Panoptix
PS21-TM
FrontVü
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Tento způsob upevnění není vhodný pro všechny typy lodních
trupů. Prostudujte si následující požadavky a zvažte, zda jej lze
použít u vašeho typu lodě. Nevhodné upevnění sondy může
způsobit omezení jejího výkonu a může také negativně ovlivnit
ovládání lodě.
Sonarová sonda by neměla být připevněna na místě, kde by
mohla být vystavena nárazu při spouštění na vodu, vlečení
nebo skladování.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody, sondami upevněnými do trupu nebo čímkoli, co vytváří
vzduchové bubliny nebo způsobuje víření vody. Vířící voda
může lámat paprsek sonaru.
Sondu upevněte tak, aby se její přední strana nacházela pod
hladinou a směřovala dopředu. Sonda má specifický tvar,
který má větší ponořenou povrchovou plochu než klasické
sonarové sondy s upevněním na záďovou stěnu. Tato větší
ponořená povrchová plocha vytváří odpor, který může ovlivnit
ovládání lodě a její maximální rychlost. Síla odporu může být
různá, od zanedbatelné až po nepřijatelnou. Pokud sondu
neumístíte přímo do středu zádě, bude pravděpodobně nutné
upravit vyvažovací plošky. Ideální je umístit sonarovou sondu
co nejblíže středové linii.
Při obtékání sondy vodou se za ní tvoří proud bublinek ve
tvaru písmene V
À
. Velikost a plocha tohoto bublinkového
pole je dána řadou faktorů, například rychlostí lodě nebo
úhlem upevnění sonarové sondy. Upevněte sondu tak, aby
vzduchové bublinky nevnikaly do dráhy lodního šroubu
Á
.
Pokud lodní šroub nabírá vzduch, může dojít k výraznému
omezení zrychlení a maximální rychlosti plavby a také
k poškození lodního šroubu nebo i motoru. Umístěte
sonarovou sondu dostatečně daleko od lodního šroubu či
šroubů směrem k pravoboku či levoboku tak, aby k tomuto
efektu nedocházelo. Pokud je sonda umístěna ve svislém
směru v jedné rovině s dráhou lodního šroubu, je její vliv
ještě výraznější. U přívěsných motorů a motorů na zádi
vezměte v úvahu celý rádius pohybu lodního šroubu. U
většiny systémů s větším počtem lodních motorů se
nedoporučuje upevňovat sonarovou sondu mezi motory. Na
obrázku vidíme pohled shora.
Při umístění daleko mimo střed zádě může dojít k většímu
sklonu dna k hladině a trup lodě
À
tak může blokovat
paprsek sonaru
Á
. Odečítání hodnot na druhé straně lodě
pak může být nesprávné
Â
. Na obrázku vidíme pohled
zezadu.
Důležité informace týkající se provozu
Při rychlostech vyšších než 12,9 km/h (8 mi/h) je funkčnost
sondy omezena a příjem signálu ze dna je slabší. Informace o
hloubce mohou být nepřesné a může se stát, že upozornění
neohlásí potenciálně mělké oblasti.
Na mělčinách, v neznámých vodách nebo v případě překážek
pod vodou rychlost lodě vhodným způsobem upravte.
Pokud zapnete upozornění na oblasti mělké vody, ohlásí se tato
místa zvukovým signálem. Objekty, které se nenacházejí u dna,
a úzké překážky pod hladinou nemusí být rozpoznány jako dno
a upozornění pak nebude aktivováno. Funkce upozornění
nezaručí, že se vyhnete kolizi. Při řízení lodě buďte vždy
opatrní.
Efektivní dosah vpřed
Sonarová sonda má efektivní dosah vpřed pětinásobek až
osminásobek aktuální hloubky vody. Například při třímetrové
Leden 2017
Vytištěno na Tchaj-wanu 190-02073-81_0A
hloubce je tedy efektivní dosah vpřed 15 až 24 metrů. Skutečný
dosah může být ovlivněn stavem vody a dna. Vždy buďte
opatrní a sledujte hloubku vody a dosah vpřed, zejména když
máte u zařízení nastaven ruční režim dosahu vpřed.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu chartplotteru.
POZNÁMKA: Stažení softwaru obsahuje aktualizace pro
všechna zařízení připojená k chartplotteru. Zvolte správný
balíček odpovídající chartplotteru, který chcete aktualizovat.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost Stáhnout.
6
V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
8
Extrahujte soubory na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Načtení aktualizace softwaru na paměťovou
kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Přejděte na adresu my.garmin.com.
Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Potřebné nástroje
Vrtačka
Vrták 3,2 mm (
1
/
8
palce)
Vrták 4 mm (
5
/
32
palce)
Křížový šroubovák číslo 1
Křížový šroubovák číslo 2
17mm nasazovací šestihranný klíč a 17mm šestihranný klíč
7mm šestihranné klíče
Lodní tmel
Vázací pásky (volitelné)
Instalace převodníku na záďovou stěnu
Umístění upevňovacích prvků pro montáž na záďovou
stěnu lodě
1
Umístěte upevňovací prvek na záď lodě
À
13 mm
(
1
/
2
palce)
Á
od spodní strany trupu.
2
Zasuňte pojistný šroub
Â
do vhodného otvoru svorky držáku
tak, aby byla svorka krytu sondy rovnoběžně s vodní
hladinou
Ã
.
3
Použijte svorku držáku jako šablonu a označte si umístění
otvorů.
4
Sejměte svorku.
5
K pojistnému šroubu přidejte matici a dotáhněte ji.
POZNÁMKA: Může se zdát, že pojistný šroub s maticí není
ve svorce dostatečně pevně dotažen.
6
Dotáhněte šroub M10
Ä
.
POZNÁMKA: Šroub M10 dotahujte maximálním momentem
51,5 N/m (38 lb-ft).
Instalace upevňovacích prvků pro montáž na
záďovou stěnu lodě
1
Pokud instalujete držák na sklolaminát, umístěte kousek
pásky přes místo, kde bude vyvrtán vodicí otvor, abyste
omezili popraskání pryskyřicového povlaku.
2
Pomocí 4mm (
5
/
32
palcového) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.
3
Nasaďte svorku ochranného štítu
À
nad svorku držáku.
2
4
Na čtyři šrouby 5 × 30 naneste vrstvu lodního tmelu, použijte
5mm podložky a upevněte systém svorky držáku a svorky
ochranného štítu na záďovou stěnu.
Upevnění krytu ochranného štítu
UPOZORNĚNÍ
Na upevněný ochranný štít nestoupejte.
Při plavbě vysokou rychlostí může sonda stříkat vodu na motor.
Množství stříkající vody lze omezit nainstalováním krytu
ochranného štítu.
1
Průchodku
À
vložte do otvoru
Á
v krytu ochranného štítu
Â
.
2
Protáhněte kabel průchodkou.
TIP: Průchodku i kabel lze namazat tekutým mýdlem pro
snadnější protažení kabelu.
3
Umístěte kryt ochranného štítu rovnoběžně s horní částí
svorky krytu sondy
Ã
a pomocí šroubů
Å
upevněte kryt štítu
ke svorce štítu
Ä
.
4
Vyveďte kabely podél zádě nad vodní hladinu. Můžete je
upevnit vázacími pásky.
Připojení sonarové sondy k napájení a
námořní síti Garmin
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
Než připojíte zařízení k námořní síti Garmin a k napájení, je
nutné je nejprve upevnit.
1
Veďte kabely pomocí příslušné izolace svorek, úchytů a
těsnicího tmelu, aby bylo vedení kabelu paženími nebo
palubou pevné a bezpečné.
2
Nainstalujte pojistnou objímku a O-kroužek na konektor
námořní sítě Garmin.
3
Připojte neizolovaný konec napájecího kabelu ke
stejnosměrnému zdroji napájení 10–35 V a uzemněte jej
(Instalační schéma, strana 3).
4
Vyberte možnost:
Zapojte síťový kabel do sítě nebo k portu Panoptix
chartplotteru.
Je-li k dispozici port GMS
10, připojte síťový kabel
k němu.
Průchodky pro vedení kabelu
Pokud vedete kabely po celé lodi, bude možná nutné vyvrtat
otvory pro vedení kabelů. Průchodky pro vedení kabelu lze
použít k zakrytí otvoru pro instalaci kabelu. Průchodky nejsou
vodotěsné. V případě potřeby aplikujte tmel na lodě okolo
průchodky a kabelu ihned po instalaci, abyste zajistili
vodotěsnost. Průchodky si můžete zakoupit u svého prodejce
Garmin nebo přímo od společnosti Garmin na adrese
www.garmin.com.
Instalace pojistných kroužků na kabely
Před instalací pojistných kroužků je třeba provést položení
kabelů.
Pro snadnější práci s kabely jsou pojistné kroužky a kabely
baleny samostatně. Jednotlivé pojistné kroužky jsou baleny
v číslovaných sáčcích pro snadnější identifikaci.
1
Oddělte od sebe díly pojistného kroužku
À
.
2
Vložte O-kroužek
Á
na konec konektoru.
3
Zarovnejte díly pojistného kroužku
Â
na kabelu a zacvakněte
je k sobě.
Instalační schéma
+
-
Položka Popis
À
Chartplotter
Á
Panoptix PS21-TM
Â
Zdroj napájení (vypínač je volitelný)
Údržba
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1
Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2
Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3
Otřete zařízení do sucha.
Antivegetativní nátěr
Aby se zabránilo korozi kovových trupů a zpomalil růst
organismů, které mohou mít vliv na výkon a životnost plavidla,
měli byste na trup své lodi jednou za půl roku použít
antivegetativní nátěr na vodní bázi.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte antivegetativní nátěr na bázi
ketonu, protože ketony napadají mnoho druhů plastů a mohou
váši sondu poškodit nebo zničit.
3
Technické údaje
Technické údaje Rozměry
Rozměry (Š × V × D) 32 × 118 × 84 mm
(1,3 × 4,6 × 3,3 palců)
Hmotnost sonarové sondy 39 kg (87 lb)
Celková hmotnost (sonda,
držák, kabel a štít)
2,64 kg (5,82 lb)
Maximální spotřeba energie 8 W
Provozní napětí 10 až 35 V DC
Rozsah provozních teplot 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rozsah teplot pro skladování -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Materiál Plast ASA
Maximální dosah* 91,4 m (300 stop)
Frekvence 417 kHz
Jmenovitý proud pojistky 4,0 A, mini 32 V DC
*Závisí na umístění sondy, typu dna, salinitě a dalších
vlastnostech vody.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Panoptix
je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti support.garmin.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4