Dometic MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1024, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524 Návod na používanie

SinePower MSP702, MSP704,
MSP 1012, MSP 1024, MSP 1512,
MSP 1524, MSP 2012, MSP 2024,
MSP 2512, MSP 2524
Status
Power
Lev
el
Loa
d
Level
Input
O
n
Off
Rem
o
DE 10 Sinus Wechselrichter
Bedienungsanleitung
EN 35 Sine wave inverter
Instruction Manual
FR 58 Onduleur sinusoïdal
Notice d’emploi
ES 83 Convertidor de ondas seno
Instrucciones de uso
IT 108 Inverter sinusoidale
Istruzioni per l’uso
NL 132 Sinus ondulator
Gebruiksaanwijzing
DA 154 Sinus ensretter
Betjeningsanvisning
SV 177 Sinus växelriktare
Bruksanvisning
NO 200 Sinus vekselretter
Bruksanvisning
FI 221 Sinus -vaihtosuuntaaja
Käyttöohje
PL 242 Przetwornica sinusoidalna
Instrukcja obsługi
RU 267 Синусоидальный инвертор
Инструкция по эксплуатации
CS 292 Sinusový měnič
Návod k obsluze
SK 315 Sínusový menič napätia
Návod na obsluhu
_MSP702_MSP2524.book Seite 1 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower
315
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu
používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
3 Obsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
4 Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5 Cieľová skupina tohto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
6 Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
7 Technický opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
8 Upevnenie meniča napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
9 Pripojenie meniča napätia na vetrací systém . . . . . . . . . . . . . . . . 325
10 Pripojenie meniča napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
11 Používanie meniča napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
12 Ošetrovanie a čistenie meniča napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
13 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
14 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
15 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
16 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
_MSP702_MSP2524.book Seite 315 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Vysvetlenie symbolov SinePower
316
1 Vysvetlenie symbolov
!
VÝSTRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti alebo
k t’ažkému zraneniu.
A
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže
ovplyvnit’ funkciu zariadenia.
I
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
Konanie: Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobit’. Potrebné ko-
nania budú popísane krok za krokom.
Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.
Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku, v
tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.
2Bezpečnostné pokyny
Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:
Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a podmienky predpísané výrobcom
vozidla a združením automobilového priemyslu!
A
POZOR!
Pred začatím prác na elektrickom zariadení vozidla vždy najprv od-
pojte záporný pól, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo skratu.
Ak má vozidlo prídavnú batériu, aj tu musíte odpojiť záporný pól.
!
VÝSTRAHA!
Nedostatočné spojenia vodičov môžu mať za následok, že na zá-
klade skratu
vznikne požiar z káblov,
aktivuje sa airbag,
poškodia sa riadiace zariadenia,
_MSP702_MSP2524.book Seite 316 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Bezpečnostné pokyny
317
vypadnú elektrické funkcie (smerové svetlá, brzdové svetlo,
klaksón, zapaľovanie, svetlá).
Rešpektujte preto nasledovné upozornenia:
Pri vozidlách s LED spätnými svetlami môže montáž parkovacieho asis-
tenta spôsobovať poruchy.
Pri prácach na nasledovných vedeniach používajte len izolované káblové
koncovky, konektory a ploché dutinky na konektor:
30 (vstup z batérie, kladné napätie, priamo)
15 (zopnuté kladné napätie, za batériou)
31 (spätný vodič od batérie, kostra)
L (smerové svetlá vľavo)
R (smerové svetlá vpravo)
Nepoužívajte svietidlové spojky.
Na spojenie káblov použite krimpovacie kliešte.
Priskrutkujte kábel pri zapojeniach k vodiču 31 (kostra)
spolu s káblovou koncovkou a ozubenou podložkou na ukostrovaciu
skrutku vozidla alebo
spolu s káblovou koncovkou a skrutkou na plech na plech karosérie.
Dbajte na to, aby bol prenos na kostru dostatočný!
Pri odpojení záporného pólu batérie stratia všetky prechodné pamäte kom-
fortnej elektroniky svoje uložené údaje.
V závislosti od vyhotovenia vozidla je potrebné znova nastaviť nasledov-
né údaje:
–Kód rádia
Hodiny vozidla
Spínacie hodiny
Palubný počítač
Poloha sedadiel
Pokyny na nastavenie nájdete v príslušnom návode na používanie.
Pri montáži dodržiavajte nasledovné pokyny:
!
UPOZORNENIE!
