Stanley LD200 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

68
77-132 / 77-133
Obsah
• Bezpečnosť
• Prehľad produktu
• Prehľad funkcií
Klávesnica a ikony na displeji LCD
Vloženia a vybratie batérie
• Nastavenie
• Prevádzka
• Špecifikácie
Bezpečnosť
(Tento produkt neobsahuje laser. Avšak pri práci s
laserovými prístrojmi dodržiavajte bezpečnostné pokyny
pre príslušný prístroj.)
UPOZORNENIE:
Pred použitím tohto produktu si dôkladne
prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na
používanie produktu. Osoba zodpovedná za
prístroj musí zaručiť, aby všetci používatelia
chápali a dodržiavali tieto pokyny.
POZOR:
Počas prevádzky laserového prístroja
dávajte pozor, aby ste nevystavili svoje
oči vyžarovanému laserovému lúču (zdroj
červeného svetla). Dlhodobé vystavenie
účinkom laserového lúča môže byť
nebezpečné pre oči.
Všetky časti návodu si uschovajte na použitie v
budúcnosti.
Prehľad produktu
Obrázok – predné a zadné pohľady na laserový
detektor
1. Bublinová libela
2. Okienko na snímanie lasera
3. Predná základná línia
4. Predný displej LCD
5. Klávesnica
6. Reproduktor
7. 1/4” závitový montážny držiak
8. Zadný displej LCD
9. Zarovnávací otvor
10. Zadná základná línia
11. Priestor pre batérie
Obrázok B – detektor so svorkou
12. Laserový detektor
13. Svorka
Obrázok C – umiestnenie batérií
14. Kryt priestoru pre batérie
15. 2 batérie veľkosti AAA
Obrázok D – pripojenie detektora k svorke
16. Upevňovacia skrutka
17. Zarovnávací kolík
Obrázok E – použitie s tyčou
18. Meracia tyč
19. Okraj základnej línie
20. Umiestnenie označenia základnej línie (vľavo aj
vpravo)
21. Svorka
LD200 / RLD400
SK
Dvojni LCD linijski detektor / dvojni LCD rotacijski laserski detektor
LD200 RLD400
Používa sa s líniovými laserovými prístrojmi s možnosťou impulzného
režimu
X
Používa sa s rotačnými laserovými prístrojmi X
Prehľad funkcií
69
77-132 / 77-133
Energia batérie – svieti
Približná výdrž batérie podľa zobrazenia
Energia batérie – bliká
Je potrebné vymeniť batérie
Klávesnica
Klávesnica a ikony na
displeji LCD
(pozrite si obrázok
B
)
Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
Tlačidlo zapnutia/vypnutia podsvietenia
Tlačidlo nízkej/vysokej presnosti
Tlačidlo hlasitosti reproduktora
Ikony na displeji LCD
Zistený laser – základná línia je vyššie než
laserový lúč. Posuňte detektor v zobrazenom
smere (nadol).
Zistený laser – základná línia je nižšie než
laserový lúč. Posuňte detektor v zobrazenom
smere (nahor).
Zistený laser – základná línia je zarovno s
laserovým lúčom.
Hlasitosť bzučiaka – hlasná/jemná/stlmiť
Nastavenie s nízkou presnosťou
Nastavenie s vysokou presnosťou
VYP-
NÚŤ
Vloženia a vybratie batérie
(pozrite si obrázok
C
s informáciami o umiestnení
batérií)
Detektor
Otvorte priestor pre batérie vyklopením jeho krytu
do otvorenej polohy.
Vložte/vyberte batérie. Pri vkladaní batérií do
laserovej jednotky dbajte na ich správnu orientáciu.
Bezpečne zatvorte a zacvaknite kryt priestoru pre
batérie.
UPOZORNENIE:
Dbajte pozorne na označenia (+) a (-) na
držiaku batérií, aby ste správne vložili batérie.
Batérie musia mať rovnaký typ a rovnakú
kapacitu. Nepoužívajte kombináciu batérií s
rôznymi úrovňami zostávajúcej kapacity.
Nastavenie
(Detektor možno používať v ruke alebo s voliteľnou
svorkou na pripevnenie detektora k meracej tyči, žrdi
alebo podobnému objektu.)
Montáž svorky na detektor (pozrite si obrázok
D
) :
Zaveďte svorku smerom k detektoru použitím
zarovnávacieho otvoru.
Dotiahnite upevňovaciu skrutku.
Montáž svorky na meraciu tyč, žrď alebo podobný objekt
(pozrite si obrázok
E
) :
Uvoľnite doťahovací gombík.
Umiestnite na meraciu tyč, žrď alebo podobný
objekt.
Dotiahnutím gombíka pripevnite svorku.
Pri hľadaní referenčnej úrovne uvoľnite svorku, aby
sa dala nastaviť poloha smerom nahor/nadol.
Keď nájdete referenčnú úroveň, znova dotiahnite
gombík na bezpečné pripevnenie.
70
77-132 / 77-133
Prevádzka
(Informácie o signalizáciách počas prevádzky nájdete v
časti Popis klávesnice a displeja LCD.)
Napájanie
• Stlačením tlačidla
zapnite detektor.
Keď je zapnuté napájanie, celý displej LCD nakrátko
zobrazí všetky ikony (to umožňuje vykonať kontrolu
správneho fungovania displeja LCD).
Stlačením a podržaním tlačidla
na ≥ 3
sekundy vypnete detektor.
POZNÁMKA:
Ak sa do 10 minút nezistí laserový lúč, detektor sa
automaticky vypne, aby sa šetrila batéria. Ak chcete
znova zapnúť napájanie, stlačte tlačidlo
.
Podsvietenie displeja LCD
Keď je detektor zapnutý, stlačením tlačidla
môžete zapnúť/vypnúť podsvietenie displeja LCD.
POZNÁMKA:
Ak sa po dobu 60 sekúnd nezistí žiadny laserový lúč alebo
ak nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie sa automaticky
vypne.
Presnosť
Keď je zapnuté napájanie, stlačením tlačidla
môžete prepnúť nastavenie VYSOKEJ a NÍZKEJ
presnosti.
Keď je zapnuté napájanie, predvolene je nastavená
VYSOKÁ presnosť.
POZNÁMKA:
Nastavenie NÍZKEJ presnosti vyberte iba vtedy, ak nie
je potrebná VYSOKÁ presnosť a/alebo keď sa nedá
získať stabilná referenčná úroveň z dôvodu miernych
vibrácií na pracovisku alebo v jeho blízkosti.
Ak je meraný bod vo väčšej vzdialenosti, nastavenie
NÍZKEJ presnosti môže byť potrebné z dôvodu
tepelných vĺn alebo miernych vibrácií, ktoré môžu rušiť
dosiahnutie stabilnej referenčnej úrovne.
Hlasitosť reproduktora
Keď je zapnuté napájanie, stlačením tlačidla
môžete prepínať nastavenia hlasitosti (HLASNÁ/
JEMNÁ/STLMIŤ).
Keď je zapnuté napájanie, predvolene je nastavená
HLASNÁ hlasitosť.
Detekcia referenčnej úrovne
Zapnite detektor a umiestnite ho do všeobecnej
oblasti, kam sa premieta laserový lúč, pre ktorý sa
nastavuje referenčná úroveň.
Pomocou bublinovej libely udržiavajte rovinu
zarovno s detektorom.
Skontrolujte, či okienko na snímanie lasera smeruje
na zdroj laserového lúča.
Presuňte detektor podľa signalizácie na displeji LCD,
aby sa zarovnala základná línia s laserovým lúčom.
Ak je zapnutá hlasitosť reproduktora (HLASNÁ/
JEMNÁ), bude znieť zvukový tón uľahčujúci
nastavenie polohy detektora.
Pípajúci tón signalizuje, že sa zistil laserový lúč.
Rýchlo pípajúci tón signalizuje, že detektor treba
posunúť nadol. Pomalšie pípajúci tón signalizuje, že
detektor treba posunúť nahor. Znova platí, že smer,
v ktorom treba posunúť detektor, sa signalizuje aj
na displeji LCD.
Neprerušovaný tón signalizuje, že laserový lúč je
zarovnaný so základnou líniou na detektore.
POZNÁMKA:
Pri detekcii referenčnej úrovne musí okienko na
snímanie lasera smerovať na laserový zdroj v rozsahu
40° zľava doprava.
Označenie (pozrite si obrázok
E
)
Po zistení referenčnej úrovne môžete označiť polohu
na základnej línii.
POZNÁMKA:
Ak sa ako značkovacie umiestnenie použila horná
časť detektora, dbajte na to, aby ste ako referenciu
pre hodnotu kompenzácie merania použili zadnú časť
detektora (vzdialenosť od horného okraja po základnú
líniu).
71
77-132 / 77-133
Odčítanie hodnôt (pozrite si obrázok
E
)
Po zistení referenčnej úrovne odčítajte polohu
zobrazenú na okraji základnej línie svorky.
POZNÁMKA:
Pri hľadaní referenčnej úrovne použitím meracej
tyče mierne uvoľnite doťahovací gombík, aby sa dal
detektor jednoducho posúvať nahor alebo nadol.
Po nájdení referenčnej úrovne bezpečne dotiahnite
svorku, aby sa zaručilo, že detektor zostane stabilne
fixovaný na tyči.
Špecifikácie
Nivelačná presnosť (vysoká):
Nivelačná presnosť (nízka):
Šírka okienka na snímanie laserového lúča:
Pracovný rozsah:
Presnosť bublinovej libely:
Prevádzková doba:
Automatické vypnutie napájania (ak sa nezistí
žiadny signál):
Zdroj napájania:
Krytie IP:
Rozsah prevádzkových teplôt:
Rozsah skladovacích teplôt:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’/2 mm
20 hod.
10 min.
2 batérie veľkosti AAA (alkalické)
IP66
–10 °C až +50 °C (+14 °F až +122 °F)
–25 °C až +70 °C (–13 °F až +158 °F)
1 / 1

Stanley LD200 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre