One For All URC 7962 Návod na obsluhu

Značka
One For All
Model
URC 7962
Typ
Návod na obsluhu
Sl
o
v
e
n
s
k
y
Doplnkové funkcie
+
napr.
pôvodné
STRATENÉ
alebo
POKAZENÉ
diaľkové ovládanie
• Key Magic®
Umožňuje vám získať funkcie
zo STRATENÉHO alebo
POKAZENÉHO pôvodného
diaľkového ovládača.
Zmena priradeného
režimu
Ako nastaviť dve (alebo viac)
zariadení rovnakého typu.
strany 2
K
e
y
M
a
gic
®
Chýbajúca funkcia po
procedúre nastavenia
Philips
Sony
TV1
TV2
Chýbajúcu funkciu prevezmite pro-
stredníctvom nášho zákazníckej ser-
visu. Žiadajte (5-ciferný) kód funkcie
Key Magic®. Potom postupujte podľa
pokynov od strany 5.
strany
3
4
5
S
tlačte a uvoľnite
t
lačidlo magic.
6
Gratulujeme! Úspešne ste zmenili priradenie režimu „stb“ tak, aby sa z neho
stal druhý režim „tv“.
Teraz jednoducho postupujte podľa pokynov v časti „ONE FOR ALL SimpleSet“
alebo „Priame nastavenie kódu“ a naprogramujte svoj televízor do režimu
koncového prijímača.
Ako obnoviť pôvodný režim zariadenia?
1) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic -->Všetky kontrolky sa 2 krát
rozsvietia
2) Stlačte 9 9 2.
3) Vyberte príslušný režim zariadenia, ktorý chcete obnoviť do pôvodného
režimu (napr. vyberte koncový prijímač).
4) Dvakrát stlačte tlačidlo magic. Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvietia.
Stlačte a uvoľnite tlačidlo magic. --> Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvietia.
Vyberte cieľové zariadenie,
napr.stb..
< select >
1
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Všetky kontrolky sa 2 krát
rozsvietia.
Stlačte 9 9 2. --> --> Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvietia.
2
x2
Táto funkcia vám dáva možnosť naprogramovať 2 (alebo viac) zariadení rovnakého typu pre jedno diaľkového ovládanie ONE FOR ALL (napr. dva televízory). V nasledujúcom prík-
l
ade popisujeme situáciu, ak by ste chceli nainštalovať ďalšiu televíziu. Za týmto účelom musíte zmeniť priradenie napr. režimu „stb“ na režim „tv.
Príklad. Ako zmeniť priradenie režimu „stb“ na „tv“:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Vyberte cieľové zariadenie,
napr. tv.
< select >
Zmena priradeného režimu
Key Magic®
3
2
3
Ako obnoviť pôvodnú funkciu, ktorá bola priradená k danému tlačidlu?
1) Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. tv).
2) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic -->Všetky kontrolky sa 2 krát
rozsvietia
3) Stlačte 9 9 4.
4) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo (napr. červené).
Gratulujeme! Úspešne ste naprogramovali funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho
pôvodného diaľkového ovládača do diaľkového ovládača ONE FOR ALL. TERAZ
vždy po stlačení „červeného“ tlačidla (v režime tv) vyvoláte funkciu „I/II
(mono/stereo)“.
Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. --> Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvietia.
Stlačte 9 9 4.
-
-> Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvietia.
4
Stlačte a uvoľnite tlačidlo
magic.
5
Zadajte 5-ciferný kód funkcie, ktorý ste získali od služieb
zákazníkom. (napr. 00123)
--> Všetky kontrolky sa 2 krát rozsvi-
etia.
6
Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete funkciu
priradiť (napr. červené tlačidlo).
P
ríklad: Ako dostať funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného STRATENÉHO
alebo POŠKODENÉHO diaľkového ovládača na „červené tlačidlo“ diaľkového ovládača
ONE FOR ALL.
K
e
y
M
a
gic®
napr. pôvodné
STRATENÉ
alebo
POKAZENÉ
diaľkové ovládanie
Vyberte príslušné
zariadenie, napr. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® je exkluzívna funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Diaľkový ovládač ONE FOR ALL zaručuje, že všetky funkcie vášho pôvodného diaľkového ovládača bude možné používať -
d
okonca aj tie, ktoré nemajú vlastné tlačidlo na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Často používané funkcie možno priradiť k želanému tlačidlu pomocou funkcie KeyMagic® vášho
diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Ak chcete naprogramovať niektorú z funkcií v rámci systému KeyMagic®, je potrebné, aby ste poznali príslušný kód funkcie. Keďže kódy funkcií sa u jednot-
l
ivých typov zariadení odlišujú, v príručke ich nenájdete. Kódy funkcií si môžete vyžiadať prostredníctvom linky pomoci nášho zákazníckeho servisu, prípadne listom, faxom alebo e-mailom.
Keď nás budete kontaktovať, nezabudnite uviesť nasledovné údaje:
Typ, značku a modelové označenie príslušného zariadenia.
Modelové označenie pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového
o
vládača.
• Označenie funkcie na vašom pôvodnom diaľkovom ovládači.
P
otom
vám služby zákazníkom poskytnú:
• Kód funkcie (5-ciferný) pre každú požadovanú funkciu.
Keď obdržíte svoje kódy funkcií od služieb zákazníkom, môžete kód jednoducho
n
aprogramovať:
/