One For All SMART CONTROL Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

• Ako ešte raz znie
môj inštalačný kód?
Zistite, ktorý kód je momentálne
nastavený pod jednotlivými
spomedzi 6 režimov pre zariadenia
Môj kód znie?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Makro na „červenom tlačidle“
STOP
& OFF
Sl
o
v
e
n
s
k
y
Doplnkové funkcie
+
napr.
pôvodné
STRATENÉ
alebo
P
OKAZENÉ
diaľkové ovládanie
• Key Magic®
Umožňuje vám získať funkcie
zo STRATENÉHO alebo
POKAZENÉHO pôvodného
diaľkového ovládača.
• Zmena priradeného
r
ežimu
Ako nastaviť dve (alebo viac)
zariadení rovnakého typu.
• Macro
AUmožňuje vám odoslať
sekvenciu príkazov stlačením
jediného tlačidla.
P
ríka
z
3
strany 2
K
e
y
M
a
gic
®
1
5
5
6
: 1
: 5
: 5
: 6
Chýbajúca funkcia po
p
rocedúre nastavenia
Philips
Sony
TV1
TV2
P
ríka
z
1
P
ríka
z
2
Makro na „červenom tlačidle“
Príkaz 1: ZASTAVIŤ dvd
Príkaz 2: VYPNÚŤ dvd
Príkaz 3: VYPNÚŤ televízor
Chýbajúcu funkciu prevezmite pro-
s
tredníctvom nášho zákazníckej ser-
visu. Žiadajte (5-ciferný) kód funkcie
K
ey Magic®. Potom postupujte podľa
pokynov od strany 5.
s
trany
3
strany 4
strany 5
4
5
S
tlačte a uvoľnite
t
lačidlo magic.
6
Gratulujeme! Úspešne ste zmenili priradenie režimu „stb“ tak, aby sa z neho
stal druhý režim „tv“.
Teraz jednoducho postupujte podľa pokynov v časti „ONE FOR ALL SimpleSet“
alebo „Priame nastavenie kódu“ a naprogramujte svoj televízor do režimu
koncového prijímača.
Ako obnoviť pôvodný režim zariadenia?
1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý
krúžok.
2) Stlačte 9 9 2.
3) Vyberte príslušný režim zariadenia, ktorý chcete obnoviť do pôvodného
režimu (napr. vyberte koncový prijímač).
4) Dvakrát stlačte tlačidlo magic. Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
Stlačte a uvoľnite tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
Vyberte cieľové zariadenie,
napr.stb..
< select >
1
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
Stlačte 9 9 2. --> --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
2
x2
Táto funkcia vám dáva možnosť naprogramovať 2 (alebo viac) zariadení rovnakého typu pre jedno diaľkového ovládanie ONE FOR ALL (napr. dva televízory). V nasledujúcom prík-
l
ade popisujeme situáciu, ak by ste chceli nainštalovať ďalšiu televíziu. Za týmto účelom musíte zmeniť priradenie napr. režimu „stb“ na režim „tv.
Príklad. Ako zmeniť priradenie režimu „stb“ na „tv“:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Vyberte cieľové zariadenie,
napr. tv.
< select >
Zmena priradeného režimu
Key Magic®
3
2
3
Ako obnoviť pôvodnú funkciu, ktorá bola priradená k danému tlačidlu?
1) Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. tv).
2) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý
krúžok.
3) Stlačte 9 9 4.
4) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo (napr. červené).
Gratulujeme! Úspešne ste naprogramovali funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho
pôvodného diaľkového ovládača do diaľkového ovládača ONE FOR ALL. TERAZ
vždy po stlačení „červeného“ tlačidla (v režime tv) vyvoláte funkciu „I/II
(mono/stereo)“.
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
Stlačte 9 9 4.
-
-> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
4
Stlačte a uvoľnite tlačidlo
magic.
5
Zadajte 5-ciferný kód funkcie, ktorý ste získali od služieb
zákazníkom. (napr. 00123)
--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
6
Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete funkciu
priradiť (napr. červené tlačidlo).
P
ríklad: Ako dostať funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného STRATENÉHO
alebo POŠKODENÉHO diaľkového ovládača na „červené tlačidlo“ diaľkového ovládača
ONE FOR ALL.
K
e
y
M
a
gic®
napr. pôvodné
STRATENÉ
alebo
POKAZENÉ
diaľkové ovládanie
Vyberte príslušné
zariadenie, napr. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® je exkluzívna funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Diaľkový ovládač ONE FOR ALL zaručuje, že všetky funkcie vášho pôvodného diaľkového ovládača bude možné používať -
d
okonca aj tie, ktoré nemajú vlastné tlačidlo na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Často používané funkcie možno priradiť k želanému tlačidlu pomocou funkcie KeyMagic® vášho
diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Ak chcete naprogramovať niektorú z funkcií v rámci systému KeyMagic®, je potrebné, aby ste poznali príslušný kód funkcie. Keďže kódy funkcií sa u jednot-
l
ivých typov zariadení odlišujú, v príručke ich nenájdete. Kódy funkcií si môžete vyžiadať prostredníctvom linky pomoci nášho zákazníckeho servisu, prípadne listom, faxom alebo e-mailom.
