Rohnson HM-1016 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
1
Návod na použitie
ZASTRIHÁVAČ VLASOV
HM-1016
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a
jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
Upozornenie
Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické
údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky,
ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora,
vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte
spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a
odpojte zo sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je
zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte
odbornému servisu.
Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo
ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému
servisnému stredisku.
Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.
Spotrebič skladujte v priestoroch, ktoré nie sú vlhké a teploty nepresahujú
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
3
60 ºC.
Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
Strihač sa môže ľahko zahrievať počas nabíjania - toto je normálny jav.
Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach.
Nikdy nepoužívajte tento spotrebič k úpravám srsti zvierat.
Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s
napustenou vodou.
Nepoužívajte tento spotrebič u otvorených rán, popálenín od slnka alebo
pľuzgierov. Udržujte tento spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od očí.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča
a jeho príslušenstva.
POPIS PRÍSTROJA
6
7
8
9
10
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
4
1. Strihacie jednotka 6. Hrebeňový nadstavec 3 - 24 mm
2. Funkcia prestrihávanie vlasov 7. hrebeňový nadstavec 14 - 35 mm
3. Prepínač ON / OFF 8. Čistiaca kefka
4. Tlačidlo nastavenia dĺžky strihu 9. Nabíjací adaptér
5. Svetelná indikácia prevádzky 10. Olej
POUŽITIE PRÍSTROJA
Strihač používajte
len na čisté, suché
alebo navlhčené vlasy.
Pre optimálny výsledok
použite, vhodný hrebeni
nový nástavec.
Pred prvým použitím
si prezrite obrázky
2 a 3 ako postupovať pri
zastrihávanie.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením zastrihávač vypnite a odpojte z el. siete.
Zložte strihacie jednotku a hrebeňový nástavec z prístroja viď obrázok č. 4.
Strihací jednotku a nástavec očistite kefkou, alebo ich opláchnite pod tečúcou
vodou, viď obrázok č. 5.
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
5
PREMAZANIE STRIHACEJ JEDNOTKY
Po osušení strihacie jednotky je potrebné naniesť trochu oleja, viď obr. č. 6.
Prebytočný olej utrite suchou handričkou.
ČISTENIE STRIHACIA HLAVA
Odstráňte z prístroja
hrebeňový nástavec.
Strihacia jednotku odstránite
zatlačením palca smerom nadol,
viď obrázok č. 7.
Pomocou kefky očistite striha
hlavu a vráťte späť strihacie
jednotku,
pozri obrázok č. 8.
POUŽITIE NABÍJACIEHO ADAPTÉRU
Pripojte zastrihávač do adaptéra a ten následne zapojte do elektrickej siete.
Maximálna doba nabíjania je 8 hodín.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ
Súčasťou príslušenstva tohto spotrebiča sú dobíjacie batérie. Použité batérie
nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na
odkladanie použitých barií.
Zastrihávač vlasov HM-1016
SK
6
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Menovitý rozsah napätia
Menovitý kmitočet
Čas nabíjania
Menovitý príkon
Zmeny textu a technických údajov vyhradené.
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96 / EC.
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť
pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu,
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc , ktoré sa
naň vzťahujú.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Rohnson HM-1016 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu