
56 .78
78. 90
12.34
46.9
-9.88
69.02
1234567890x
66666=
1234567890
6666
ON/C.CE
AC
ERROR(E)
82.3037029547
82.3037029547
0.
• 10%1500-ból
(1500+5%=)
(1500-5%=)
• •A20hány%-aaz
500-nak?
15 10
15 5
15 5
20 5
150.
1’575.
1’425.
4.(%)
368+97+97=
839-47-47-47=
5
-4
=
22.5
3
=
368 97
839 47
5
22.5
562.
698.
0.0016
11’390.625
123478+5
123456
78
5
123’456.
1’234.
123’478.
123’483.
456+378
456 478
378
0.
834.
5%(adó)mérték
beállítása
5
0.
TAX%5.
TAX%5.
Mérték
ellenőrzése
TAX%5.
1000értékű
terméket milyen
összegért kell
eladni,hogyazár
tartalmazzaaz5%
adómértéket is.
1000
0
TAX+ 1050
TAX 50
1000értékű
terméket milyen
áron kell eladni
az5%adómérték
kizárásához
1000
TAX-952.3809
TAX 47.61904
*Ezahasználatiutasításcsaktájékoztatójellegű,avalódihasználataz
aktuálisterméktőlfügg.
Ezaterméken,annaktartozékainvagycsomagolásánláthatószimbólum
aztjelzi,hogyakészülékmegfelelazalacsonyfeszültségenüzemelo
berendezések és az elektromágneses kompatibilitás tekintetében szabott
európai követelményeknek.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltavolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgy jtési
rendszereiben)
Ezaszimbólumakészülékenvagyacsomagolásánaztjelzi,hogya
terméketnekezeljeháztartásihulladékként.Kérjük,hogyazelektromos
es elektronikai hulladék gy jtésére kijelölt gy jtohelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelozni a
környezetésazemberiegészségkárosodását,melybekövetkezhetne,ha
nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti eroforrások megorzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén
azilletékesekhez,ahelyihulladékgyjtoszolgáltatóhozvagyahhozaz
üzlethez,aholaterméketmegvásárolta.
Gyártó:FastČR,a.s.,Černokostelecká1621,CZ25101Říčany
/