Upevnite časti namontované vo vozidle tak, aby sa za žiadnych
okolností (prudké zabrzdenie, dopravná nehoda) neuvoľnili a
nemohli spôsobiť poranenia posádky vozidla.
_MSP702_MSP2524.book Seite 317 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Bezpečnostné pokyny SinePower
318
Upevnite časti systému tak, že ich skryjete pod obloženie, a to
tak, aby sa neuvoľnili alebo nepoškodili iné časti alebo iné ve-
denia a aby sa nepriaznivo neovplyvnili funkcie vozidla (riade-
nie, pedále atď.).
Vždy dodržiavajte bezpečnostné upozornenia výrobcu vozidla.
Niektoré práce (napr. na zadržiavacích systémoch ako airbag
atď.) smie vykonávať len vyškolený odborný personál.
A
POZOR!
Pri vŕtaní dajte pozor, aby mal vrták na výstupe dostatok prie-
storu, aby sa predišlo poškodeniam.
Odstráňte výronky z každého vyvŕtaného otvoru a ošetrite ich
antikoróznym prostriedkom.
Pri práci na elektrických častiach dodržiavajte nasledovné pokyny:
A
POZOR!
Na kontrolu napätia v elektrických vedeniach používajte len di-
ódovú skúšobnú lampu alebo voltmeter.
Skúšobné lampy s osvetľovacím telesom zachytia príliš vyso
prúd, ktorým by sa mohla poškodiť elektronika vozidla.
Pri uložení elektrického pripojenia dávajte pozor,
aby kábel nebol silno stlačený alebo prekrútený,
aby sa neodieral o hrany,
aby bez ochrany neviedol cez ostré prechody.
Zaizolujte všetky spojenia a prípojky.
Zaistite káble proti mechanickému namáhaniu pomocou viaza-
čov káblov alebo izolačnej pásky, napr. existujúce vedenia.
Rešpektujte zvlášť nasledovné upozornenia:
Dodržiavajte platné zákonné predpisy.
Senzory nesmú zakrývať signálne svetlá.
!
VÝSTRAHA!
Počas cúvania sa správajte tak, aby ste neohrozovali iných
účastníkov premávky.
Kritické prekážky sa za určitých okolností na základe fyzikál-
nych reflexných vlastností nerozpoznajú alebo rozpoznajú len
nepresne.
Parkovací asistent by vám mal len pomáhať, t. j. prístroj vás
nezbavuje povinnosti opatrnosti počas cúvania.
_MSP702_MSP2524.book Seite 318 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Obsah dodávky
319
Parkovací asistent môže včas varovať len pri pomalom cúvaní
(posúvacia rýchlosť).
Odstráňte zo senzorov sneh, ľad alebo nečistoty, aby sa pred-
išlo ich nesprávnej funkcii.
Myslite na to, že môžu byť rušené iné rádiové vysielače s rov-
nakou frekvenciou alebo za zvláštnych podmienok sa môže sig-
nál absorbovať/blokovať.
Ak by bola indikácia vzdialenosti nestabilná, preverte situáciu, v
prípade potreby vizuálnou kontrolou.
3 Obsah dodávky
Pol. na
obr. 1,
strane 3
Označenie
1 Menič napätia
2Držiaky
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: 4 držiaky
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
6 držiakov
3 Pripojovací kábel s ochrannou zástrčkou
(pre 230 Vw napájanie)
4 Pripojovací kábel s ochrannou spojkou
(pre 230 Vw výstup)
5 Adaptér odpadového vzduchu
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: vždy jeden adaptér odpadového vzduchu
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
vždy 2 adaptéry odpadového vzduchu
6 Príjem kábla
7 Inbusový kľúč
–Upevňovací materiál
Návod na obsluhu
_MSP702_MSP2524.book Seite 319 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Príslušenstvo SinePower
320
4 Príslušenstvo
Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):
5Cieľová skupina tohto návodu
Kapitola „Pripojenie meniča napätia“ na strane 326 je určená výlučne pre od-
borníkov, ktorí sú oboznámení s príslušnými smernicami VDE.
Všetky ostatné kapitoly sú určené aj pre používateľa prístroja.
6 Používanie v súlade s určením
Menič napätia SinePower slúži na premieňanie jednosmerného napätia
12 V, príp. 24 V na 230 V striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz.
12 V:
SinePower MSP 702, tov. č. MSP700-012
SinePower MSP 1012, tov. č. MSP700-012
SinePower MSP 1512, tov. č. MSP1500-012
SinePower MSP 2012, tov. č. MSP2000-012
SinePower MSP 2512, tov. č. MSP2500-012
24 V:
SinePower MSP 704, tov. č. MSP700-024
SinePower MSP 1024, tov. č. MSP1000-024
SinePower MSP 1524, tov. č. MSP1500-024
SinePower MSP 2024, tov. č. MSP2000-024
SinePower MSP 2524, tov. č. MSP2500-024
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
U vozidiel, u ktorých je kladný pól batérie spojený s rámom, sa me-
nič napätia nesmie používať.
7 Technický opis
Menič napätia môžete prevádzkovať všade tam, kde je
12 Vg pripojenie
(SinePower MSP 702, MSP 1012, MSP 1512, MSP 2012, MSP 2512)
Označenie Č. výrobku
Diaľkové ovládanie MCR-7
Diaľkové ovládanie MCR-9
_MSP702_MSP2524.book Seite 320 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Technický opis
321
24 Vg pripojenie
(SinePower MSP 704, MSP 1024, MSP 1524, MSP 2024, MSP 2524)
k dispozícii. Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii sa prístroj dá
ľahko zabudovať do cestovných automobilov, úžitkových vozidiel alebo do
motorových lodí a plachetníc.
Výstupné napätie zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti (čisté sí-
nusové napätie).
Menič napätia disponuje 230 Vw prioritným obvodom. Ak je k dispozícii ex-
terné 230 Vw napätie, využije sa prednostne. Ak nie je k dispozícii žiadne
externé 230 Vw napätie, využije sa napájanie pripojená batéria.
Dbajte na hodnoty výstupného výkonu a špičkového výstupného výkonu, ako
sú uvedené v „Technické údaje“ na strane 334. Prístroje, ktoré majú vyšší
príkon, sa nesmú pripájať.
I
POZNÁMKA
Pri pripojení prístrojov s elektrickým pohonom (napr. vŕtačka,
chladnička atď.) si uvedomte, že na rozbeh potrebujú často vyšší
výkon, ako je uvedený na typovom štítku.
Menič napätia je vybavený rôznymi ochrannými mechanizmami:
Prepäťová ochrana: Menič napätia sa vypne, keď hodnota napätia pre-
kročí hodnotu vypnutia. Opäť sa zapne, keď napätie klesne na hodnotu
opätovného zapnutia.
Ochrana v prípade podpätia: Menič napätia sa vypne, keď hodnota na-
pätia klesne pod hodnotu vypnutia. Opäť sa zapne, keď napätie stúpne
na hodnotu opätovného zapnutia.
Ochrana v prípade nadmernej teploty: Menič napätia sa vypne, keď
teplota v rámci prístroja alebo teplota na chladiacom telese prekročí hod-
notu vypnutia. Opäť sa zapne, keď teplota klesne na hodnotu opätovného
zapnutia.
I
POZNÁMKA
Jednotlivé hodnoty spínania nájdete v „Technické údaje“ na
strane 334.
Aby sa batéria, ku ktorej je menič napätia pripojený, nevybila príliš rýchlo,
môžete menič napätia prepnúť do režimu úspory energie (Standby).
Menič napätia je možné pomocou priloženého adaptéra odpadového vzdu-
chu pripojiť na vetrací systém. Tým sa teplý odpadový vzduch vyvedie von.
Na upevnenie pripojovacieho kábla na zadnej strane prístroja môžete použiť
uchytenie kábla.
_MSP702_MSP2524.book Seite 321 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Technický opis SinePower
322
Menič napätia sa dá zapnúť a vypnúť pomocou externého spínača (nie je sú-
časťou dodávky).
Ako príslušenstvo ponúka výrobca diaľkové ovládanie na riadenie meniča
napätia.
7.1 Opis zariadenia
Menič napätia je vybavený nasledujúcimi pripojeniami, zobrazeniami a ovlá-
dacími prvkami:
Pol. na
obr. 2,
strane 4
Prvok
1 Hlavný spínač
0 / Off: Prístroj je vypnutý
I / On: Prístroj je zapnutý
II / Remote: Prístroj môžete zapnúť a vypnúť externým spínačom alebo ho
môžete ovládať diaľkovým ovládačom (príslušenstvo).
2 LED „Power Status“ zobrazuje prevádzkový stav
3 LED „Load Level“ zobrazuje odovzdaný rozsah výkonu
4 LED „Input Level“ zobrazuje vstupný rozsah výkonu
5 Závitové otvory pre upevnenie adaptéra odpadového vzduchu
Pol. na
obr. 3,
strane 4
Prvok
1 DIP spínač pre nastavenie režimu úspory energie
2 Poistka
3 230 Vw vstupná zdierka
4 230 Vw výstupná zdierka
5 Svorka uzemnenia
6 Konektor Remote-Port II pre pripojenie diaľkového ovládania (príslušenstvo)
7 Konektor Remote-Port I pre pripojenie externého spínača, ktorým sa prístroj dá
zapnúť a vypnúť
8 DC pripojovacia svorka (kladný pól)
9 DC pripojovacia svorka (záporný pól)
_MSP702_MSP2524.book Seite 322 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Technický opis
323
7.2 Indikátory prevádzkového stavu
LED „Input Level“ (obr. 2 4, strane 4)
LED „Input Level“ zobrazuje rozsah napätia, v ktorom sa nachádza vstupné
napätie.
LED „Load Level“ (obr. 2 3, strane 4)
LED „Load Level“ zobrazuje rozsah výkonu, ktorý poskytuje menič napätia.
Zobrazenie Vstupné napätie
MSP 702, MSP 1012,
MSP 1512, MSP 2012,
MSP 2512
MSP 704, MSP 1024,
MSP 1524, MSP 2024,
MSP 2524
Červená, pomalé blikanie 10,3 – 10,6 V 20,5 – 21,2 V
Červená 10,6 – 11,0 V 21,2 – 21,8 V
Oranžová 11,0 – 12,1 V 21,8 – 24,1 V
Zelená 12,1 – 14,2 V 24,1 – 28,6 V
Oranžová, blikajúca 14,2 – 15,0 V 28,6 – 30,0 V
Červená, blikajúca > 15,0 V > 30,0 V
Zobrazenie Výkon
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
Vyp. 0 – 56 W 0 – 80 W 0 – 120 W
Zelená 56 – 230 W 80 – 330 W 120 – 495 W
Oranžová 230 – 525 W 330 – 750 W 495 – 1125 W
červená 525 – 672 W 750 – 960 W 1125 – 1450 W
Červená, blikajúca > 672 W > 960 W > 1450 W
Zobrazenie Výkon
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
Vypnutie 0 – 160 W 0 – 240 W
Zelená 160 – 660 W 240 – 990 W
Oranžová 660 – 1500 W 990 – 2250 W
Červená 1500 – 1920 W 2250 – 2880 W
Červená, blikajúca > 1920 W > 2880 W
_MSP702_MSP2524.book Seite 323 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Upevnenie meniča napätia SinePower
324
LED „Power Status“ (obr. 2 2, strane 4)
LED „Power Status“ zobrazuje prevádzkový stav meniča napätia.
8 Upevnenie meniča napätia
Menič napätia môžete upevniť priloženými držiakmi.
Pri výbere miesta montáže dodržiavajte nasledovné inštrukcie:
Montáž meniča napätia sa môže vykonať horizontálne alebo vertikálne.
Menič napätia sa musí namontovať na mieste chránenom pred vlhkosťou.
Menič napätia sa nesmie namontovať v blízkosti zápalných materiálov.
Menič napätia sa nesmie namontovať v prašnom prostredí.
Miesto montáže musí byť dobre vetrané. Pri inštalácii v malých uzavre-
tých priestoroch by mala byť zabezpečená ventilácia. Okolo meniča na-
pätia musí byť odstup minimálne 25 cm.
Prívod vzduchu na dolnej strane, príp. vývod vzduchu na zadnej strane
meniča napätia musí zostať voľný.
Pri teplotách okolia vyšších ako 40 °C (napr. v priestoroch motora, kúre-
nia, na priamom slnečnom svetle), môže vlastným zohrievaním meniča
napätia pri zaťažení dôjsť k automatickému vypnutiu.
Montážna plocha musí byť rovná a dostatočne pevná. Musí dokázať
uniesť hmotnosť meniča napätia.
Pri výbere miesta montáže zohľadnite potrebu miesta za prístrojom pre
uchytenie kábla.
I
POZNÁMKA
Pomocou uchytenia kábla môžete pripojovací kábel zaistiť na za-
dnej strane prístroja. Po uložení kábel upevnite káblovými viazačmi
k sponám uchytenia kábla.
Zobrazenie Vstupné napätie
Oranžová, svieti Normálna prevádzka s napájaním z batérie
Oranžová, pomalé blikanie Režim úspory energie
Zelená, svieti Externé napájanie 230 Vw napätím
Červená, rýchle blikanie Vstupné napätie príliš vysoké
Červená, pomalé blikanie Vstupné napätie príliš nízke
Červená, periodické blikanie Tepelné preťaženie
Červená, svieti Príliš vysoké zaťaženie
_MSP702_MSP2524.book Seite 324 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Pripojenie meniča napätia na vetrací systém
325
A
POZOR!
Pred vytvorením otvorov zabezpečte, aby sa nepoškodili elektrické
káble alebo iné časti vozidla vŕtaním, pílením alebo pilovaním.
Horizontálne upevnenie meniča napätia
Pripevnite vždy dva držiaky na ľavé a pravé dolné rebro (obr. 4,
strane 5).
Následne môžete držiaky ľubovoľne posunúť.
Priskrutkujte menič napätia tak, že do otvorov v držiakoch zaskrutkujete
vždy po jednej skrutke.
Uchytenie kábla (obr. 5 1, strane 5) uložte so sponou nad hranou na za-
dnú stranu meniča napätia (obr. 5 2, strane 5).
Uchytenie kábla naskrutkujte vždy s jednou skrutkou cez štyri otvory.
Vertikálne upevnenie meniča napätia
Pripevnite vždy dva držiaky na ľavé a pravé dolné rebro (obr. 4,
strane 5).
Následne môžete držiaky ľubovoľne posunúť.
Uchytenie kábla (obr. 6 1, strane 6) naskrutkujte vždy s jednou skrutkou
cez štyri otvory na stenu.
Nasuňte menič napätia (obr. 6 2, strane 6) na uchytenie kábla tak, aby
hrana na zadnej strane meniča napätia zapadla medzi stenu a sponu
uchytenia kábla.
Priskrutkujte menič napätia tak, že do otvorov v držiakoch zaskrutkujete
vždy po jednej skrutke.
9 Pripojenie meniča napätia na vetrací
systém
Menič napätia môžete pripojiť na vetrací systém. Tým sa teplý odpadový
vzduch z vnútorného priestoru odvedie von.
Umiestnite adaptér odpadového vzduchu (obr. 7 2, strane 6) na prednú
stranu meniča napätia (obr. 7 1, strane 6) nad ventilátorom tak, aby
skrutky zapadli do otvorov.
Adaptér odpadového vzduchu upevnite štyrmi priloženými skrutkami.
Nasuňte hadicové hrdlo (nie je súčasťou dodávky, obr. 7 3, strane 6) na
adaptér odpadového vzduchu.
_MSP702_MSP2524.book Seite 325 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Pripojenie meniča napätia SinePower
326
Nasuňte hadicu (obr. 7 4, strane 6) vetracieho systému na hadicové
hrdlo.
I
POZNÁMKA
Meniče napätia SinePower MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512 a
MSP 2524, sú vybavené dvomi ventilátormi. U týchto prístrojov na-
montujte pred oba ventilátory vždy jeden adaptér odpadového
vzduchu a pripojte vždy jednu hadicu odpadového vzduchu.
10 Pripojenie meniča napätia
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
Pri nesprávnom zapojení meniča napätia hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života používateľa. Prístroj smie zapájať len odborný
personál, ktorý je oboznámený s príslušnými smernicami VDE.
Táto kapitola je určená výlučne pre odborníkov, ktorí sú oboznámení s prí-
slušnými smernicami VDE!
10.1 Pokyny týkajúce sa pripojenia
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
U vozidiel, u ktorých je kladný pól batérie spojený s rámom, sa
menič napätia nesmie používať.
Ak chcete na menič napätia pripojiť viac ako jeden spotrebič a
za tým účelom vytvoriť zásuvkový rozdeľovací obvod, musíte
zabudovať ochranný spínač (FI spínač) a do meniča napätia
vložiť uzemňovací mostík, pozri „Pripojenie viacerých spotrebi-
čov“ na strane 329.
Menič napätia musí byť v prípade inštalácie do vozidiel alebo lodí spojený
s rámom, príp. kostrou.
Pred pripojením uveďte hlavný spínač (obr. 2 1, strane 4) do polohy
„Off“.
Pri budovaní zásuvkového rozdeľovacieho obvodu (výstavba siete) dodr-
žiavajte predpisy smernice VDE 0100.
Používajte výlučne medené káble.
Dĺžky káblov udržiavajte čo možno najkratšie. Káble nesmú byť dlhšie
ako 1,8 m.
_MSP702_MSP2524.book Seite 326 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Pripojenie meniča napätia
327
Po uložení kábel upevnite káblovými viazačmi k sponám uchytenia kábla.
Dodržiavajte požadovaný priemer kábla a káblovú poistku vložte na klad-
né vedenie čo možno najbližšie k batérii (pozri tabuľku).
A
POZOR!
Ak do kladného vedenia nevložíte žiadnu poistku, môžu sa vede-
nia preťiť a môže dôjsť k požiaru.
10.2 Pripojenie meniča napätia na batériu
A
POZOR!
Dbajte na to, aby sa nezamenila polarita. Pri prepólovaní prípojok
batérie vznikne veľké iskrenie a interné poistky sa prepália. Výme-
nu poistiek smie vykonať len odborník.
I
POZNÁMKA
Skrutky na pripojovacích svorkách dotiahnite momentom 12 –
13 Nm. Voľne spojenia môžu viesť k prehriatiam.
Hlavný spínač (obr. 2 1, strane 4) uveďte do polohy „Off“.
Vyskrutkujte štyri upevňovacie skrutky (obr. 8 2, strane 7) zadnej steny
prístroja pomocou priloženého inbusového kľúča.
Odstráňte zadnú stenu (obr. 8 1, strane 7).
Nasuňte plusový kábel cez otvor „POS (+)“ a mínusový kábel cez otvor
„NEG (–)“ do zadnej steny.
Poistnú skrutku (obr. 8 3, strane 7) mierne vyskrutkujte.
Nasuňte káblové očko (obr. 8 5, strane 7) plusového kábla medzi pruž-
nú podložku (obr. 8 4, strane 7) a kladnú svorku (obr. 8 6, strane 7).
Prístroj Požadovaný prierez kábla Káblová poistka
MSP 702 25 mm² 100 A
MSP 704 15 mm² 50 A
MSP 1012 35 mm² 200 A
MSP 1024 25 mm² 100 A
MSP 1512 35 mm² 200 A
MSP 1524 25 mm² 100 A
MSP 2012 70 mm² 250 A
MSP 2024 55 mm² 150 A
MSP 2512 95 mm² 400 A
MSP 2524 70 mm² 200 A
_MSP702_MSP2524.book Seite 327 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Pripojenie meniča napätia SinePower
328
Poistnú skrutku znova dotiahnite.
Nasuňte mínusový kábel obdobne na zápornú svorku (obr. 8 7,
strane 7).
Spojte svorku uzemnenia (obr. 3 5, strane 4) s karosériou vozidla pros-
tredníctvom kábla s prierezom minimálne 16 mm².
Opäť nasaďte zadnú stenu prístroja a upevnite ju pomocou skrutiek.
Uložte plusový kábel od meniča napätia ku kladnému pólu batérie vozidla
a pripojte ho.
Uložte mínusový kábel od meniča napätia k zápornému pólu batérie vo-
zidla a pripojte ho.
10.3 Pripojenie 230 V prívodného vedenia
Zasuňte 230 Vw pripojovací kábel s ochrannou zástrčkou (obr. 1 3,
strane 3) do 230 V
w vstupnej zdierky (obr. 3 3, strane 4).
Pripojte ochrannú zástrčku na 230 V sieť so striedavým prúdom.
10.4 Pripojenie 230 V výstupného vedenia
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
Pred pripojením 230 V
w výstupného vedenia sa uistite, že je menič
napätia vypnutý pomocou hlavného spínača.
Zasuňte 230 V
w pripojovací kábel s ochrannou zástrčkou (obr. 1 4,
strane 3) do 230 V
w výstupnej zdierky (obr. 3 4, strane 4).
_MSP702_MSP2524.book Seite 328 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Pripojenie meniča napätia
329
10.5 Pripojenie viacerých spotrebičov
Prístroj je v stave pri dodaní vybavený galvanickým oddelením. Pre bezpeč-
nú prevádzku viacerých spotrebičov je nevyhnutné, aby bol v zásuvkovom
rozdeľovacom obvode zabudovaný ochranný spínač (FI spínač), pozri prí-
klad schémy zapojenia obr. 0, strane 8.
Legenda príkladu schémy zapojenia:
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
Ak chcete na menič napätia pripojiť viac ako jeden spotrebič a za
tým účelom vytvoriť zásuvkový rozdeľovací obvod, musíte zabudo-
vať ochranný spínač (FI spínač) a do meniča napätia vložiť uzem-
ňovací mostík.
Zabudujte FI spínač do zásuvkového rozdeľovacieho obvodu.
Vloženie uzemňovacieho mostíka
Vyskrutkujte štyri upevňovacie skrutky (obr. 9 2, strane 7) zadnej steny
prístroja pomocou priloženého inbusového kľúča.
Odstráňte zadnú stenu (obr. 9 1, strane 7).
Vyskrutkujte uzemňovaciu skrutku (obr. 9 4, strane 7).
Naskrutkujte skrutku do otvoru vľavo vedľa (obr. 9 3, strane 7).
Opäť nasaďte zadnú stenu prístroja a upevnite ju pomocou skrutiek.
Pol. na
obr. 0,
strane 8
Vysvetlenie
1 230 Vw zdroj napätia
2 Ďalšie prístroje, napr. nabíjačka batérií, chladnička
3 DC zdroj napätia (batéria)
4 Menič napätia
5 Nasadený uzemňovací mostík (stav pri dodaní: nenasadený, znázornené čiar-
kovanie)
6 Ochranný spínač (FI spínač)
7 Zásuvkový rozdeľovací obvod pre spotrebiče
_MSP702_MSP2524.book Seite 329 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Používanie meniča napätia SinePower
330
10.6 Pripojenie externého spínača pre zapnutie a vypnu-
tie
I
POZNÁMKA
Externý spínač sa na menič napätia pripája pomocou pripojovacie-
ho kábla s telefónnym konektorom Western. V pripojovacom kábli
dbajte na obsadenie kolíkov v konektore!
Pripojovací kábel vytvorte podľa nasledujúcej schémy zapojenia:
Externý spínač, napájanie napätím z meniča napätia: obr. a,
strane 9
Riadiaca jednotka s relé alebo tranzistorovým zapojením (TR):
obr. b, strane 9
externý spínač s prívodom napätia z batérie (BAT) vozidla: obr. c,
strane 9
externý spínač s vlastným prívodom napätia (DC POWER), napr. zo
zapaľovania: obr. d, strane 9
Pripojte externý vypínač pomocou pripojovacieho kábla na konektor Re-
mote-Port I (obr. 3 7strane 4).
10.7 Pripojenie diaľkového ovládania (príslušenstvo)
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Zasuňte pripojenie k diaľkovému ovládaniu len do konektora Re-
mote-Port II a nie do konektora Remote-Port I. Nesprávnym pripo-
jením sa prístroj môže poškodiť!
Uistite sa, že diaľkové ovládanie a menič napätia majú rovnakú
hodnotu vstupného napätia!
Pripojte diaľkové ovládanie (príslušenstvo) na konektor Remote-Port II
(obr. 3 6, strane 4).
11 Používanie meniča napätia
Pripojte váš spotrebič na menič napätia.
Zapnutie prístroja
Nastavte hlavný spínač (obr. 2 1, strane 4) do polohy „ON“.
Menič napätia vykoná automatický test.
Počas tohto testu vychádzajú z interného reproduktora tóny a LED blika
v rôznych farbách.
_MSP702_MSP2524.book Seite 330 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Používanie meniča napätia
331
Po dokončení testu sa LED „Input Level“ (obr. 2 4, strane 4) a „Power
Status“ (obr. 2 2, strane 4) rozsvietia zelenou farbou.
Ovládanie externým spínačom alebo diaľkovým ovládaním (príslušen-
stvo)
Alternatívne môžete menič napätia zapnúť a vypnúť pripojeným, externým
spínačom, alebo ho môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania (príslu-
šenstvo).
Nastavte hlavný spínač (obr. 2 1, strane 4) do polohy „Remote“.
Keď je menič napätia zapnutý pomocou externého spínača alebo diaľko-
vého ovládania (príslušenstvo), svieti LED „Power Status“ (obr. 2 2,
strane 4) zelenou farbou.
Pri prevádzke dbajte na nasledujúce upozornenia (pozri aj „Odstraňo-
vanie porúch“ na strane 333)
Menič napätia sa vypne, keď
napätie batérie klesne pod 10,5 V príp. 21 V,
napätie batérie stúpne nad 15,3 V príp. 30,6 V,
sa menič napätia prehreje,
jde k preťaženiu (skrat).
I
POZNÁMKA
Ak budete prevádzkovať preťažený prístroj, môže dôjsť k cyklickým
pokusom o zapnutie. Keď prístroj znovu začnete prevádzkovať
podľa predpisov, menič napätia sa opäť automaticky zapne (reco-
very function). Keď po niekoľkých minútach nenastavíte žiadny
uspokojivý stav, menič napätia vypnite a skontrolujte pripojený
spotrebič.
I
POZNÁMKA
Pri prevádzke meniča napätia dlhší čas a s väčším zaťažením sa
odporúča naštartovať motor, aby sa batéria vozidla znova nabila.
11.1 Nastavenie režimu úspory energie (Standby)
Menič napätia v režime úspory energie nedodáva žiadne napätie a šetrí tým
batériu. Keď pripojený spotrebič vyžaduje výkon, ktorý je čší ako nastave-
ná hodnota výkonu, začne menič napätia znovu pracovať v normálnom reži-
me prevádzky.
_MSP702_MSP2524.book Seite 331 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
Ošetrovanie a čistenie meniča napätia SinePower
332
Spínačmi DIP S1, S2 a S3 (obr. 3 1, strane 4) môžete zapnúť režim úspory
energie a nastaviť hodnotu výkonu.
Polohu spínača pre váš menič napätia nájdete v nasledujúcej tabuľke:
11.2 Prepínanie medzi 50 Hz a 60 Hz
Výstupné napätie môžete pomocou spínača DIP S4 (obr. 3 1, strane 4)
prepínať medzi 50 Hz a 60 Hz.
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
Prestavte spínač DIP S4 len vtedy, keď sa má použiť príslušná
frekvencia pre výstupné napätie.
Spínač DIP S4 (obr. 3 1, strane 4) nastavte podľa nasledujúcej tabuľky:
12 Ošetrovanie a čistenie meniča napätia
A
POZOR!
Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by
mohli poškodiť výrobok.
Výrobok príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
Režim úspory energie až do Spínač DIP
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
S1 S2 S3
Hodnota výkonu
Vypnutie Vypnutie Vypnutie Vypnutie Vypnutie Vypnutie
15 W 20 W 40 W Zapnutie Vypnutie Vypnutie
25 W 40 W 80 W Vypnutie Zapnutie Vypnutie
40 W 55 W 125 W Zapnutie Zapnutie Vypnutie
50 W 75 W 170 W Vypnutie Vypnutie Zapnutie
65 W 95 W 210 W Zapnutie Vypnutie Zapnutie
75 W 115 W 245 W Vypnutie Zapnutie Zapnutie
85 W 135 W 280 W Zapnutie Zapnutie Zapnutie
Frekvencia výstupného napätia Spínač DIP S4
50 Hz Vypnutie
60 Hz Zapnutie
_MSP702_MSP2524.book Seite 332 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
SK
SinePower Odstraňovanie porúch
333
13 Odstraňovanie porúch
!
VÝSTRAHA! Ohrozenie života zasiahnutím elektrickým prú-
dom!
Prístroj neotvárajte. Vystavujete sa nebezpečenstvu zásahu elek-
trickým prúdom!
I
POZNÁMKA
V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa údajov meniča napä-
tia, sa obráťte na výrobcu.
Chýba výstupné napätie
LED „Power Status“ (obr. 2 2, strane 4) zobrazuje červenou farbou chybu:
14 Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte
sa na pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo
na vášho špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky,
musíte priložiť nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
LED indikácia Príčina Odstránenie
Rýchle blikanie Príliš vysoké vstupné
napätie
Menič napätia je vhodný len pre uvedené napätie
Pomalé blikanie Príliš nízke vstupné
napätie
Batérie musíte dobiť.
Skontrolujte vedenia a spojenia.
Periodické blika-
nie
Tepelné preťaženie Vypnite menič napätia a spotrebič.
Počkajte približne 5 – 10 minút a menič napätia a
spotrebič znova zapnite.
Znížte zaťaženie a postarajte sa o lepšie odvetra-
nie meniča napätia. Potom spotrebič znova
zapnite.
Trvalo svieti Skrat alebo prepólo-
vanie
Príliš vysoké zaťaže-
nie
Vypnite menič napätia a odstráňte spotrebič.
Potom menič napätia znova zapnite bez spotre-
biča. Ak sa teraz už nebude indikovať príliš
vysoké zaťaženie, znamená to, že skrat je v spot-
rebiči, alebo bolo celkové zaťaženie vyššie ako je
špecifikovaná hodnota výkonu v údajovom liste.
Skontrolujte vedenia a spojenia.
_MSP702_MSP2524.book Seite 333 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
/

V iných jazykoch