Keď nás budete kontaktovať, nezabudnite uviesť nasledovné údaje:
Aktuálne používaný kód (pozrite si časť „Ako ešte raz znie môj inštalačný kód?“
na strane 5).
Typ, značku a modelové označenie príslušného zariadenia.
Modelové označenie pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového
o
vládača.
• Označenie funkcie na vašom pôvodnom diaľkovom ovládači.
P
otom
vám služby zákazníkom poskytnú:
• Kód funkcie (5-ciferný) pre každú požadovanú funkciu.
Keď obdržíte svoje kódy funkcií od služieb zákazníkom, môžete kód jednoducho
n
aprogramovať:
Makro
4
7
8
9
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok
Gratulujeme! Úspešne ste naprogramovali makro na „červené“ tlačidlo.
TERAZ, keď stlačíte červené tlačidlo: 1.: dvd sa ZASTAVÍ, 2.: dvd sa VYPNE, 3.: tv sa
VYPNE. Diaľkové ovládanie po stlačení červeného tlačidla vykoná tieto činnosti
nech sa nachádzate v režime ľubovoľného zariadenia.
DVDDVD
OFF
Príkaz 1: ZASTAVIŤ dvd
Príkaz 2: VYPNÚŤ dvd
Príkaz 3: VYPNÚŤ tv
STOP
& OFF
V
yberte príslušné
z
ariadenie, napr. tv.
< select >
Stlačte červené tlačidlo.
D
iaľkové ovládanie ONE FOR ALL môžete naprogramovať tak, aby odosielalo sekvenciu príkazov stlačením jediného tlačidla. Svoje pohodlie môžete zvýšiť tým, že ľubovoľnú pravidelne
p
oužívanú sekvenciu klávesov zredukujete na stlačenie jediného tlačidla.
M
ôžete mať napríklad záujem o vytvorenie nasledovného makra:
1
. príkaz: dvd --> ZASTAVIŤ
2. príkaz: dvd --> VYPNÚŤ
3
. príkaz: tv --> VYPNÚŤ
Ak chcete naprogramovať vyššie uvedené makro napríklad na „červené“ tlačidlo na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL:
1
2
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
S
tlačte 9 9 5.
-
-> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
3
Vyberte príslušné
zariadenie, napr. dvd.
4
5
6
Stlačte tlačidlo, ku ktorému
chcete funkciu priradiť
(napr. červené tlačidlo).
Stlačte tlačidlo STOP
(ZASTAVIŤ).
< select >
P
rík
az
1
P
rík
az
2
P
rík
az
3
3 sec.
3
sec.
Stlačte tlačidlo POWER
(NAPÁJANIE).
Ako obnoviť funkciu, ktorá bola pôvodne priradená k tlačidlu makra?
1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý
krúžok.
2) Stlačte 9 9 5.
3) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo makra (napr. červené tlačidlo).
4) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic --> Dvakrát zasvieti modrý
krúžok.
x
2
x2
x
2
Stlačte tlačidlo POWER
(NAPÁJANIE).
Ako ešte raz znie môj „inštalačný kód“?
5
G
ratulujeme! Úspešne ste blikaním nastavili svoj inštalačný kód v režime tv.
7
S
tlačte tlačidlo 4 pre štvrtú číslicu vášho 4-ciferného inštalačného kódu a počítajte,
k
oľkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.
Vaše „inštalačné kódy“:
V
aše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavujete jedným z nasledovných nástrojov:
• ONE FOR ALL SimpleSet
Nastavenie priameho kódu
Metóda vyhľadávania
Nasledujúce kroky vám priblížia systém vyhľadávania „inštalačného kódu“, ktorý je momentálne nastavený pre režimy jednotlivých zariadení.
1
3
S
tlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
Stlačte 9 9 0.
--> Dvakrát zasvieti modrý krúžok
4
2
5
Stlačte tlačidlo 1 pre prvú číslicu vášho 4-ciferného inštalačného kódu a počítajte,
koľkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.
Stlačte tlačidlo 2 pre druhú číslicu vášho 4-ciferného inštalačného kódu a počítajte,
koľkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.
Vyberte príslušné zariadenie,
napr. tv.
<
select >
Prevádzkový reset
Prevádzkový reset vymaže všetky naučené funkcie vo všetkých režimoch, ako aj
niektoré ďalšie naprogramované funkcie, ako sú napr. Key Magic® a makrá.
1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Dvakrát zasvieti modrý
krúžok.
2) Stlačte 9 8 0. Dvakrát zasvieti modrý krúžok.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Stlačte tlačidlo 3 pre tretiu číslicu vášho 4-ciferného inštalačného kódu a počítajte,
koľkokrát sa rozsvieti modrý krúžok. Ak sa modrý krúžok nerozsvieti, číslica je „0“.
??
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106

One For All SMART CONTROL Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre