Exido 235-020 Používateľská príručka

Značka
Exido
Model
235-020
Typ
Používateľská príručka
32
33
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj nový prístroj, pred
prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod
na používanie. Tiež odporúčame, aby ste si pokyny
uchovali ako zdroj informácií do budúcnosti, čo vám
umožní pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie zariadenia
Nesprávne použitie tohto zariadenia môže spôsobiť
fyzické zranenie a škodu.
Používajte ho len na určené použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym používaním alebo
narábaním (pozrite si tiež časť Záručné podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Prístroj vždy vypnite pomocou vypínača a keď sa
nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
Majte na pamäti, že prístroj zostane po vypnutí
ešte chvíľu horúci. Pred odložením alebo výmenou
príslušenstva ho nechajte vždy úplne vychladnúť.
Prístroj nikdy neponárajte do vody ani akejkoľvek
inej kvapaliny.
Prístroj nepoužívajte vo vani ani v sprche, pretože
môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Prístroj pri používaní nikdy nenechávajte bez dozoru
a dávajte pozor na deti.
Upozornenie! Keramické platne sa môžu zohriať
na vysokú teplotu. Nesmú prísť do kontaktu s
pokožkou, pretože to môže spôsobiť popáleniny.
Prístroj nie je vhodný na komerčné ani exteriéro
použitie.
Prístroj vždy umiestnite do bezpečnej vzdialenosti
od horľavých materiálov, ako sú napr. záclony,
obrusy alebo podobné predmety.
Nezakrývajte.
Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
Neodkladajte ani neskladujte v blízkosti iných
zdrojov tepla ani vo vlhkom prostredí.
Prístroj nikdy nenechávajte na miestach, odkiaľ by
mohol spadnúť alebo byť stiahnutý do umývadla,
vane alebo podobne. Ak zariadenie spadlo do vody,
nikdy sa ho nedotýkajte. Najskôr vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Kábel uchovávajte z dosahu horúcich objektov a
otvoreného plameňa.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel
ani zástrčka a v prípade akéhokoľvek poškodenia
prístroj nepoužívajte. Nepoužívajte ho ani v prípade,
že spadol na zem, do vody alebo sa akýmkoľvek
iným spôsobom poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka poškodené, musia sa
skontrolovať a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára, pretože v opačnom
prípade hrozí zásah elektrickým prúdom. Spotrebič
sa nikdy nepokúšajte opravovať svojpomocne.
Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel.
Namiesto toho držte zástrčku.
Nenavíjajte kábel okolo prístroja.
Skontrolujte, či nie je možné vytiahnuť alebo sa
potknúť o kábel alebo akýkoľvek predlžovací kábel.
KĽÚČ K HLAVNÝM KOMPONENTOM ZARIADENIA
1. Napájací kábel
2. Závesná slučka
3. Rukoväť
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Mierka teploty
6. Kontrolka
7. Uzamykací krúžok
8. Symboly uzamknutia
9. Krepovacia/vyrovnávacia
žehlička
10. Adaptér
11. Keramické platne
12. Kulmy (3)
13. Kefový nástavec
14. Špirálový nástavec
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Pred použitím prístroja by mali byť vlasy čisté a suché.
Nasadenie príslušenstva
1. Otáčajte uzamykacím krúžkom (7), kým šípka
na rukoväti (3) nie je zarovnaná so šípkou na
uzamykacom krúžku.
2. Zasuňte krepovaciu/vyrovnávaciu žehličku (9) alebo
jednu z kuliem (12) do objímky v rukoväti a pevne ju
zatlačte do správnej polohy.
3. Otáčajte uzamykacím krúžkom, kým šípka na
rukoväti nie je zarovnaná so šípkou na uzamykacom
krúžku. Príslušenstvo je teraz upevnené v správnej
polohe.
Zahriatie
1. Prístroj položte na rovný, teplu odolný povrch a
zapojte ho do elektrickej siete.
2. Zapnite ho zatlačením vypínača (4) smerom k
bielemu symbolu (hore). Indikátor (6) sa rozsvieti a
bude svietiť po celú dobu zapnutia prístroja.
Nastavenie teploty
Prístroj umožňuje tri nastavenia: vypnuté (čierny symbol,
dolu), stredná teplota (čiernobiely symbol, stred) a
vysoká teplota (biely symbol, hore). Teplotu je možné
regulovať potlačením vypínača nahor alebo nadol.
Používanie krepovacej/vyrovnávacej žehličky
Na výmenu príslušenstva, ako je vyrovnávacia alebo
krepovacia žehlička, používajte adaptér (10). Zatlačte
nadol, kým šípka nie je zarovnaná s dvomi rovnými
čiarami – príslušenstvo je teraz vyrovnávacia žehlička.
Zatlačte adaptér nahor, kým šípka nie je zarovnaná
s dvomi vlnitými čiarami – príslušenstvo je teraz
krepovacia žehlička. Keď je adaptér zarovnaný s
bodkou v strede, krepovacia/vyrovnávacia žehlička je
uzamknutá.
SK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
34
35
Používanie kuliem
K dispozícii sú tri rôzne veľkosti kuliem: Najtenšia z
nich umožňuje vytvoriť úzke kučery a najhrubšie voľné
kučery. Čím viac vlasov sa použije pri jednom navinutí,
tým voľnejšie budú kučery. Kučery môžete tiež zjemniť
pomocou kefového (13) a špirálového nástavca (14)
(pozri nižšie).
Tipy na úpravu účesu
Vlasy pred úpravou dôkladne prečešte. Rozdeľte ich
do malých prameňov a upravujte ich po jednom podľa
postupu uvedeného nižšie, až kým nedosiahnete želaný
výsledok.
Krepované vlasy:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm
a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne (11) krepovacej žehličky.
Podržte platne uzatvorené približne 10 sekúnd.
Otvorte platne, posuňte ich ďalej a znovu v nich
uzatvorte ďalšiu časť prameňa vlasov.
Rovné a hladké vlasy:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm
a uzatvorte vlasy blízko pokožky hlavy medzi
keramické platne (11) krepovacej žehličky.
Plynulým pohybom sa pomaly posúvajte smerom
ku končekom vlasov. Vlasy udržiavajte napnuté, aby
ste predišli ich pokrúteniu. Aby ste účesu dodali
viac objemu, vyrovnajte len vonkajšiu časť prameňa
vlasov.
Účes s odstávajúcimi vlasmi:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do
kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú
dozadu.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov
posledného prameňa mierne smerom von.
Kučeravý účes:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Uzatvorte prameň vlasov blízko pokožky hlavy do
kulmy (12), pričom držte vrchnú čeľusť natočenú
dopredu.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Úpravu vlasov dokončite zatočením koncov
posledného prameňa mierne smerom nadol.
Kučery:
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm.
Otvorte vrchnú čeľusť (12) a umiestnite ju približne
do polovice prameňa vlasov.
Rozložte vlasy pozdĺž valca a opatrne uvoľnite
vrchnú čeľusť, čím zachytíte vlasy.
Prístroj pomaly posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
Skontrolujte, či sú končeky vlasov zachytené pod
čeľusťou a dokončite úpravu vlasov natočením
prameňa okolo kulmy smerom k pokožke hlavy.
Dajte pozor, aby ste sa horúcou kulmou nedotkli
pokožky hlavy.
Podržte kulmu na mieste na 5 – 8 sekúnd v
závislosti od dĺžky a hrúbky vlasov.
Otvorte čeľusť a vyberte prístroj z vlasov.
Pred ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
Jemné kučery:
Nasaďte kefový nástavec (13) na najtenšiu kulmu
(12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité:
Pred nasadením kefy musí byť kulma vychladnutá.
Nechajte prístroj zohriať.
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a
naviňte ho na kefu. Začnite pri končekoch vlasov a
navíjajte vlasy smerom k pokožke hlavy.
Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a
potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred
ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
Dlhé kučery:
Nasaďte špirálový nástavec (14) na najtenšiu kulmu
(12) bez toho, aby ste pritom otvorili čeľusť. Dôležité:
Pred nasadením špirály musí byť kulma vychladnutá.
Nechajte prístroj zohriať.
Začnite s prameňom vlasov širokým asi 5 cm a
naviňte ho na špirálu. Začnite pri končekoch vlasov.
Zachyťte ich pomocou malej čeľuste a naviňte ich
smerom ku pokožke hlavy.
Podržte kulmu na mieste na približne 10 sekúnd a
potom prameň vlasov znovu opatrne rozviňte. Pred
ďalšou úpravou nechajte vlasy vychladnúť.
ČISTENIE
Zástrčku pred čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte žiadny
druh silného ani drsného čistiaceho prostriedku,
roztoky ani podobné prostriedky, pretože by mohli
poškriabať alebo poškodiť vonkajšie povrchy alebo
keramické platne.
Namiesto toho prístroj utrite jemnou, suchou
handričkou.
Prístroj nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby
sa doň dostala nejaká voda.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII TOHTO
PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt značky Adexi je
označený týmto symbolom:
To znamená, že tento produkt sa nemôže likvidovať
spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa musí likvidovať
samostatne.
34
35
Každý členský štát musí v súlade s normou WEEE
zaistiť správny zber, obnovovanie, manipuláciu a
recykláciu elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu bezplatne zaniesť
použité zariadenia do špeciálnych recyklačných
stredísk. V niektorých členských štátoch môžete
v určitých prípadoch vrátiť použité vybavenie
maloobchodnému predajcovi, od ktorého ste ho zakúpili
vtedy, ak kupujete nové vybavenie. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a elektronickým odpadom
získate u maloobchodného predajcu, distribútora alebo
na mestskom úrade.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené pokyny,
sa do zariadenia zasahovalo,
sa zariadenie zneužilo, vystavilo sa drsnému
zaobchádzaniu, prípadne sa akýmkoľvek iným
spôsobom poškodilo,
sa vyskytli chyby ako výsledok chýb v elektrickom
napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich produktov v oblasti
fungovania a dizajnu si vyhradzujeme právo na
vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
DOVOZCA
Adexi Group
www.adexi.eu
Nie sme zodpovední za akékoľvek tlačové chyby.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre