EHEIM pickup 160 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
można nastawić wydajność pompy na maksymalną lub minimalną.
Kierunek przepływu można nastawić poprzez obrót w zakresie
±90°
-os
tartományban állítható.
F
Do wzbogacania w tlen służy dołączony zawór regulacji powietrza:
wsunąć dyszę regulacyjną, nałożyć przewód powietrza z zaworem
regulacji powietrza. Przez obracanie zaworem można dozować ilość
powietrza stosownie do potrzeb.
Pielęgnacja i konserwacja
G
Wyciągnąć wtyczkę sieciową. Pojemnik filtra wyciągnąć do góry, przy
czym wywieranie lekkiego nacisku na obudowę silnika przy równo-
czesnym ściąganiu pojemnika filtra zapobiega przesunięciu się
zamocowanych ssawek. Kompletna obudowa silnika pozostaje na stałe
na ścianie akwarium i nie musi być wyjmowana.
H
Otworzyć pokrywę filtra, wyjąć wkład i lekko wypłukać go pod bieżącą
zimną wodą lub wymienić (nr katal. dla 2008: 2617080; dla 2010: 2617100
i dla 2012: 2617120). Wkład można użyć 2-3 razy.
UWAGA! Nigdy nie przeprowadzać równoczesnej wymiany wody i
czyszczenia wkładu filtra.
I
Wirnika pompy nie trzeba wyjmować w celu czyszczenia. Razem z pojem-
nikiem pompy intensywnie wypłukać. Następnie sprawdzić łatwość ruchu
obrotowego wirnika pompy. Włożyć znów oczyszczony wkład, zamknąć
pokrywę filtra i kompletny pojemnik nałożyć znów na obudowę silnika w
akwarium.
Wyposażenie dodatkowe
Jako wyposażenie dodatkowe można nabyć wkład filtra z węglem aktywnym
(nr katal. dla 2008: 2627080; nr katal. dla 2210: 2627100 i dla 2012: 2627120) do
absorbowania pozostałości lekarstw i rozpuszczonych substancji szkodliwych.
Bezpečnostné pokyny
Výhradne k použitiu iba v miestnostiach.
Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú
vo vode, odpojiť od elektrickej sieti.
Prívodné vedenie tohoto spotrebiča sa nedá nahradiť. Ak sa prívodné vedenie
poškodí, potom sa prístroj nesmie používať. Nikdy nenoste čerpadlo za
prívodný kábel, prívodný kábel nelámať.
Filter používajte iba vo vode. Čerpadlo musí byť umiestnené pod hladinou.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s obmed-
zenými fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osoba-
mi, ktorým chýbajú skúsenosti a/alebo znalosti, okrem toho prípadu, keď budú
tieto kvôli bezpečnosti pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ňou boli
poučené, ako sa má elektrospotrebič používať. Deti by mali používať elektros-
potrebič pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s elektrospotre-
bičom hrat.
Ďakujeme Vám
za kúpu EHEIM vnútorného filtra. Praktický Pick-up-systém ponúka optimálny
výkon pri vysokej spoľahlivosti a za najvyššej efektivity.
Slovensky
Príslušenstvo
Ako príslušenstvo je k dostaniu patróna s aktívnym uhlím (objednávacie číslo pre
2008: 2627080, pre 2010: 2627100 a pre 2012: 2627120) k absorpcii zbytkov
liečiv a rozpusteným škodlivým látkam.
Vnútorný filter
2008, 2010, 2012
Spustenie do prevádzky
A
veko filtra
regulovateľná dýza s difúzorom, otočný
±90°
tele-
so filtra
puzdro motora
4 nasávače
ventil regulácie vzduchu
vzduchová hadička
zadná stena
2 x uzáver
.
B
Nasunúť 4 nasávače na zadnej strane filtra a prístroj upevniť na vnútornej
strane akvária.
C
Na zadnej strane puzdra motora sú pripravené 3 rôzne možnosti uloženia
vedení. Dva nepoužité výstupy musia byť uzatvorené uzávermi. Tým sa
zamedzí, že sa malé rybky dostanú do otvorov.
D
Otvor regulačnej dýzy by mal ležať cca 1 cm pod hladinou vody, aby sa
docielil pohyb povrchu vody a optimálna výmena vody.
E
Po montáži v akváriu sa spustí filter zastrčením zástrčky do zásuvky. Vy-
tiahnutím alebo zatlačením regulačnej dýzy sa dá nastaviť výkon čerpadla
na maximum, alebo minimum. Smer toku sa dá natočiť v oblasti
±90°.
F
K zvýšeniu obsahu kyslíka slúži priložený ventil regulácie vzduchu: vsunúť
regulačnú dýzu, nasadiť vzduchovú hadičku s regulačným ventilom vzdu-
chu. Natočením ventilu sa dá dávkovať množstvo vzduchu podľa potreby.
Starostlivosť a údržba
G
Vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Puzdro filtra stiahnuť zhora, pričom
zamedzí ľahké pritlačenie telesa motora pri súčasnom stiahnutí puzdra
filtra presunutie upevnenia odsávačov. Kompletné teleso motora zostane
na stene akvária a nemusí sa odobrať.
H
Otvoriť veko filtra, vybrať patrónu a zľahka ju premyť studenou, tečúcou
vodou, alebo ju vymeniť (objednávacie číslo pre 2008: 2617080, pre 2010:
2617100 a pre 2012: 2617120). Patróna sa dá použiť 2-3 krát.
POZOR: Neprevádzajte nikdy súčasne výmenu vody a čistenie patrón.
I
Koliesko čerpadla sa nemusí vybrať k prečisteniu. Premyť ho spoločne
s puzdrom filtra. Potom skontrolovať jeho ľahký chod. Vyčistenú patrónu
znovu vsadiť. Uzavrieť veko filtra a kompletnú nádrž nasadiť znovu na
teleso motora v akváriu.
V dôsledku magnetického poľa z týchto prístrojov môže dochád-
zať k elektronickým alebo mechanickým poruchám či poškodeniu
iných pręstrojov. To platí aj pre kardiostimulátory. Potrebné vzdialenosti zistíte
z príručiek k takým lekárskym prístrojom.
Pri údržbe buďte pozorní – vysoké magnetické sily Vám môžu spôsobiť pom-
liaždenie prstov.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom. Odovzda-
jte ho vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Výrobok bol schválený podľa platných národných predpisov a smerníc a zod-
povedá normám EU.
20 cm
geprüfte
Sicherheit
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38

EHEIM pickup 160 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu