Emos 838W Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia

Táto príručka je tiež vhodná pre

838W/G/R
GB
WIRELESS DOORBELL
CZ
BEZDRÁTOVÝ ZVONEK
SK
BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK
PL
DZWONEK BEZPRZEWODOWY
HU
VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ
SI
BREZŽIČNI HIŠNI ZVONEC
HR
BEŽIČNO ZVONO
DE
DRAHTLOSE KLINGEL
UA
БЕЗДРОТОВИЙ ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК
RO
SONERIE FĂRĂ FIR
LT
BEVIELIS DURŲ SKAMBUTIS
LV
BEZVADU DIGITĀLAIS DURVJU ZVANS
www.emos.eu
2
Wireless doorbell type 838W/G/R
The set consists of a push button (transmitter) and a doorbell (receiver). The bell is designed for permanent connection to a power supply of
230 V AC/50 Hz voltage. The signal between the push button and the bell is transmitted on radio waves of 433.92 MHz frequency. The signal
range depends from local conditions and it may reach up to 120 m in free space without interferences. The push button and the bell are a
rmly matched pair. The factory setting cannot be changed and no spares can be bought.
Study the user manual carefully to ensure proper use of the wireless bell.
GB
Specications
Signal range: up to 120 m in free space (in built-up areas it may
drop to one fth)
Matching of the bell and the button: Automatic, paired from
the factory
Optic signalisation of ringing on the bell and on the button
Ring tones: 52 melodies
Broadcast frequency: 433.92 MHz
Bell power supply: 230 V AC/50 Hz
Button power supply: battery 1×12V (type A23)
Included: two sided sticky tape, 2 screws
Button description:
A – volume setting (4 levels)
B – ring tone selection
Battery replacement and button installation
Commissioning
Push button (transmitter)
1. Use a screwdriver to remove the front cover. Use the opening
in the upper part of the button. Insert a 12V battery into the
button. Maintain proper polarity of the inserted battery.
2. Use two screws (not included) to fasten the rear cover to the wall.
It can serve as a holder. As an alternative, it can be fastened with
the two sided sticky tape too. Before the installation, test if the
set works properly in this location. Choose a protected location
for the button, e.g. in a recess.
3. Assemble the button by tting the front part on the rear part
and snapping it in.
4. Write your name on the label under the transparent cover in the
bottom part of the button. Remove the cover by a gentle pull.
Note: The push button (transmitter) can be placed on wood or brick
walls without problems. However it must never be placed on metal
objects or materials which contain metal, e.g. plastic door and window
constructions with a metal frame inside. The transmitter may not
work properly then.
Ring bell (receiver)
1. Insert the bell into a power socket 230 V AC/50 Hz, push the
ringing button on the transmitter.
2. A blue LED diode will blink on the button and a ring tone will
sound. The ringing is accompanied with visual signalisation on
the bell.
3. The bell is paired with the button.
Selection of the ring tone, setting the sound volume
Push the A button repeatedly. After each push there will sound a
melody of a dierent sound volume. The volume will remain set on
the level of the last played tune.
You can change the ring tone any time.
Push the B button repeatedly. The last played ring tone will remain set.
Note:
1. The bell is for interior use only. It must be connected to an electric
outlet 230 V AC/50 Hz so there is free space around it and so as
to be always accessible.
2. The signal range (max. 120 m) is aected by local conditions, e.g.
the number of walls through which the signal must pass, metal
doorframes and other elements aecting the radio signal trans-
mission (presence of other radio devices operating on a similar
frequency, e.g. wireless thermometers, gate controllers etc.). Due
to such factors the broadcast range may drop signicantly.
Troubleshooting
The bell does not ring:
The bell may be out of range.
Change the distance between the push button and the bell. The
signal range may be aected by local conditions.
The push button may have a depleted battery.
Replace the battery. Maintain proper polarity of the inserted
battery.
The bell has no power supply.
Check, if the bell is properly connected to the power outlet or if
the power supply is o or if a circuit breaker or a fuse has broken
the circuit.
Maintenance and care
A wireless digital home bell is a sensitive piece of electronics, so the
following measures should be followed:
• The bell (receiver) is designed only for interior use in dry envi-
ronment.
• The bell must be located in a well accessible place so as to allow
easy manipulation and detachment.
• Occasionally check the functionality of the push button and
replace the battery in time. Use only alkali batteries of the
prescribed parameters.
• If you do not use the bell for a long time, remove the battery out
of the push button.
• Do not subject the push button and the bell to excessive shocks
and vibrations.
Do not subject the push button and the bell to excessive
temperatures and direct sunlight or humidity.
• When cleaning the bell, it is necessary to disconnect it from the
electricity supply by pulling it out of the socket.
• Clean with a mildly wet cloth with a little detergent. Do not use
aggressive cleaning aids or solvents.
This product is not to be used by persons (including children),
whose physical, sensory or mental abilities or lack of experience and
knowledge does not ensure safe use of the appliance, unless they
3
are supervised or unless they have been instructed about the use of
this appliance by a person in charge of their safety. Supervision over
children is required to prohibit them from playing with the appliance.
When their service life expires, do not throw the product
or the batteries into unsorted communal waste. Use
sorted waste collection points instead. Proper disposal
of the products prevents negative influences on
human health and natural environment. By recycling
of materials we help to protect natural resources.
You can get more information about recycling of this
product from your local city council, your household
waste disposal company or the sales point, where you
purchased the product.
Bezdrátový zvonek typ 838W/G/R
Soupravu tvoří tlačítko zvonku (vysílač) a domácí zvonek (přijímač). Zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230VAC/50Hz.
Přenos mezi tlačítkem a zvonkem zprostředkovávají rádiové vlny na frekvenci 433,92 MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a je až 120m
ve volném prostoru bez rušení. Tlačítko je se zvonkem spárováno již při výrobě, nelze dokoupit jiné.
Pro správné použití bezdrátového zvonku si pečlivě prostudujte návod k použití.
CZ
Specikace
Dosah vysílání: až 120 m ve volném prostoru (v zastavěném prostoru
může klesnout až na pětinu)
Párování zvonku s tlačítkem: automatické, napárováno z výroby
Optická signalizace zvonění na tlačítku i zvonku
Počet melodií: 52 melodií
Frekvence přenosu: 433,92 MHz
Napájení zvonku: 230 V AC/50 Hz
Napájení tlačítka: baterie 1×12V (typ A23)
Součást dodávky: oboustranná lepicí páska, 2 šroubky
Popis tlačítek:
A – nastavení hlasitosti (4 úrovně)
B – výběr melodie
Výměna baterie a upevnění tlačítka
Uvedení do provozu
Tlačítko zvonku (vysílač)
1. Odstraňte přední kryt otvorem v horní části tlačítka pomocí
šroubováku. Vložte do tlačítka 12V baterii. Dbejte na správnou
polaritu vkládané baterie.
2. Připevněte zadní kryt, který slouží jako držák, dvěma šroubky
(nejsou součástí dodávky) na zeď. Lze jej též připevnit pomocí
oboustranné lepicí pásky. Před montáží vyzkoušejte, zda sou-
prava na vybraném místě spolehlivě funguje. Je vhodné vybrat
polohu tlačítka tak, aby bylo tlačítko chráněno, např. umístěním
ve výklenku.
3. Tlačítko sestavte tak, že přední část nasadíte na zadní kryt a
zaklapnete.
4. Napište jméno na štítek pod průhledným krytem v dolní části
tlačítka. Kryt odstraňte mírným vytažením.
Emos spol. s r.o. declares with full responsibility, that the ap-
pliance marked as 838W/G/R complies with the basic require-
ments and other regulations of the directive 1999/5/EC. The
appliance may be freely operated in EU. The certificate of
conformity is part of the manual or it can be found at the website
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Poznámka: Tlačítko zvonku (vysílač) lze bezproblémově umístit na dřevo
nebo cihlové stěny. Nikdy však tlačítko neumísťujte přímo na kovové
předměty nebo materiály, které kov obsahují, např. na umělohmotné
konstrukce oken a dveří, které obsahují kovový rám. Vysílač by nemusel
správně fungovat.
Domácí zvonek (přijímač)
1. Zasuňte zvonek do zásuvky 230 V AC/50 Hz, stiskněte tlačítko
zvonění na vysílači.
2. Na tlačítku blikne modrá LED dioda a zazní melodie – zvonění
je doprovázeno optickou signalizací na zvonku.
3. Zvonek je spárován s tlačítkem.
Volba vyzváněcí melodie, nastavení hlasitosti zvonění
Stiskněte opakovaně tlačítko A, při každém stisknutí zazní melodie
v jiné úrovni hlasitosti.
Bude nastavena úroveň poslední přehrané melodie.
Změnu melodie vyzvánění je možné provést kdykoli.
Stiskněte opakovaně tlačítko B, bude nastavena poslední přehraná
melodie.
Poznámka:
1. Zvonek je určen jen pro vnitřní použití. Při provozu musí být
umístěn v elektrické zásuvce 230 V AC/50 Hz tak, aby byl okolo
něj volný prostor a byl vždy přístupný.
2. Dosah vysílání (max. 120 m) je ovlivněn místními podmínkami,
například počtem zdí, přes které musí signál projít, kovovými
zárubněmi dveří a jinými prvky, které mají vliv na přenos rádiové-
ho signálu (přítomnost jiných rádiových prostředků pracujících
na podobném kmitočtu, např. bezdrátové teploměry, ovladače
vrat apod.). Dosah vysílání může vlivem těchto faktorů rapidně
poklesnout.
Řešení problémů
Zvonek nezvoní:
Zvonek může být mimo daný dosah.
Upravte vzdálenost mezi tlačítkem zvonku a domovním zvon-
kem, dosah může být ovlivněn místními podmínkami.
V tlačítku zvonku může být vybitá baterie.
Vyměňte baterii, při tom dbejte na správnou polaritu vkládané
baterie.
Domovní zvonek nemá napájení.
Zkontrolujte, zda je domovní zvonek správně zasunutý v síťové
zásuvce nebo zda není vypnutý proud respektive vypnut jistící
prvek větve (pojistka, jistič).
4
Péče a údržba
Bezdrátový digitální domovní zvonek je citlivé elektronické zařízení,
proto dodržujte následující opatření:
• Zvonek (přijímač) je určen jen pro vnitřní použití v suchých
prostorách.
Zvonek musí být umístěn na dobře přístupném místě pro
snadnou manipulaci a odpojení.
Občas zkontrolujte činnost tlačítka zvonku a včas vyměňte ba-
terii. Používejte pouze kvalitní alkalickou baterii o předepsaných
parametrech.
• Nepoužíváte-li zvonek delší dobu, vyjměte baterii z tlačítka
zvonku.
• Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrným otřesům a úderům.
• Nevystavujte tlačítko a zvonek nadměrné teplotě a přímému
slunečnímu svitu nebo vlhkosti.
Při čištění domovního zvonku je nutné jej odpojit od elektrické
sítě vytažením ze zásuvky.
• Pro čištění použijte jemně navlhčený hadřík s trochou saponátu,
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně děti), jimž fy-
zická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností
a znalostí zabraňuje v bezpečném používaní přístroje, pokud na ně
nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití
tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný
dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti
jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná
místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu
zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní
prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto
produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro
zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo,
kde jste produkt zakoupil.
Emos spol. s r.o. prohlašuje, že 838W/G/R je ve shodě se základ-
ními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o
shodě je součástí návodu nebo jej lze najít na webových stránkách
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.
VO-R/10/04.2012-7.
DOMÁCÍ ZVONČEK typ 838W/G/R
Súpravu tvorí tlačidlo zvončeka (vysielač) a domáci zvonček (prijímač). Zvonček je určený k trvalému pripojeniu k elektrickej sieti s napätím
230 V AC/50 Hz. Prenos medzi tlačidlom a zvončekom sprostredkovávajú rádiové vlny na frekvencii 433,92 MHz. Dosah závisí na miestnych
podmienkach a je až 120 m vo voľnom priestore bez rušenia. Tlačidlo je so zvončekom spárované už pri výrobe, nemožno dokúpiť iné.
Pre správne použitie bezdrôtového zvončeka si pozorne preštudujte návod na použitie.
SK
Špecikácia
Dosah vysielania: až 120 m vo voľnom priestore (v zastavanom
priestore môže klesnúť až na pätinu)
Párovanie zvončeka s tlačidlom: automatické, naparované z výroby
Optická signalizácia zvonenia na tlačidle aj zvončeku
Počet melódií: 52 melódií
Frekvencia prenosu: 433,92 MHz
Napájanie zvončeka: 230 V AC/50 Hz
Napájanie tlačidla: batéria 1×12V (typ A23)
Súčasť dodávky: obojstranná lepiaca páska, 2 skrutky
Popis tlačidiel:
A – nastavenie hlasitosti (4 úrovne)
B – výber melódie
Výmena batérie a upevnenie tlačidla
Uvedenie do prevádzky
Tlačidlo zvončeka (vysielač)
1. Odstráňte predný kryt otvorom v hornej časti tlačidla pomocou
skrutkovača. Vložte do tlačidla 12V batériu. Dbajte na správnu
polaritu vkladanej batérie.
2. Pripevnite zadný kryt, ktorý slúži ako držiak, dvoma skrutkami
(nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Možno ho tiež pripevniť po-
mocou obojstrannej lepiacej pásky. Pred montážou vyskúšajte,
či súprava na vybranom mieste spoľahlivo funguje. Je vhodné
vybrať polohu tlačidlá tak, aby bolo tlačidlo chránené, napr.
umiestnením vo výklenku.
3. Tlačidlo zostavte tak, že prednú časť nasadíte na zadný kryt a
zaklapnete.
4. Napíšte meno na štítok pod priehľadným krytom v dolnej časti
tlačidla. Kryt odstráňte miernym vytiahnutím.
Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiest-
niť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačidlo neumiestňujte
priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr.
na umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám.
Vysielač by nemusel správne fungovať.
Domáci zvonček (prijímač)
1. Zasuňte zvonček do zásuvky 230 V AC/50 Hz, stlačte tlačidlo
zvonenia na vysielači.
2. Na tlačidle blikne modrá LED dióda a zaznie melódia - zvonenie
je sprevádzané optickou signalizáciou na zvončeku.
3. Zvonček je spárovaný s tlačidlom.
Voľba vyzváňacej melódie, nastavenie hlasitosti
zvonenia
Stlačte opakovane tlačidlo A, pri každom stlačení zaznie melódia
v inej úrovni hlasitosti.
Bude nastavená úroveň poslednej prehranej melódie.
Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek.
Stlačte opakovane tlačidlo B, bude nastavená posledná prehraná
melódia.
Poznámka:
1. Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí
byť umiestnený v elektrickej zásuvke 230 V AC/50 Hz tak, aby
bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný.
2. Dosah vysielania (max. 120 m) je ovplyvnený miestnymi
5
podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál
prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú
vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových
prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrô-
tové teplomery, ovládače brán apod.). Dosah vysielania môže
vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť.
Riešenie problémov
Zvonček nezvoní:
Zvonček môže byť mimo daný dosah.
Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým
zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi podmien-
kami.
V tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria.
Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej
batérie.
Domový zvonček nemá napájanie.
Skontrolujte, či je domový zvonček správne zasunutý v sieťovej
zásuvke alebo či nie je vypnutý prúd, respektíve vypnutý istiaci
prvok vetvy (poistka, istič).
Starostlivosť a údržba
Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zaria-
denie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia:
• Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých
priestoroch.
• Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre
ľahkú manipuláciu a odpojenie.
• Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte
batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu v predpísaných
parametroch.
• Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla
zvončeka.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrasom a úderom.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu
slnečnému svitu alebo vlhkosti.
• Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej
siete vytiahnutím zo zásuvky.
Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou
saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí),
ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok
skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja,
pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní
ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bez-
pečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú
s prístrojom hrať.
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti
ako netriedený komunálny odpad, použite zberné mies-
ta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu
zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a
životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k
ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii
tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia
na spracovanie domového odpadu alebo predajné
miesto, kde ste výrobok zakúpil.
Emos SK s.r.o. prehlasuje, že 838W/G/R je v zhode so základnými po-
žiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/
EC. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode
je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webových stránkach
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
DZWONEK DOMOWY typ 838W/G/R
Zestaw składa się z przycisku do dzwonka (nadajnik) i dzwonka domowego (odbiornik). Dzwonek jest przeznaczony do podłączenia na stałe
do sieci elektrycznej o napięciu 230 V AC/50 Hz. Transmisja pomiędzy przyciskiem a dzwonkiem odbywa się na falach radiowych w paśmie
433,92 MHz. Zasięg zależy od warunków lokalnych i wynosi do 120 m na wolnej przestrzeni bez zakłóceń. Przycisk jest fabrycznie sparowany
z dzwonkiem i nie można później dokupić kolejnego przycisku.
Żeby właściwie użytkować dzwonek bezprzewodowy, należy zapoznać się wcześniej z jego instrukcją obsługi.
PL
Specykacja
Zasięg: do 120 m na wolnej przestrzeni (w przestrzeni wypełnionej
różnymi przedmiotami może spaść nawet do jednej piątej tej
odległości)
Parowanie dzwonka z przyciskiem: automatyczne, sparowanie
przeprowadzono fabrycznie
Sygnalizacja optyczna dzwonienia w przycisku i w dzwonku
Liczba melodyjek: 52 melodyjki
Częstotliwość transmisji: 433,92 MHz
Zasilanie dzwonka: 230 V AC/50 Hz
Zasilanie przycisku: bateria 1×12V (typ A23)
W komplecie: dwustronna taśma klejąca, 2 wkręty
Opis przycisków:
A – ustawianie głośności (4 poziomy)
B – wybór melodii
Wymiana baterii mocowanie przycisku
Uruchomienie do pracy
Przycisk dzwonkowy (nadajnik)
1. Za pomocą wkrętaka zdejmujemy przednią część obudowy
przycisku korzystając z otworu w jego górnej części. Do przycisku
wkładamy baterię 12V. Zachowujemy właściwą polaryzację
wkładanej baterii.
2. Przymocowujemy tylną część obudowy, która służy, jako uchwyt
do mocowania, za pomocą dwóch wkrętów (nie wchodzą w
skład kompletu) do ściany. Do zamocowania można alterna-
tywnie wykorzystać dwustronną taśmę klejącą. Przed montażem
sprawdzamy, czy w danym miejscu cały zestaw działa poprawnie.
6
Dobrze jest tak przycisk, aby był osłonięty i chroniony, na
przykład w odpowiedniej wnęce.
3. Przycisk składa się tak, że jego przednią część zakłada się na
tylną i zatrzaskuje.
4. Istnieje możliwość zanotowania na przykład nazwiska pod
przezroczystą szybką w dolnej części przycisku. Tę osłonę
wyciąga się z użyciem niewielkiej siły.
Uwaga: Przycisk dzwonkowy (nadajnik) można bez problemu umiesz-
czać na ścianie drewnianej albo murowanej. Nie należy jednak umiesz-
czać przycisku na przedmiotach metalowych albo materiałach, które
zawierają metale, na przykład na konstrukcji okien i drzwi, które zawie-
rają metalowe ramy. Wtedy nadajnik może przestać poprawnie działać.
Dzwonek domowy (odbiornik)
1. Dzwonek wkładamy do gniazdka 230 V AC/50 Hz i naciskamy
przycisk dzwonkowy w nadajniki.
2. Na mignie niebieska dioda LED dioda i odezwie się melodyjka
– dzwonieniu towarzyszy sygnalizacja optyczna w dzwonku.
3. Dzwonek jest sparowany z przyciskiem.
Wybór odtwarzanej melodyjki, ustawianie głośności
dzwonienia
Naciskamy kolejno przycisk A, przy każdym naciśnięciu odezwie się
melodyjka z inną głośnością.
Ustawiona zostanie głośność ostatniej odtworzonej melodyjki.
Zmianę melodyjki można wykonać w każdej chwili.
Naciskamy kolejno przycisk B, ustawiona zostanie ostatnia odtwo-
rzona melodyjka.
Uwaga:
1. Dzwonek jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz
pomieszczenia. Przy pracy musi być włączony do gniazdka
elektrycznego 230 V AC/50 Hz tak, aby zawsze był do niego
dobry dostęp.
2. Zasięg transmisji (do 120 m jest uzależniony od warunków
lokalnych, na przykład ilości ścian, przez które sygnał musi
przejść, metalowych ościeżnic drzwi i innych elementów, które
wpływają na transmisję sygnału radiowego (obecność innych
urządzeń radiowych, pracujących na zbliżonej częstotliwości, jak
na przykład termometry bezprzewodowe, sterowniki do bram
itp.). Zasięg transmisji pod wpływem tych czynników może ulec
gwałtownemu zmniejszeniu.
Rozwiązywanie problemów
Dzwonek nie dzwoni:
Dzwonek może się znajdować poza zasięgiem nadajnika.
Trzeba zmienić położenie przycisku do dzwonka w stosunku
do dzwonka domowego; zasięg może być też zależny od
miejscowych warunków.
W przycisku dzwonka może być rozładowana bateria.
Wymieniamy baterię zachowując poprawną polaryzację wkła-
danej baterii.
W dzwonku domowym brak zasilania.
838W/G/R típusú KAPUCSENGŐ
A szettbe tartozik a csengő nyomógombja (adóegység) és a beltéri csengő (vevőegység). A csengőt 230 V AC/50 Hz elektromos hálózathoz
kell csatlakoztatni. A nyomógomb és a csengő közötti kommunikáció rádiójel vezérelt, a 433,92 MHz frekvenciáról működik. A kommunikáció
a helyi feltételektől is függ, 120 m-ig azonban nyílt terepen tökéletesen működik. A nyomógomb a csengővel gyárilag összetartozik, ezért
nem lehetséges más típusú nyomógomb megvásárlása.
A vezeték nélküli csengő helyes használatához kérjük alaposan tanulmányozza át a használati utasítást.
HU
Sprawdzamy, czy dzwonek domowy jest poprawnie włączony do
gniazdka sieciowego, czy nie jest wyłączone zasilanie gniazdka
albo, czy nie jest wyłączony bezpiecznik lub zabezpieczenie w
danym obwodzie elektrycznym).
Konserwacja
Bezprzewodowy cyfrowy dzwonek domowy jest delikatnym
urządzeniem elektronicznym i dlatego należy w stosunku do niego
przestrzegać następujących zasad:
• Dzwonek domowy (odbiornik) jest przeznaczony do umieszcze-
nia w suchym pomieszczeniu wewnętrznym.
• Dzwonek powinien być umieszczony w dobrze dostępnym
miejscu tak, aby umożliwić łatwe manipulacje i wyłączenie
urządzenia.
Co pewien czas trzeba sprawdzić działanie dzwonka i na czas
wymieniać baterie. Stosuje się wyłącznie wysokiej jakości baterie
alkaliczne o zalecanych parametrach.
• Jeżeli dzwonek nie będzie używany przez dłuższy czas, to należy
wyjąć baterie z przycisku dzwonkowego.
• Nie należy narażać przycisku i dzwonka na nadmierne wstrząsy
i uderzenia.
• Nie należy narażać przycisku i dzwonka na nadmierną tempe-
raturę i bezpośrednie działania promieniowania słonecznego
albo wilgoci.
• Przed czyszczeniem dzwonka domowego należy go wyłączyć z
sieci elektrycznej wyjmując go z gniazdka.
Do czyszczenia stosujemy delikatną, lekko zwilżoną ściereczkę
z odrobiną płynu do mycia, nie korzystamy z agresywnych
środków do czyszczenia albo z rozpuszczalników.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci), którym brak predyspozycji zycznych, umysłowych
albo mentalnych oraz brak wiedzy albo doświadczenia uniemożliwia
bezpieczne korzystanie z tego wyrobu, jeżeli nie jest nad nimi spra-
wowany nadzór albo, jeżeli nie zostały poinstruowane, co do zasad
korzystania z tego produktu przez osobę, która jest odpowiedzialna
za ich bezpieczeństwo. Konieczne jest zapewnienie takiej opieki nad
dziećmi, żeby nie mogły się bawić tym wyrobem.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi
odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem
przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiąza-
ny do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które
mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i
zdrowie ludzi.
Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób 838W/G/R jest zgodny z wyma-
ganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dy-
rektywy 1999/5/EC. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w
UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji albo można ją znaleźć
na stronach internetowych http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Műszaki specikáció
Hatótávolság: 120 m-ig nyílt terepen (beépített területen a hatótáv
az ötödére is csökkenhet)
A csengő párosítása a nyomógombbal: automatikus, gyárilag
hozzárendelve
Optikai hangjelzés a nyomógombon és a csengőn is
7
Csengetési dallam: 52 féle dallam
Működési jelátvitel: 433,92 MHz frekvencián történik
Csengő csatlakoztatása: 230 V AC/50 Hz
Nyomógomb csatlakoztatása: 1 db A23-as típusú 12V-os elem
Szállítmány tartozéka: kétoldalú ragasztószalag, 2 csavar
Gombok leírása:
A – hangerő beállítása (4 lehetőség)
B – dallam kiválasztása
Elemcsere és a nyomógomb rögzítése
Beüzemelés
Csengő nyomógombja (adóegység)
1. A nyomógomb felső részén található nyílás segítségével
távolítsa el az elülső borítást egy csavarhúzóval. A nyomógomb
elemtartójába helyezzen egy 12 V-os elemet. Ügyeljen az elem
behelyezésekor a helyes polaritásra.
2. Rögzítse a tartóelemként szolgáló hátsó borítást két csavar
segítségével a falhoz (a csavar nem tartozéka a szettnek). A
kétoldalú ragasztószalag segítségével is rögzítheti a borítást.
A felszerelés előtt próbálja ki, hogy az egység a felszerelésére
kiválasztott helyen megbízhatóan működik-e. A nyomógomb
helyét úgy válassza meg, hogy az mindentől védve legyen, pl.
helyezze el egy falmélyedésben.
3. A nyomógombot állítsa össze úgy, hogy az elülső részét ráhelyezi
a hátsó borításra, majd bekattintja.
4. A nyomógomb alsó részén található áttetsző borítás mögött
lévő címkére írja rá a nevet.
Megjegyzés: A csengő nyomógombja (adóegység) problémamentesen
elhelyezhető fára vagy téglafalra. Semmilyen esetben sem helyezze el
a nyomógombot közvetlenül fémtárgyon vagy olyan anyagon, amely
fémet tartalmaz, pl. nyílászárók műanyag szerkezetére, amely fémkeret-
ben helyezkedik el. Az adóegység ebben az esetben nem fog működni.
Beltéri csengő (vevőegység)
1. A csengőt csatlakoztassa a 230 V AC/50 Hz dugaszaljba, majd
nyomja meg az adóegységen lévő csengő nyomógombját.
2. A nyomógomb kék LED diódája villan egyet és megszólal a
dallam – a csengetést a csengőn az optikai jelzőhang kíséri.
3. A csengő párosítva van a nyomógombbal.
A csengőhang jelzés kiválasztása, a csengetési hangerő
beállítása
Nyomja meg ismételten az A nyomógombot, minden egyes lenyo-
másnál megszólal a hangjelzés, különböző hangerővel. Az utolsóként
lejátszott dallam hangereje lesz beállítva és elmentve.
A hangjelzés dallama bármikor megváltoztatható. Ismételten
nyomja meg a B nyomógombot, az utolsóként lejátszott dallam
lesz beállítva és elmentve.
Megjegyzés:
1. A csengő csak beltéri használatra alkalmas. Üzemeltetéskor
csatlakoztassa a 230 V AC/50 Hz elektromos hálózathoz úgy,
hogy a hozzáférés minden esetben lehetséges legyen, azaz a
csengő környéke maradjon szabadon.
2. A hatótávolságot (max. 120 m) a helyi körülmények is befolyá-
solhatják, például a falak, melyeken keresztül a jelnek át kell
jutnia és egyéb olyan egységek, amelyek hatással lehetnek a
rádiójel átvitelre is (a hasonló frekvencián működő egyéb rádiós
erőforrások, pl. vezeték nélküli hőmérő, kapunyitó egység stb.).
A hatótávolság ebben az esetben gyorsan csökken.
Problémamegoldás
A csengő nem ad ki hangjelzést:
A csengő hatótávon kívül van.
A kültéri nyomógomb és a beltéri csengő közötti hatótávot állítsa
be, a hatótávot befolyásolhatják a helyi körülmények is.
A csengő nyomógombjában található elem lemerült.
Cserélje ki az elemet, ügyeljen az elem behelyezésekor a helyes
polaritásra.
• A beltéri csengő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze le, hogy a beltéri egység megfelelően van-e csat-
lakoztatva vagy az áram, ill. a megszakító (biztosíték, áramköri
megszakító) be van-e kapcsolva.
Karbantartás
A vezeték nélküli digitális beltéri csengő érzékeny elektromos
berendezés, ezért kérjük, hogy tartsa be az alábbi utasításokat:
A csengőt (vevőegység) csakis kizárólag beltéren használja.
A csengőt jól elérhető helyen helyezze el, a későbbi egyszerű
kezelés érdekében.
• Időnként ellenőrizze le a csengő nyomógombjának működését
és időben cserélje ki az elemet. Használjon kizárólag minőségi
alkalikus elemet az előírt paraméterek szerint.
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a csengőt, vegye ki
a nyomógombból az elemet.
Ne tegye ki a nyomógombot és a csengőt túlzott ütésnek vagy
rezgésnek.
Ne tegye ki a nyomógombot vagy a csengőt magas hőmérsék-
letnek és közvetlen napsugárzásnak vagy nedvességnek.
A beltéri egység tisztításakor áramtalanítsa a csengőt az elekt-
romos hálózatból való lekapcsolással.
• A tisztításhoz használjon nedves rongyot és kis mennyiségű
tisztítószert, ne használjon agresszív tisztítószereket vagy
oldószereket.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekek), akik
csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkez-
nek, alkalmatlanok erre, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és isme-
retük ahhoz, hogy a készüléket biztonságosan használják felügyelet
nélkül, vagy abban az esetben, ha az értük felelős személy nem látta el
őket megfelelő utasításokkal a készülék biztonságos használatához.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A készüléket és az elemeket azok élettartama végén
ne dobja ki az általános hulladékgyűjtőbe, vigye el egy
szelektív hulladékgyűjtőbe. A termék helyes ártalmat-
lanításával megvédheti környezetének egészségét.
Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti
források védelméhez. A készülék újrahasznosításával
kapcsolatban kérjen információt a helyi önkormányza-
toktól, a hulladék kezelésével foglalkozó szervezetektől,
vagy a készülék értékesítésének helyén.
Az Emos spol. s r.o. kijelenti, hogy a 838W/G/R megegyezik az 1999/5/
EC irányelvek alapvető feltételeivel és egyéb vonatkozó rendelke-
zéseivel. A készülék az EU területén használható. A megfelelőségi
nyilatkozat a használati utasítás része vagy letölthető a
http://shop.emos.cz/download-centrum/ oldalról.
8
HIŠNI ZVONEC tip 838W/G/R
Set je sestavljen iz tipke zvonca (oddajnika) in hišnega zvonca (sprejemnika). Zvonec je zasnovan za stalno priključitev na električno omrežje
z napetostjo 230 V AC/50 Hz. Prenos med tipko in zvonkem posredujejo radijski valovi na frekvenci 433,92 MHz. Doseg je odvisen od lokalnih
pogojev in je vse do 120 m na prostem brez motenj. Tipka je z zvoncem povezana že pri proizvodnji, ni možno dokupiti druge.
Za pravilno uporabo brezžičnega zvonca pazljivo preberite navodila za uporabo.
SI
Specikacije
Doseg oddajanja: vse do 120 m na prostem (v pozidanem prostoru
lahko pade vse na petino)
Povezovanje zvonca s tipko: samodejno, povezano iz proizvodnje
Optična signalizacija zvonjenja na tipki in zvoncu
Število melodij: 52 melodij
Frekvence prenosa: 433,92 MHz
Napajanje zvonca: 230 V AC/50 Hz
Napajanje tipke: baterija 1×12V (tip A23)
Del seta: obojestranski lepilni trak, 2 vijaka
Opis tipk:
A – nastavitev glasnosti (4 nivoji)
B – izbira melodije
Zamenjava baterije in pritrditev tipke
Aktiviranje naprave
Tipka zvonca (oddajnik)
1. Odstranite sprednji pokrov skozi odprtino v zgornjem delu
tipke s pomočjo izvijača. Vstavite v tipko baterijo 12V. Pazite na
pravilno polarnost vstavljene baterije.
2. Pritrdite zadnji pokrov, ki služi kot držalo, z dvema vijakoma
(nista del seta) na steno. Možno ga je pritrditi tudi s pomočjo
obojestranskega lepilnega traka. Pred montažo preizkusite, ali
bo set na mestu, ki ste ga izbrali, zanesljivo deloval. Primerno
je izbrati takšen položaj tipke, da bi bila le-ta zaščitena, npr.: z
namestitvijo v nišo.
3. Tipko sestavite tako, da sprednji del nataknete na zadnji pokrov
in zaskočite.
4. Napišite ime na ščitek pod prozornim pokrovom v dolnjem delu
tipke. Pokrov boste odstranili z rahlim potegom.
Opomba: Tipko (oddajnik) priporočamo namestiti na les ali opečno
steno. Tipke nikoli ne nameščajte neposredno na kovinske predmete
ali materiale, ki vsebujejo kovine, npr. na plastične konstrukcije oken in
vrat, ki vsebujejo kovinski okvir. V nasprotne primeru ni zagotovljeno
pravilno delovanje oddajnika.
Hišni zvonec (sprejemnik)
1. Zvonec vtaknite v vtičnico 230 V AC/50 Hz, pritisnite tipko
zvonjenja na oddajniku.
2. Na tipki bo utripala modra LED dioda in oglasi se melodija –
zvonjenje spremlja optična signalizacija na zvoncu.
3. Zvonec je povezan s tipko.
Izbira melodije zvonjenja, nastavitev glasnosti zvonjenja
Pritisnite večkrat tipko A, pri vsakem pritisku se oglasi melodija v
drugem nivoju glasnosti.
Nastavljen bo zadnji nivo predvajane melodije.
Spremembo melodije zvonjenja je možno opraviti kadarkoli.
Pritisnite večkrat tipko B, nastavljena bo zadnja predvajana melodija.
Opomba:
1. Zvonek je zasnovan le za notranjo uporabo. Med delovanjem
mora biti nameščen v električni vtičnici 230 V AC/50 Hz tako,
da bo okoli njega prosto mesto in da je vedno dostopen.
2. Na doseg oddajanja (maks. 120 m) lahko vplivajo lokalni pogoji,
na primer število zidov, skozi katere mora iti, kovinski podboji
vrat in drugi elementi, ki vplivajo na prenos radijskega signala
(prisotnost drugih radijskih naprav, ki delajo na podobni frekven-
ci, kot so brezžični termometri, daljinski upravljalniki vrat ipd.).
Doseg oddajanja se lahko pod vplivom teh dejavnikov naglo
zniža.
Reševanje težav
Zvonec ne zvoni:
Zvonec je lahko izven danega dosega.
Uredite razdaljo med tipko zvonca in hišnim zvoncem, na doseg
lahko vplivajo lokalni pogoji.
V tipki zvonca je lahko izpraznjena baterija.
Zamenjajte baterijo in pazite na pravilno polarnost vložene
baterije.
Hišni zvonec nima napajanja.
Preverite, ali je napajalni vir hišnega zvonca pravilno priključen v
omrežni vtičnici ali če ni izklopljena elektrika oziroma izklopljen
varovalni element voda (varovalka, zaščitno stikalo).
Skrb in vzdrževanje
Brezžični digitalni hišni zvonec je občutljiva elektronska naprava,
zato je treba upoštevati naslednje ukrepe:
• Zvonec (sprejemnik) je zasnovan le za notranjo uporabo v suhih
prostorih.
• Zvonec mora biti nameščen na dobro dostopnem mestu za
enostavno manipulacijo in izključitev.
• Občasno preverite funkcijo zvonca in pravočasno zamenjajte
baterijo. Uporabljajte le kakovostne alkalne baterije s predpi-
sanimi parametri.
Če zvonca dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo iz tipke
zvonca.
• Tipke in zvonca ne izpostavljajte prekomernim tresljajem in
sunkom.
• Tipke in zvonca ne izpostavljajte prekomerni temperaturi in
neposrednemu sončnemu sevanju ali vlagi.
• Med čiščenjem hišnega zvonca je treba ga izklopiti iz električ-
nega omrežja, iz vtičnice.
• Za čiščenje uporabite rahlo navlaženo krpo z majhno količino
čistilnega Srbstva, ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev
ali topil.
Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih zična,
čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj
ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane,
ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da
se ne bodo z napravo igrali.
9
KUČNO ZVONO, Tip 838W/G/R
Komplet se sastoji od tipkala zvona (odašiljača) i vlastitog domaćeg zvona na vratima (kao prijemnik). Zvono je predviđeno biti trajno pri-
ključeno na električnu mrežu napona 230 V AC/50 Hz. Prijenos između jedinice sa tipkom i zvona ostvaruje se radio valovima na frekvenciji
433,92 MHz. Domet prijenosa ovisi o lokalnim uvjetima i do 120 metara u slobodnom prostoru bez ometanja iznosi do 120 m. Jedinica sa
tipkomn je već u fabrici uparivana sa zvonom na vratima. Komplet se nemože proširiti dodatnim tipkalima
Za pravilno korištenje bežičnog zvona na vratima pažljivo pročitajte navodilo za korištenje.
HR
Izdelka in baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte
med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna
mesta ločenih odpadkov. S pravilno odstranitvijo izdelka
boste preprečili negativne vplive na človeško zdravje in
okolje. Reciklaža materialov prispeva varstvu naravnih
virov. Več informacij o reciklaži tega izdelka Vam ponu-
dijo upravne enote, organizacije za obdelavo gospodinj-
skih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.
Emos spol.s r.o. izjavlja, da je 838W/G/R v skladu z osnovnimi
zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive
1999/5/EC. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skla-
dnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Značajke
Domet signala: do 120 m na otvorenom prostoru (izgrađenom
prostoru može opasti i na petinu)
Uparivanje zvona sa tipkama: automatsko, uparivano već u fabrici
Optička signalizacija zvonjenja na jedinici sa tipkom i zvonu
Broj melodija: 52 melodija
Prijenosna frekvencija: 433,92 MHz
Napajanje zvona: 230 V AC/50 Hz
Napajanje jedinice sa tipkom: baterija 1×12V (tip A23)
Sastavni dio isporuke: obostrana ljepljiva traka, 2 vijka
Opis tipki:
A – prilagodba glasnoće (4 razine)
B – odabir melodije
Zamjena baterija i instaliranje tipkala
Uvođenje u promet
Jedinica sa tipkom zvona (odašiljač)
1. Skinite prednji poklopac - pomoću odvijača preko otvor na vrhu
tipkala. Umetnite 12V bateriju. Obratite pozornost na polaritet
umetnute baterije.
2. Prićvrstite stražnji poklopac koji služi kao držač, sa dva vijka na
zid. To također može biti montirano pomoću dvostrano ljepljive
trake. Prije instalacije provjerite da li oprema na odabranom
mjestu funkcionira. Je poželjno da odaberete položaj tipkala,
tako da tipkalo je zaštićeno, npr. stavljanjem u niši.
3. Jedinicu sa tipkom sestavite tako da prednji poklopac stavite na
zadnji i učvrstite ga.
4. Upišite ime za oznaku pod prozirnim poklopcem na donjem dilu
tipkala. Skinite poklopac nježnim povlačenjem.
Napomena: Jedinicu sa tipkom zvona (odašiljač) možete bez problema
postaviti na drvo ili zidove od cigli. Jedinicu nikada nemojte postavljati
direktno na metalne predmete ili na materijale koje sadrže metal, npr.
na plastične okvire prozora i vrata, koji unutar sadrže metalni okvir. U
tom slučaju nije istina da bi odašiljač redovno radio.
Kučno zvono (prijemnik)
1. Priključite zvono u električnu utičnicu 230 V AC/50 Hz, pritisnite
tipku zvona (odašiljač)
2. Pritiskanje je praćeno sijanjem plave signalizacijske LED na tipci
i zajedno se čuje melodija –- tu prati vizualni signal na zvonu
3. Zvono je uparivano s tipkom.
Odabir melodije zvona, prilagodba glasnoće zvonjenja
Pritisnite više puta tipku A, pri svakom pritiskanju čuje se melodija
druge razine glasnoće.
Biće podešena razina melodije koja je bila posljednja puštena
Promjenu melodije zvona moguće je izvršiti bilo kada
Pritisnite više puta tipku B, biće podešena melodija koja je bila
posljednja puštena
Napomena:
1. Zvono je namijenjeno samo za unutarnju uporabu. Pri radu mora
biti postavljeno u električnu utičnicu 230 V AC/50 Hz tako da oko
njega bude slobodan prostor i da bude uvijek pristupačno
2. Na domet signala (max. 120 m) utječu specični uvjeti, primjerice
broj zidova kroz koje signal mora proći, metalni okviri vrata i
drugi elementi koji utječu na prijenos radio signala (prisutnost
drugih radio uređaja koji rade na sličnoj frekvenciji, npr. bežični
termometri, daljinski upravljači za kapije i sl.). Domet signala
može uslijed ovih faktora biti znatno umanjen.
Rješavanje problema
Zvono ne zvoni:
Moguće da je zvono van dometa.
Korigirajte udaljenost između jedinice sa tipkom i kućnog zvona
- na domet mogu utjecati specični uvjeti na licu mjesta.
Baterija jedinice sa tipkom zvona može biti istrošena.
Zamijenite bateriju, a pri tome vodite računa o pravilnom
polaritetu postavljane baterije.
Kućno zvono nema napajanje.
Prekontrolirajte je li kućno zvono dobro ukopčano u mrežni
priključak, ili nije li isključena struja, odnosno električni osigurač.
Rukovanje i održavanje
Bežično digitalno kućno zvono je osjetljiv elektronski uređaj i zato
poštujte sljedeće upute:
Zvono (prijemnik) je namijenjeno samo za unutarnju uporabu
u suhim uvjetima.
• Zvono mora biti postavljeno na lako pristupačnom mjestu, kako
bi se moglo lako isključiti i njime manipulirati.
• Povremeno prekontrolirajte funkcionalnost tipke zvona i na
vrijeme promijenite bateriju.
Koristite samo kvalitetne alkalne baterije, propisanih parametara.
10
• Ako ne koristite zvono duže vrijeme, izvadite bateriju iz jedinice
sa tipkom zvona.
Ne izlažite jedinicu sa tipkom i zvono prekomjernim potresima
i udarima.
• Ne izlažite jedinicu sa tipkom i zvono prekomjernoj temperaturi,
direktnom sunčevom zračenju niti vlažnosti.
• Pri čišćenju kućnog zvona ga treba iskopčati iz električne mreže,
tako što ćete ga izvući iz utičnice.
• Za čišćenje koristite blago navlaženu krpu sa malo deterdženta.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje niti razrjeđivače.
Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključivo
djecu), koje zička, čulna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak
iskustva i znanja sprečava u sigurnom korištenju uređaja, ukoliko
ne budu pod nadzorom ili ukoliko nisu bili upućeni u pogledu
korištenja ovog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu
sigurnost. Djecu je potrebno nadzirati, kako bi se osiguralo da se
neće igrati sa uređajem.
HAUSKLINGEL Typ 838W/G/R
Das Set besteht aus Klingeltaste (Sender) und Klingel (Empfänger). Die Klingel ist für den dauerhaften Anschluss an ein elektrisches Netz
230 V AC/50 Hz bestimmt. Die Übertragung des Signals zwischen Taste und Klingel erfolgt mit Radiowellen einer Frequenz von 433,92 MHz.
Die Reichweite ist von den örtlichen Bedingungen abhängig und kann in freiem Raum ohne Störung bis 120 m betragen. Taste und Klingel
werden schon in der Produktion gepaart, es kann keine andere zugekauft werden.
Für die richtige Anwendung der Funkklingel sorgfältig die Gebrauchsanweisung durchlesen.
DE
Ne bacajte električne uređaje niti baterije po okončanju
njihovog životnog vijeka kao nerazvrstani komunalni ot-
pad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada.
Pravilnim odlaganjem otpada ćete izbjeći negativan
utjecaj na ljudsko zdravlje i životnu okolicu. Reciklaža
doprinosi zaštiti prirodnih dobara. Više informacija o
reciklaži ovog proizvoda će Vam pružiti općina, organi-
zacija za preradu kućevnog otpada ili prodajno mjesto
na kome ste proizvod kupili.
Emos spol.s r.o. izjavljuje da 838W/G/R - odgovara osnov-
nim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama direktive
1999/5/EZ. Uređaj se može slobodno koristiti u EU. Izjava o
sukladnosti je dio uputa ili je možete naći na internet stranicama
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
Spezikation
Sendereichweite: bis 120 in freiem Raum (auf bebautem Raum kann
sie bis auf ein Fünftel sinken)
Paaren der Klingel mit der Taste: automatisch, schon in der Pro-
duktion gepaart
Optische Signalisation des Klingelns auf der Taste und an der Klingel
Melodienanzahl: 52 Melodien
Übertragungsfrequenz: 433,92 MHz
Speisung der Klingel: 230 V AC/50 Hz
Speisung der Taste: Batterie 1×12V (Typ A23)
Lieferumfang: beidseitiges Klebeband, 2 Schrauben
Beschreibung der Tasten:
A - Einstellen der Lautstärke (4 Niveaus)
B - Auswahl der Melodie
Batteriewechsel und Befestigung der Taste
Inbetriebnahme
Klingeltaste (Sender)
1. Die Vorderabdeckung mit Önung im oberen Teil der Taste
mithilfe eines Schraubendrehers abnehmen. In die Taste eine
Batterie 12V einlegen. Auf die richtige Polarität der eingelegten
Batterie achten.
2. Die Rückseite, die auch als Halter dient, mit zwei Schrauben
(nicht im Lieferumfang) an der Wand befestigen. Sie kann auch
mit beidseitigem Klebeband befestigt werden. Vor dem Befesti-
gen ausprobieren, ob das Set an der gewählten Stelle zuverlässig
funktioniert. Es ist günstig, für die Taste eine geschützte Stelle,
z.B. eine Nische auszuwählen.
3. Auf die Rückseite das Vorderteil aufsetzen und einrasten lassen.
4. Den Namen auf das Schild unter dem transparenten Deckel
schreiben. Der Deckel kann leicht herausgezogen werden.
Bemerkung: Die Klingeltaste (der Sender) kann problemlos auf Holz
oder an einer Ziegelwand angebracht werden. Die Taste nicht auf
Metallgegenständen oder Metall enthaltenden Materialien wie z.B.
Kunststofenster- oder Türrahmen, die einen Metallrahmen enthalten,
anbringen. Der Sender könnte Funktionsstörungen haben.
Klingel (Empfänger)
1. Die Klingel in eine Steckdose 230 V AC/50 Hz stecken, die Taste
Klingeln auf dem Sender drücken.
2. Auf der Taste blinkt eine blaue LED und es erklingt die Melodie
- der Klingelton wird durch optisches Signal auf der Klingel
begleitet.
3. Die Klingel ist mit der Taste gepaart.
Wahl der Klingelmelodie, Einstellen der Lautstärke
Wiederholt die Taste A drücken, bei jedem Drücken ertönt die
Melodie in einer anderen Lautstärke.
Es wird die zuletzt gespielte Lautstärke eingestellt.
Eine Änderung der Klingelmelodie ist jederzeit möglich.
Wiederholt die Taste B drücken, es wird die zuletzt gespielte
Melodie eingestellt.
Bemerkung:
1. Die Klingel ist für Innenanwendung bestimmt. Beim Betrieb
muss sie frei und zugänglich in einer Steckdose 230 V AC/50 Hz
angeschlossen sein.
2. Die Sendereichweite (max. 120 m) wird von den örtlichen
Bedingungen beeinusst, z. B. durch die Anzahl der Wände die
zwischen Sender und Empfänger liegen, durch Stahltürrahmen
oder andere Elemente, die Einuss auf die Übertragung des
Funksignals haben (Anwesenheit anderer Funkwellen ähnlicher
Frequenz, wie z. B. Funkthermometer, Torbedienung u.ä.). Die
Reichweite kann durch diese Einüsse sehr stark sinken.
11
Problemlösungen
Die Klingel klingelt nicht:
Die Klingel ist außerhalb der Sendereichweite.
Die Entfernung zwischen Taste und Klingel korrigieren, die
Reichweite kann durch die örtlichen Bedingungen beeinusst
sein.
In der Klingeltaste kann die Batterie leer sein.
Die Batterie auswechseln, dabei auf die richtige Polarität der
eingelegten Batterie achten.
Die Klingel wird nicht gespeist.
Kontrollieren, ob die Klingel richtig in die Steckdose ange-
schlossen ist, ob der Strom ausgeschaltet ist oder die Sicherung
ausgeschaltet ist.
Pege und Wartung
Die digitale, drahtlose Klingel ist eine empndliches elektronisches
Gerät. Deshalb müssen folgende Maßnahmen eingehalten werden:
• Die Klingel (der Empfänger) ist nur für Innenanwendung in
trockenen Räumen bestimmt.
Die Klingel muss für einfache Handhabung und Abtrennen an
einer gut zugänglichen Stelle angebracht werden.
• Ab und zu die Klingeltaste kontrollieren und rechtzeitig die
Batterie auswechseln. Nur hochwertige alkalische Batterien
vorgeschriebener Parameter benutzten.
Wenn Sie die Klingel längere Zeit nicht benutzen, die Batterien
aus der Klingeltaste nehmen.
• Taste und Klingel nicht übermäßigen Vibrationen und Schlägen
aussetzen.
• Taste und Klingel nicht übermäßiger Temperaturen, direkten
Sonnenstrahlen oder Feuchtigkeit aussetzen.
• Beim Reinigen die Klingel durch Herausziehen aus der Steckdose
vom elektrischen Netz trennen.
Zum Reinigen nur ein feines, feuchtes Tuch und etwas leichtes
Reinigungsmittel benutzen, keine aggressiven Reiniger oder
Lösungsmittel anwenden.
Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren
physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende
Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern,
falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die
Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen
so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als
unsortierten Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen
für sortierten Abfall benutzen. Durch richtige Entsor-
gung des Produkts verhindern Sie negativen Einuss
auf die Gesundheit und die Umwelt. Materialrecycling
trägt dem Umweltschutz bei. Mehr Informationen über
das Recycling dieses Produkts gibt Ihnen die Gemeinde-
behörde, Unternehmen für die Hausmüllverarbeitung
oder die Verkaufsstelle, in der Sie es gekauft haben.
Emos spol.s r.o. erklärt, dass 838W/G/R im Einklang mit den Grundan-
forderungen und weiteren zugehörigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG ist. Die Einrichtung kann in der EU frei betrieben werden.
Die Konformitätserklärung ist Bestandteil der Anleitung oder ben-
det sich auf den Webseiten http://shop.emos.cz/download-centrum/
ДВІРНИЙ ДЗВІНОК ТИП 838W/G/R
Комплект складається з дзвінка (передавач) і домашнього дзвінка (приймач). Дзвінок призначений для постійного підключення до
єлектромережі з напругою 230 В AC/50 Гц. Передачу між кнопкою і дзвінком творять радіохвилі на частоті 433,92 МГц. Досяжність
залежить від місцевих умов та може бути до 120 м у вільному просторі без перешкод.
Виробник постачає дзвінок з кнопкою, іншу кнопку докупити не можливо. Для правильного використання бездротового дзвінка
уважно прочитайте інструкцію по експлуатації.
UA
Специфікація
Досяжність передачі: до 120 м у вільному просторі (у забудова-
ному просторі може знизитися у п,ять разів)
З,єднання дзвінка з кнопкою: автоматичне, з,,єднані виробником
Оптична сигналізація дзвінка на кнопці та дзвінку
Кількість мелодій: 52 мелодій
Частота передачі: 433,92 MГц
Живлення дзвінка: 230 В AC/50 Гц
Живлення кнопки: батарейка 1×12В (тип A23)
У комплект входить: двохстороння клейка плівка, 2 гвинти
Описання кнопок:
A – Налаштування гучності (4 рівня)
B – Вибір мелодій
Заміна батарейок та закріплення кнопок
Впуск в експлуатацію
Кнопка дзвінка – передавач (A)
1. За допомогою викрутки зніміть передню кришку через отвір
у верхній частині кнопки. У кнопку вставте батарейку 12 В.
Дбайте на правильну полярність вставленої батарейки.
2. Задню кришку, яка служить як ручка, двома гвинтами (не вхо-
дить у комплект) прикріпіть до стіни. Кришка також може бути
прикріплена за допомогою двосторонньої клейкої стрічки.
Перед установкою перевірте, чи комплект на вибраному місці
надійно працює. Бажано, щоб вибрати положення кнопки так,
щоб вона була захищена, наприклад, розміщенням у ніші.
3. Натискач складіть так, передню частину насадіть на задню
кришку та захлопніть.
4. Напишіть прізвище на картку під прозорою кришкою в низу
натаскача. Обережно потягнувши зніміть кришку.
Помітка: Кнопку дзвінка (передавача) можливо легко встановити
на дерев‘яні або цегляні стіни. Не поміщайте кнопку на металеві
предмети чи матеріали, що містять метал, напр. на пластикові
конструкції вікон та дверей, що містять в собі металеві рами.
Кнопка - передавач могла б неправильно працювати.
Домашній дзвінок (приймач)
1. Дзвінок підключіть до електромережі 230 В AC/50 Гц стисніть
кнопку дзвінка передавача
2. На кнопці мигне синя LED діод та зазвучить мелодія – дзвінок
супроводжується оптичною сигналізацією дзвінка.
3. Дзвінок з,єднаний з кнопкою.
12
SONERIA DE CASĂ tIp 838W/G/R
Setul este format din butonul soneriei (emiţător) şi soneria de casă (receptor). Soneria este destinată conectării permanente la reţeaua
electrică cu tensiunea de 230 V AC/50 Hz. Transmisia dintre buton şi sonerie este asigurată prin unde radio pe frecvenţa de 433,92 MHz.
Raza de acţiune depinde de condiţiile locale şi este de pâna la 120 m în teren deschis, fără interferenţe. Butonul este asociat cu sonerie încă
din fabricaţie, nu se poate cumpăra altul.
Pentru utilizarea corectă a soneriei fără r citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.
RO
Вибір мелодії дзвінка, налаштування гучності дзвінка
Повторно стисніть кнопку А, щоразу при стисненні почуєте
мелодію в різних рівнях гучності.
Буде встановлений рівень останніх граних мелодій.
Зміну мелодії дзвінка можете зробити в будь-який час.
Повторно стисніть кнопку В, буде налаштована попередня
заграна мелодія.
Помітка:
1. Дзвінок призначений тільки для використання усередині
приміщення. Під час роботи повинен бути вставлений в
електричну розетку 230 В AC/50 Гц так що простір навколо
нього був завжди доступний.
2. Досяжність передачі (максимально 120 м) залежить від міс-
цевих умов, таких як кількість стін, через які сигнал повинен
проходити, металеві рами дверей та інші елементи, які впли-
вають на передачу радіосигналів (наявність інших радієвих
приладів, що працюють на однаковій частото ті, наприклад
бездротові термометри, управління ворот і т.д.). Досяжність
передачі може різко зменшитися під впливом цих факторів
Вирішення проблем
Дзвінок не дзвонить:
Дзвін може бути поза зоною досяжності
Відрегулюйте відстань між кнопкою дзвінка та домашнім
дзвінком, на досяжність можуть впливати місцеві умови.
У кнопці дзвінка може бути розряджена батарейка
Замініть батарейки при цьому дбайте на правильну поляр-
ність вкладених батарейок.
Дверний дзвінок не має живлення.
Переконайтеся, чи дверний дзвінок правильно встановлений
в розетку або, чи не відключений струм, чи виключений
запобіжник (вимикач).
Догляд і обслуговування
Бездротовий цифровий дверний дзвінок являється чуйним
електронним пристроєм, тому дотримуйте слідуючі правила:
• Дзвінок (приймач) призначений тільки для внутрішнього
використання в сухих просторах.
• Дзвінок повинен бути розташований в легко доступному
місці щоб легко з ним працювати та відключати.
• Періодично перевіряйте чинність кнопки дзвінка та завчасу
замініть батарейки. Використовуйте тільки якісні, лужні
батарейки рекомендованих параметрів.
• Якщо дзвінком довший час не користуєтеся, вийміть бата-
рейки з кнопки та дзвінка.
• Кнопку та дзвінок не піддавайте надзвичайному трясінню та
ударам.
Кнопку та дзвінок не піддавайте надзвичайній температурі
та прямому сонячному промінню або вологості.
Při čištění domovního zvonku je nutné jej odpojit od elektrické
sítě vytažením ze zásuvky. При чищенні домашнього дзвінка
необхідно його відключити від електромережі витягнувши
його з розетки.
Для чищення використовуйте м‘яку, вологу ганчірку з
невеликою кількістю миючого засобу, не використовуйте
агресивні чистячі засоби або розчинники.
Цей пристрій не призначений для користування особам (включно
дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи
не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користува-
тися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була про-
ведена для неї інструктаж відносно користування споживачем
відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно
дивитися за дітьми та забезпечити,щоб з пристроєм не гралися.
Виріб та батарейки після закінчення строку служби
не викидайте як не сортований побутовий відхід,
використовуйте селективні пункти збору відходів.
Правильною ліквідацією продукту можливо запобігти
негативним впливам на здоров‘я людини та навколиш-
нього середовища. Переробка матеріалів допоможе
зберегти природні ресурси. Для отримання додаткової
інформації про переробку цього продукту нададуть
Вам муніципалітет, організація для обробки побутових
відходів або місця продажі, де ви придбали виріб.
Товариство ТОВ Emos повідомляє, що 838W/G/R знаходяться
у згоді з основними вимогами та іншими відповідними поста-
новленнями директиви 1999/5/ЄС. Приладом можливо вільно
користуватися в ЄС. Повідомлення про згоду, являється частиною
інструкції чи її можливо знайти на сторінках сайту http://shop.
emos.cz/download-centrum/
Specicaţii
Raza de acţiune: până la 120 m în teren deschis (în teren construit
poate să scadă până la o cincime)
Asocierea soneriei cu butonul: automată, asociată din fabricaţie
Semnalizare optică a sunetului pe buton şi sonerie
Număr melodii: 52 melodii
Frecvenţă de transmisie: 433,92MHz
Alimentarea soneriei: 230 V AC/50 Hz
Alimentarea butonului: baterie 1×12V (tip A23)
Pachetul include: bandă dublu-adezivă, 2 şuruburi
Descrierea butoanelor:
A – reglarea volumului (4 nivele)
B – selectarea melodiei
Înlocuirea bateriei şi xarea butonului
13
Punerea în funcţiune
Butonul soneriei (emiţător)
1. Îndepărtaţi capacul din faţă prin deschizătura din partea de sus
a butonului cu ajutorul şurubelniţei. Introduceţi în buton bateria
de 12V. Respectaţi polaritatea corectă a bateriei introduse.
2. Fixaţi capacul din spate, care serveşte ca suport, cu două
şuruburi (nu sunt incluse în pachet) pe perete. Se poate xa
şi cu bandă dublu-adezivă. Înaitea montajului vericaţi, dacă
setul va funcţiona corect la locul ales de dumneavoastră. Este
recomandabilă alegerea poziţiei butonului astfel, ca butonul să
e protejat, de ex. prin amplasarea în nişă.
3. Asamblaţi butonul astfel, că ataşaţi partea din faţă pe capacul
din spate şi apăsaţi.
4. Scrieţi numele pe etichetă sub capacul transparent din partea
de jos a butonului. Îndepărtaţi capacul trăgând uşor.
Menţiune: Butonul soneriei (emiţătorul) se poate amplasa fără probleme
pe lemn sau pereţi de cărămidă. Nu amplasaţi butonul direct pe obiecte
metalice sau materiale care conţin metale, de ex. construcţia de plastic
a ferestrelor şi uşilor. S-ar putea ca emiţătorul să nu funcţioneze corect.
Soneria de casă (receptorul)
1. Introduceţi soneria în priza de 230 V AC/50 Hz, apăsaţi butonul
de apel pe emiţător.
2. Pe buton clipeşte dioda LED albatră şi sună melodia – sunetul
este însoşit de semnalizarea optică pe sonerie.
3. Soneria este asociată cu buton.
Selectarea melodiei de apel, reglarea volumului
sunetului
Apăsaţi repetat butonul A, la ecare apăsare melodia va suna la
alt nivel al volumului.
Va  reglat volumul ultimei melodii reproduse.
Modicarea melodiei de apel se poate efectua oricând.
Apăsaţi repetat butonul B, va  selectată ultima melodie reprodusă.
Menţiune:
1. Soneria este destinată doar pentru utilizare în interior. În timpul
funcţionării trebuie introdusă în priza electrică de 230 V AC/50
Hz astfel, încât să e accesibil spaţiul liber din jurul ei.
2. Raza de transmisie (max. 120 m) este inuenţată de condiţiile
locale, de exemplu numărul de pereţi, prin care trebuie să pă-
trundă semnalul, tocurile metalice ale uşilor şi alte elemente, care
inuenţează transmisia semnalului radio (prezenţa altor mijloace
radio, care transmit pe frecvenţă similară, de ex. termometre fără
r, telecomenzile porţilor etc.). Sub inuenţa acestor factori raza
de acţiune poate să scadă rapid.
Rezolvarea problemelor
Soneria nu sună:
Soneria poate  în afara razei de acţiune prevăzute.
Modicaţi distanţa dintre butonul soneriei şi soneria de casă,
raza poate  inuenţată de condiţiile locale.
În butonul soneriei (emiţător) poate  descărcată bateria.
Înlocuiţi bateria, respectaţi polaritatea corectă a bateriei intro-
duse. Repetaţi asocierea butonului cu soneria.
Soneria de casă nu se alimentează.
Controlaţi dacă soneria de casă este introdusă corect în priza de
reţea sau dacă nu este oprit curentul, respectiv dacă nu este oprit
elementul de siguranţă al ramurii (siguranţa, întrerupătorul).
Grija şi întreţinerea
Soneria digitală de casă este un aparat electronic sensibil, respectaţi,
de aceea, următoarele măsuri:
Soneria (receptorul) este destinată utilizării în spaţii interioare
uscate.
Soneria trebuie amplasată la loc bine accesibil pentru manipulare
şi oprire facilă.
Controlaţi din când în când funcţionarea butonului soneriei şi
înlocuiţi din timp bateria. Folosiţi doar baterie alcalină de calitate
cu parametri prevăzuţi.
Dacă nu folosiţi soneria timp mai îndelungat, scoateţi bateria
din butonul soneriei.
• Nu expuneţi butonul şi soneria la zguduituri şi lovituri excesive.
Nu expuneţi butonul şi soneria la temperatură excesivă, la lumina
solară directă sau umiditate.
• La curăţarea soneriei de casă aceasta trebuie deconectată de la
reţeaua electrică şi scoasă din priză.
La curăţare folosiţi cârpă nă uşor umezită cu puţin detergent,
nu folosiţi mijloace agresive sau diluanţi.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv
copii) a căror capacitate zică, senzorială sau mentală, ori experienţa şi
cunoştinţele insuciente împiedică utilizarea aparatului în siguranţă,
dacă nu vor  supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind
utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea
acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se
împiedica joaca lor cu acest aparat.
Nu aruncaţi produsul uzat nici bateriile la deşeuri comu-
nale nesortate, folosiţi bazele de recepţie a deşeurilor
sortate. Prin lichidarea corectă a produsului împiedicaţi
impactul negativ asupra sănătăţii şi mediului ambiant.
Reciclarea materialelor contribuie la protejarea resur-
selor naturale. Mai multe informaţii privind reciclarea
acestui produs vi le poate oferi primăria locală, organi-
zaţiile de tratare a deşeurilor menajere sau la locul de
desfacere, unde aţi cumpărat produsul.
Emos soc. cu r.l. declară, că 838W/G/R este în conformitate cu cerinţele
de bază şi alte prevederi corespunzătoare ale directivei 1999/5/CE.
Aparatul poate  utilizat liber în UE. Declaraţia de conformitate este
parte integrantă a instrucţiunilor sau se poate găsi pe paginile web
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
DURŲ SKAMBUTIS, tipas 838W/G/R
Rinkinį sudaro mygtukas (siųstuvas) ir durų skambutis (imtuvas). Skambutis turi būti jungiamas prie nuolatinio srovės šaltinio 230 V AC/50 Hz.
Signalas tarp mygtuko ir skambučio perduodamas 433.92 MHz dažnio radijo bangomis. Signalo perdavimo atstumas priklauso nuo vietinių
sąlygų ir gali siekti 120 m, jei erdvėje nėra kliūčių. Mygtukas ir skambutis yra tarpusavyje tvirtai susiję. Gamyklinių nustatymų negalima keisti,
taip pat nėra galimybės nusipirkti atsarginių dalių.
Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą prieš pradėdami naudoti belaidį skambutį.
LT
Techniniai duomenys
Signalo diapazonas: Iki 120 m erdvėje be trikdžių (užstatytose
teritorijose atstumas gali penktadaliu sutrumpėti)
Skambučio ir mygtuko suporavimas: automatinis, suporuotas gamykloje
Optinis informavimas apie skambėjimą ant skambučio ir mygtuko.
Skambėjimo tonai: 52 melodijos
Transliavimo dažnis: 433,92 MHz
Skambučio maitinimas: 230 V AC/50 Hz
14
MĀJAS ZVANS, 838W/G/R
Komplektā ir spiedpoga (raidītājs) un durvju zvans (uztvērējs). Durvju zvans ir izstrādāts, lai būtu pastāvīgi pieslēgts barošanai ar 230 V AC/50
Hz spriegumu. Signāls starp spiedpogu un zvanu tiek pārraidīts radioviļņu frekvencē 433,92 MHz. Signāla diapazons ir atkarīgs no vietējiem
apstākļiem, un atklātās teritorijās bez traucējumiem tas var sniegties līdz 120 m. Spiedpoga un zvans ir stingri saskaņots pāris. Rūpnīcas
iestatījumus nevar izmainīt un nevar iegādāties rezerves daļas.
Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai tiktu nodrošināta pareiza bezvadu durvju zvana lietošana.
LV
Mygtuko maitinimas: 1×12 V baterija (A23 tipo)
Rinkinyje yra: dvipusė lipni juosta, 2 varžtai
Mygtuko aprašymas:
A – garso nustatymas (4 lygiai)
B – skambėjimo tono pasirinkimas
Baterijų keitimas ir mygtuko montavimas
Paruošimas naudojimui
Mygtukas (siųstuvas)
1. Priekinį dangtelį nuimkite naudodami atsuktuvą. Naudokite
angą viršutinėje mygtuko dalyje. Į mygtuką įstatykite 12V
bateriją. Bateriją įdėkite pagal poliškumą.
2. Dviem varžtais (nėra rinkinyje) pritvirtinkite galinį dangtelį prie sienos.
Jis gali būti naudojamas ir kaip laikiklis. Taip pat galima pritvirtinti
dvipuse lipnia juosta. Prieš montavimą patikrinkite, ar prietaisas šioje
vietoje gerai veikia. Mygtukui rinkitės saugią vietą, pavyzdžiui, nišą.
3. Sumontuokite mygtuką pritvirtindami priekinę dalį prie galinės
ir užksuodami.
4. Ant etiketės, esančios po permatoma juostele apatinėje myg-
tuko dalyje, užrašykite savo vardą. Juostelę nuimkite švelniai ją
patraukdami.
Pastaba: mygtukas (siųstuvas) gali būti tvirtinamas prie medinės ar mū-
rinės sienos. Tačiau niekuomet netvirtinkite jo prie metalo ar kitų metalo
turinčių medžiagų, pavyzdžiui, plastikinių durų ar langų konstrukcijų su
viduje įmontuotais metaliniais rėmais. Tuo atveju siųstuvas gali blogai veikti.
Skambutis (imtuvas)
1. Įjunkite skambutį į 230 V AC/50Hz maitinimo lizdą, paspauskite
siųstuvo mygtuką.
2. Ant mygtuko mirksės mėlynas šviesos diodas ir pasigirs skambu-
tis. Kai skambutis skamba, kartu matomas ir vizualinis signalas.
3. Skambutis yra suporuotas su mygtuku.
Skambėjimo tono pasirinkimas, garsumo nustatymas
Kelis kartus paspauskite „A“ mygtuką. Po kiekvieno paspaudimo
pasigirs skirtingo garsumo melodija. Garsumas bus toks pat, kaip
paskutinės skambėjusios melodijos.
Melodiją bet kada galite pakeisti.
Kelis kartus paspauskite „B“ mygtuką. Paskutinė skambėjusi melodija
bus jūsų pasirinkta melodija.
Pastaba:
1. Skambutis skirtas naudoti tik vidaus patalpose. Jį reikia jungti į
230 V AC/50 Hz elektros tinklą taip, kad aplink liktų tuščios vietos
ir kad visuomet jį būtų patogu pasiekti.
2. Signalo perdavimo diapazonui (iki 120 m) turi įtakos vietinės
sąlygos, t. y. sienų, kurias signalas turi kirsti, skaičius, metaliniai
durų rėmai ir kiti elementai, darantys įtaką radijo signalo
perdavimui (kitų panašiame dažnyje veikiančių radijo prietaisų
buvimas netoliese, pavyzdžiui, belaidžių termometrų, vartų
valdymo įtaisų ir kt.). Dėl šių veiksnių gali žymiai sutrumpėti
signalo veikimo diapazonas.
Gedimų šalinimas
Skambutis neskamba:
Skambutis gali būti už signalo veikimo ribų
Pakeiskite atstumą tarp mygtuko ir skambučio. Signalo atstumui
gali daryti įtaką vietinės sąlygos.
Gali būti nusilpusi mygtuko baterija.
Pakeiskite bateriją. Bateriją įdėkite pagal poliškumą.
Skambučio nepasiekia elektros srovė.
Patikrinkite, ar skambutis yra teisingai įjungtas į tinklą, ar
neišjungtas maitinimas, ar srovės pertraukiklis arba saugiklis
neišjungė srovės tiekimo.
Priežiūra
Belaidis skambutis yra jautrus elektroninis prietaisas, todėl reikia
vadovautis šiomis atsargumo priemonėmis:
Skambutis (imtuvas) skirtas naudoti tik sausoje vietoje.
• Skambutis turi būti gerai prieinamoje vietoje, kad jį būtų galima
reguliuoti ar atjungti.
Kartais patikrinkite mygtuko funkcionalumą ir laiku pakeiskite
bateriją. Naudokite tik šarmines baterijas, atitinkančias nustaty-
tus parametrus.
Jei ilgą laiką nenaudojate skambučio, išimkite bateriją iš myg-
tuko.
Saugokite skambutį ir mygtuką nuo smūgių ir vibracijos.
• Saugokite skambutį ir mygtuką nuo ekstremalių temperatūrų ir
tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
• Valydami skambutį, būtinai išjunkite jį iš elektros tinklo, ištrauk-
dami kištuką.
Valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste su šiek tiek valiklio. Nenau-
dokite agresyvių priemonių ir tirpiklių.
Šio gaminio neleiskite naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių
ribotos zinės, jutiminės ar protinės galimybės, arba jiems trūksta
patirties ir žinių kaip saugiai naudoti prietaisą, išskyrus kai tokius
asmenis prižiūri ar apmoko už jų saugumą atsakingas asmuo. Būtina
stebėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Kai baigiasi prietaiso naudojimo laikas, neišmeskite jo
ar baterijų į nerūšiuojamas buitines atliekas. Atiduokite
prietaisą atliekų surinkimo įmonėms. Tinkamas gaminio
utilizavimas apsaugo nuo žalos žmonių sveikatai bei
aplinkai. Perdirbdami medžiagas mes padeda apsaugoti
gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio
perdirbimą galite gauti iš vietinių valdžios institucijų,
buitinių atliekų surinkimo įmonės ar pardavimo vietos,
kurioje įsigijote gaminį.
„Emos spol. s r.o.“ visiškai atsakingai pareiškia, kad prietaisas, pažymė-
tas 838W/G/R, atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.
Prietaisą galima laisvai naudoti visoje ES. Atitikties deklaracija yra šios
instrukcijos dalis arba ją galima rasti internetinėje svetainėje adresu
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
15
Parametri
Signāla diapazons: līdz 120 m atklātā teritorijā (apbūvētās teritorijās
diapazons var samazināties līdz 1/5 no maksimuma)
Zvana un spiedpogas sapārošana: Automātiska, sapārošana
veikta rūpnīcā
Optiskā zvanīšanas signalizācija uz zvana un spiedpogas
Zvanu toņi: 52 melodijas
Pārraidīšanas frekvence: 433,92 MHz
Zvana barošanas avots: 230 V AC/50 Hz
Spiedpogas barošanas avots: 1×12V baterija (A23)
Iekļauts: divas divpusējas uzlīmes, 2 skrūves
Spiedpogas apraksts:
A – skaļuma kontroles poga (4 līmeņi)
B – zvanu toņa izvēle
Bateriju nomaiņa un spiedpogas uzstādīšana
Lietošanas sākums
Spiedpoga (raidītājs)
1. Izmantojot skrūvgriezi, noņemiet priekšējo vāciņu. Izmantojiet
atveri pogas augšpusē. Ievietojiet pogā 12 V bateriju. Ievietojot
bateriju, ievērojiet pareizo polaritāti.
2. Izmantojiet divas skrūves (nav iekļautas komplektā), lai pieskrū-
vētu aizmugurējo ietvaru pie sienas. Tas var kalpot kā turētājs.
Aizmugurējo ietvaru var piestiprināt arī ar divpusējo uzlīmi. Pirms
uzstādīšanas pārliecinieties, vai komplekts izvēlētajā vietā darbojas
pareizi. Izvēlieties spiedpogai aizsargātu vietu, piem., padziļinājumu.
3. Salieciet pogu, piestiprinot priekšējo daļu aizmugurējai daļai un
piespiežot to.
4. Uzrakstiet Jūsu vārdu uz lapiņas zem caurspīdīgā pārklājuma
pogas apakšpusē. Noņemiet pārklājumu, viegli to pavelkot.
Piezīme: Spiedpogu (raidītāju) var bez problēmām piestiprināt koka vai
ķieģeļu sienām. Tomēr to nedrīkst piestiprināt pie metāla objektiem vai
metālu saturošiem materiāliem, piemēram, plastmasas durvju un logu
konstrukcijām, kuru iekšpusē ir metāla rāmis. Tādā gadījumā raidītājs
var nestrādāt pareizi.
Zvans (uztvērējs)
1. Ievietojiet zvanu kontaktligzdā (230 V AC/50 Hz), piespiediet
zvanīšanas pogu uz raidītāja.
2. Uz pogas iemirgosies zila LED diode un atskanēs zvana tonis.
Zvanīšanas laikā uz zvana redzama vizuāla signalizācija.
3. Zvans ir sapārots ar spiedpogu.
Zvanu toņa izvēle, zvana skaļuma iestatīšana
Vairākas reizes nospiediet A pogu. Pēc katras spiešanas reizes melo-
dija tiks atskaņota citā skaļumā. Skaļums paliks iestatīts tādā līmenī,
kādā pēdējo reizi atskaņota melodija.
Jūs varat nomainīt zvanu toni jebkurā laikā.
Vairākas reizes nospiediet B pogu. Pēdējais atskaņotais zvana tonis
paliks iestatīts.
Piezīme:
1. Durvju zvans paredzēts tikai lietošanai iekštelpās. Tam jābūt
pieslēgtam elektrotīklam (230 V AC/50 Hz), tam apkārt jābūt
brīvai vietai, lai tas būtu vienmēr pieejams.
2. Signāla diapazonu (maks. 120 m) ietekmē vietējie apstākļi, piem.,
tas, cik daudz ir sienu, kurām signālam jāiziet cauri, metāla durvju
rāmji un citi elementi, kas var traucēt radio signālu pārraidi (citu
radio ierīču, kas darbojas līdzīgā frekvencē, klātbūtne, piem.,
bezvadu termometri, vārtu kontrolieri u. c.). Šādu faktoru dēļ
pārraidīšanas diapazons var būtiski samazināties.
Problēmu novēršana
Durvju zvans nezvana:
• Iespējams, durvju zvans atrodas ārpus pārraidīšanas diapazona.
Nomainiet attālumu starp spiedpogu un durvju zvanu. Signāla
diapazonu var ietekmēt vietējie apstākļi.
Iespējams, spiedpogai ir nosēdusies baterija.
Nomainiet bateriju. Ievietojot bateriju, ievērojiet pareizo pola-
ritāti.
Zvanam netiek veikta barošana.
Pārbaudiet, vai zvans ir pareizi pieslēgts kontaktligzdai, vai
nav izslēgta strāvas padeve un slēgiekārta, vai drošinātājs nav
pārtraucis elektrisko ķēdi.
Uzturēšana un kopšana
Bezvadu digitālais mājas zvans ir jutīga elektroierīce, tādēļ ir jāievēro
šādi noteikumi:
• Durvju zvans (uztvērējs) paredzēts tikai lietošanai iekštelpās,
sausā vidē.
• Durvju zvans jāuzstāda viegli pieejamā vietā, kur ar to būtu
vienkārši rīkoties un to noņemt.
Periodiski pārbaudiet spiedpogas funkcionalitāti un laicīgi
nomainiet bateriju. Izmantojiet tikai noteikto parametru sārmu
baterijas.
Ja durvju zvans netiek izmantots ilgāku laika periodu, izņemiet
spiedpogas baterijas.
Nepakļaujiet spiedpogu un durvju zvanu pārmērīgiem triecie-
niem un vibrācijām.
• Nepakļaujiet spiedpogu un durvju zvanu pārmērīgas tempera-
tūras un tiešas saules gaismas vai mitruma ietekmei.
Tīrot zvanu, nepieciešams to atvienot no elektrotīkla, izņemot
to no kontaktligzdas.
• Tīriet iekārtu ar viegli mitru drānu, izmantojot nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet stiprus mazgāšanas līdzek-
ļus vai šķīdinātājus.
Šo ierīci nav atļauts lietot personām (tostarp bērniem), kuru iero-
bežotās ziskās, maņu vai garīgās spējas, vai pieredzes un zināšanu
trūkums liedz drošu ierīces lietošanu, ja vien par šo personu drošību
atbildīgā persona nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādes
par ierīces drošu lietošanu. Nepieciešama bērnu uzraudzība, lai
nepieļautu rotaļāšanos ar ierīci.
Kad to darba cikls ir beidzies, neizmetiet izstrādājumu
vai baterijas nešķirotos komunālajos atkritumos. Šim
nolūkam izmantojiet atkritumu šķirošanas un savākšanas
punktus. Pareiza izstrādājuma likvidācija novērš negatīvu
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Atkārtoti pārstrādājot
materiālus, palīdzam taupīt dabas resursus. Vairāk infor-
mācijas par šā izstrādājuma atkārtotu pārstrādi varat
iegūt Jūsu pilsētas pašvaldībā, Jūsu sadzīves atkritumu
savākšanas uzņēmumā vai tirdzniecības punktā, kur
iegādājāties šo izstrādājumu.
„Emos Spol. S R.O. ar pilnu atbildību apstiprina, ka ierīce 838W/G/R at-
bilst Direktīvas 1999/5/EC pamata prasībām un citiem noteikumiem.
Ir atļauta brīva šīs iekārtas izmantošana ES robežās. Atbilstības dek-
larācija ir lietošanas instrukcijas daļa, un tā ir pieejama arī mājaslapā
http://shop.emos.cz/download-centrum/.
16
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu
zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo
plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
- nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
- predelave brez odobritve proizvajalca
- neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno , velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta
po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne
uporabe ali preobremenitve.
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ločica
ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu.
Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen
garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.
ZNAMKA: HIŠNI ZVONEC
TIP: 838W/G/R
DATUM PRODAJE:
Servis: EMOS SI d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija,
tel : +386 8 205 17 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Emos 838W Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia
Táto príručka je tiež vhodná pre