Rohnson HM-4022 Steam Channel Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
1
Návod k použití
ŽEHLIČKA NA VLASY
HM-4022 Steam Channel
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce,
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedba
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím
zásuvky.
Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
UPOZORNĚ
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího
časového spínače nebo dálkového ovládání.
Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a
odpojte ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem,
poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami.
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte
autorizovanému servisnímu středisku.
Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzni
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
3
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti i pro profesionální použití.
Části spotřebiče se během provozu zahřívají. Zabraňte kontaktu horkých částí
žehličky s pokožkou.
Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama.
Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla
nebo do jejich blízkosti.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
Při použití v koupelně spotřebič ihned po použití vypněte a odpojte z el. sítě.
Po použití je nutné nechat spotřebič zcela vychladnout. Teprve poté jej
můžete bezpečně uložit.
Pokud je spotřebič v provozu nebo není zcela vychladlý, nepokládejte jej
na měka hořlavé podložky (např. ručníky, koberce, čalounění apod.).
Spotřebič nezakrývejte.
Nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
Destičky je třeba očistit po každém použití od prachu, mastnoty a dalších
nečistot.
Neponořujte spotřebdo vody ani jiné kapaliny. Neoplachujte spotřebič pod
tekoucí vodou.
Nepoužívejte spotřebič při teplotě nižší než -5 °C nebo vyšší než 35 °C.
Při použití v koupelně spotřebič zapojte do zásuvky chráněné proudovým
chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
4
POPIS SPOTŘEBIČE
1. Žehlicí destičky
2. Tělo spotřebiče
3. Odnímatelná nádržka na vodu
4. Posuvné tlačítko pro vyjmutí
nádržky na vodu
5. Zámek
6. Napájecí kabel
7. Kryt kloubu
8. Tlačítko zapnuto/vypnuto
9. Tlačítko nastavení teploty
10. Tlačítko páry
11. Výstup páry
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
V případě, že chcete využít funkci páry, nejprve naplňte nádržku vodou.
Postup: Za pomoci posuvného tlačítka vyjměte nádržku na vodu ze
spotřebiče a otevřete uzávěr. Naplňte nádržku vodou, opět řádně uzavřete a
umístěte zpět do spotřebiče. Používejte pouze destilovanou vodu.
Zapojte spotřebič do el. sítě a odjistěte zámek žehličky.
Tlačítkem nastavení teploty zvolte požadovanou teplotu.
Vyčkejte 2-3 minuty, než bude žehlička připravena k použití.
Dle potřeby zapněte funkci páry.
Upozornění: Před použitím funkce páry se ujistěte, že je v nádržce dostatečné
množství vody. Nedotýkejte se výstupu páry.
Před použitím spotřebiče by vlasy měly být čisté, suché a rozčesané.
Pramen vlasů (široký cca 4 cm a ne příliš silný) vložte mezi destičky a
stiskněte rukojeti žehličky k sobě. Klouzavým pohybem pak protáhněte
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
5
žehličku od kořínků ke konečkům vlasů. Stejným způsobem postupujte po
celé hlavě.
Po použití spotřebič odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a teplu odolný
povrch a nechte zcela vychladnout. Poté žehličku zavřete a zajistěte zámkem.
Před konečnou úpravou nechte vlasy zcela vychladnout.
VHODNÉ TEPLOTY PRO RŮZNÉ DRUHY VLASŮ
160 - 180 °C jemné vlasy
180 - 200 °C normální, zvlněné vlasy
200 - 220 °C kudrnaté, hrubé nebo tvrdé vlasy
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a
teplu odolný povrch a nechte zcela vychladnout.
Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu.
K čištění vnějších částí spotřebiče a žehlicích destiček použijte vlhký hadřík a
poté spotřebič osušte.
Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k
poškození spotřebiče.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Žehlička na vlasy HM-4022 Steam Channel
CZ
6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovitý rozsah napětí
220-240 V
Jmenovitý kmitočet
50 Hz
Jmenovitý příkon
48 W
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na
něj vztahují.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Rohnson HM-4022 Steam Channel Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu