EHEIM biopower 160 Návod na obsluhu

Kategória
Vodné filtre
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Výhradne k použitiu iba v miestnostiach. Len pre akvaristické účely.
Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú vo vode, odpojiť
od elektrickej sieti.
Prívodné vedenie tohoto spotrebiča sa nedá nahradiť. Ak sa prívodné vedenie poškodí, potom
sa prístroj nesmie používať. Nikdy nenoste čerpadlo za prívodný kábel, prívodný kábel nelámať.
Filter používajte iba vo vode. Čerpadlo musí byť umiestnené pod hladinou.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami, ktorým chýbajú skúsenosti
a/alebo znalosti, okrem toho prípadu, keď budú tieto kvôli bezpečnosti pod dohľadom zod-
povednej osoby, alebo ňou boli poučené, ako sa má elektrospotrebič používať. Deti by mali
používať elektrospotrebič pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s elektrospotre-
bičom hrat.
V dôsledku magnetického poľa z týchto prístrojov môže dochádzať k elektro-
nickým alebo mechanickým poruchám či poškodeniu iných pręstrojov. To platí aj
pre kardiostimulátory. Potrebné vzdialenosti zistíte z príručiek k takým lekár-
skym prístrojom.
Pri údržbe buďte pozorní – vysoké magnetické sily Vám môžu spôsobiť pomliaždenie prstov.
Pre Vašu bezpečnosť doporučujeme, urobiť na prívodnom kábli
slučku na odkvapkávanie, ktorá zamedzí, aby sa eventuálne po kábli
stekajúca voda nedostala do sieťovej zástrčky. Pri použití zástrčkovej
lišty musí byť táto umiestnená nad sieťovou prípojkou filtra.
Prístroj – alebo jeho časti – nečistite v umývačke riadu. Nie je odolný
voči umývačkám riadu.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom.
Odovzdajte ho vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Výrobok bol schválený podľa platných národných predpisov a smerníc a zodpovedá normám
EU.
Vnútorný filter
biopower 160, 200, 240
Prevedenie: pozri typový štítok na telese čerpadla
Funkcia
A
difúzor s hadicou a vzduchovým regulačným ventilom,
dýzová rúra,
regu-
látor výkonu,
hlava čerpadla,
puzdra osy s osou,
kolo čerpadla,
veko
čerpadla,
držiak s prísavkami,
vstupná komora hlavy čerpadla,
ochranná
mriežka
jemná filtračná vložka,
predfiltračná vložka,
teleso filtra,
dno
filtra,
spona.
Vnútorný filter v modulovom prevedení sa postará ako o mechanické a biologické očistenie vo-
dy v akváriu permanentným prečerpávaním, tak i o povrchový pohyb vody a jej regulovateľné
zásobovanie kyslíkom.
Smer výstupného prúdu sa dá nastaviť otočnou hlavou čerpadla do troch rovín. Regulátor
výkonu určuje želané množstvo prietoku a difúzorom alebo dýzovou rúrou možno dávkovať
vzduch do vody.
Vo filtračných zásobníkoch zabezpečujú mechanické čistenie penoplastové vložky a o efektív-
ne biologické odkaľovanie vody sa postará EHEIM SUBSTRATpro. S praktickým držiakom sa
dá filter umiestniť v akváriu a vybrať jedným pohybom.
Montáž /
Spustenie do prevádzky
B
Difúzor so vzduchovou hadicou a ventilom na reguláciu vzduchu alebo dýzovou rúrou
nasaďte na vypúšťacie hrdlo.
C
Prísavky nasaďte jedným natočením na patričné miesto na prítoku. Zatlačte filter do
držiaku a upevnite ho na vnútornej strane akvária.
D
Filter by mal byť tak umiestnený v akváriu, že hlava čerpadla sa bude nachádzať ľahko
pod hladinou vody (zhruba 1 cm). Nastavte hlavu čerpadla do želaného smeru a uhlu
výtoku vody smerom k hladine vody.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
Údržba
K
Filter oddeľte od siete! Hlavu čerpadla odoberiete tak, že čerpadlo vytiahnete z úchytky
hlavy čerpadla.
L
Odoberte veko čerpadla, kolo čerpadla a os, a očistite ich. Vytiahnite regulátor výkonu
a vedenia vody, difúzor a výtokový otvor z hlavy čerpadla. Očistite komoru čerpadla,
vedenia vody a výtokový otvor kefou na čistenie (obj. č.: 4009560).
Potom vsaďte znovu kolo čerpadla a dbajte pritom na dobré uloženie puzdier osy.
Uzavrite veko čerpadla a nasaďte znovu hlavu čerpadla.
Príslušenstvo
A
Vnútorný filter môže byť použitý na cielenú úpravu
vody v spojení filtračnou nádobou a podľa potreby
plnený inými filtračnými materiálmi original EHEIM.
B
1
Filtračná vložka, 2 kusy (obj. č. 2618060)
B
2
Filtračná vložka aktívneho uhla, 2 kusy
(obj. č. 2628060)
C
Filtračná vložka, 2 kusy (obj. č. 2618080)
D
1
Široko striekajúca tryska (obj. č. 4009680)
D
2
Sada trysiek (obj. č. 4009700)
E
Prídavná sada 2 (obj. č. 4009620)
Čistenie
F
Filter oddeľte od siete a nakoniec vytiahnite z držiaka dohora.
G
Ľahkým zatlačením na príslušnú sponu możno jednotlivé filtračné zásobníky od seba
pohodlne oddeliť.
H
Nakoniec vyčistite moduly a vymyte predfiltračné vložky. Biologický filtračný materiál
EHEIM SUBSTRATpro len zľahka opláchnite vlažnou vodou, aby ste zachovali súvislý
bakteriálny porast a urýchlili jeho nový vývoj.
I
Z určeného okraja upínania hlavy čerpadla vytiahnite ochrannú mriežku. Jemnú filtračnú
vložku vymyte príp. ju vymeňte. Potom poskladajte očistené časti filtra – za dodržania
udanej formy – znovu dohromady.
Pozor: Filtračné vložky nepreplňujte, prezože by inak nelícovaly dokonale.
E
Pomocou regulátora výkonu sa dá podľa potreby bezstupňovite regulovať výkon
čerpadla. Pomocou vzduchového regulačného ventilu difúzora sa dá dávkovať obo-
hatenie vody kyslíkom.
Pozor: Výkon difúzora sa môže znížiť podľa stupňa jeho znečistenia.
A
B
1
B
2
C
E
D
1
D
2
Najlepša hvala,
za nakup vašega novega EHEIM notranjega filtra. Inovativni modulni sistem nudi optimalno
zmogljivost pri najvišji zanesljivosti in največji učinkovitosti.
Slovensko
Varnostna določila
Le za uporabo v prostorih. Za področje uporabe v akvarijih.
V primeru vzdrževalnih del ali del, ki so povezani z nego, je potrebno vse električne naprave, ki
se nahajajo v vodi odklopiti iz električnega omrežja.
Priključnega voda na omrežje pri tej napravi se ne da nadomestiti. V primeru poškodbe voda,
naprave ne smete več uporabljati. Črpalke ne smete nositi na kablu; kabla ne pregibajte.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

EHEIM biopower 160 Návod na obsluhu

Kategória
Vodné filtre
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre