Dometic Cooking Boxes Coolfreeze Používateľská príručka

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

CDF11
Compressor Cooler
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Glacière à compression
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Nevera por compresor
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Geleira com compressor
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Kompressor-køleboks
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Kylbox med kompressor
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Компрессорный холодильник
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . 171
Przenośna lodówka
kompresorowa
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Chladiaci box s kompresorom
Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kompresorový chladicí box
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Kompresszorláda
Használati utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
COOLING BOXES
COOLFREEZE
CDF11-O-16s.book Seite 1 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Vysvetlenie symbolov
203
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania chladiaceho zariadenia
ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade
s určeným použitím alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3 Používanie v súlade s určeným účelom použitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4 Obsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5 Technický opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
7 Čistenie a starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
8 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
9 Odstránenie poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
10 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
11 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
1Vysvetlenie symbolov
!
!
STRAHA!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému
poraneniu, ak sa jej nezabráni.
CDF11-O-16s.book Seite 203 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Bezpečnostné pokyny CoolFreeze CDF11
204
A
I
2Bezpečnostné pokyny
!
STRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok
smrť alebo vážne poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’
výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniu.
Ak je napájací kábel tohto chladiaceho zariadenia poškodený, musí sa
vymeniť, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknútznačné nebezpečenstvá.
Nebezpečenstvo požiaru
Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je
zachytený alebo poškodený.
Neumiestňuje žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné
napájacie adaptéry na zadnú stranu zariadenia.
Ohrozenie zdravia
Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené
o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká z toho
vyplývajú.
Deti sa nesmú hrať so zariadením.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladať potraviny do chladiacich
zariadení a tiež ich z nich vyberať.
POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa
jej nezabráni.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.
CDF11-O-16s.book Seite 204 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Bezpečnostné pokyny
205
Nebezpečenstvo výbuchu
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za
následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Ohrozenie zdravia
Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám
potravín alebo liekov, ktoré chcete chladit’.
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
Otvorenie chladiaceho zariadenia na dlhšiu dobu môže spôsobiť
výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
Pravidelne čisťte povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami
a prístupnými systémami na odvádzanie kondenzátu.
Surové mäso a ryby uskladnite v zariadení vo vhodných nádobách,
aby neprišli do kontaktu s inými potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.
Ak je zariadenie dlhšiu dobu prázdne a nepoužíva sa:
Zariadenie vypnite.
–Zariadenie odmrazte.
Zariadenie vyčisťte a vysušte.
Nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili tvorbe plesní.
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie,
ktorý máte k dispozícii.
Vo vozidle pripájajte zariadenie len s pripojovacím káblom pre
jednosmerný prúd na zásuvku jednosmerného prúdu.
Chladiace zariadenie pripájajte iba nasledovne:
pripájacím káblom na jednosmerný prúd palubnej zásuvke
jednosmerného prúdu vo vozidle
alebo pripájacím káblom na striedavý prúd k sieti striedavého
napätia
CDF11-O-16s.book Seite 205 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Bezpečnostné pokyny CoolFreeze CDF11
206
Pripojte chladiace zariadenie s pripájacím káblom na striedavý prúd
k sieti striedavého napätia.
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného
prúdu: Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spotrebiče od
batérie skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
Keď je chladiace zariadenie pripojené na zásuvku jednosmerného
prúdu: Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, keď
vypnete motor. V opačnom prípade sa môže vybit’ batéria.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo
rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
Toto chladiace zariadenie obsahuje v izolácii horľavý cyklopentan.
Plyny v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálnu metódu na
likvidáciu. Chladiace zariadenie na konci životnosti odovzdajte
k riadnej likvidácii.
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom
zariadenia.
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Ubezpečte sa, že po celú dobu je na všetkých štyroch stranách
chladiaceho zariadenia minimálne 50 mm voľného priestoru
na vetranie. Neblokujte vetrací priestor žiadnymi predmetmi, ktoré by
mohli prekážať prúdeniu vzduchu k chladiacim súčiastkam.
Neumiestňujte chladiace zariadenie do uzavretých priehradiek alebo
priestorov bez prúdenia alebo s minimálnym prúdením vzduchu.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
CDF11-O-16s.book Seite 206 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Používanie v súlade s určeným účelom použitia
207
3 Používanie v súlade s určeným účelom
použitia
Chladiaci prístroj CDF11 (č. výrobku 9600000599) je vhodný na chladenie
amrazenie potravín.
