EHEIM Eheim Automatic Feeding Unit Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Slovensky
K vsadeniu batérií (2x Mignon 1,5 V Alkali) sa otvorí veko telesa ľahkým tlakom
na blokovaciu západku. Dbajte na správne pólové uloženie batérií.
Pozor: Automat na kŕmenie rybičiek sa nedá prevádzkovať nabíjacími
akumulátormi.
Uzavrieť veko telesa: Zavesiť veko na vrchnej hrane pohonnej jednotky
a vykloniť smerom dolu, až kým západka nezapadne.
Výmena batérií: Ak sa na display objaví symbol
LO
, potom sú batérie už
takmer vyčerpané. Kŕmenie sa síce ešte prevedie, ale batérie by mali byť teraz
vymenené. Po cca 3 dňoch bliká celý ukazovateľ a spotrebič sa vypne
samostatne, aby sa predišlo presunutiu bubna smerom dolu.
Upozornenie: Batérie vymieňajte počas jednej minúty. Tak zostanú napro-
gramované nastavenia zachované.
Suchý zips: S priloženým suchým zipsom sa dá automat na kŕmenie upevniť
na akvárium.
Upevnenie: Na otvorené akváriá je najvhodnejšia montáž pomocou prilože-
ného upevnenia na okraji nádrže.
B
Spustenie do prevádzky
A
Funkcia
Veko telesa
Jednotka pohonu s priehradkou na batérie
Tlačidlo
pre manuálne kŕmenie
Programovacie klávesy
Veko bubna
Bu-
bon na krmivo
Posuvné nastavenie dávkovania krmiva
Upevňovací
suchý zips
Upevnenie
Skrutka na upevnenie.
Modus kŕmenia ponúka 3 možnosti, ktoré sú ukázané hore na display, vpravo
vedľa čísiel kŕmenia 1 - 4:
žiadna šípka = časový bod kŕmenia bol uložený do pamäti, ale nenasleduje
žiadne kŕmenie,
1 šípka = miaci bubon sa raz otočí,
2 šípky = kŕmiaci bubon sa otočí dvakrát v časovom odstupe 1 minúty.
Tým sa časový interval kŕmenia predĺži, bez toho, aby obsadil
prídavné doby kŕmenia.
C
Programovanie
Všeobecné pravidlá pre programovanie:
MODE prepína postupne medzi aktuálnym časom a dobami kŕmenia od 1
do 4. Čas je poznateľný na blikajúcej dvojbodke: doby kŕmenia sú
poznateľné na blikajúcej dvojbodke a sú udané číslicami na hornom okraji
display.
SET uvolní udaný čas ku zmene. S MODE sa dá meniť u udaného času
medzi hodinami, minútami a modusom kŕmenia. Zvolený symbol bliká
a nastavuje sa na vyššiu hodnotu s „
+
klávesou“, popr. v moduse kŕmenia.
SET uloží do pamäti nastavený čas. S MODE sa prejde do ďalšieho času.
Príklad:
Po vložení batérií začína čas pri
00 : 00
, dvojbodka bliká v sekundovom
takte.
Hodiny sa nastavia:
SET >
hodiny blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
minúty blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
SET >
čas sa uloží do pamäti.
Programovanie doby kŕmenia číslo 1:
MODE >
doba kŕmenia bude ukázaná s
00 :00
a číslom 1 na hornom
okraji.
SET >
hodiny blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
minúty blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
číslica 1 bliká, modus kŕmenia musí byť nastavený s
+
- klá-
vesou.
1
=
kŕmenie sa prevedie 1 x.
1

=
kŕmenie sa prevedie 2 x v odstupe 1 minúty.
SET >
doba kŕmenia číslo 1 sa uloží do pamäti.
MODE >
Nasledujúca doba kŕmenia bude ukázaná.
Pomocou SET sa dá táto naprogramovať, ako vyššie po-
písané, alebo opakovaným stlačením MODE sa prepne z doby
kŕmenia znovu na aktuálny čas.
D
Manuálna obsluha
Pre kŕmenie mimo programovanej doby postačuje stlačenie tlačidla nad
display, čím sa spustí manuálne otočenie bubna.
E
Vetranie
Bubon vytiahnuť pozdĺžne a odobrať veko na zadnej strane. Bubon na sucho
očistiť (štetcom) a naplniť krmivom. Potom zase vsadiť veko bubna a nasadiť
bubon na os.
Automat na kŕmenie sa hodí pre bežné vločkové krmivo a granulity.
Nepoužívať ho pre čerstvé alebo vlhké krmivo!
F
Množstvo krmiva
Nastavením posuvného nastavovača sa dá variovať otvorenie bubna a tým
i potrebné množstvá krmiva. Pre väčšie množstvá môže nasledovať pro-
gramovanie v dvoch odstupoch za sebou.
G
Umiestnenie
Kŕmiaci automat postaviť na kryt akvária, aby sa krmivo dostalo volne na
hladinu vody. Jednotka pohonu so svojím zadným nasávacím otvorom
vzduchu sa nesmie nachádzať vo vlhkej oblasti otvoreného akvária. Otvor
nasávania vzduchu nezakryť.
U niektorých krytov akvárií je už pripravený otvor na kŕmenie.
Opčne: Na otvorených akváriách môže byť automatické kŕmidlo zavesené jed-
noducho pomocou priloženého upevnenia a priskrutkované na okraji nádrže.
Pri dlhšom nepoužívaní prístroja vyberte batérie! Za škody,
ktoré vzniknú vytečenými batériami, alebo akumulátormi,
nepreberá EHEIM žiadnu záruku!
Upozornenie k ochrane životného prostredia: Použité,
alebo vadné batérie nezahadzujte do odpadu domácnosti!
Pri kúpe nových batérií odovzdajte Vaše batérie v predajni,
alebo ich odovzdajte v miestnej zberni.
Slovensko
Da bi vstavili baterije (2 x mignon alkalna baterija od 1,5 V), odprite pokrov
ohišja na način, da nežno pritisnete zapiralno spono. Pazite na pravilno
polariteto baterij.
Pozor: Avtomat za hranjenje rib ne more obratovati z polnljivimi akumulatorji.
Zapiranje pokrova ohjišja: postavite ga na zgornji rob pogonske enote ter ga
postopno premikajte navzdol, dokler se zapiralna spona ne zapahne.
Zamenjava baterij: Če se na displeju pokaže oznaka
LO
, so baterije skoraj
prazne. Čeprav proces hranjenja še traja, potrebna je zamenjava baterij.
Po treh dneh celotni indikator utripa ter se naprava samodejno izklopi, da bi
preprečila premikanje bobna navzdol.
Opozorilo: Baterije zamenjajte čez eno minuto. Tako bo programirane po-
datke ostale ohranjene.
Zapiralni trak: S priloženim zapiralnim trakom lahko varno pritrdite avtomat
za hranjenje rib na akvarij.
Pritrditev: Za odprte akverije je najbolj ustrezno montiranje s pomočjo pri-
ložne pritrditve na robu rezervoarja.
B
Spuščanje v obratovanje
A
Funkcija
pokrov ohišja
pogonska enota z baterijskim predalom
tipka za
ročno hranjenje
tipke uza programiranje
pokrov bobna
boben za
hrano
drsnik za doziranje hran
varovalni zapiralni trak
pritrditev
vijak za pritrditev.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

EHEIM Eheim Automatic Feeding Unit Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre