Melissa 635-089 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka
10
10
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
- Pripojte si svoje zariadenie s použitím správneho napätia podľa
vyznačenia na zariadení.
- Zariadenie vždy hneď po použití odpojte.
- Nepoužívajte počas kúpania.
- Uchovajte z dosahu vody alebo vlhkých oblastí (ako napríklad
drez naplnený vodou).
- Nedávajte do vody alebo nehádžte do vody, prípadne inej
kvapaliny.
- Ak zariadenie padne do vody, okamžite ho odpojte.
Nenačahujte sa do vody.
- Počas prevádzky alebo pripojenia nenechávajte zariadenie bez
dozoru.
- Keď sa toto zariadenie používa vedľa alebo v blízkosti detí,
musíte zvýšiť svoju pozornosť.
- Toto zariadenie používajte len pre svoje určené použitie podľa
popisu v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvá, ktoré
neodporúča výrobca.
- Toto zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel
alebo konektor, ak správne nefunguje, ak spadlo alebo sa
akýmkoľvek spôsobom poškodilo, prípadne ak spadlo do vody.
Zariadenie odneste do obchodu, kde ste ho zakúpili, za účelom
preskúmania a opravy, prípadne mechanického nastavenia.
- Kábel uchovajte z dosahu horúcich alebo ohrievaných pov-
rchov. Kábel neobtáčajte okolo zariadenia.
- Nepoužívajte v exteriéri.
- Nedávajte na akýkoľvek povrch počas prevádzky alebo počas
zapnutia.
- S týmto zariadením nepoužívajte predlžovací kábel.
Toto zariadenie používa najrozvinutejšiu technológiu a používa
PTC (Koeficient kladnej teploty) ako kalorický prvok. Toto posky-
tuje stabilnú teplotu bez vplyvu podmienok v okolí.
Pevné keramické platne poskytujú lepšiu distribúciu teplota, čím
vytvárajú hladšiu bezchybnú úpravu vlasov a dlhotrvácnejšie
výsledky. Platne uchytia prirodzené oleje vlasov, ktoré dlhšie
uchovajú farbu a znižujú vytváranie statickej elektriny.
POUŽÍVANIE
Vlasy by mali byť čisté a suché.
Žehličku na vlasy umiestnite na rovný teplovzdorný povrch a k
tlačidlu zap./vyp. pripojte sieťové napájanie. Aktivuje sa kontrolka.
Teplo sa môže nastaviť v intervale medzi 80 a 230 stupňami Celzia
pomocou ovládacieho gombíka na tlačidle zap./vyp. Platne do-
siahnu zvolenú teplotu za 5 až 10 minút.
Vlasy sa musia rozdeliť do viacerých častí a vyrovnať po jednot-
livých častiach, a to rovnomerným ťahaním nadol po vlasoch.
Činnosť opakujte, kým nedosiahnete uspokojivé výsledky.
Zariadenie po použití odpojte.
SK
11
11
ČISTENIE:
Zariadenie odpojte a nechajte ho schladiť. Na utretie povrchov za-
riadenia použite jemnú a mierne navlhčenú handričku. Nedovoľte,
aby sa do zariadenia dostala voda alebo akákoľvek iná kvapalina.
USKLADNENIE:
Zariadenie odpojte a pred uložením do škatule alebo na suchý
povrch ho nechajte schladiť. Neskladujte ho zatiaľ, čo je stále
horúce alebo pripojené.
Kábel nikdy pevne neobmotávajte okolo zariadenia. Zariadenie
nikdy nevešajte za kábel. Kábel skladujte voľne navinutý. Ne-
vytvárajte napnutie kábla na mieste, kde vchádza do zariadenia,
pretože by to mohlo spôsobiť rozstrapkanie kábla a jeho natrhnu-
tie.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je označený týmto
symbolom:
To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s
bežným komunálnym odpadom, pretože elektrický a elektronický
odpad sa musí likvidovať samostatne.
Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE zaistiť správny
zber, obnovovanie, manipuláciu a recykláciu elektrického a elek-
tronického odpadu. Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne
zaniesť použité zariadenia do špeciálnych recyklačných stredísk.
V niektorých členských štátoch môžete v určitých prípadoch vrátiť
použité vybavenie maloobchodnému predajcovi, od ktorého ste
ho zakúpili vtedy, ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom získate
u maloobchodného predajcu, distribútora alebo na mestskom
úrade.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍPADY:
- Ak sa nedodržali vyššie uvedené body.
- Ak sa zariadenie správne neudržiavalo, ak sa na neho pôsobilo
silou, prípadne ak sa akýmkoľvek iným spôsobom poškodilo.
- Chýb alebo zlyhaní spôsobených odchýlkami v distribučnej
sieti.
- Ak sa zariadenie opravilo, upravilo alebo akýmkoľvek spôso-
bom pozmenilo, prípadne do neho zasahovala osoba, ktorá na
to nemá oprávnenie.
Z dôvodu nepretržitého vývoja našich produktov z hľadiska
funkčnosti a dizajnu si vyhradzujeme právo produkt pozmeniť bez
predchádzajúceho písomného upozornenia.
DOVOZCA:
Adexi Group
Nepreberáme zodpovednosť za tlačové chyby.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Melissa 635-089 Používateľská príručka

Kategória
Žehličky na vlasy
Typ
Používateľská príručka