Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions
IAN 315014
HANDKREISSÄGE, CIRCULAR SAW, SCIE CIRCULAIRE
PHKS 1350 C2
SCIE CIRCULAIRE
Traduction des instructions d’origine
HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
CIRCULAR SAW
Translation of the original instructions
HANDCIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA
Překlad originálního provozního návodu
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
PILARKA RĘCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 1
GB/IE Translation of the original instructions Page 15
FR / BE Traduction des instructions d’origine Page 27
NL / BE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina 41
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona 55
CZ Překlad originálního provozního návodu Strana 69
SK Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana 83
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de l‘appareil.
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
SK
 83
PHKS 1350 C2
Obsah
Úvod ..........................................................84
Používanie vsúlade surčením ................................................. 84
Vybavenie ................................................................84
Rozsah dodávky ............................................................84
Technické údaje ............................................................84
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie ...............85
1. Bezpečnosť na pracovisku ..................................................85
2. Elektrická bezpečnosť .....................................................85
3. Bezpečnosť osôb ......................................................... 86
4. Manipulácia s elektrickým náradím a jeho použitie ............................... 86
Bezpečnostné upozorneniašpecifické pre ručné kotúčové píly ........................87
Bezpečnostné upozornenia pre listy kotúčovej píly ................................. 89
Originálne príslušenstvo/prídavné zariadenia .....................................90
Pred uvedením do prevádzky ......................................90
Kontrola funkcie ochranného krytu .............................................. 90
Uvedenie do prevádzky ..........................................91
Montáž / výmena pílového listu ............................................... 91
Montáž a nastavenie paralelnej zarážky .........................................91
Napojenie odsávania pilín ....................................................91
Obsluha ........................................................92
Zapnutie a vypnutie .........................................................92
Nastavenie uhla rezu ........................................................92
Nastavenie hĺbky rezu .......................................................92
Manipulácia s ručnou kotúčovou pílou .......................................... 92
Zapnutie a vypnutie lasera .................................................... 92
Nastavenie otáčok ..........................................................92
Tipy atriky ................................................................93
Údržba ačistenie ................................................93
Likvidácia ......................................................93
Likvidácia batérií ...........................................................93
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH ......................94
Servis ..........................................................95
Dovozca ........................................................95
Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ............................96
84 
SK
PHKS 1350 C2
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
PHKS 1350 C2
Úvod
Srdečne Vám gratulujeme kukúpe Vášho nového
prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok
vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou
tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia
týkajúce sa bezpečnosti, používania alikvidácie.
Pred používaním výrobku sa oboznámte sovšet-
kými pokynmi na obsluhu abezpečnostnými
pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu
a vuvedených oblastiach použitia. Pri postúpení
výrobku tretej osobe odovzdajte spolu sním aj
všetky dokumenty.
Používanie vsúlade surčením
Ručná kotúčová píla (ďalej nazývaná „prístroj“)
je určená na pozdĺžne a priečne pílenie, úkosové
pílenie na pevnej podložke vmasívnom dreve,
drevotrieskových doskách, plaste a ľahkých sta-
vebných hmotách. Akýkoľvek iný spôsob používa-
niaalebo úprava strojasapovažuje zapoužívanie
vrozpore surčením aje skrytým zdrojom nebez-
pečenstva úrazu. Prístroj nie je určený na komerčné
použitie.
Vybavenie
blokovanie zapnutia
spínač ZAP/VYP
stupnica hĺbky rezania
kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľ. 6
aretačná skrutka
základná doska
upnutie paralelnej zarážky
krídlová skrutka na upnutie paralelnej zarážky
krídlová skrutka na predvoľbu uhlu rezu
stupnica uhla rezu
aretácia vretena
prídavná rukoväť
spínač ZAP/VYP laseru
výstupný otvor laseru
paralelná zarážka
upínacia príruba
napínacia skrutka / podložka
ochranný kryt
vratná páka ochranného krytu
pílový list
vyhadzovač pilín
adaptér na odsávanie prachu
nastavovacie koliesko na predvoľbu otáčok
kryt priečinku na batérie
Rozsah dodávky
1 ručná kotúčová píla
1 paralelná zarážka
1 adaptér na odsávanie prachu
1 kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľ. 6
2 pílové kotúče
2 batérie
1 návod na obsluhu
Technické údaje
Menovitý príkon: 1350 W
Menovité napätie: 230 V ∼ 50 Hz
(striedavý prúd)
Otáčky naprázdno: n
0
2,200 – 4,700 min
-1
Pílové kotúče: 1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 24 zubov
1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 48 zubov
Max. hĺbka rezu: Pri 0°:
Drevo/plast 65 mm
Pri 45°:
Drevo/plast 44 mm
Trieda ochrany: II /
(dvojitá izolácia)
Informácie o hluku avibráciách:
Nameraná hodnota hluku stanovená vsúlade
sEN62841. Vyhodnotená hodnota hladiny
hluku A elektrického náradia je typicky:
190mm
max. 56 mm
SK
 85
PHKS 1350 C2
Hodnota emisií hluku:
Hladina akustického
tlaku: L
PA
= 93 dB(A)
Neurčitosť: K
PA
= 3 dB
Hladina akustického
výkonu: L
WA
= 104 dB(A)
Neurčitosť : K
WA
= 3 dB
Noste ochranu sluchu!
Celková hodnota vibrácií:
Pílenie dreva a
h,W
= 3,7 m/s
2
Neurčitosť K = 1,5 m/s
2
VÝSTRAHA!
Vibračná hladina uvedená v týchtopokynoch
bola meraná vsúlade spostupom merania
uvedeným vnorme EN62841 amôže sa
použiť na porovnanie prístrojov. Uvedená
hodnota emisií vibrácií sa môže tiež použiť
na predbežné stanovenie času práce. Vibrač-
ná hladina sa mení podľa používania elektric-
kého náradia a vniektorých prípadoch môže
byť väčšia ako hodnota uvedená vtýchto
pokynoch. Zaťaženie vibráciami by sa mohlo
podceniť, keď sa elektrické náradie používa
pravidelne takýmto spôsobom.
UPOZORNENIE
Pokúste sa zaťaženie vibráciami udržať na
čo najnižšej hodnote. Príkladom opatrení
na zníženie zaťaženia vibráciami je nosenie
rukavíc pri používaní náradia a obmedzenie
pracovného času. Pritom sa musia zohľadniť
všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad
časy, v priebehu ktorých je elektrické náradie
vypnuté a tie, počas ktorých je síce zapnuté,
ale beží bez zaťaženia).
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre elektrické
náradie
VÝSTRAHA!
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny,
upozornenia, ilustrácie a technické údaje,
ktorými je opatrené toto elektrické náradie.
Zanedbania pri dodržiavaní nasledujúcich
pokynov môžu mať za následok zásah elektric-
kým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Pre prípad budúceho použitia uschovajte
všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.
V bezpečnostných pokynoch používaný pojem
„elektrické náradie“ sa týka elektrického náradia
napájaného zo siete (so sieťovým vedením) a elek-
trického náradia prevádzkovaného s akumulátorom
(bez sieťového vedenia).
1. Bezpečnosť na pracovisku
a) Udržiavajte svoje pracovisko v čistote adobre
osvetlené. Neporiadok aneosvetlené pracovné
oblasti môžu viesť k úrazom.
b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach
s nebezpečenstvom výbuchu, na ktorých sa
nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prach. Z elektrického náradia vychádzajú iskry,
ktoré môžu tento prach alebo výpary zapáliť.
c) Počas používaniaelektrického náradia za-
bráňte prístupu detí a iných osôb. Pri odvrátení
pozornosti môžete stratiť kontrolu nad elektric-
kým náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a) Prípojná zástrčka elektrického náradia musí
byť vhodná pre danú zásuvku. Zástrčka sa
nesmie žiadnym spôsobom meniť.
Spolu s elektrickým náradím, ktoré má ochran-
né uzemnenie, nepoužívajte žiadne sieťové
adaptéry. Nezmenené zástrčky avhodné zásuv-
ky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa telesnému kontaktu suzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, vykurovacie telesá,
sporáky achladničky. Ak je vaše telo uzem-
nené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým
prúdom.
86 
SK
PHKS 1350 C2
c) Chráňte elektrické náradie pred dažďom
alebo vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického
náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prú-
dom.
d) Nepoužívajte pripojovacie vedenie na iné
účely, ako napr. na nosenie, zavesenie elek-
trického náradia alebo na vyťahovanie zástrč-
ky z elektrickej zásuvky. Pripojovacie vedenie
udržiavajte mimo zdrojov tepla, oleja, ostrých
hrán alebo pohybujúcich sa častí prístroja.
Poškodené alebo zamotané pripojovacie vede-
nia zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
e) Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie vedenia,
ktoré sú schválené na vonkajšie použitie.
Použitie predlžovacieho vedenia vhodného pre
vonkajšie prostredie zníži riziko zásahu elektric-
kým prúdom.
f) Ak nie je možné zabrániť prevádzke elektric-
kého náradia vo vlhkom prostredí, použite
prúdový chránič. Používanie prúdového chráni-
ča znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
3. Bezpečnosť osôb
a) Buďte vždy pozorní a dávajte pozor na to,
čo robíte a pri práci s elektrickým náradím po-
stupujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vply-
vom drog, alkoholu alebo liekov. Aj okamih
nepozornosti pri používaní elektrického náradia
môže spôsobiť vážne zranenia.
b) V
ždy noste osobné ochranné prostriedky a
ochranné okuliare.Nosenie osobných ochran-
ných prostriedkov, ako je maska proti prachu,
protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná pril-
ba alebo ochrana sluchu, podľa druhu apoužitia
elektrického náradia, znižuje riziko poranení.
c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádz-
ky. Pred zapojením napájania elektrického
náradia do siete a/alebo akumulátora a pred
jeho zdvíhaním a prenášaním sa presvedčte, či
je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického
náradia prst na spínači, alebo ak elektrické
náradie zapojíte do zdroja elektrického prúdu
zapnuté, môže to viesť kúrazom.
d) Skôr než zapnete elektrické náradie, odstráňte
nastavovacie náradie alebo kľúč na skrutky.
Náradie alebo kľúč, ktorý sa nachádza na
otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže
spôsobiť zranenia.
e) Vyhýbajte sa neprirodzenému držaniu tela.
Majte pevný postoj a udržiavajte stále rovno-
váhu. Takto môžete elektrické náradie lepšie
kontrolovať v neočakávaných situáciách.
f) Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev
ani šperky. Vlasy a odev sa musia udržiavať
v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých
dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa
môžu zachytiť pohybujúcimi sa časťami elektric-
kého náradia.
g) Ak je možná montáž zariadení na odsávanie
a zachytávanie prachu, musia sa tieto pripojiť
a používať správne. Používanie odsávania
prachu môže zredukovať ohrozenie prachom.
h) Nenechajte sa ukolísať falošnou istotou a
nepovznášajte sa nad bezpečnostné predpisy
pre elektrické náradia, aj keď ste po viacná-
sobnom použití oboznámení s elektrickým ná-
radím. Neodborná manipulácia môže v rámci
zlomku sekundy viesť k ťažkým poraneniam.
4. Manipulácia s elektrickým náradím
a jeho použitie
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Pri svojej
práci používajte len na tento účel určené
elektrické náradie. Sosprávnym elektrickým
náradím pracujete lepšie abezpečnejšie v uve-
denom rozsahu jeho výkonu.
b) Nepoužívajte elektrické náradie spoškodeným
spínačom. Elektrické náradie, ktoré sa nedá
zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné amusí sa
opraviť.
c) Pred vykonávaním nastavení na prístroji,
výmenou vložených nástrojov alebo pred
odložením elektrického náradia vytiahnite zá-
strčku z elektrickej zásuvky a/alebo odstráňte
odoberateľný akumulátor. Toto preventívne
opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu
elektrického náradia.
SK
 87
PHKS 1350 C2
d) Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte
mimo dosahu deti. Nedovoľte používať elek-
trické náradie osobám, ktoré sním nie sú
oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny.
Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho použí-
vajú neskúsené osoby.
e) Elektrické náradie a vložený nástroj starostlivo
udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely
fungujú bezchybne a nie sú zaseknuté, či nie-
ktoré diely nie sú zlomené alebo poškodené
tak, aby bola obmedzená funkcia elektrického
náradia. Pred použitím elektrického náradia
nechajte opraviť poškodené časti. Veľa úra-
zov je spôsobených nedostatočnou údržbou
elektrického náradia.
f) Rezné nástroje udržiavajte ostré ačisté.
Starostlivo udržiavané rezné nástroje sostrými
reznými hranami sa menej zasekávajú aľahšie
sa dajú viesť.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, vložené
nástroje atď. používajte v súlade s týmito
pokynmi. Zohľadnite pritom pracovné pod-
mienky ačinnosť, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iný ako určený
účel použitia môže mať za následok nebezpeč-
né situácie.
h) Rukoväte a úchopné plochy udržiavajte suché,
čisté a bez oleja a tuku. Klzké rukoväte a
úchopné plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu
a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľ-
ných situáciách.
5. Servis
a) Elektrické náradie smie opravovať len kvali-
fikovaný odborný personál alen za použitia
originálnych náhradných dielov. Takto sa
zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť
elektrického náradia.
Bezpečnostné upozorneniašpecifické
pre ručné kotúčové píly
Bezpečnostné upozornenia pre všetky píly
Postup pílenia
a) NEBEZPEČENSTVO! Nikdy rukami
nesiahajte do oblasti pílenia a na
pílový list. Druhou rukou držte prí-
davnú rukoväť alebo skriňu motora. Ak pílu
držíte obidvoma rukami, nemôže dôjsť k ich
zraneniu pílovým listom.
b) Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt vás
nemôže chrániť pred pílovým listom pod obrob-
kom.
c) Hĺbku rezu prispôsobte hrúbke obrobku. Pod
obrobkom by nemalo byť vidieť viac ako jednu
celú výšku pílového zuba.
d) Nikdy nedržte obrobok v ruke alebo cez
nohu. Obrobok pevne zaistite na stabilnej
podložke. Je dôležité, aby obrobok bol dobre
upevnený, aby sa minimalizovalo nebezpečen-
stvo telesného kontaktu, vzpriečeného pílového
listu alebo straty kontroly.
e) Keď vykonávate práce, pri ktorých by elek-
trické náradie mohlo zasiahnuť skryté elek-
trické vedeniealebo vlastný sieťový kábel,
uchopte elektrické náradie len zaizolované
plochy držadla. Kontakt s vedením pod napä-
tím uvedie aj kovové časti elektrického nástroja
pod napätie aspôsobí zásah elektrickým prú-
dom.
f) Pri pozdĺžnom pílení používajte vždy zarážku
alebo rovné vedenie hrany. Toto zlepší pres-
nosť rezu a zabráni možnému vzpriečeniu sa
pílového listu.
g) Vždy používajte pílové listy správnej veľkosti a
so správnym upínacím otvorom (napr. hviez-
dicový alebo kruhový). Pílové listy, ktoré nie sú
vhodné na montážne diely píly, sa nepohybujú
po kruhovej dráhe a majú za následok stratu
kontroly.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo chybné
podložky pílového listu alebo skrutky. Podlož-
ky a skrutky na pílový list boli vyrobené špeciál-
ne pre vašu pílu, na zabezpečenie jej optimál-
neho výkonu a prevádzkovej bezpečnosti.
88 
SK
PHKS 1350 C2
Ďalšie bezpečnostné upozornenia pre všetky
píly
Spätný náraz – príčiny a príslušné bezpečnostné
upozornenia
Spätný náraz je náhla reakcia v dôsledku
vzpriečeného, zaseknutého alebo nesprávne
vyrovnaného pílového listu, ktorá má za ná-
sledok, že sa píla nekontrolovane nadvihne a
pohybuje sa z obrobku smerom kobsluhujúcej
osobe;
ak sa pílový list zasekne alebo vzprieči v zatvá-
rajúcej sa pílovej drážke, tento sa zablokuje a
sila motora vymrští pílu späť smerom kobsluhu-
júcej osobe;
ak sa pílový list v reze píly skrúti, alebo sa ne-
správne vyrovná, môžu sa zuby zadnej hrany
pílového listu zachytiť na povrchu obrobku, čím
sa pílový list vysunie z pílovej drážky smerom
von a píla sa vymrští späť smerom kobsluhujú-
cej osobe.
Spätný náraz je následok chybného alebo nespráv-
neho používania píly. Môžete mu predísť vhodnými
preventívnymi opatreniami, ktoré sú popísané v
nasledujúcom texte.
a) Pílu držte pevne oboma rukami a vaše rame-
ná uveďte do takej polohy, v ktorej môžete
zachytiť sily spätného nárazu. Vždy sa
zdržiavajte bokom od pílového listu, nikdy
nedávajte pílový list do jednej priamky s svo-
jím telom. Pri spätnom náraze môže kotúčová
píla skočiť dozadu, avšak osoba obsluhujúca
pílu môže vhodnými preventívnymi opatreniami
ovládať sily spätného nárazu.
b) Ak sa pílový list vzprieči alebo ak prerušíte
prácu, pílu vypnite a bez pohybu ju podržte
v obrobku, dokiaľ sa pílový list úplne neza-
staví. Nikdy sa nepokúšajte pílu z obrobku
odstrániť alebo ju ťahať dozadu, pokiaľ sa
pílový list pohybuje, v opačnom prípade
môže dôjsť k spätnému nárazu. Zistite a od-
stráňte príčinu vzpriečenia pílového listu.
c) Ak chcete pílu, ktorá sa zasekla v obrobku ,
opäť spustiť, v pílovej drážke vycentrujte pí-
lový list a prekontrolujte, či zuby píly nie sú
zablokované v obrábanom predmete. Ak je
pílový list zaseknutý, môže sa uvoľniť z obrobku
navonok, alebo spôsobiť spätný náraz, keď sa
píla opäť spustí.
d) Veľkoplošné dosky podoprite, aby ste znížili
riziko spätného nárazu v dôsledku vzprie-
čeného pílového listu. Veľké dosky sa môžu v
dôsledku ich vlastnej hmotnosti prehnúť. Dosky
musia byť na oboch stranách podopreté, jed-
nak v okolí pílovej drážky, ako aj na hrane.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
listy. Pílové listy s tupými alebo nesprávne vy-
rovnanými zubami spôsobia v dôsledku príliš
úzkej pílovej drážky zvýšené trenie, vzpriečenie
pílového listu a spätné nárazy.
f) Pred pílením pevne dotiahnite nastavenia
hĺbky rezu a uhla rezu. Ak sa počas pílenia
zmenia nastavenia, pílový list sa môže vzpriečiť
a môže dôjsť kspätnému nárazu.
g) Pri pílení do existujúcich stien alebo do ob-
lastí, do ktorých nevidíte, buďte mimoriadne
opatrní. Ponárajúci sa pílový list sa môže pri
pílení do skrytých objektov zablokovať a spôso-
biť spätný náraz.
Funkcia spodného ochranného krytu
a) Pred každým používaním prekontrolujte, či
sa spodný ochranný kryt bezchybne zatvára.
Pílu nepoužívajte, keď sa spodný ochranný
kryt nepohybuje voľne a keď sa okamžite ne-
uzatvorí. Spodný ochranný kryt nikdy pevne
neupínajte ani neuväzujte do otvorenej polo-
hy. V prípade, že vám píla spadne neúmyselne
na podlahu, môže dôjsť kdeformácii spodného
ochranného krytu. Ochranný kryt otvorte vrat-
nou pákou a uistite sa, či sa voľne pohybuje a
pri všetkých uhloch a hĺbkach rezu sa nedotýka
pílového listu ani iných dielov.
b) Prekontrolujte funkčnosť pružiny spodného
ochranného krytu. Keď spodný ochranný kryt
alebo pružina nepracujú bezchybne, nejta
prístroj pred ďalším používaním opraviť. Po-
škodené diely, nalepené usadeniny alebo na-
hromadenie pilín majú za následok, že spodný
ochranný kryt pracuje s oneskorením.
c) Spodný ochranný kryt manuálne otvorte len
pri špeciálnych rezoch, ako napr. pri „po-
norných a uhlových rezoch“. Vratnou pákou
SK
 89
PHKS 1350 C2
otvorte spodný ochranný kryt a túto hneď
pusťte, ako sa pílový list ponoril do obrábaného
predmetu. Pri všetkých ostatných piliarskych
prácach musí spodný ochranný kryt pracov
automaticky.
d) Pílu nikdy neukladajte na pracovný dielen-
ský stôl alebo na podlahu bez toho, že by
spodný ochranný kryt nezakrýval pílový list.
Nechránený, dobiehajúci pílový list spôsobí, že
píla sa pohybuje proti smeru pílenia a píli všet-
ko, čo jej stojí v ceste. Majte pritom na zreteli
čas dobehu píly.
Doplnkové pokyny:
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Používajte len pílové listy s priemermi, ktoré sú v
súlade s nápisom uvedeným na píle.
Pri obrábaní dreva alebo materiálov, pri ktorých
vzniká zdraviu škodlivý prach, musíte prístroj
pripojiť na vhodné, schválené odsávacie zaria-
denie.
Počas pílenia dreva noste ochrannú masku proti
prachu.
Používajte len odporúčané pílové listy.
Vždy používajte ochranu sluchu.
Zabráňte prehriatiu hrotov zubov píly.
Pri pílení plastov zabráňte taveniu plastu.
Bezpečnostné upozornenia pre listy
kotúčovej píly
Noste ochranné rukavice!
Noste ochranu dýchania!
Noste ochranné okuliare!
Noste ochranu sluchu!
VÝSTRAHA! Chráňte sa pred laserovým
žiarením:
Prístroj obsahuje laser triedy 2.
Nesmerujete laserom na osoby ani na
zvieratá.
Nikdy sa nepozerajte priamo do lasera.
Laser môže spôsobiť poškodenie zraku.
Nikdy nesmerujte laserový lúč na vysoko
reflexné materiály. Od odrazeného lúča hrozí
nebezpečenstvo.
Akékoľvek nastavenie, ktoré by zvýšilo výkon
lasera, je zakázané. Hrozí nebezpečenstvo
poranenia!
Za škody spôsobené manipuláciou na lase-
rovom zariadení, ako aj za škody spôsobené
nedodržaním bezpečnostných upozornení,
nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
Pozor, keď používate iné ovládacie alebo na-
stavovacie prvky alebo iné pracovné postupy,
než sú tu uvedené, môže dôjsť knebezpečnej
expozícii laserového žiarenia.
UPOZORNENIE
Keď sa prístroj nepoužíva podľa návodu
na obsluhu výrobcu, môže byť ovplyvnená
plánovaná ochrana.
90 
SK
PHKS 1350 C2
NEBEZPEČENSTVO
Nesprávne zaobchádzanie s batériami
môže spôsobiť požiar, výbuch, vyte-
čenie nebezpečných látok alebo iné
nebezpečné situácie!
Batérie nehádžte do ohňa ani ich nevystavujte
vysokým teplotám.
Batérie neotvárajte, nedeformujte ani neskra-
tujte, pretože vtomto prípade môžu unikať
chemikálie, obsiahnuté vbatériách.
Nepokúšajte sa znova dobiť batérie.
Iba batérie označené ako „nabíjateľné“ sa
môžu znovu nabíjať. Hrozí nebezpečenstvo
výbuchu!
Batérie pravidelne kontrolujte. Vytečené
chemikálie môžu spôsobiť trvalé poškodenie
prístroja. Pri zaobchádzaní spoškodenými
alebo vytečenými batériami postupujte mimo-
riadne opatrne. Nebezpečenstvo poleptania!
Noste ochranné rukavice.
Chemikálie, ktoré z batérie vytečú, môžu spô-
sobiť podráždenie kože. Pri kontakte spokož-
kou opláchnite kožu veľkým množstvom vody.
Ak vniknú tieto chemikálie do očí, vypláchnite
oči zásadne dôkladne vodou, netrite si ich
aokamžite vyhľadajte lekára.
Batérie sa nesmú dostať do rúk detí. Deti by
si mohli dať batérie do úst a prehltnúť ich.
Ak dôjde k prehltnutiu batérie, treba ihneď
vyhľadať lekársku pomoc.
Rôzne typy batérií, príp. akumulátorov sa
nesmú navzájom kombinovať.
Vždy používajte batérie so správnou polari-
tou, pretože inak hrozí nebezpečenstvo ich
explózie.
Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, tak
batérie zneho vyberte.
Výmena batérií:
Vhodným krížovým skrutkovačom otvorte kryt
priečinku na batérie
.
Vyberte vybité batérie.
V súlade s polaritou vložte dve nové 1,5 V
alkalické gombíkové batérie typu AG 13 / LR
44 (napr. GPA 76) a kryt priečinku na batérie
zasa pevne zaskrutkujte
.
POZOR!
Pri použití iných ovládacích alebo nastavovacích
prvkov alebo iných pracovných postupov, než sú
tu uvedené, môže dôjsť knebezpečnej expozícii
laserového žiarenia.
Originálne príslušenstvo/prídavné
zariadenia
Používajte len príslušenstvo a prídavné zaria-
denia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu,
príp. ktorých upnutie je kompatibilné s prístro-
jom.
Pred uvedením do prevádzky
Kontrola funkcie ochranného krytu
VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA!
Pred akýmikvek prácami na prístroji vypnite
prístroj a vytiahnite elektrickú zástrčku.
Uistite sa, či všetky pohyblivé diely ochranného
krytu
fungujú bez zasekávania a či všetky
zariadenia, ktoré spôsobujú zakrytie pílového
listu, pracujú bezchybne.
Zatlačte ochranný kryt
iba za k tomu určenú
vratnú páku ochranného krytu .
Vratnú páku ochranného krytu zatiahnite
celkom späť.
Pri pustení vratnej páky ochranného krytu
sa musí ochranný kryt bezchybne presunúť
späť do východiskovej polohy.
SK
 91
PHKS 1350 C2
Uvedenie do prevádzky
Ručná kotúčová píla PHKS 1350 C2 má Intelligent
Power Control. Tento automatický silový prísun
spôsobuje, že v určitom rozsahu otáčok zostane
výkon aj pri spracovaní tvrdšieho a odolnejšieho
materiálu konštantný.
Montáž / výmena pílového listu
UPOZORNENIE
Všetky použité listy musia zodpovedať
EN 847-1.
Používajte len pílové listy s priemermi, ktoré
sú v súlade s nápisom uvedeným na píle.
Pílový kotúč
vymieňajte len pri vytiahnutej sieťo-
vej zástrčke!
1. Hĺbku rezu nastavte (zaisťovacou skrutkou )
na najmenšiu polohu 0 mm.
2. Preklopte ochranný kryt pomocou vratnej
páky späť a prístroj odstavte.
3. Aktivujte aretáciu vretena
(dokiaľ nezaskočí)
a kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom
uvoľnite napínaciu skrutku / podložku . Teraz
odoberte napínaciu skrutku / podložku a
upínaciu prírubu (pozri tiež obr. A).
Obr. A: Výmena pílového kotúča
4. Odoberte pílový list
.
5. Vloženie pílového listu vykonajte v opačnom
poradí ako je popísané vybratie.
6. Aktivujte aretáciu vretena
(dokiaľ nezaskočí)
a kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom
pevne dotiahnite napínaciu skrutku .
VÝSTRAHA!
Šípka na pílovom liste
musí súhlasiť so
šípkou smeru otáčania (smer otáčania, ozna-
čený na prístroji).
Uistite sa, či je pílový list
vhodný pre otáčky
nástroja.
Montáž a nastavenie paralelnej
zarážky
Uvoľnite krídlovú skrutku a paralelnú zaráž-
ku vložte do uchytenia paralelnej zarážky .
Pomocou stupnice na paralelnej zarážke a
značky šípky na základnej doske nastavte
požadovanú šírku (pozri aj obr. B).
Obr. B: Šírka rezu 3 cm
Krídlovú skrutku
opäť pevne utiahnite.
Napojenie odsávania pilín
Na vyhadzovač pilín nastrčte adaptér na
odsávanie prachu .
Na odsávacie hrdlo pripojte schválené odsávanie
prachu a triesok.
92 
SK
PHKS 1350 C2
Obsluha
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie:
Zatlačte blokovanie zapnutia doľava alebo
doprava a podržte ho stlačené.
Stlačte spínač zap./vyp. . Potom, čo sa píla
rozbehla, môžete blokovanie zapnutia zasa
pustiť.
Vypnutie:
Uvoľnite spínač zap./vyp.
.
Nastavenie uhla rezu
Uhol rezu môžete určiť pomocou stupnice uhla
rezu .
Uvoľnite krídlovú skrutku voľby uhla rezu
, na
stupnici uhla rezu nastavte požadovaný uhol
a krídlovú skrutku zasa pevne dotiahnite.
Nastavenie hĺbky rezu
UPOZORNENIE
Odporúčame hĺbku rezu podľa možnosti
zvoliť o približne 3mm väčšiu ako je hrúbka
materiálu. Takto docielite čistý rez.
Uvoľnite aretačnú skrutku
, na stupnici hĺbky
rezu nastavte požadovanú hĺbku rezu a
aretačnú skrutku zasa pevne dotiahnite.
Manipulácia s ručnou kotúčovou
pílou
1. Prístroj zapnite a vypnite tak – ako to je popísa-
né v časti »Zapnutie avypnutie« – a prednou
hranou základnej dosky položte na materiál.
2. Stroj nastavte na paralelnú zarážku alebo
na nakreslenú líniu.
3. Stroj držte za rukoväte dvoma rukami a píľte
miernym tlakom.
Zapnutie a vypnutie lasera
Zapnutie:
Stlačte spínač ZAP/VYP lasera
.
Vypnutie:
Stlačte spínač ZAP/VYP lasera
.
UPOZORNENIE
V prípade, že sa batérie vybijú, nahraďte ich
dvoma 1,5 V alkalickými gombíkovými baté-
riami typu AG 13 / LR 44 (napr. GPA 76).
Nastavenie otáčok
Otočte nastavovacie koliesko na požadova-
ný stupeň otáčok (označenie šípkou ▲)
(1 = najmenšie otáčky /6 = najväčšie otáčky):
Orientujte sa podľa nasledujúcich, nezáväzných
nastavení, príp. prispôsobte individuálne otáčky
na nastavovacom koliesku
.
Materiál Stupeň
otáčok
Tvrdé a mäkké drevo (masívne
drevo) priečne a pozdĺžne rezy
6
Drevotrieskové dosky, tvrdé drevo-
vláknité dosky
6
Latové preglejky, preglejka 6
Natierané a dyhované dosky 6
PVC dosky 3 – 5
Dosky z akrylového plastu,
plexisklo
2-4
Hliníkové dosky 4-6
Hliníkové profily 4-6
Sadrokartónové dosky 1-2
Dosky z minerálnej vlny 1-2
Cementom spájané drevotrieskové
dosky
1-2
SK
 93
PHKS 1350 C2
Tipy atriky
Vytrhnutiu reznej hrany pri citlivých povrchoch,
ako sú napr. laminované drevotrieskové dosky
alebo dvere, zabránite tak, že na líniu rezu
nalepíte krepovú pásku. To má ďalej tú výhodu,
že na krepovej páske je možné lepšie naznačiť
líniu rezu než na hladkom povrchu. Ešte účin-
nejšie zabránite vytrhávaniu reznej hrany na-
pnutým tenkým drevom, ktoré sa reže spolu
s obrábaným predmetom.
Údržba ačistenie
VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA! Pred akýmikoľvek
prácami na prístroji vypnite prístroj
a vytiahnite elektrickú zástrčku.
Prístroj musí byť vždy čistý, suchý abez oleja
alebo mastiaceho tuku.
Načistenie telesapoužívajte suchú handru.
VÝSTRAHA!
Ak je nevyhnutná výmena prípojného kábla,
výmenu musí vykonať výrobca alebo ním
poverený zástupca, aby nedošlo k ohrozeniu
bezpečnosti.
Likvidácia
Balenie sa skladá výlučne z materiálov,
ktoré neškodia životnému prostrediu.
Môžete ho vyhodiť do nádob určených
na zber a recykláciu odpadov.
Elektrické náradie neodhadzujte do
komunálneho odpadu!
V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU
sa opotrebované elektrické náradia musia zberať
oddelene a odovzdať za účelom ekologickej re-
cyklácie.
Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého
prístroja dostanete na miestnej alebo mestskej
správe.
Likvidácia batérií
Batérie sa nesmú zneškodňovať spolu
skomunálnym odpadom podľa smernice
2006/66/EC. Každý spotrebiteľ je zo
zákona povinný, odovzdávať všetky batérie a
akumulátory v zbernom stredisku obce/mestskej
štvrti, alebo v príslušnej predajni. Táto povinnosť
má prispieť kekologickej likvidácii batérií aakumu-
látorov. Batérie a akumulátory odovzdajte len vo
vybitom stave. Batérie sa pred likvidáciou musia
vybrať z prístroja.
Obal zlikvidujte ekologicky.
Zohľadnite označenie na rozličných
obalových materiáloch a tieto
prípadne zvlášť vytrieďte. Obalové
materiály sú označené skratkami (a) a
číslicami (b) s nasledujúcim význa-
mom:
1–7: Plasty,
20–22: Papier a lepenka,
80–98: Kompozitné materiály
Informácie o možnostiach likvidácie
vyslúženého výrobku získate od svojej
obecnej alebo mestskej samosprávy.
94 
SK
PHKS 1350 C2
Záruka spoločnosti
Kompernass Handels GmbH
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
natento prístroj máte záruku 3roky od dátumu za-
kúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte
práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto
výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona
nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.
Záručné podmienky
Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu.
Prosím, uschovajte si originálny pokladničný blok.
Tento doklad slúži ako doklad ozakúpení.
Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia
tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo vý-
robnej chybe, výrobok Vám podľa nášho uváženia
bezplatne opravíme alebo vymeníme. Podmienkou
tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej
lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení
(pokladničný blok) predložia so stručným popisom,
v čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo.
Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám
späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo
výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová
záručná doba.
Záručná doba a zákonné nároky na
odstránenie chýb
Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To
platí aj pre vymenené aopravené diely. Poškodenia
a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia
hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej
doby podliehajú prípadné opravy poplatku.
Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi
smernicami kvality apred dodaním bol svedomito
preskúšaný.
Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a
výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti
výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu,
a preto ich možno pokladať za opotrebované diely
alebo za poškodenia krehkých dielov, ako sú naprí-
klad spínače, akumulátory, formy na pečenie alebo
diely vyrobené zo skla.
Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku
neodborným používaním alebo neodbornou
údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia
presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode
na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť po-
užitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu
neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.
Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na
priemyselné používanie Záruka zaniká pri nespráv-
nom aneodbornom zaobchádzaní, pri použití
násilia apri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším
autorizovaným servisom.
SK
 95
PHKS 1350 C2
Vybavenie v prípade záruky
Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
Na všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako
doklad o nákupe.
Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre,
na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu
(dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej
alebo spodnej strane.
Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným
nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené
servisné oddelenie telefonicky alebo
e-mailom.
Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete
potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný
blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy
k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis-
ného strediska, ktorá Vám bude oznámená.
Na webových stránkach
www.lidl-service.com si môžete
stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok,
videá o výrobkoch a softvéry.
Servis
Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
IAN 315014
Dovozca
Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je
adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com
96 
SK
PHKS 1350 C2
Preklad originálneho vyhlásenia o zhode
My, spoločnosť KOMPERNASS HANDELS GMBH, zodpovedná osoba za dokumentáciu:
pán Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND vyhlasujeme, že
tento výrobok je vsúlade snasledovnými normami, normatívnymi dokumentmi a smernicami ES:
Smernicao strojových zariadeniach
(2006 / 42 / EC)
Elektromagnetická kompatibilita
(2014 / 30 / EU)
Smernica RoHS
(2011 / 65 / EU)*
* Výhradnú zodpovednosť za vydanie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca. Vyššie opísaný predmet
vyhlásenia je v súlade spredpismi smernice č. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2011
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok velektrických a elektronických zariadeniach.
Použité harmonizované normy:
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60825-1: 2014
EN 50581: 2012
Typové označenie stroja: Ručná kotúčová píla PHKS 1350 C2
Rok výroby: 01 - 2019
Sériové číslo: IAN 315014
Bochum, 29.01.2019
Semi Uguzlu
– Manažér kvality –
Technické zmeny vzmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
1 / 1

Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions