Melissa 235-019 Používateľská príručka

Značka
Melissa
Kategória
fén
Model
235-019
Typ
Používateľská príručka
42 43
42 43
SK
ÚVOD
Ak chcete maximálne využiť svoj
nový prístroj, pred prvým použitím
si pozorne prečítajte tento návod na
používanie. Tiež odporúčame, aby ste
si pokyny uchovali ako zdroj informácií
do budúcnosti, čo vám umožní
pripomenúť si funkcie prístroja.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Normálne používanie prístroja
Nesprávne použitie tohto prístroja
môže spôsobiť fyzické zranenie a
materiálnu škodu.
Používajte ho len na určené
použitie. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek
zranenie ani poškodenie
spôsobené nesprávnym
používaním alebo narábaním
(pozrite si tiež časť Záručné
podmienky).
Len pre pripojenie k 230 V, 50 Hz.
Tento symbol upozorňuje, že
prístroj sa nesmie používať vo vani
ani v blízkosti vody, umývadla, mís
a podobne.
Ak prístroj spadne do vody, nikdy
sa ho nepokúšajte vybrať. Najskôr
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Odporúčame tento prístroj
používať len v prípade, že
elektroinštalácia je chránená
prostredníctvom HFI-/HPFI relé.
V prípade pochýb sa obráťte na
kvalikovaného elektrikára.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
otvárať svojpomocne ani doň
nikdy násilím nevkladajte žiadne
predmety.
Pri používaní nenechávajte bez
dozoru. Deti môžu používať
prístroj len pod dohľadom
dospelej osoby.
Len na domáce použitie. Nie na
komerčné ani exteriérové použitie.
Počas používania nesmie b
blokované nasávanie vzduchu
na zadnej strane prístroja.
Ak sa nasávanie vzduchu
zablokuje, prístroj sa prehreje. V
takom prípade tepelná poistka
automaticky vypne prístroj.
Prístroj vypnite vypínačom a
vytiahnite zástrčku z elektrickej
zásuvky.
Keď je prístroj zapnutý alebo
stále horúci, nenechávajte ho na
oblečení, posteľnej bielizni ani
iných predmetoch vyrobených z
horľavých syntetických materiálov
alebo materiálov citlivých na
teplo.
Upozornenie! Hubice sa môžu
zohriať na vysokú teplotu. Nesmú
prísť do kontaktu s pokožkou,
pretože to môže spôsobiť
popáleniny.
Nepoužívajte v blízkosti ľahko
zápalných alebo výbušných
kvapalín alebo plynov, napr. v
blízkosti kyslíkových iaš.
Predchádzajte vzniku popálenín
a nefúkajte horúci vzduch priamo
do očí alebo na veľmi citlivú
pokožku.
Kábel, zástrčka a sieťová zásuvka
Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený kábel ani zástrčka
a v prípade poškodenia prístroj
nepoužívajte. Nepoužívajte ho
ani v prípade, že spadol do
vody alebo sa akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil.
Ak sú prístroj alebo zástrčka
poškodené, musia sa skontrolovať
a v prípade potreby nechať opraviť
u autorizovaného opravára,
pretože v opačnom prípade
hrozí zásah elektrickým prúdom.
Prístroj sa nikdy nepokúšajte
opravovať svojpomocne.
Zástrčku po použití a pred
čistením vytiahnite zo zásuvky.
Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Namiesto toho
držte zástrčku.
Kábel neomotávajte okolo
prístroja. Použite funkciu navinutia
kábla.
Malé deti nesmú nikdy používať
funkciu navinutia kábla, pretože
rýchlosť navíjania môže spôsobiť
poranenie.
42 43
42 43
KĽÚČ PRÍSTROJA
1. Tlačidlo na automatické navinutie
kábla
2. Tlačidlo chladného prúdu
3. Volič rýchlosti
4. Závesná slučka
5. Kábel
6. Hubica žehličky na vlasy
7. Koncentrátor vzduchu
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Skontrolujte, či ste odstránili všetok
baliaci materiál.
POUŽÍVANIE PRÍSTROJA
Rozviňte
kábel (5) na
požadovanú
dĺžku a
zapojte ho
do elektrickej
zásuvky.
Nasaďte
hubicu
koncentrátora (7) alebo jednu z
hubíc žehličky (6).
o Hubica sústredí prúd vzduchu.
Hubice žehličky na vlasy
použite na vyrovnanie vlasov
podľa postupu uvedeného
nižšie.
Prístroj zapnite posunutím voliča
rýchlosti (3) z polohy „0“ (v
strede).
o Zatlačením voliča smerom
nahor nastavte plnú rýchlosť.
o Zatlačením voliča smerom
nadol nastavte polovičnú
rýchlosť.
Stlačením a podržaním tlačidla
prúdu studeného vzduchu (2)
spustíte prúd studeného vzduchu.
Táto funkcia je užitočná, ak sú
vaše vlasy suché a je potrebné ich
upraviť.
Prístroj vypnite nastavením voliča
rýchlosti do polohy „0“. Vypnite
ho, odpojte zo zásuvky a stlačte
tlačidlo automatického navíjania
kábla (1), kým sa kábel úplne
nezvinie.
Prístroj môžete zavesiť pomocou
očka (4) na spodnej strane
rukoväte.
Používanie hubice žehličky na vlasy
Zatlačte tlačidlo na bočnej
strane hubice doprava, kým zuby
hrebeňa nie sú zarovnané.
Hrebeň zatlačte do vlasov na
vrchu hlavy. Zatlačte tlačidlo
doľava, kým sa zuby hrebeňa
neposunú tak, že zachytia vlasy.
Zapnite prístroj.
Plynulým pohybom sa pomaly
posúvajte smerom ku končekom
vlasov.
o Vlasy udržiavajte napnuté, aby
ste predišli ich pokrúteniu.
o Aby ste účesu dodali viac
objemu, vyrovnajte len
vonkajšiu časť prameňa vlasov.
o Používanie hubice žehličky na
vlasy jednou osobou môže b
zložité. Požiadajte preto o
pomoc priateľku alebo
priateľa.
ČISTENIE
Pred čistením odpojte zástrčku
od sieťovej zásuvky a nechajte
prístroj vychladnúť.
V prípade potreby vyčistite
dôkladne vyžmýkanou handričkou
s trochou tekutého čistiaceho
prostriedku. Utrite suchou
handričkou.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A
RECYKLÁCII TOHTO PRODUKTU
Uvedomte si, že tento produkt
značky Adexi je označený týmto
symbolom:
To znamená, že tento produkt sa
nemôže likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom, pretože
elektrický a elektronický odpad sa
musí likvidovať samostatne.
Každý členský štát musí v súlade s
normou WEEE zaistiť správny zber,
obnovovanie, manipuláciu a recykláciu
elektrického a elektronického odpadu.
Súkromné domácnosti v EÚ môžu
bezplatne zaniesť použité zariadenia
do špeciálnych recyklačných stredísk.
V niektorých členských krajinách
je možné použité prístroje vrátiť
predajcovi, u ktorého boli zakúpené,
avšak za podmienky zakúpenia
nového výrobku. Ďalšie informácie
o manipulácii s elektrickým a
elektronickým odpadom získate
u maloobchodného predajcu,
distribútora alebo na mestskom úrade.
44 45
44 45
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka sa nevzťahuje, ak:
sa nedodržia vyššie uvedené
pokyny,
sa do prístroja zasahovalo,
sa s prístrojom nesprávne alebo
drsne zaobchádzalo, prípadne
sa prístroj akýmkoľvek iným
spôsobom poškodil,
sa vyskytli chyby ako výsledok
chýb v elektrickom napájaní.
Kvôli nepretržitému vývoju našich
produktov v oblasti fungovania
a dizajnu si vyhradzujeme
právo na vykonanie zmien bez
predchádzajúceho upozornenia.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa
týkajú používania prístroja, a nemôžete
nájsť odpoveď v tomto návode na
používanie, vyskúšajte našu webovú
lokalitu www.adexi.eu.
Prejdite do ponuky „Consumer
Service“, kliknite na „Question &
Answer“, aby ste videli najčastejšie
otázky.
Ak nás potrebujete kontaktov
ohľadom technických informácií,
opráv, príslušenstva a náhradných
dielov, môžete si tiež pozrieť kontaktné
informácie.
DOVOZCA
Adexi Group
Nie sme zodpovední za akékoľvek
tlačové chyby.
/