Prístroj je dimenzovaný na prevádzku pripojením do 12/24 Vg palubnej zásuvky
automobilu (autozapaľovač) alebo obytného automobilu.
Prístroj je vhodný aj na účely táborenia. Prístroj sa nesmie vystavovať dažďu.
Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na uskladnenie
predmrazených potravín, uskladnenie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
Jedno-, dvoj-, a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých
potravín.
I
!
4 Obsah dodávky
Chladiaci prístroj
Prípojný kábel pre 12/24 Vg prípojku
•Pás cez rameno
POZNÁMKA
Pre prevádzku zariadenia v sieti s 220 – 240 V striedavým prúdom
odporúčame použiť sieťový usmerňovač (Príslušenstvo).
UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám
potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.
CDF11-O-16s.book Seite 207 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Technický opis CoolFreeze CDF11
208
5 Technický opis
Chladiaci box môže schladiť potraviny, udržiavať ich v chlade alebo ich hlboko
zmraziť. Chladenie sa uskutočňuje prostredníctvom bezúdržbového chladiaceho
okruhu s kompresorom.
Chladiaci box je vhodný na mobilné použitie.
Pri použití vo vozidle sa môže chladiaci prístroj zaistiť bezpečnostným pásom.
Dvojstupňová ochrana batérie, ktorá je zabudovaná do zariadenia, chráni batériu
vášho vozidla pred úplným vybitím (pozri kap. „Používanie kontrolného snímača
stavu batérie“ na strane 212).
Ak sa vyskytne chyba internej elektroniky, môže sa chladenie udržiavať núdzovým
spínačom.
5.1 Opis zariadenia
Položka na obr. 1, strane 3
Pol. Označenie
1 Ovládací panel
2 Držiak nápojov
3 Vedenie bezpečnostného pásu
4 Vnútorné LED osvetlenie
5 Chladiaca priehradka
6 Mraziaca priehradka
7 Zaistenie
8 Protišmyková podložka
9 Držadlá
10 s cez rameno
11 Pripájacia zásuvka
12 Núdzový spínač
CDF11-O-16s.book Seite 208 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Technický opis
209
5.2 Ovládacie a indikačné prvky
Ovládací panel (obr. 2, strane 3)
Pol. Označenie Vysvetlenie
1 Tlačidlo zap./vyp. Zapne a vypne chladiaci box, keď sa tlačidlo podrží
stlačené jednu až dve sekundy
2 POWER Prevádzková indikácia
LED svieti zeleno Kompresor je zapnutý;
nastavená teplota ešte nie je
dosiahnutá
LED svieti oranžovo Nastavená teplota je
dosiahnutá
LED bliká oranžovo Napätie je príliš nízke
3 ERROR LED bliká červeno: Zapnutý prístroj nie je
pripravený na prevádzku
4 SET Zvolí režim zadávania
Nastavenie teploty
Nastavenie jednotky teploty (°Celzia alebo °Fahren-
heita)
Nastavenie snímača stavu batérie
5 Displej Zobrazuje teplotu v chladiacej priehradke
Prvé tri miesta štvormiestneho displeja zobrazujú teplotu,
štvrté miesto jednotku teploty (°C alebo °F).
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí hlásenie chyby
„Err1“ alebo „Err2“.
6 + Jedno stlačenie zvýši zvolenú hodnotu zadania
7 Jedno stlačenie zníži zvolenú hodnotu zadania
CDF11-O-16s.book Seite 209 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Obsluha CoolFreeze CDF11
210
6Obsluha
Prístroj je vybavený vnútorným LED osvetlením, ktoré zostane zapnuté, keď je
prítomné napätie. Spotreba energie tohto vnútorného LED osvetlenia je mimoriadne
nízka a zanedbateľná v porovnaní s celkovou spotrebou energie prístroja.
6.1 Pred prvým použitím
I
6.2 Tipy na úsporu energie
Vyberte dobre vetrané miesto chránené pred priamym slnečným žiarením.
Teplé jedlá nechajte pred vložením do prístroja najprv vychladnúť.
Chladiaci prístroj neotvárajte častejšie, ako je to potrebné.
Veko nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné.
Odmrazte chladiaci box hneď, ako sa vytvorí vrstva námrazy.
Zabránite tak nepotrebne nízkej vnútornej teplote.
6.3 Zaistenie chladiaceho boxu
Zatvorte veko.
Zatlačte zaistenie (obr. 1 7, strane 3) nadol tak, aby zapadlo.
6.4 Zaistenie chladiaceho boxu vo vozidle
Otvorte veko chladiaceho boxu.
Vložte bezpečnostný pás do vedenia (obr. 1 3, strane 3) chladiaceho boxu.
Zatvorte veko.
Zacvaknite bezpečnostný pás a utiahnite ho.
POZNÁMKA
Pred uvedením nového chladiaceho prístroja do prevádzky by ste ho
z hygienických dôvodov mali vyčistiť zvonku a zvnútra vlhkou handrič-
kou (pozri kap. „Čistenie a starostlivosť“ na strane 215).
CDF11-O-16s.book Seite 210 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Obsluha
211
6.5 Zapnutie chladiaceho boxu
A
Chladiaci box možno prevádzkovať s jednosmerným napätím 12 V alebo 24 V.
Kvôli bezpečnosti je chladiaci box vybavený elektronickou ochranou proti
prepólovaniu, ktorá chráni chladiaci box pred prepólovaním pri pripojení batérie
a pred skratom.
Postavte chladiaci box na pevný podklad.
Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté a aby sa teplo mohlo dobre
odvádzať.
Zapojte pripájací kábel na jednosmerný prúd do zdierky pre jednosmerné
napätie na chladiacom boxe.
Pripojte pripájací kábel do zásuvky s jednosmerným prúdom.
I
Stlačte tlačidlo zap. (obr. 2 1, strane 3) na tri sekundy.
LED „POWER“ (obr. 2 2, strane 3) svieti zeleno.
Keď chladiaci box dosiahol uloženú teplotu, LED svieti oranžovým svetlom.
Displej (obr. 2 5, strane 3) sa zapne a zobrazí aktuálnu teplotu chladenia.
Chladiaci box sa spustí s chladením vnútorného priestoru.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, mohlo
dostatočne odvádzať. Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli
zakryté. Zabezpečte, aby bol prístroj v dostatočnej vzdialenosti od
stien alebo predmetov, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.
Dbajte na to, aby sa v chladiacom boxe nachádzali len predmety,
príp. tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.
Pred nabíjaním batérie rýchlonabíjacím prístrojom odpojte chladiaci
box a iné spotrebiče od batérie. Nadmerné napätie môže poškodiť
elektroniku prístrojov.
Pre ochranu zariadenia je zástrčka dodaného pripájacieho kábla na
jednosmerný prúd vybavená poistkou. Zástrčku na jednosmerný
prúd istenú poistkou neodstraňujte. Používajte výlučne dodaný pri-
pájací kábel na jednosmerný prúd.
POZNÁMKA
V normálnej prevádzke sa musí núdzový spínač (obr. 1 12, strane 3)
nachádzať v polohe „Normal“.
CDF11-O-16s.book Seite 211 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Obsluha CoolFreeze CDF11
212
6.6 Nastavenie teploty
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 2 4, strane 3) jedenkrát.
Nastavte tlačidlami „+“ (obr. 2 6, strane 3), príp. „–“ (obr. 2 7, strane 3)
teplotu chladenia.
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd požadovanú teplotu chladenia. Displej
niekoľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
6.7 Výber jednotky teploty
Vyberte zobrazovanie teploty medzi °Celzia a °Fahrenheita. Postupujte takto:
Zapnite chladiaci box.
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 2 4, strane 3) dvakrát.
Nastavte tlačidlami „+“ (obr. 2 6, strane 3), príp. „–“ (obr. 2 7, strane 3),
jednotku teploty°Celzia alebo °Fahrenheita.
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd nastavenú jednotku teploty. Displej
niekoľkokrát zabliká, kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
6.8 Používanie kontrolného snímača stavu batérie
A
Prístroj je vybavený viacstupňovým kontrolným snímačom stavu batérie, ktorý chráni
vašu batériu vozidla pred hlbokým vybitím pri pripojení na 12/24 V palubnú sieť.
Ak sa chladiaci box používa pri vypnutom zapaľovaní vozidla, box sa samočinne
vypne hneď, ako napájacie napätie klesne pod nastavenú hodnotu. Chladiaci box sa
znova zapne hneď, ako sa nabitím batérie dosiahne znovuzapínacie napätie.
I
V režime „HIGH“ reaguje kontrolný snímač stavu batérie rýchlejšie ako v stupňoch
„LOW“ a „MED“ (pozri nasledovnú tabuľku).
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Batéria pri vypnutí kontrolným snímačom stavu batérie už nemá svoju
plnú kapacitu nabitia, vyvarujte sa viacnásobného spúšťania alebo
prevádzky spotrebičov prúdu bez dlhších nabíjacích fáz. Postarajte sa,
aby sa batéria opäť nabila.
POZNÁMKA
Keď sa prístroj vypne kvôli príliš nízkemu napätiu, displej (obr. 2 5,
strane 3) sa vypne a LED „Power“ (obr. 2 2, strane 3) bliká oranžovým
svetlom.
CDF11-O-16s.book Seite 212 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Obsluha
213
Keď chcete zmeniť režim snímača stavu batérie, postupujte nasledovne:
Zapnite chladiaci box.
Stlačte tlačidlo „SET“ (obr. 2 4, strane 3) trikrát.
Nastavte tlačidlami „+“ (obr. 2 6, strane 3), príp. „–“ (obr. 2 7, strane 3),
režim pre snímač stavu batérie.
Displej zobrazí na niekoľko sekúnd nastavený režim. Displej niekoľkokrát zabliká,
kým sa vráti zobrazenie aktuálnej teploty.
I
6.9 Použitie núdzového spínača
Zariadenie je vybavené núdzovým spínačom. Vďaka nemu sa môže udržiavať
chladenie, keď sa vyskytne porucha internej elektroniky.
I
V prípade výpadku internej elektroniky: Nastavte núdzový spínač do polohy
„Emergency“.
Režim s kontrolným snímaním stavu batérie LOW MED HIGH
Vypínacie napätie 12 V
10,1 V 11,4 V 11,8 V
Znovuzapínacie napätie 12 V
11,1 V 12,2 V 12,6 V
Vypínacie napätie 24 V
21,5 V 24,1 V 24,6 V
Znovuzapínacie napätie 24 V
23,0 V 25,3 V 26,2 V
POZNÁMKA
Keď sa chladiaci box napája štartovacou batériou, zvoľte režim
kontrolného snímania stavu batérie „HIGH“. Keď je chladiaci box
pripojený k napájacej batérii, stačí režim kontrolného snímania stavu
batérie „LOW“.
Keď chcete chladiaci box prevádzkovať prostredníctvom siete
striedavého napätia, nastavte kontrolný snímač stavu batérie na „LOW“.
POZNÁMKA
V normálnej prevádzke sa musí núdzový spínač (obr. 1 12, strane 3)
nachádzať v polohe „Normal“.
CDF11-O-16s.book Seite 213 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Obsluha CoolFreeze CDF11
214
6.10 Vypnutie chladiaceho boxu
Vyprázdnite chladiaci box.
Vypnite chladiaci box: Stlačte tlačidlo zap./vyp. (obr. 2 1, strane 3) na tri
sekundy.
Vytiahnite prívodný kábel.
Ak chladiaci box dlhší čas nebudete používať:
Nechajte veko pootvorené. Zabránite tak tvorbe zápachu.
6.11 Odmrazenie chladiaceho boxu
Vlhký vzduch sa môže zrážať na odparovači alebo vnútri chladiaceho boxu ako srieň,
čím sa znižuje chladiaci výkon.
Prístroj včas odmrazte.
A
Pri odmrazovaní chladiaceho boxu postupujte nasledovne:
Chladené potraviny vyberte.
V prípade potreby ich uskladnite v inom chladiacom prístroji, aby zostali
schladené.
Prístroj vypnite.
Nechajte veko otvorené.
Rozmrazenú vodu poutierajte.
6.12 Výmena konektorovej poistky (12/24 V)
Stiahnite kompenzačnú objímku (obr. 3 4, strane 4) z konektora.
Vyskrutkujte skrutku (obr. 3 5, strane 4) z hornej polovice krytu (obr. 3 6,
strane 4).
Opatrne vyberte hornú polovicu krytu z dolnej (obr. 3 1, strane 4).
Vyberte von kontaktný svorník (obr. 3 3, strane 4).
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!
Na odstránenie vrstvy námrazy alebo uvoľnenie primrazených
predmetov nepoužívajte tvrdé alebo špicaté nástroje.
CDF11-O-16s.book Seite 214 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Čistenie a starostlivosť
215
Vymeňte chybnú poistku (obr. 3 2, strane 4) za novú s rovnakou hodnotou
(T8A 32V).
Zložte konektor naspäť v opačnom poradí.
7 Čistenie a starostlivosť
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez prachu
a nečistôt, aby sa teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať a aby sa prístroj
nepoškodil.
8Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na
pobočku vo vašej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo na vášho
špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť
nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo
tieto by mohli chladiace zariadenie poškodit’.
CDF11-O-16s.book Seite 215 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
Odstránenie poruchy CoolFreeze CDF11
216
9Odstránenie poruchy
10 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom
recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o
príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Prístroj nefunguje, LED
„POWER“ nesvieti.
Na konektore
s jednosmerným prú-
dom vo vozidle nie je
žiadne napätie.
Vo väčšine vozidiel sa musí zapnúť
zapaľovanie, aby mala zásuvka
s jednosmerným prúdom napätie.
Prístroj nechladí (konektor
je zasunutý, LED „POWER“
svieti).
Kompresor je chybný. Opravy smie vykonávať len
autorizovaný zákaznícky servis.
Prístroj nechladí (konektor
je zasunutý, LED „POWER“
bliká oranžovo, displej je
prázdny).
Napätie batérie nie je
dostatočné.
Skontrolujte batériu a v prípade
potreby ju nabite.
Skontrolujte káble a spojenia
Pri prevádzke v zásuvke na
jednosmerný prúd.
Zapaľovanie je zapnuté
a chladiaci box nefunguje.
Objímka konektora
s jednosmerným prú-
dom je znečistená. To
má za následok zlý
elektrický kontakt.
Keď sa konektor chladiaceho boxu
v zásuvke s jednosmerným prúdom
veľmi zohreje, musí sa buď vyčistiť
objímka zásuvky s jednosmerným prú-
dom alebo konektor pravdepodobne
nie je správne zostavený.
Poistka zásuvky
s jednosmerným prú-
dom je prepálená.
Vymeňte poistku konektora
s jednosmerným prúdom za rovno-
cennú poistku.
Poistka vozidla je pre-
pálená.
Vymeňte poistku zásuvky
s jednosmerným prúdom vo vozidle.
Dodržiavajte návod na použitie vášho
vozidla.
LED „ERROR“ bliká a na
displeji je zobrazené
„ERR1“ alebo „ERR2“.
Prístroj je chybný. Opravy smie vykonávať len
autorizovaný zákaznícky servis.
CDF11-O-16s.book Seite 216 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
SK
CoolFreeze CDF11 Technické údaje
217
11 Technické údaje
I
Chladiaci obvod obsahuje R134a.
Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Hermeticky uzavreté zariadenie
Aktuálne EÚ vyhlásenie o zhode pre vaše zariadenie nájdete na stránke príslušného
výrobku na adrese dometic.com alebo vám ho poskytne priamo výrobca (pozri
zadnú stranu).
CDF11
Č. výrobku: 9600000599
Užitočný obsah: 10,5 l
Pripájacie napätie: 12/24 Vg
Príkon: max. 30 W
Klimatická trieda: N
Chladiaci výkon: +10 °C až –18 °C
Množstvo chladiaceho prostriedku: 28 g
Ekvivalent CO
2
: 0,040 t
Potenciál globálneho otepľovania
(GWP):
1430
Rozmery: 540 x 235 x 358 mm
Hmotnosť 8,2 kg
Rozsah prevádzkovej teploty: 18 °C až 43 °C
Skúška/certifikát:
POZNÁMKA
Od teploty okolia 32 °C (90 °F) sa už nedá dosiahnuť minimálna teplota.
4
CDF11-O-16s.book Seite 217 Montag, 18. Mai 2020 1:42 13
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248

Dometic Cooking Boxes Coolfreeze Používateľská príručka

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre