EHEIM Turtlefeeder Používateľská príručka

Značka
EHEIM
Model
Turtlefeeder
Typ
Používateľská príručka
Slovensky
K vsadeniu batérií (2x Mignon 1,5 V Alkali) sa otvorí veko telesa ľahkým tlakom
na blokovaciu západku. Dbajte na správne pólové uloženie batérií.
Pozor: Automat na kŕmenie rybičiek sa nedá prevádzkovať nabíjacími akumu-
látormi.
Uzavrie veko telesa: Zavesiť veko na vrchnej hrane pohonnej jednotky a vyk-
loniť smerom dolu, až kým západka nezapadne.
Výmena batérií: Ak sa na display objaví symbol
LO
, potom sú batérie už tak-
mer vyčerpané. Kŕmenie sa síce ešte prevedie, ale batérie by mali byť teraz
vymenené. Po cca 3 dňoch bliká celý ukazovateľ a spotrebič sa vypne samos-
tatne, aby sa predišlo presunutiu bubna smerom dolu.
Upozornenie: Batérie vymieňajte počas jednej minúty. Tak zostanú napro-
gramované nastavenia zachované.
Suchý zips: S priloženým suchým zipsom sa dá automat na kŕmenie upevniť
na akvárium.
Upevnenie: Na otvorené akváriá je najvhodnejšia montáž pomocou prilože-
ného upevnenia na okraji nádrže.
B
Spustenie do prevádzky
A
Funkcia
Veko telesa
Jednotka pohonu s priehradkou na batérie
Tlačidlo
pre manuálne kŕmenie
Programovacie klávesy
Veko bubna
Bu-
bon na krmivo
Posuvné nastavenie dávkovania krmiva
Upevňovací
suchý zips
Upevnenie
Skrutka na upevnenie.
Modus kŕmenia ponúka 3 možnosti, ktoré sú ukázané hore na display, vpravo
vedľa čísiel kŕmenia 1 - 4:
žiadna šípka = časový bod kŕmenia bol uložený do pamäti, ale nenasleduje
žiadne kŕmenie,
1 šípka = kŕmiaci bubon sa raz otočí,
2 šípky = kŕmiaci bubon sa otočí dvakrát v časovom odstupe 1 minúty.
Tým sa časový interval kŕmenia predĺži, bez toho, aby obsadil
prídavné doby kŕmenia.
C
Programovanie
Všeobecné pravidlá pre programovanie:
MODE prepína postupne medzi aktuálnym časom a dobami kŕmenia od 1 do
4. Čas je poznateľný na blikajúcej dvojbodke: doby kŕmenia sú poznateľné
na blikajúcej dvojbodke a sú udané číslicami na hornom okraji display.
SET uvolní udaný čas ku zmene. S MODE sa meniť u udaného času
TurtleFeeder_07.13_Korrektur_3581_08.09 23.08.13 13:56 Seite 42
medzi hodinami, minútami a modusom kŕmenia. Zvolený symbol bliká a nas-
tavuje sa na vyššiu hodnotu s
+
klávesou“, popr. v moduse kŕmenia. SET
uloží do pamäti nastavený čas. S MODE sa prejde do ďalšieho času.
Príklad:
Po vložení batérií začína čas pri
00:00
, dvojbodka bliká v sekundovom tak-
te.
Hodiny sa nastavia:
SET >
hodiny blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
minúty blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
SET >
čas sa uloží do pamäti.
Programovanie doby kmenia íslo 1:
MODE >
doba kŕmenia bude ukázaná s
00:00
a číslom 1 na hornom
okraji.
SET >
hodiny blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
minúty blikajú a nastavia sa s
+
- klávesou.
MODE >
číslica 1 bliká, modus kŕmenia musí byť nastavený s
+
- klá-
vesou.
1
=
kŕmenie sa prevedie 1 x.
1
앗앗
=
kŕmenie sa prevedie 2 x v odstupe 1 minúty.
SET >
doba kŕmenia číslo 1 sa uloží do pamäti.
MODE >
Nasledujúca doba kŕmenia bude ukázaná.
Pomocou SET sa dá táto naprogramovať, ako vyššie po-
písané, alebo opakovaným stlačením MODE sa prepne z doby
kŕmenia znovu na aktuálny čas.
D
Manuálna obsluha
Pre kŕmenie mimo programovanej doby postačuje stlačenie tlačidla nad dis-
play, čím sa spustí manuálne otočenie bubna.
E
Vetranie
Bubon vytiahnuť pozdĺžne a odobrať veko na zadnej strane. Bubon na sucho
očistiť (štetcom) a naplniť krmivom. Potom zase vsadiť veko bubna a nasadiť
bubon na os.
Automat na potravu je vhodný pre kriváky obyčajné, garnáty, krmivové tyčinky
a granuláty. Nepoužívajte na čerstvú alebo vlhkú potravu!
F
Množstvo krmiva
Nastavením posuvného nastavovača sa variovať otvorenie bubna a tým
i potrebné množstvá krmiva. Pre väčšie množstvá môže nasledovať pro-gra-
movanie v dvoch odstupoch za sebou.
G
Umiestnenie
Kŕmiaci automat postaviť na kryt akvária, aby sa krmivo dostalo volne na
TurtleFeeder_07.13_Korrektur_3581_08.09 23.08.13 13:56 Seite 43
hladinu vody. Jednotka pohonu so svojím zadným nasávacím otvorom vzdu-
chu sa nesmie nachádzať vo vlhkej oblasti otvoreného akvária. Otvor nasáva-
nia vzduchu nezakryť.
Pri niektorých krytoch terárií je už pripravený príslušný otvor na krmivo.
Opne: Na otvorených akváriách môže byť automatické kŕmidlo zavesené jed-
noducho pomocou priloženého upevnenia a priskrutkované na okraji nádrže.
Pri dlhšom nepoužívaní prístroja vyberte batérie! Za škody, kto-
vzniknú vytečenými batériami, alebo akumulátormi, nepre-
berá EHEIM žiadnu záruku!
Upozornenie k ochrane životného prostredia: Použité, ale-
bo vadné batérie nezahadzujte do odpadu domácnosti! Pri
kúpe nových batérií odovzdajte Vaše batérie v predajni,
alebo ich odovzdajte v miestnej zberni.
Slovensko
Da bi vstavili baterije (2 x mignon alkalna baterija od 1,5 V), odprite pokrov
ohišja na način, da nežno pritisnete zapiralno spono. Pazite na pravilno polari-
teto baterij.
Pozor: Avtomat za hranjenje rib ne more obratovati z polnljivimi akumulatorji.
Zapiranje pokrova ohjišja: postavite ga na zgornji rob pogonske enote ter ga
postopno premikajte navzdol, dokler se zapiralna spona ne zapahne.
Zamenjava baterij: Če se na displeju pokaže oznaka
LO
, so baterije skoraj
prazne. Čeprav proces hranjenja še traja, potrebna je zamenjava baterij.
Po treh dneh celotni indikator utripa ter se naprava samodejno izklopi, da bi
preprečila premikanje bobna navzdol.
Opozorilo: Baterije zamenjajte čez eno minuto. Tako bo programirane po-
datke ostale ohranjene.
Zapiralni trak: S priloženim zapiralnim trakom lahko varno pritrdite avtomat za
hranjenje rib na akvarij.
Pritrditev: Za odprte akverije je najbolj ustrezno montiranje s pomočjo pri-
ložne pritrditve na robu rezervoarja.
B
Spušanje v obratovanje
A
Funkcija
pokrov ohišja
pogonska enota z baterijskim predalom
tipka za
ročno hranjenje
tipke uza programiranje
pokrov bobna
boben za
hrano
drsnik za doziranje hran
varovalni zapiralni trak
pritrditev
vijak za pritrditev.
TurtleFeeder_07.13_Korrektur_3581_08.09 23.08.13 13:56 Seite 44
/