Exido 235-019 Používateľská príručka

Kategória
Fén
Typ
Používateľská príručka
1
DK 2 i 1 fladjern og hårtørrer................................ 2
SE 2 i 1 plattång och hårtork.............................. 5
NO 2-i-1 rettekam og hårføner.............................. 8
FI Suoristusrauta-hiustenkuivaaja......................... 11
UK 2 in 1 hair straightener and dryer......................... 14
DE 2 in 1 Haarglätter und -trockner.......................... . 17
PL Prostownica do włosów z suszarką 2 w 1............ 20
NL
2 in 1 straightener en haardroger
..................... 24
CZ Fén a žehlička na vlasy „dva v jednom“................. 27
GR Ψαλίδι ισιώματος μαλλιών 2 σε 1 και σεσουάρ... 30
F Lisseur et sčche-cheveux 2-en-1....................... 33
HR 2 u 1 ravnalo za kosu i sušilo................................. 36
H 2 az 1-ben hajegyenesítő és hajszárító.............. 39
SK Žehlička na vlasy a fén typu 2-v-1....................... 42
SLO 2-v-1 ravnalnik in sušilnik las........................... 45
RU 2 в 1 выпрямитель волос и фен....................... 48
235-019
www.adexi.eu
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde
af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning,
før du tager apparatet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere
skulle få brug for at genopfriske din
viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
Forkert brug af apparatet
kan medføre personskade og
beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
Apparatet må kun sluttes til 230 V,
50 Hz.
Symbolet betyder, at apparatet
ikke må anvendes i badet eller i
nærheden af vand, håndvaske,
vandfade eller lign.
Ræk aldrig ud efter apparatet, hvis
det er faldet ned i vand. Tag stikket
ud af stikkontakten først.
Af sikkerhedsmæssige hensyn
anbefales det kun at anvende
apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ.
Spørg evt. din elinstallatør.
Forsøg aldrig selv at åbne
apparatet, og stik aldrig genstande
ind i det.
Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn. Børn
må kun anvende apparatet under
opsyn af en voksen.
Apparatet er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug.
Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Under brug må luftindtaget bag
på apparatet ikke blokeres. Hvis
luftindtaget blokeres, overophedes
apparatet. Hvis det sker, afbryder
varmesikringen automatisk
strømmen til apparatet. Sluk
apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten.
Når apparatet er tændt eller
stadig er varmt efter brug, bør
du ikke lægge det fra dig på
tøj, sengetæpper e.l., som er
fremstillet af kunststof og dermed
er meget modtagelige for varme og
let antændelige.
Pas på! Fladjernsfønnæbbene
bliver meget varme og må ikke
komme i kontakt med huden, da
det kan medføre forbrændinger.
Brug ikke apparatet i nærheden af
brændbare eller eksplosive væsker
eller luftarter, f.eks. i nærheden af
iltasker.
For at forebygge eventuelle
forbrændinger bør du undlade at
blæse varm luft direkte i øjne og på
meget følsom hud.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om ledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været
tabt eller er blevet beskadiget på
anden måde.
Hvis apparatet, ledningen
eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør, da der ellers
er risiko for at få elektrisk stød.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv.
Tag stikket ud af stikkontakten
efter brug og inden rengøring.
Undlad at trække i ledningen,
når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Ledningen må ikke vikles
om apparatet. Brug
ledningsoprulningsfunktionen.
Små børn må ikke bruge
ledningsoprulningsfunktionen, da
ledningen og stikket bliver trukket
ind i apparatet med stor kraft og
kan forårsage personskade.
OVERSIGT OVER APPARATETS
DELE
1. Knap til automatisk ledningsoprul
2. Køleknap
3. Hastighedsvælger
4. Ophængsøje
5. Ledning
6. Fladjernsfønnæb
7. Fønnæb
DK
2 3
2 3
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Kontrollér, at du har fjernet al
emballage og alle transportmaterialer
fra apparatet.
BRUG AF APPARATET
Træk
ledningen
(5) ud af
apparatet,
til den
har den
ønskede
længde, og
sæt stikket i stikkontakten.
Monter evt. fønnæbbet (7) eller et
af adjernsfønnæbbene (6).
o Fønnæbbet giver
koncentreret lufttilførsel. Brug
adjernsfønnæbbene til
at glatte håret som beskrevet
nedenfor.
Apparatet tændes ved at ytte
hastighedsvælgeren (3) fra
positionen "0" (i midten).
o Skub hastighedsvælgeren opad
for at tænde apparatet med fuld
effekt.
o Skub hastighedsvælgeren
nedad for at tænde apparatet
med halv effekt.
Hvis du holder køleknappen (2)
inde, udsender apparatet kølig luft.
Dette er nyttigt, når håret er tørt og
skal sættes.
Apparatet slukkes ved at stille
hastighedsvælgeren i position
"0". Sluk på stikkontakten, tag
stikket ud, og tryk på knappen til
automatisk ledningsoprul (1), indtil
ledningen er helt oprullet.
Apparatet kan ophænges i
ophængsøjet (4) nederst på
håndtaget.
Brug af adjernsfønnæb
Skub knappen på siden af
adjernsfønnæbbet til højre, så
kammens tænder står ud for
hinanden.
Stik kammen ind øverst i det hår,
der skal glattes. Skub knappen
på siden af adjernsfønnæbbet til
venstre, så kammens tænder står
forskudt for hinanden og klemmer
sammen om håret.
Tænd apparatet.
Træk langsomt apparatet lige ned
mod hårspidserne i én ydende
bevægelse.
o Hold håret helt stramt, så du
undgår buk midtvejs.
o Hvis du vil have mere løft i
håret, kan du nøjes med
at glatte den yderste del af
hårlokkerne.
o Det kan være vanskeligt at
bruge adjernsfønnæbbet på
sig selv. Få evt. en anden til at
hjælpe dig.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten,
og lad apparatet køle helt af inden
rengøring.
Rengør apparatet med en klud
opvredet i vand, evt. tilsat lidt
opvaskemiddel. Tør efter med en
tør klud.
OPLYSNINGER OM
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget
uautoriserede indgreb i apparatet
hvis apparatet har været
misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
4 5
4 5
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af
apparatet, som du ikke kan nde svar
på i denne brugsanvisning, ndes
svaret muligvis på vores hjemmeside
www.adexi.dk.
Du nder svaret ved at klikke på
"Spørgsmål & svar" i menuen
"Forbrugerservice", hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside nder du også
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Den här symbolen innebär
att apparaten inte får användas i
badkaret eller i närheten av vatten,
handfat, tvättställ eller liknande.
Försök inte ta upp den om
apparaten skulle falla i vattnet.
Dra först ut stickproppen ur
vägguttaget.
Vi rekommenderar att du
bara använder apparaten om
installationen skyddas av ett HFI-
/HPFI-relä. Kontakta en behörig
elektriker om du är osäker.
Försök aldrig öppna apparaten
själv, och pressa aldrig in föremål i
den.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den används. Barn får endast
använda apparaten när en vuxen
är med.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Blockera inte luftintaget på
apparatens baksida när den
används. Om luftintaget
blockeras överhettas apparaten.
Om detta inträffar kommer
överhettningsskyddet automatiskt
att stänga av strömtillförseln till
apparaten. Stäng av och dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Lägg inte apparaten på kläder,
sängkläder o.s.v. som är tillverkade
av värmekänsliga och antändbara
syntetiska material när den är
igång eller fortfarande varm.
Varning! Munstyckena kan bli
väldigt varma. De får inte komma
i kontakt med huden eftersom det
kan orsaka brännskador.
Använd inte i närheten av antändlig
eller explosiv vätska eller gas,
exempelvis syrgastuber.
För att undvika brännskador ska
man inte att blåsa varm luft direkt
in i ögonen eller direkt på mycket
känslig hy.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Kontrollera regelbundet om
det nns skador på sladd och
stickpropp, och om så är fallet får
apparaten inte användas. Använd
heller inte apparaten om den har
tappats eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget
när du har använt apparaten, och
innan du rengör den.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Sladden får inte viras kring
apparaten. Använd funktionen för
sladdupprullning.
Låt inte små barn använda
funktionen för sladdupprullning
eftersom sladden vevas upp
snabbt och de kan skada sig.
BESKRIVNING AV DELARNA
1. Knapp för automatisk
sladdupprullning
2. Knapp för kalluft
3. Hastighetsreglage
4. Upphängningsögla
5. Sladd
6. Plattångsmunstycke
7. Fönmunstycke
SE
6 7
6 7
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Kontrollera att du tagit bort allt
förpackningsmaterial.
ANVÄNDNING
Dra ut så
mycket
sladd (5)
som krävs
och anslut
apparaten
till elnätet.
Sätt på
fönmunstycket (7) eller något av
plattångsmunstyckena (6).
o Munstycket riktar luftödet.
Använd plattångsmunstyckena
för att jämna ut håret enligt
beskrivningen nedan.
Slå på apparaten genom att röra
hastighetsväljaren (3) från läget ”0”
(i mitten).
o Tryck väljaren uppåt om du vill
ha full hastighet.
o Tryck väljaren nedåt om du vill
ha en långsammare hastighet.
Håll knappen för kalluft (2) intryckt
för kall luft. Detta är en praktisk
funktion om håret redan är torrt
och bara behövs läggas.
Stäng av genom att ställa
hastighetsreglaget i "0"-läget.
Stäng av strömmen, dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och
tryck på knappen för automatisk
sladdupprullning (1) tills sladden är
helt inrullad.
Du kan hänga upp apparaten i
öglan (4) som sitter nederst på
handtaget.
Använda plattångsmunstycket
Tryck knappen på munstyckets
sida åt höger tills kammens tänder
är i linje med varandra.
Sätt kammen i håret, vid hårfästet.
Tryck knappen åt vänster så att
kamtänderna blir ojämna och håret
kläms fast.
Slå på apparaten.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse.
o Håll håret sträckt så det inte
trasslar sig.
o Om du vill ha mer volym i håret,
gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
o Det kan vara svårt att använda
plattångsmunstycket själv. Be
en vän hjälpa dig.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur vägguttaget
och låt apparaten svalna före
rengöring.
Rengör med en väl urvriden, fuktig
trasa och lite diskmedel vid behov.
Eftertorka med en torr trasa.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning
till angivna insamlingsplatser. I vissa
medlemsstater kan begagnade
apparater återlämnas till återförsäljaren
mot att du köper nya produkter.
Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare
information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada.
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
6 7
6 7
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor om den här
apparaten och inte hittar svaren i den
här bruksanvisningen kan du gå in på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, tillbehör och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
8 9
8 9
INNLEDNING
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen før bruk, så får du
mest mulig glede av det nye apparatet.
Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå
opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
Feilaktig bruk av apparatet kan
føre til personskader og skader på
apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering (se også
garantibetingelsene).
Apparatet skal bare tilkobles 230 V,
50 Hz.
Dette symbolet betyr at
apparatet ikke kan brukes i
badekaret eller i dusjen eller i
nærheten av vann, servanter,
toalettskåler eller lignende.
Du skal aldri ta opp apparatet hvis
det faller ned i vann. Trekk først
støpselet ut av stikkontakten.
Vi anbefaler kun bruk av dette
apparatet hvis installasjonen er
beskyttet med et HFI-/HPFI-relé.
Ta kontakt med en kvalisert
elektriker hvis du er i tvil.
Forsøk aldri å åpne apparatet selv,
og ikke tving gjenstander inn i det.
Ikke forlat apparatet mens det
er i bruk. Barn må bare bruke
apparatet under oppsyn av en
voksen.
Apparatet er bare beregnet på bruk
i private husholdninger. Apparatet
er ikke egnet til utendørs eller
kommersiell bruk.
Luftinntaket på baksiden av
apparatet skal ikke tildekkes under
bruk. Hvis luftinnsuget er blokkert,
overopphetes apparatet. Hvis dette
skjer, vil overopphetingssikringen
automatisk slå av strømmen til
apparatet. Slå av apparatet og ta
støpselet ut av stikkontakten.
Ikke legg apparatet på klær,
sengetøy e.l. som består av
syntetisk, varmesensitivt og
brennbart materiale, mens
apparatet er slått på eller
fremdeles er varmt.
Forsiktig! Munnstykkene kan bli
svært varme. De må ikke komme i
kontakt med huden, da dette kan
føre til forbrenninger.
Ikke bruk apparatet i nærheten
av lettantennelig eller eksplosiv
væske og gass. Det må for
eksempel ikke brukes i nærheten
av oksygenbeholdere.
For å unngå brannskader bør du
ikke blåse varmluft rett på øynene
eller på ømntlig hud.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen
og støpselet ikke er skadet. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom det
har falt i gulvet eller er skadet på
annen måte.
Hvis apparatet eller støpselet er
skadet, må apparatet kontrolleres
og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis
så ikke skjer, foreligger det fare for
elektrisk støt. Prøv aldri å reparere
apparatet selv.
Trekk alltid støpselet ut av
stikkontakten etter bruk og før
rengjøring.
Ikke dra i ledningen når du trekker
støpselet ut av kontakten. Ta i
stedet godt tak i støpselet.
Ledningen må ikke være tvinnet
rundt apparatet. Bruk funksjonen
for automatisk ledningsvinde.
La aldri små barn bruke
ledningsvindefunksjonen.
Hastigheten på ledningsvinden kan
nemlig føre til skade.
OVERSIKT OVER APPARATETS
DELER
1. Knapp for automatisk
ledningsvinde
2. Kaldluftsknapp
3. Hastighetsvelger
4. Opphengsring
5. Ledning
6. Rettekammunnstykke
7. Konsentratormunnstykke
NO
8 9
8 9
FØR APPARATET TAS I BRUK
FØRSTE GANG
Kontroller at all emballasje er fjernet.
BRUK AV APPARATET
Trekk
ledningen
(5) ut til
ønsket
lengde,
og plugg
støpselet
inn i en
stikkontakt.
Fest konsentratormunnstykket (7)
eller ett av rettekammunnstykkene
(6).
o Munnstykket konsentrerer
luftstrømmen. Bruk
rettekammunnstykkene til å
glatte ut håret, slik det er
beskrevet nedenfor.
Slå på apparatet ved å skyve
hastighetsvelgeren (3) fra
posisjonen "0" (i midten).
o Skyv velgeren oppover for å få
maksimal hastighet.
o Skyv velgeren nedover for å få
halvert hastighet.
Trykk på kaldluftsknappen (2) og
hold den nede for å få kald luft.
Dette er praktisk hvis du vil forme
håret når det er tørt.
Sett hastighetsvelgeren på "0" for
å slå av apparatet. Trekk støpselet
ut av stikkontakten og trykk på
knappen for automatisk kabelvinde
(1) til hele ledningen er rullet opp.
Du kan henge apparatet i ringen (4)
nederst på håndtaket.
Bruk av rettekammunnstykket
Skyv knappen på siden av
munnstykket til høyre, til kammens
tenner er justert i forhold til
hverandre.
Skyv kammen inn i håret øverst på
hodet. Skyv knappen til venstre til
kammens tenner er forskjøvet, slik
at kammen griper tak i håret.
Slå på apparatet.
La apparatet gli sakte nedover mot
tuppene i en myk bevegelse.
o Hold håret stramt for å unngå
"knekker" i håret.
o Håret kan få mer løft hvis du
kun lar apparatet gli over de
ytre hårlokkene.
o Det kan være vanskelig å bruke
rettekammen på egen hånd. Be
en venn om å hjelpe deg.
RENGJØRE APPARATET
Ta kontakten ut av uttaket i
veggen, og la apparatet kjøles ned
før rengjøring.
Rengjør med en oppvridd og
fuktig klut og om nødvendig litt
oppvaskmiddel. Tørk deretter med
en tørr klut.
INFORMASJON OM AVHENDING
OG RESIRKULERING AV
PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-
produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU
kan levere brukt utstyr til spesielle
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt.
I enkelte medlemsland kan brukte
apparater returneres til forhandleren
der de ble kjøpt hvis du kjøper nye
produkter på dette stedet. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter for ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
hvis instruksjonene over ikke
følges
hvis det er foretatt uautoriserte
inngrep på apparatet
hvis apparatet er brukt feil,
har vært utsatt for hardhendt
behandling eller fått noen annen
form for skade.
ved feil som måtte oppstå på
grunn av feil på strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
10 11
10 11
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk
av apparatet som du ikke nner svar
på i denne bruksanvisningen, kan du
ta en titt på nettsidene våre på www.
adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og
klikk på "Question & Answer" for å se
ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis
du ønsker å kontakte oss vedrørende
tekniske problemer, reparasjoner,
tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
FI
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Symboli tarkoittaa sitä,
että laitetta ei saa käyttää
kylpyammeessa tai veden,
pesualtaiden, vesiastioiden tai
vastaavien läheisyydessä.
Älä koskaan koske laitteeseen,
jos se putoaa veteen. Irrota ensin
pistoke pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu HFI-/
HPFI-releellä. Ota yhteys pätevään
sähköasentajaan epävarmoissa
tapauksissa.
Älä avaa laitetta itse äläkä työnnä
mitään esineitä sen sisään.
Älä jätä laitetta koskaan ilman
valvontaa käytön aikana. Lapset
saavat käyttää laitetta vain aikuisen
valvonnassa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite
ei sovellu ulkokäyttöön eikä
kaupalliseen käyttöön.
Laitteen takaosassa olevaa
ilmanottoaukkoa ei saa tukkia
käytön aikana. Jos ilmanottoaukko
tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin
ylikuumenemissuoja sammuttaa
laitteen automaattisesti. Katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä koskaan aseta laitetta
tekokuiduista valmistettujen
vaatteiden, vuodevaatteiden tai
muiden tekstiilien päälle, kun
laite on kytkettynä päälle tai vielä
lämmin. Synteettiset materiaalit
ovat erittäin herkkiä kuumuudelle
ja syttyvät helposti palamaan.
Varoitus! Suuttimet saattavat
olla erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Älä koskaan käytä laitetta
syttyvien tai räjähtävien nesteiden
tai kaasujen, esimerkiksi
happisäiliöiden, läheisyydessä.
Varo puhaltamasta kuumaa ilmaa
suoraan silmiin tai herkälle iholle
palovammojen välttämiseksi.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisesti, etteivät
liitäntäjohto tai pistoke ole
vaurioituneet, äläkä käytä laitetta,
jos se on pudonnut tai muuten
vahingoittunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen ja laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä
irrottaessasi pistoketta
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
Virtajohtoa ei saa kiertää
laitteen ympärille. Käytä
johdonkelaustoimintoa.
Älä koskaan anna lasten käyttää
johdonkelaustoimintoa, sillä
nopeasti kelautuva johto saattaa
vahingoittaa heitä.
MERKKIEN SELITYKSET OSAT
1. Johdonkelauspainike
2. Viileäpuhalluspainike
3. Puhallusnopeuden valitsin
4. Ripustuslenkki
5. Liitäntäjohto
6. Suoristussuutin
7. Keskityssuutin
FI
12 13
12 13
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA
Tarkista, että olet poistanut kaikki
pakkausmateriaalit.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Vedä
liitäntäjohto
(5) tarpeeksi
pitkäksi ja
kytke se
pistorasiaan.
Kiinnitä
laitteeseen
keskityssuutin (7) tai jompikumpi
suoristussuuttimista (6).
o Suutin keskittää ilmavirran.
Tasoita hiukset
suoristussuuttimien avulla
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kytke laite päälle siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin (3) pois
asennosta ”0” (keskellä).
o Kun painat valitsimen ylös, laite
puhaltaa täydellä nopeudella.
o Paina valitsin alas, jos haluat
laitteen puhaltavan puoliteholla.
Paina viileäpuhalluspainiketta (2)
ja pidä sitä painettuna, jos haluat
laitteen puhaltavan viileää ilmaa.
Käytä viileäpuhallusta kampauksen
kiinnittämiseen, kun hiukset ovat
kuivat.
Kytke laite pois päältä siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin
asentoon ”0”. Sammuta
laite, irrota pistoke ja paina
johdonkelauspainiketta (1), kunnes
johto on kelautunut kokonaan
sisään.
Voit ripustaa laitteen kahvan
alaosassa olevasta ripustuslenkistä
(4).
Suoristussuuttimen käyttö
Paina suuttimen sivulla olevaa
painiketta oikealle, kunnes kampa
on oikeassa asennossa.
Työnnä kampa hiuksiin ylhäältä.
Paina painiketta vasemmalle,
kunnes kamman hampaat ovat
vinossa ja kiinni hiuksissa.
Kytke laite päälle.
Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvoja kohti.
o Pidä hiussuortuva tiukkana,
jottei se taitu.
o Jos haluat hiuksiin runsautta,
suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
o Suoristussuutinta voi olla
hankalaa käyttää yksin. Pyydä
ystävää avuksi.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja
varmista, että laite on täysin
jäähtynyt ennen puhdistusta.
Puhdista laite tarvittaessa
kuivaksi puristetulla, kostealla
liinalla ja pienellä määrällä
astianpesuainetta. Pyyhi kuivalla
liinalla.
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty
laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta
se on ostettu, jos tilalle hankitaan
uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi
tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
12 13
12 13
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-
sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme
siltä varalta, että haluat ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new
apparatus, please read this user
guide carefully before using it for the
rst time. We also recommend that
you keep the instructions for future
reference, so that you can remind
yourself of the functions of your
apparatus.
SAFETY MEASURES
Normal use of the apparatus
Incorrect use of this apparatus
may cause personal injury and
damage.
Use for its intended purpose
only. The manufacturer is not
responsible for any injury or
damage resulting from incorrect
use or handling (see also
Guarantee Terms).
For connection to 230 V, 50 Hz
only.
This symbol means that the
apparatus cannot be used in
the bath tub or near water, wash
basins, bowls or the like.
Never try to retrieve the apparatus
if it falls into water. First remove
the plug from the socket.
We recommend use of this
apparatus only if the installation
is protected by an HFI-/HPFI
relay. Please contact a qualied
electrician if in doubt.
Never try to open the apparatus
yourself and never force objects
into it.
Never leave unattended when in
use, and children may only use the
apparatus under the supervision of
an adult.
For domestic use only. Not for
outdoor or commercial use.
Do not block the air intake at the
rear of the apparatus when in
use. If the air intake is blocked,
the apparatus will overheat. If this
happens, the overheat cut-out will
automatically shut off power to the
apparatus. Switch off and remove
the plug from the wall socket.
Do not leave on clothes, bedding,
etc made from heat-sensitive and
ammable synthetic materials
while switched on or still hot.
Caution! The nozzles can get very
hot. They must not come into
contact with the skin, as this can
cause burns.
Do not use in the vicinity of
combustible or explosive liquids or
gases; e.g. in the vicinity of oxygen
cylinders.
In order to avoid burns, you should
avoid blowing hot air directly into
the eyes or on very sensitive skin.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that neither cord
nor plug is damaged and do not
use if they are, or if the apparatus
has been dropped or damaged in
any other way.
If the apparatus or plug is
damaged, it must be inspected
and if necessary, repaired by
an authorised repair engineer,
otherwise there is a risk of electric
shock. Never try to repair the
apparatus yourself.
Remove the plug from the socket
after use and before cleaning.
Avoid pulling the cord when
removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
The cord must not be wound
around the apparatus. Use the
cord rewind function.
Never allow small children to use
the cord rewind function, as the
speed of the rewind can cause
injury.
KEY TO PARTS
1. Button for automatic cord rewind
2. Cool shot button
3. Speed selector
4. Hanging loop
5. Cord
6. Hair straightener nozzle
7. Air concentrator
UK
14 15
14 15
PRIOR TO FIRST USE
Check that you have removed all
packaging.
USING THE APPARATUS
Extend cord
(5) to the
required
length,
and plug
into mains
socket.
Fit
concentrator nozzle (7) or one of
the straightener nozzles (6).
o The nozzle will concentrate
the airow. Use the straightener
nozzles to smooth the hair out
as described below.
Switch apparatus on by moving
the speed selector (3) from position
"0" (in centre).
o Push selector upwards for full
speed.
o Push selector downwards for
half speed.
Press and hold the cool button
(2), for cool air. This is useful when
your hair is dry and needs to be
set.
To switch off, set the speed
selector to position “0”. Switch off
at the socket, unplug, and press
the automatic cord rewind button
(1) until the cord is fully rewound.
The apparatus can be hung up
using the loop (4) at the bottom of
the handle.
Using hair straightener nozzle
Push button on side of nozzle
to right until the comb teeth are
aligned.
Push comb into the hair at the top.
Push button to left until the comb
teeth are offset and trap the hair.
Switch apparatus on.
Slowly slide the apparatus towards
the hair ends in a uent movement.
o Keep the hair tight to avoid
kinks.
o For more lift in the hair, smooth
only the outer part of the hair
lock.
o It can be difcult to use the hair
straightener nozzle yourself.
Ask a friend to help you.
CLEANING
Remove the plug from the wall
socket and allow the apparatus to
cool down before cleaning.
Clean with a well-wrung damp
cloth and a little washing-up liquid,
if required. Wipe down with a dry
cloth.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product
is marked with this symbol:
This means that this product must not
be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE
directive, every member state must
ensure correct collection, recovery,
handling and recycling of electrical
and electronic waste. Private
households in the EU can take used
equipment to special recycling
stations free of charge. In certain
member states, used apparatus can
be returned to the dealer where they
were bought on the condition you
buy new products. Contact your
retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on
what you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not
followed
if the apparatus has been
interfered with
if the apparatus has been
mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any
other form of damage
if faults have arisen as a result of
faults in your electricity supply.
Due to the constant development of
our products in terms of function and
design, we reserve the right to make
changes to the product without prior
warning.
16 17
16 17
QUESTIONS AND ANSWERS
If you have any questions regarding
use of the apparatus and cannot nd
the answer in this user guide, please
try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu,
click on "Question & Answer" to see
the most frequently asked questions.
You can also see contact details if
you need to contact us for technical
issues, repairs, accessories and spare
parts.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any
printing errors.
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals
in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts
jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
Der unsachgemäße
Gebrauch dieses Geräts
kann zu Verletzungen und zu
Beschädigungen führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu
den in der Bedienungsanleitung
genannten Zwecken. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die
durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Anschluss an
230V/50Hz.
Das Symbol bedeutet, dass
das Gerät nicht in der Badewanne
oder in der Nähe von Wasser,
Waschbecken, Schalen oder
dergleichen verwendet werden
darf.
Versuchen Sie niemals, ein
ins Wasser gefallenes Gerät
herauszuholen. Ziehen Sie zuerst
den Stecker aus der Steckdose.
Wir empfehlen den Gebrauch
dieses Geräts nur, wenn
die Installation durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) geschützt ist. Bitte wenden
Sie sich im Zweifelsfall an einen
Elektriker.
Versuchen Sie niemals, das Gerät
selbst zu öffnen oder Gegenstände
in es hinein zu schieben.
Lassen Sie das Gerät niemals
unbeaufsichtigt, wenn es in
Gebrauch ist. Kinder dürfen
das Gerät nur unter Aufsicht
Erwachsener benutzen.
Nur für den Gebrauch im Haushalt.
Dieses Gerät eignet sich nicht für
den gewerblichen Gebrauch oder
den Gebrauch im Freien.
Die Luftansaugöffnung an der
Rückseite des Geräts muss
während des Gebrauchs frei sein.
Wenn die Luftansaugöffnung
blockiert ist, führt dies zu einer
Überhitzung des Geräts. In
diesem Fall unterbricht der
Überhitzungsschutz automatisch
die Stromzufuhr des Geräts.
Schalten Sie das Gerät aus, und
ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Legen Sie das Gerät niemals
auf Kleidern, Bettwäsche etc.
aus hitzeempndlichen oder
entammbaren Synthetikstoffen
ab, während es eingeschaltet oder
noch heiß ist.
Vorsicht! Die Düsen können sehr
heiß werden. Sie dürfen nicht mit
der Haut in Kontakt kommen, da
dies zu Verbrennungen führen
kann.
Gebrauchen Sie das Gerät nicht
in der Nähe von entammbaren
oder explosiven Flüssigkeiten oder
Gasen, wie zum Beispiel in der
Nähe von Sauerstoffzylindern.
Um Verbrennungen zu vermeiden
sollten Sie die heiße Luft
nicht direkt in die Augen oder
auf besonders empndliche
Hautächen blasen.
DE
18 19
18 19
Kabel, Stecker und Steckdose
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
Kabel oder der Stecker beschädigt
ist, und verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn dies der Fall ist, oder
wenn das Gerät fallen gelassen
oder auf andere Weise beschädigt
wurde.
Falls Sie eine Beschädigung von
Gerät oder Stecker feststellen,
muss das Gerät entsorgt oder
von einer Fachwerkstatt repariert
werden, da sonst die Gefahr von
Stromschlägen besteht. Versuchen
Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren.
Ziehen Sie nach dem Gebrauch
und vor dem Reinigen den Stecker
aus der Steckdose.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um
den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Wickeln Sie das Kabel nicht um
das Gerät. Verwenden Sie die
Aufrollfunktion.
Lassen Sie die Aufrollfunktion
niemals von kleinen Kindern
bedienen, da die Geschwindigkeit
der Aufrollung Verletzungen
verursachen kann.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Taste für die automatische
Kabelaufrollung
2. Cool Shot Taste
3. Geschwindigkeitsregler
4. Aufhängeschlaufe
5. Kabel
6. Haarglätterdüse
7. Styling-Düse
VOR DEM ERSTMALIGEN
GEBRAUCH
Vergewissern Sie sich, dass die
gesamte Verpackung entfernt wurde.
GEBRAUCH DES GERÄTS
Ziehen Sie
das Kabel
(5) auf die
gewünschte
Länge heraus,
und stecken
Sie es in die
Steckdose.
Stecken Sie
die Styling-Düse (7) oder eine der
Haarglätterdüsen (6) auf.
o Die Düse konzentriert den
Luftstrom. Verwenden Sie
die Haarglätterdüsen wie unten
beschrieben, um das Haar zu
glätten.
Schalten Sie das Gerät an, indem
Sie den Geschwindigkeitsregler
von der Stellung „0“ (in der Mitte)
weg bewegen.
o Schieben Sie den Regler nach
oben für volle Geschwindigkeit.
o Schieben Sie den Regler nach
unten für halbe
Geschwindigkeit.
Wenn Sie kühle Luft wünschen,
halten Sie die Cool Shot Taste (2)
gedrückt. Diese Funktion eignet
sich zum Stylen von trockenem
Haar.
Um abzuschalten, stellen Sie
den Geschwindigkeitsregler auf
"0". Schalten Sie den Stecker
ab, ziehen Sie ihn heraus und
drücken Sie auf die Taste für die
Kabelaufrollung (1), bis das Kabel
vollständig aufgerollt ist.
Das Gerät kann mit der Schlaufe
(4) an der Unterseite des Griffs
aufgehängt werden.
Verwendung der Haarglätterdüse
Schieben Sie die Taste an der
Seite der Düse nach rechts, bis die
Kammzähne ausgerichtet sind.
Schieben Sie den Kamm oben ins
Haar. Schieben Sie die Taste nach
links, bis die Kammzähne nicht
mehr ausgerichtet sind und das
Haar einklemmen.
Schalten Sie das Gerät ein.
Schieben Sie das Gerät langsam in
einer ießenden Bewegung auf die
Haarspitzen zu.
o Halten Sie das Haar straff, um
Knicke zu vermeiden.
o Wenn Sie dem Haar mehr Fülle
geben wollen, glätten Sie nur
den äußeren Teil der Haarlocke.
o Es kann schwierig sein, die
Haarglätterdüse allein zu
benutzen. Lassen Sie sich von
jemandem dabei helfen.
18 19
18 19
REINIGUNG
Bevor Sie das Gerät reinigen,
vergewissern Sie sich, dass es
ganz abgekühlt ist und der Stecker
aus der Steckdose gezogen
wurde.
Reinigen Sie ihn mit einem gut
ausgewrungenen feuchten Tuch
mit ein wenig Spülmittel, falls
erforderlich. Wischen Sie das
Gerät anschließend mit einem
trockenen Tuch ab.
INFORMATION ÜBER DIE
ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses
Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll sondern
als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie
muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die
Verwertung, die Handhabung und
das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private
Haushalte im Bereich der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen
abgeben. In bestimmten
Mitgliedstaaten können Geräte, bei
dem Händler wieder abgegeben
werden, bei dem sie gekauft wurden,
vorausgesetzt, man kauft neue
Produkte. Bitte nehmen Sie mit der
Verkaufsstelle oder den örtlichen
Behörden Kontakt auf, wenn Sie
Näheres über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll erfahren
möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
falls die vorstehenden Hinweise
nicht beachtet werden;
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
falls das Gerät unsachgemäß
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
bei Schäden, die aufgrund
von Fehlern im Leitungsnetz
entstanden sind.
Aufgrund der ständigen
Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten
wir uns das Recht auf Änderung des
Produkts ohne vorherige Ankündigung
vor.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses
Geräts haben und die Antworten nicht
in dieser Gebrauchsanweisung nden
können, besuchen Sie bitte unsere
Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer
Service“, und klicken Sie auf
„Question & Answer“, um die am
häugsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie nden dort auch Kontaktdaten, für
den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich
funkcji nowego urządzenia, należy
najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do
zawartych w niej informacji na temat
funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie
urządzenia może spowodow
obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki
gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać
jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz.
Symbol oznacza, że
urządzenie nie może b
stosowane w wannie ani w
pobliżu źródeł wody, umywalek,
miednic itp.
Nigdy nie wolno wyławiać
urządzenia, jeżeli wpadnie do
wody. Najpierw należy wyjąć
wtyczkę z gniazda.
Zalecamy stosowanie niniejszego
urządzenia wyłącznie w
przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik
HFI-/HPFI. W razie wątpliwości
proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Nidy nie próbuj otwierać
urządzenia samodzielnie i nigdy
nie wciskaj do niego żadnych
przedmiotów.
Nigdy nie należy pozostawiać
włączonego urządzenia bez
nadzoru, a dzieci mogą z niego
korzystać wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku dla celów
komercyjnych.
Podczas użytkowania nie
wolno blokować wlotu
powietrza znajdującego się z
tyłu urządzenia. Zablokowanie
wlotu powietrza doprowadzi do
przegrzania się urządzenia. Jeżeli
to nastąpi, moduł zabezpieczający
przed przegrzaniem spowoduje
odcięcie zasilania urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Włączonego lub nagrzanego
urządzenia nie wolno pozostawiać
na tkaninach, pościeli itp.
wykonanych z materiałów
syntetycznych wrażliwych
na wysoką temperaturę lub
łatwopalnych.
Uwaga! Dysze mogą nagrzać się
do bardzo wysokiej temperatury.
Nie wolno dopuścić do ich
kontaktu ze skórą, ponieważ może
to spowodować oparzenia.
Nie wolno korzystać z urządzenia
w pobliżu łatwopalnych lub
wybuchowych płynów czy gazów,
na przykład w pobliżu butli z
tlenem.
Aby uniknąć oparzeń, nie należy
kierować gorącego powietrza
bezpośrednio na oczy lub na
bardzo wrażliwą skórę.
PL
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Exido 235-019 Používateľská príručka

Kategória
Fén
Typ
Používateľská príručka