Garmin STRIKER™ Plus 4 Ice Fishing Bundle Návod na obsluhu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na obsluhu
STRIKER
PLUS RYBOLOV NA LEDU
Návod k obsluze
© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Obsah
Přizpůsobení echolotu STRIKER Plus pro rybolov na
ledu.................................................................................. 1
Úprava nastavení jasu podsvícení............................................. 1
Přidání ukazatele Flasher na domovskou obrazovku................. 1
Optimalizace obrazovky sonaru pro rybolov na
ledu.................................................................................. 1
Výběr typu sonarové sondy........................................................ 1
Zapnutí rozsahu A...................................................................... 1
Nastavení a používání rozděleného zoomu............................... 1
Ruční nastavení úrovně zesílení................................................ 2
Úprava rozsahu měřítka hloubky................................................ 2
Nastavení rychlosti procházení Ultrascroll®............................... 2
Snížení rušení.............................................................................2
Rejstřík............................................................................ 3
Obsah i
Přizpůsobení echolotu STRIKER Plus
pro rybolov na ledu
Úprava nastavení jasu podsvícení
Na libovolné obrazovce opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte úroveň jasu.
Pokud jste na ledu, doporučuje se úroveň 100 %. Pokud jste
na krytém místě, doporučuje se úroveň 40 % až 60 %.
TIP: Při nastavení nižší úrovně jasu podsvícení lze
dosáhnout delší výdrže baterie.
Přidání ukazatele Flasher na domovskou
obrazovku
Ukazatel Flasher zobrazuje na kruhové stupnici hloubky
informace sonaru o prostoru pod lodí. Kruhové zobrazování
začíná na horní části a postupuje ve směru pohybu hodinových
ručiček. Hloubka je indikována stupnicí uvnitř tohoto kruhu.
Sonarová informace bliká na kruhu po přijetí signálu
v indikované hloubce. Barvy ukazatele Flasher indikují změny
intenzity sonarových odrazů. Výchozí barevné schéma odpovídá
tradiční barevné paletě sonarových odrazů, kde červená značí
nejsilnější, oranžová silný, žlutá slabší a světle modrá nejslabší
odraz.
Hloubka na vaší aktuální pozici
Měřítko hloubky
1
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů > Přidat > Přerušované světlo.
2
Pomocí šipek vyberte pozici.
3
Vyberte možnost > .
Úprava čísel překrytí na stránce ukazatele Flasher
Můžete přidat a změnit čísla překrytí na každé stránce.
1
Na stránce Přerušované světlo vyberte možnost > Čísla
překrytí > Skrýt, aby se zobrazila čísla překrytí.
2
Vyberte možnost Upravit rozložení > Teplota vody.
TIP: Pole Teplota vody bude při rybolovu na ledu vždy
prázdné. V případě potřeby lze při rybolovu na ledu toto pole
nahradit jiným.
3
Vyberte další položku k zobrazení.
4
Opakujte dva předchozí kroky pro všechny položky, které
chcete změnit.
Optimalizace obrazovky sonaru pro
rybolov na ledu
Výběr typu sonarové sondy
Pokud připojujete sonarovou sondu, která nebyla součástí
zařízení, může být pro řádnou funkci sonaru požadováno
nastavení typu sondy. Před připojením sonarové sondy musíte
vybrat typ sonarové sondy. Název sonarové sondy by měl být
uveden na štítku na kabelu sonarové sondy, poblíž konektoru.
Toto zařízení je kompatibilní s řadou doplňkových sond, např.
sondami Garmin ClearVü
, dostupnými na webových stránkách
garmin.com/transducers.
1
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ
převodníku.
2
Vyberte možnost:
Pokud máte pro rybolov na ledu sonarovou sondu
s duálním paprskem 200/77 kHz, vyberte Duální paprsek
(200/77 kHz).
Pokud máte pro rybolov na ledu sonarovou sondu
GT8HW-IF nebo sondu s duální frekvencí 200/50 kHz),
vyberte možnost Duální frekvence (200/50 kHz).
Pokud máte jiný typ sonarové sondy, vyberte jej ze
seznamu.
Zapnutí rozsahu A
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku. Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná. Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici na všech
obrazovkách sonaru.
Na stránce celé obrazovky vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.
Rozsah A
Průměr kužele sonaru v aktuální hloubce
Nastavení a používání rozděleného zoomu
Na stránce rozděleného zoomu můžete v okně zoomu zobrazit
úplné zobrazení grafu hodnot sonaru na pravé straně obrazovky
a zvětšené zobrazení tohoto okna zoomu na levé straně
obrazovky.
Přizpůsobení echolotu STRIKER Plus pro rybolov na ledu 1
Měřítko hloubky zvětšeného
zobrazení
Okno zoomu
Hloubkové pásmo
1
V zobrazení Tradiční výběrem možnosti > P./od. >
Rozdělit zoom > Vypnuto zapněte rozdělený zoom.
2
V případě potřeby výběrem možnosti > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A > Vypnuto zapněte Rozsah A.
3
Vyberte možnost > P./od. > Manuálně.
4
Pomocí šipek nastavte požadovaný zoom a hloubku.
5
V zobrazení Tradiční umístěte okno zoomu pomocí šipek
nahoru a dolů.
Okno vlevo zobrazuje zvětšenou část obsahu okna zoomu.
Ruční nastavení úrovně zesílení
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Kontrola
úrovně zesílení.
2
Opakovaně tiskněte nebo , dokud se na obrazovce v části
zobrazující vodu nezačne objevovat šum.
3
Pomocí nebo zesílení snížíte.
Úprava rozsahu měřítka hloubky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky zobrazeného na pravé
straně obrazovky. Ruční nastavení rozsahu vám umožňuje
zobrazit specifické hloubkové pásmo, které při rybolovu na ledu
upřednostňujete. Dno se na obrazovce bude zobrazovat tak
dlouho, dokud bude v tomto nastaveném rozsahu. Nastavení
rozsahu na jedné obrazovce aplikuje změnu nastavení na
všechny obrazovky. Nastavení rozsahu v jednom zobrazení
sonaru aplikuje dané nastavení rozsahu na všechna zobrazení.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Pohoří.
2
Vyberte možnost:
Zvýšení rozsahu provedete ručně pomocí nebo .
Snížení rozsahu provedete ručně pomocí nebo .
TIP: Rychlou úpravu rozsahu na obrazovce sonaru
provedete pomocí a .
Nastavení rychlosti procházení Ultrascroll
®
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Při rybolovu na ledu je nastavení Ultrascroll doporučeno.
Nastavení rychlosti procházení v jednom zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Rychlost procházení > Ultrascroll®.
Snížení rušení
Můžete nastavit citlivost, aby se snížily účinky rušení z blízkých
zdrojů šumu, jako jsou jiné sonary nebo flasher zařízení.
Když upravíte nastavení rušení z vypnutého na nízké ,
střední a vysoké, šum postupně mizí , ale má to malý vliv
na silné vrácené odrazy cílů. K odstranění rušení na obrazovce
použijte nejnižší nastavení rušení, které dosáhne požadovaného
zlepšení. Při rybolovu na ledu je doporučená možnost Nízká.
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Odmítnutí šumu > Rušení > Nízká.
2 Optimalizace obrazovky sonaru pro rybolov na ledu
Rejstřík
D
domovská obrazovka, přizpůsobení 1
O
obrazovka, jas 1
P
podsvícení 1
potlačení šumu 2
S
sonar
kontrola úrovně zesílení 2
měřítko hloubky 2
rozsah A 1
rušení 2
šum 2
ukazatel Flasher 1
zoom 1
sonarová sonda 1
Rejstřík 3
support.garmin.com
GUID-D56B46E6-8CB6-4E20-8766-24B457C792FA v1Červenec 2020
1 / 1

Garmin STRIKER™ Plus 4 Ice Fishing Bundle Návod na obsluhu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na obsluhu