Melissa 235-018 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

42 43
42 43
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj
nový prístroj, pred prvým použitím
si pozorne prečítajte tento návod na
používanie. Tiež odporúčame, aby ste
si pokyny uchovali ako zdroj informácií
do budúcnosti, čo vám umožní
pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie prístroja
Nesprávne použitie tohto prístroja
môže spôsobiť fyzické zranenie a
materiálnu škodu.
Používajte ho len na určené
použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek
zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym
používaním alebo narábaním
(pozrite si tiež časť Záručné
podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Prístroj vždy vypnite pomocou
vypínača a keď sa nepoužíva,
odpojte ho zo zásuvky.
Tento symbol upozorňuje, že
prístroj sa nesmie používať vo vani
ani v blízkosti vody, umývadla, mís
a podobne. Ak prístroj spadne
do vody, nikdy sa ho nepokúšajte
vybrať. Najskôr vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
Odporúčame tento prístroj
používať len v prípade, že
elektroinštalácia je chránená
prostredníctvom HFI-/HPFI relé.
V prípade pochýb sa obráťte na
kvalikovaného elektrikára.
Majte na pamäti, že prístroj
zostane po vypnutí ešte chvíľu
horúci. Pred odložením ho
nechajte vždy úplne vychladnúť.
Prístroj vždy umiestnite do
bezpečnej vzdialenosti od
horľavých materiálov, ako sú napr.
záclony, obrusy alebo podobné
predmety.
Prístroj pri používaní nikdy
nenechávajte bez dozoru a
dávajte pozor na deti.
Upozornenie! Platne sa môžu
zohriať na vysokú teplotu. Nesmú
prísť do kontaktu s pokožkou,
pretože to môže spôsobiť
popáleniny.
Len na domáce použitie. Nie na
komerčné ani exteriérové použitie.
Nezakrývajte.
Nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu.
Neodkladajte ani neskladujte v
blízkosti iných zdrojov tepla ani vo
vlhkom prostredí.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Kábel uchovajte z dosahu
horúcich objektov a otvoreného
plameňa.
Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený kábel ani zástrčka
a v prípade akéhokoľvek
poškodenia prístroj nepoužívajte.
Nepoužívajte ho ani v prípade,
že spadol na zem, do vody alebo
sa akýmkoľvek iným spôsobom
poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka
poškodené, musia sa skontrolovať
a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára,
pretože v opačnom prípade
hrozí zásah elektrickým prúdom.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
opravovať svojpomocne.
Zástrčku pred čistením vytiahnite
zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Namiesto toho
držte zástrčku.
Nenavíjajte kábel okolo prístroja.
HLAVNÉ ČASTI PRÍSTROJA
1. Napájací kábel
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Rukoväť
4. Vypínač (nie je zobrazený na
obrázku)
5. Tlačidlo nastavenia teploty
6. Indikátory teploty
7. Keramické platne (nie sú
zobrazené na obrázku)
8. Štrbina výstupu pary
SK
42 43
42 43
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Tento prístroj je vybavený niekoľkými
nastaveniami teploty a je špeciálne
určený na úpravu vlhkých vlasov.
Kanáliky v keramických platniach
odvádzajú vodu z vlasov a umožňujú
jej odparenie cez štrbiny výstupu
pary (8). Samozrejme je vhodné aj na
úpravu suchých vlasov.
1. Zatlačením zaisťovacieho tlačidla
(2) nahor roztvorte keramické
platne (7).
2. Prístroj položte na rovný, teplu
odolný povrch a zapojte ho do
elektrickej siete.
3. Zapnite ho zatlačením vypínača
(4) smerom k bielemu symbolu
(doľava).
o Päť indikátorov teploty (6) raz
zabliká.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo
nastavenia teploty (5) podľa
toho, akú teplotu chcete nastaviť
(pozrite si tabuľku nižšie).
o Príslušné indikátory teploty
začnú blikať. Indikátory
prestanú blikať, keď prístroj
dosiahne zodpovedajúcu
teplotnú úroveň.
5. Vypnite ho zatlačením vypínača
nadol smerom k čiernemu
symbolu (doprava).
Tipy na úpravu účesu
Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte.
Rozdeľte ich do malých prameňov
a upravujte ich po jednom podľa
postupu uvedeného nižšie, až kým
nedosiahnete želaný výsledok. Pred
použitím prístroja by mali byť vlasy
čisté. Navlhčením vlasov dosiahnete
tie najlepšie výsledky. Nepoužívajte na
úpravu veľmi mokrých vlasov.
Rovné a hladké vlasy:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Plynulým pohybom sa pomaly
posúvajte smerom ku končekom
vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté,
aby ste predišli ich pokrúteniu.
Aby ste účesu dodali viac objemu,
vyrovnajte len vonkajšiu časť
prameňa vlasov.
Účes s odstávajúcimi vlasmi:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Prístroj pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov.
o Úpravu vlasov dokončite
zatočením koncov posledného
prameňa mierne smerom von.
Kučeravý účes:
o Začnite s prameňom vlasov
širokým asi 5 cm a uzatvorte
vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne vyrovnávacích
klieští.
o Prístroj pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov.
o Úpravu vlasov dokončite
zatočením koncov posledného
prameňa mierne smerom nadol.
ČISTENIE
Zástrčku pred čistením vytiahnite
zo zásuvky.
Pred čistením nechajte zariadenie
vychladnúť.
Na čistenie prístroja nikdy
nepoužívajte žiadny druh
silného ani drsného čistiaceho
prostriedku, roztoky ani podobné
prostriedky, pretože by mohli
poškriabať alebo poškodiť
vonkajšie povrchy alebo
keramické platne.
Nastavenie
teploty
Použitie
Veľmi jemné, citlivé vlasy
Jemné, citlivé vlasy
Normálne, zdravé vlasy
Husté, zdravé vlasy,
ktoré sa ťažko
vyrovnávajú
Veľmi husté, zdravé vlasy,
ktoré sa veľmi
ťažko vyrovnávajú
120 ºC
140 ºC
160 ºC
180 ºC
195 ºC
44 45
44 45
Utrite dôkladne vyžmýkanou
suchou handričkou.
Prístroj nikdy neponárajte do vody
a nedovoľte, aby sa doň dostala
nejaká voda.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A
RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky
Adexi je označený týmto symbolom:
To znamená, že tento produkt sa
nemôže likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa
musí likvidovať samostatne.
Každý členský štát musí v súlade s
normou WEEE zaistiť správny zber,
obnovovanie, manipuláciu a recykláciu
elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu
bezplatne zaniesť použité zariadenia
do špeciálnych recyklačných stredísk.
V niektorých členských štátoch
môžete v určitých prípadoch vrátiť
použité vybavenie maloobchodnému
predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili
vtedy, ak kupujete nové vybavenie.
Ďalšie informácie o manipulácii s
elektrickým a elektronickým odpadom
získate u maloobchodného predajcu,
distribútora alebo na mestskom úrade.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené
pokyny,
sa do prístroja zasahovalo,
sa s prístrojom nesprávne alebo
drsne zaobchádzalo, prípadne
sa prístroj akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil,
sa vyskytli chyby ako výsledok
chýb v elektrickom napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich
produktov v oblasti fungovania
a dizajnu si vyhradzujeme
právo na vykonanie zmien bez
predchádzajúceho upozornenia.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa
týkajú používania prístroja, a nemôžete
nájsť odpoveď v tomto návode na
používanie, vyskúšajte našu webovú
lokalitu www.adexi.eu.
Prejdite do ponuky Consumer Services
(Služby pre zákazníkov) a kliknutím na
prepojenie Frequently asked questions
(Často kladené otázky) zobrazte
najčastejšie otázky.
Ak nás potrebujete kontaktov
ohľadom technických informácií,
opráv, príslušenstva a náhradných
dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné
informácie.
DOVOZCA
Adexi Group
Nie sme zodpovední za akékoľvek
tlačové chyby.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51

Melissa 235-018 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre