Garmin STRIKER™ 4cv Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie
STRIKER
Řada
Návod k obsluze
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin
®
, logo společnosti Garmin Ultrascroll
®
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin ClearVü
a
STRIKER
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Follow the leader.
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Tlačítka zařízení......................................................................... 1
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin®........................... 1
Výběr typu sonarové sondy........................................................ 1
Zoom na zařízení STRIKER 4.................................................... 1
Posun zobrazení na zařízení STRIKER 4.................................. 1
Úprava podsvícení...................................................................... 1
Úprava režimu barev.................................................................. 1
Nastavení signalizačního zařízení.............................................. 1
Příjem satelitního signálu GPS................................................... 1
Domovská obrazovka.................................................... 1
Přizpůsobení domovské obrazovky............................................ 1
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku zařízení
STRIKER 5 nebo 7................................................................ 2
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku
zařízení.................................................................................. 2
Přidání obrazovky Čísla.............................................................. 2
Čísla....................................................................................... 2
Přidání obrazovky Grafy s daty...................................................2
Grafy s daty............................................................................2
Sonar............................................................................... 2
Sonar na celou obrazovku.......................................................... 2
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü............................................. 3
Zobrazení sonaru SideVü........................................................... 3
Frekvence na rozdělené obrazovce........................................... 3
Přerušované světlo..................................................................... 3
Zobrazení rozděleného zoomu................................................... 3
Pozastavení sonaru.................................................................... 4
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí aktuální
polohy......................................................................................... 4
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí jiné
polohy......................................................................................... 4
Nastavení zoomu........................................................................ 4
Uzamčení dna na obrazovce................................................. 4
Frekvence sonaru....................................................................... 4
Výběr frekvencí...................................................................... 4
Vytvoření přednastavené frekvence...................................... 4
Zesílení sonaru........................................................................... 4
Automatické nastavení úrovně zesílení................................. 4
Ruční nastavení úrovně zesílení........................................... 4
Úprava rozsahu měřítka hloubky................................................ 5
Nastavení sonaru........................................................................5
Zobrazení a nastavení linie hloubky...................................... 5
Nastavení rychlosti procházení.............................................. 5
Nastavení limitu pro hledání dna........................................... 5
Nastavení vzhledu sonaru..................................................... 5
Nastavení potlačení šumu sonaru......................................... 6
Nastavení čísel překrytí......................................................... 6
Trasové body.................................................................. 6
Označení aktuální polohy jako trasový bod................................ 6
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze...................................... 6
Úprava uloženého trasového bodu............................................. 6
Označení polohy Muž přes palubu a navigace do této
polohy......................................................................................... 6
Navigace k trasovému bodu....................................................... 6
Měření vzdálenosti na mapě trasových bodů............................. 6
Odstranění trasového bodu nebo MOB...................................... 6
Odstranění všech trasových bodů.............................................. 6
Sdílení trasových bodů a tras v různých zařízeních................... 7
Nastavení mapy trasových bodů................................................ 7
Trasy................................................................................ 7
Vytvoření a navigace trasy pomocí mapy trasových bodů......... 7
Úprava uložené trasy.................................................................. 7
Zobrazení seznamu tras
............................................................. 7
Vyhledání a navigování podle uložené trasy.............................. 7
Odstranění uložené trasy............................................................7
Odstranění všech uložených tras............................................... 7
Prosla trasa..................................................................... 7
Nastavení barvy prošlé trasy...................................................... 7
Vymazání prošlé trasy................................................................ 7
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu..................................................................................... 7
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy.............. 8
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras
.............................................................................................. 8
Konfigurace zařízení...................................................... 8
Nastavení systému..................................................................... 8
Systémové informace............................................................ 8
Nastavení mého plavidla............................................................ 8
Nastavení vyrovnání lodního kýlu.......................................... 8
Nastavení teplotního posunu vody........................................ 8
Nastavení alarmů........................................................................9
Alarmy navigace.................................................................... 9
Alarmy systému..................................................................... 9
Alarmy sonaru........................................................................ 9
Nastavení jednotek..................................................................... 9
Nastavení navigace.................................................................... 9
Obnovení výchozích nastavení z výroby.................................... 9
Dodatek........................................................................... 9
Registrace zařízení..................................................................... 9
Technické údaje..........................................................................9
Odstranění problémů.................................................................. 9
Zařízení se nezapne.............................................................. 9
Můj sonar nefunguje............................................................ 10
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách..... 10
Rejstřík.......................................................................... 11
Obsah i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Tlačítka zařízení
À
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
Při podržení umožňuje návrat na domovskou obrazovku.
Á
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
Umožňuje zmenšení nebo zvětšení zobrazení. (Není
k dispozici u všech modelů.)
Â
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Ã
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
Při rychlém stisknutí provede jednu nebo více těchto akcí:
Úprava podsvícení
Úprava režimu barev
Zapnutí a vypnutí sonaru
Ä
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
Å
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
Æ
Zmenšuje zobrazení. (Není k dispozici u všech modelů.)
Zvětšuje zobrazení. (Není k dispozici u všech modelů.)
OZNÁMENÍ
Před zapnutím zařízení pevně zatlačte konektory do příslušných
zdířek na zařízení. Pokud nejsou kabely zasunuty dostatečně
hluboko do zařízení, může se stát, že zařízení bude ztrácet
přívod proudu nebo přestane pracovat.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
®
Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.support.garmin.com.
Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Výběr typu sonarové sondy
Pokud připojujete sonarovou sondu, která nebyla součástí
charplotteru, může být pro řádnou funkci sonaru požadováno
nastavení typu sondy. Pokud zařízení automaticky sonarovou
sondu rozpozná, tato možnost se nezobrazí.
Tento chartplotter je kompatibilní se sonarovými sondami
Garmin ClearVü
a doplňkovými sondami, např. sondami
Garmin GT, dostupnými na webových stránkách
www.garmin.com.
1
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ
převodníku.
2
Vyberte typ sonarové sondy, který používáte.
Zoom na zařízení STRIKER 4
Můžete zvětšit nebo zmenšit zobrazení Mapa trasových bodů.
Pomocí zobrazení zvětšíte.
Pomocí zobrazení zmenšíte.
Posun zobrazení na zařízení STRIKER 4
Mapa trasových bodů můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou
oblast, než ve které se právě nacházíte.
1
Posun zobrazení zahájíte pomocí nebo .
2
Posouvat se můžete pomocí tlačítek se šipkami.
TIP: Pomocí můžete zobrazení zvětšit/zmenšit.
Úprava podsvícení
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Podsvícení.
2
Úprava podsvícení.
TIP: Na libovolné obrazovce opakovaným
stisknutím tlačítka nastavte úroveň jasu.
To se může hodit v případě, že je úroveň
jasu příliš nízká a obrazovka je obtížně
čitelná.
Úprava režimu barev
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.
TIP: Přístup k nastavení barev získáte výběrem možnosti >
Barevný režim na libovolné obrazovce.
2
Vyberte možnost.
Nastavení signalizačního zařízení
Můžete nastavit, kdy má zařízení vydávat zvuky.
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Signalizační
zařízení.
2
Vyberte možnost:
Pokud chcete, aby zařízení při výběru položky a spuštění
alarmů píplo, vyberte možnost Zapnuto (výběry a
alarmy).
Pokud chcete, aby zařízení píplo pouze při spuštění
alarmů, vyberte možnost Pouze alarmy.
Příjem satelitního signálu GPS
Když zapnete echolot, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile echolot získá satelitní
signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí ikona .
Pokud echolot satelitní signály ztratí, ikona zmizí a nad
ikonou na obrazovce se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka echolotu nabízí přístup ke všem jeho
funkcím. Funkce závisí na příslušenství připojenému k echolotu.
Některé funkce zmíněné v tomto návodu nemusí být dostupné.
Z jiné obrazovky se na domovskou obrazovku vrátíte podržením
. Rozložení obrazovek si můžete přizpůsobit.
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
Úvod 1
1
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.
2
Vyberte možnost:
Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku
zařízení STRIKER 5 nebo 7
Můžete si vytvořit vlastní obrazovku podle svých potřeb a ta se
přidá na domovskou obrazovku.
1
Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Přidat
nové rozložení.
2
Vyberte rozložení funkcí.
3
Vyberte okno, které chcete změnit.
4
Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat.
5
Opakujte kroky 3 a 4 pro další okna.
6
Vyberte možnost Data (skrytá) (volitelné).
7
Vyberte možnost:
Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí.
Pokud chcete zapnout nebo vypnout datovou lištu pásky
kompasu, vyberte možnost Páska kompasu.
8
Vyberte možnost Další.
9
Zadejte název kombinace.
TIP:
Uložení provedete pomocí .
Data vymažete podržením .
Velikost písmen změníte pomocí nebo .
10
Pomocí šipek změňte velikost oken.
11
Pomocí šipek vyberte umístění domovské obrazovky.
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku
zařízení
Můžete si vytvořit vlastní obrazovku podle svých potřeb a ta se
přidá na domovskou obrazovku.
1
Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Přidat
nové rozložení.
2
Vyberte první funkci.
3
Vyberte druhou funkci.
4
Vyberte možnost Rozdělit, pokud chcete zvolit směr
rozdělení obrazovek (volitelné).
5
Vyberte možnost Další.
6
Zadejte název kombinace.
TIP:
Uložení provedete pomocí tlačítka .
Velikost písmen změníte pomocí tlačítka .
Data vymažete podržením tlačítka .
7
Pomocí šipek změňte velikost oken.
8
Pomocí šipek vyberte umístění domovské obrazovky.
Přidání obrazovky Čísla
Před přizpůsobením obrazovky Čísla ji musíte přidat na
domovskou obrazovku.
Pomocí obrazovky Čísla můžete na domovské obrazovce
sledovat číselné údaje.
Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Čísla.
Čísla
Pokud chcete přizpůsobit obrazovku Čísla, vyberte možnost
Čísla > .
Změnit čísla: Nastavuje, jaký typ číselných údajů se zobrazuje.
Změnit rozložení: Nastavuje množství zobrazovaných číselných
údajů.
Vynulovat cestu: Vynuluje cestu a umožní vám zaznamenat
nová data cesty.
Vynulovat počítač km: Vynuluje data počítače kilometrů a
umožní vám zaznamenat nová data počítače kilometrů.
Vynulovat maximální rychlost: Vynuluje maximální rychlost
cesty a umožní vám zaznamenat novou maximální rychlost.
Přidání obrazovky Grafy s daty
Před přizpůsobením obrazovky Grafy s daty ji musíte přidat na
domovskou obrazovku.
Pomocí obrazovky Grafy s daty můžete na domovské obrazovce
sledovat grafická sonarová data.
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů > Přidat > Grafy s daty.
Grafy s daty
Pokud chcete přizpůsobit obrazovku Grafy s daty, vyberte
možnost Grafy s daty > .
Změnit graf: Nastavuje typ dat zobrazovaných na obrazovce.
Nastavení grafu hloubky: Nastavuje časové období a rozsah
hloubky zobrazovaný na grafech hloubky.
Nastavení grafu teploty: Nastavuje časové období a rozsah
hloubky zobrazovaný na grafech hloubky.
Sonar
Stránky Celý displej, Rozdělit frekvenci a Přerušované světlo
představují vizuální prezentaci prostoru pod lodí. Tato zobrazení
sonaru můžete přizpůsobit.
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají tyto funkce.
Sonar na celou obrazovku
Na celé obrazovce můžete sledovat úplné zobrazení grafu
hodnot sonaru ze sonarové sondy.
Vyberte možnost Traditional nebo ClearVü.
À
Hloubka dna
Á
Teplota vody
Â
Rychlost GPS
Ã
Napětí zařízení
Ä
Čas
Å
Typ a frekvence sondy
Æ
Pozastavené cíle (ryby)
Ç
Indikátor hloubky, jak se sonarová data na obrazovce posouvají
zprava doleva
2 Sonar
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru Garmin ClearVü
potřebujete kompatibilní sonarovou sondu.
Vysokofrekvenční sonar Garmin ClearVü poskytuje podrobný
přehled o rybách okolo lodi i podrobně vykreslené struktury,
které loď míjí.
À
Hloubka dna
Á
Teplota vody
Â
Rychlost GPS
Ã
Napětí zařízení
Ä
Čas
Å
Pozastavené cíle (ryby)
Æ
Linie hloubky
Ç
Typ a frekvence sondy a typ zoomu
È
Indikátor hloubky, jak se sonarová data na obrazovce posouvají
zprava doleva
É
Ozvěna dna
Tradiční sonarové sondy používají kuželový paprsek.
Technologie skenovacího sonaru Garmin ClearVü emituje dva
úzké paprsky, které mají tvar podobný paprskům používaným
v kopírovacích strojích. Tyto paprsky poskytují jasnější obraz
toho, co se nachází pod lodí.
Zobrazení sonaru SideVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a skenovacích sond SideVü
nepodporují všechny modely.
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru SideVü
potřebujete kompatibilní sonarovou sondu a echolot.
SideVü technologie skenovacího sonaru vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi. Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.
À
Levý bok plavidla
Á
Pravý bok plavidla
Â
Sonarová sonda na vašem plavidle
Ã
Stromy
Ä
Staré pneumatiky
Å
Protokoly
Æ
Vzdálenost od boku plavidla
Ç
Voda mezi plavidlem a dnem
Frekvence na rozdělené obrazovce
Na rozdělené obrazovce frekvencí můžete zobrazit dvě
frekvence.
Přerušované světlo
Přerušované světlo zobrazuje na kruhové stupnici hloubky
informace sonaru o prostoru pod lodí. Kruhové zobrazování
začíná na horní části a postupuje ve směru pohybu hodinových
ručiček. Hloubka je indikována stupnicí uvnitř tohoto kruhu.
Sonarová informace bliká na kruhu po přijetí signálu
v indikované hloubce. Změny intenzity sonarových odrazů jsou
indikovány barevně.
Vyberte možnost Přerušované světlo.
À
Hloubka na vaší aktuální pozici
Á
Měřítko hloubky
Zobrazení rozděleného zoomu
Na stránce rozděleného zoomu můžete zobrazit úplné
zobrazení grafu hodnot sonaru na pravé straně obrazovky a
zvětšenou část grafu na levé straně obrazovky.
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Změna velikosti >
Rozdělit zoom.
Sonar 3
À
Přiblížení měřítka hloubky
Á
Okno zoomu
Â
Hloubkové pásmo
Pozastavení sonaru
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech.
Vyberte možnost:
Na obrazovce sonaru Traditional nebo ClearVü vyberte
možnost nebo .
Na obrazovce sonaru SideVü vyberte možnost nebo .
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí aktuální polohy
1
V zobrazení sonaru vyberte možnost .
2
V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí jiné polohy
1
V zobrazení sonaru pozastavte sonar.
2
Vyberte polohu.
3
Vyberte možnost .
4
V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Nastavení zoomu
Zoom můžete nastavovat manuálně pomocí stanovení rozsahu
a pevné počáteční hloubky. Pokud je například hloubka
15 metrů a počáteční hloubka 5 metrů, bude zařízení
zobrazovat zvětšenou oblast od hloubky 5 metrů do hloubky
20 metrů.
Můžete také specifikovat rozsah a nechat zařízení upravovat
zoom automaticky. Zařízení bude vypočítávat oblast zoomu ode
dna. Pokud například vyberete rozsah 10 metrů, bude zařízení
zobrazovat zvětšenou oblast ode dna do výšky 10 metrů nade
dnem.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Změna
velikosti.
2
Vyberte možnost:
Výběrem možnosti Uzamčení dna uzamknete obrazovku
na dno.
Výběrem možnosti Manuálně nastavíte zoom ručně.
Výběrem možnosti Automaticky nastavíte zoom
automaticky.
Výběrem možnosti Rozdělit zoom zapnete zobrazení
rozděleného zoomu.
Uzamčení dna na obrazovce
Zobrazení dna na obrazovce můžete uzamknout. Pokud
například vyberete rozsah 20 metrů, bude zařízení zobrazovat
oblast ode dna do výšky 20 metrů nad dnem. Rozsah se
zobrazuje na pravé straně.
1
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Změna velikosti >
Uzamčení dna.
2
Vyberte rozsah.
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používané
sonarové sondě.
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.
Výběr frekvencí
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a sonarových sond.
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.
1
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Opakování.
2
Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.
Další informace o frekvencích viz Frekvence sonaru,
strana 4.
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech sonarových sond.
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.
1
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Opakování.
2
Vyberte možnost Přidat.
3
Zadejte frekvenci.
Zesílení sonaru
Nastavení úrovně zesílení ovlivňuje citlivost přijímače sonaru a
lze jím kompenzovat vliv hloubky a čistoty vody. Zvýšení úrovně
zesílení zobrazí více detailů, snížení redukuje nežádoucí odrazy
na obrazovce.
POZNÁMKA: Nastavení úrovně zesílení v jednom zobrazení
sonaru aplikuje změnu nastavení na všechna zobrazení.
Automatické nastavení úrovně zesílení
POZNÁMKA: Chcete-li nastavit úroveň zesílení na obrazovce
rozdělených frekvencí, musíte nastavit každou frekvenci
samostatně.
1
Vyberte možnost > Zisk.
2
V případě potřeby vyberte možnost Zapnout automatické
zesílení.
3
Vyberte možnost:
Pokud chcete automaticky zobrazit citlivější, slabší
vrácené signály sonaru s větším šumem, vyberte možnost
Automatická vysoká.
Pokud chcete automaticky zobrazit středně citlivé vrácené
signály sonaru s mírným šumem, vyberte možnost
Automatická střední.
Pokud chcete automaticky zobrazit méně citlivé vrácené
signály sonaru s nižším šumem, vyberte možnost
Automatická nízká.
Ruční nastavení úrovně zesílení
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Zisk.
2
Opakovaně tiskněte nebo , dokud se na obrazovce v části
zobrazující vodu nezačne objevovat šum.
3
Pomocí nebo zesílení snížíte.
4 Sonar
Úprava rozsahu měřítka hloubky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky zobrazeného na pravé
straně obrazovky. Automatické nastavení rozsahu udržuje dno
v dolní třetině obrazovky sonaru a může být užitečné pro
sledování dna při pomalých nebo středních změnách terénu.
Pokud se hloubka dna dramaticky mění, například na spádu dna
nebo hraně útesu, ruční nastavení rozsahu umožní zobrazení
specifického rozsahu hloubky. Dno se na obrazovce bude
zobrazovat tak dlouho, dokud bude v ručně nastaveném
rozsahu.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Pohoří.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li zařízení umožnit upravovat rozsah automaticky
na základě hloubky, vyberte možnost Automaticky.
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
nebo . (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
nebo . (K dispozici pouze na 4palcových modelech.)
POZNÁMKA: Na obrazovce sonaru pomocí a rychle
ručně upravíte rozsah. (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
Na obrazovce sonaru pomocí a rychle obnovíte
automatický rozsah. (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
Na obrazovce sonaru pomocí nebo rychle upravíte rozsah.
(K dispozici pouze na 4palcových modelech.)
Nastavení rozsahu na jedné obrazovce aplikuje změnu
nastavení na všechny obrazovky.
Nastavení sonaru
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti a nastavení se vztahují na
všechny modely a sonarové sondy.
Zobrazení a nastavení linie hloubky
Na obrazovce sonaru můžete zobrazit a nastavit horizontální
linii. Hloubka této linie je indikována na pravé straně obrazovky.
POZNÁMKA: Zobrazení linie hloubky na jedné obrazovce
zobrazí linii hloubky na všech obrazovkách.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Linie hloubky.
2
Vyberte možnost .
3
Pokud chcete Linie hloubky upravit, vyberte možnost
nebo .
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
1
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Nastavení sonaru
> Rychlost procházení.
2
Vyberte možnost:
Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí, vyberte možnost
Automaticky.
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
zobrazí se méně zkresleně. Během prohlížení zobrazení
sonaru Garmin ClearVü nebo SideVü se doporučuje
použít nastavení Automaticky.
Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll
®
.
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků. Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.
Nastavení limitu pro hledání dna
Můžete nastavit maximální hloubku, ve které funkce
automatického rozsahu hledá dno. Nižší limit získá data o dně
rychleji než vyšší limit.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Limit pro hledání dna.
2
Vyberte rozsah.
Nastavení vzhledu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Nastavení sonaru >
Vzhled.
Nastavení barev: Nastaví barvy.
Edge: Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit
tvrdost nebo měkkost signálu.
Rozsah A: Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální
přerušované světlo, které okamžitě zobrazí vzdálenost
k cílům na měřítku.
Symboly ryb: Nastaví, jak sonar interpretuje pozastavené cíle.
Zapnutí rozsahu A
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku. Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná. Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici na všech
obrazovkách sonaru.
Na stránce celé obrazovky vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.
À
Rozsah A
Á
Průměr kužele sonaru v aktuální hloubce
Konfigurace zobrazování pozastavených cílů
POZNÁMKA: Konfigurace zobrazování pozastavených cílů na
jedné obrazovce aplikuje změnu nastavení na všechny
obrazovky.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
zobrazeních sonaru.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací o hloubce cíle.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o
pozadí.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o
pozadí a informací o hloubce cíle.
1
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Nastavení
sonaru > Vzhled > Symboly ryb.
2
Vyberte možnost.
Sonar 5
Nastavení potlačení šumu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost > Nastavení sonaru >
Odmítnutí šumu.
Rušení: Nastaví citlivost tak, aby se snížily účinky rušení
z blízkých zdrojů šumu.
Když upravíte nastavení rušení z vypnutého
À
na nízké
Á
,
střední
Â
a vysoké
Ã
, šum postupně mizí, ale má to malý
vliv na silné vrácené odrazy cílů. K odstranění rušení na
obrazovce použijte nejnižší nastavení rušení, které dosáhne
požadovaného zlepšení. Nejlepším řešením odstranění
rušení je oprava problémů instalace způsobujících rušení.
Povrchový šum: Skryje sonarovou odezvu u vodní hladiny.
Skrytí povrchového šumu napomáhá redukovat nežádoucí
odrazy.
Povrchový šum
À
vzniká rušením mezi sonarovou sondou a
vodou. Povrchový šum můžete skrýt
Á
, aby se napomohlo
snížení nežádoucích odrazů. Větší šířky paprsku (nižší
frekvence) mohou zobrazovat více cílů, ale mohou také
generovat více povrchového šumu.
TVG: Redukuje povrchový šum.
Tento ovládací prvek nejlépe poslouží v situacích, kdy chcete
kontrolovat a potlačit radarové odrazy nebo šum blízko vodní
hladiny. Umožňuje také zobrazit cíle blízko povrchu, které
jsou jinak skryté nebo maskované povrchovým šumem.
Nastavení čísel překrytí
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce sonaru.
Na obrazovce sonaru vyberte možnost > Čísla překrytí.
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu.
Napětí zařízení: Zobrazí napětí zařízení.
Hloubka: Zobrazí aktuální hloubku sonarové sondy.
Rychlost: Zobrazí aktuální rychlost plavidla.
Teplota vody: Zobrazí aktuální teplotu vody.
Hodiny: Zobrazí aktuální čas.
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost .
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body > Nový
trasový bod.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
Pokud chcete vytvořit trasový bod pomocí mapy trasových
bodů, vyberte možnost Použít mapu trasových bodů,
vyberte polohu a vyberte možnost .
Pokud chcete vytvořit trasový bod pomocí aktuální polohy,
vyberte možnost Použít aktuální pozici a zadejte údaje.
Trasový bod se automaticky uloží.
Úprava uloženého trasového bodu
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost Upravit trasový bod.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Pozice.
Označení polohy Muž přes palubu
a navigace do této polohy
Na libovolné obrazovce vyberte možnost > Muž přes
palubu > Ano.
Echolot nastaví přímý kurz zpět k této poloze.
Navigace k trasovému bodu
1
Posuňte mapu trasových bodů podle potřeby a vyhledejte
trasový bod.
2
Umístěte střed kurzoru na střed symbolu trasového bodu.
Na obrazovce zařízení se objeví název trasového bodu.
3
Vyberte trasový bod.
4
Vyberte možnost Navigovat trasu > Přejít na.
Měření vzdálenosti na mapě trasových bodů
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1
Na mapě trasových bodů začnete posouvat (Posun
zobrazení na zařízení STRIKER 4, strana 1).
2
Vyberte možnost > Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a další údaje.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2
Zvolte trasový bod nebo MOB.
3
Vyberte možnost Odstranit > OK.
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasové body > Vše.
6 Trasové body
Sdílení trasových bodů a tras v různých
zařízeních
Před sdílením trasových bodů a tras je nutné zapojit modrý a
hnědý vodič napájecího kabelu.
Modrý vodič slouží k přenosu (Tx) a hnědý vodič slouží k příjmu
(Rx). Tyto vodiče jsou určeny pouze k sdílení dat mezi
kompatibilními zařízeními STRIKER a zařízeními řady
echoMAP
.
Sdílení dat vyžaduje zapnutí funkce sdílení dat v obou
zařízeních.
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Sdílení
uživatelských dat > Zapnuto na obou zařízeních.
Nastavení mapy trasových bodů
Vyberte možnost Mapa trasových bodů > .
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Trasy: Zobrazí seznam tras.
Prošlá trasa: Zobrazí menu možností prošlé trasy.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras a trasových
bodů.
Nastavení mapy: Nastaví perspektivu mapy trasových bodů a
zobrazí linii směru pohybu, což je linie nakreslená na mapě
trasových bodů od přídě lodi ve směru pohybu.
Čísla překrytí: Umožňuje přizpůsobit údaje zobrazení na mapě
trasových bodů.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření a navigace trasy pomocí mapy
trasových bodů
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy > Nový > Použít
mapu trasových bodů.
2
Posuňte mapu trasových bodů podle potřeby a vyberte
výchozí polohu trasy.
3
Přidejte odbočky podle pokynů na obrazovce.
4
Vyberte možnost > Navigovat k.
5
Vyberte možnost.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Upravit trasu.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu trasových
bodů a vyberte polohu na mapě.
Zobrazení seznamu tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
6
Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
7
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasy.
Prosla trasa
Prošlá trasa je záznam aktuální cesty, kterou vaše loď urazila.
Aktuální prošlou trasu můžete zobrazit v zobrazení mapy
trasových bodů.
Nastavení barvy prošlé trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras > Barva ujeté trasy.
2
Zvolte barvu prošlé trasy.
Vymazání prošlé trasy
Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Vymazat prošlou trasu > OK.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras.
2
Vyberte možnost Režim záznamu.
3
Vyberte možnost:
Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Vyplnit.
Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti Přepsat.
Trasy 7
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu
prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras > Interval záznamu > Interval.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.
Konfigurace zařízení
Nastavení systému
Vyberte Nastavení > Systém.
Displej: Nastavuje jas podsvícení (Úprava podsvícení, strana 1)
a barevné schéma (Úprava režimu barev, strana 1).
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá
u alarmů a výběrů (Nastavení signalizačního zařízení,
strana 1).
GPS: Poskytuje informace o nastaveních a opravách satelitů
GPS.
Automatické napájení: Zapíná zařízení automaticky při
zapojení napájení.
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Simulátor: Zapne simulátor a umožní vám nastavit rychlost a
simulovanou polohu.
Systémové informace
Vyberte možnost Nastavení > Nastavení > Informace o
systému.
Záznam události: Umožňuje zobrazit protokol systémových
událostí.
Informace o softwaru: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Zařízení Garmin: Poskytuje informace o připojených zařízeních
Garmin.
Nastavení z výroby: Slouží k vynulování zařízení na nastavení
výrobce
POZNÁMKA: Odstraní se tak všechny informace
o nastavení, které jste zadali.
Nastavení mého plavidla
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další
hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.
Typ převodníku: Zobrazí typ sonarové sondy připojené
k zařízení (Výběr typu sonarové sondy, strana 1).
Vyrovnání lodního kýlu: Vyrovná odečet hladiny pro hloubku
kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna kýlu místo od
umístění sonarové sondy.(Nastavení vyrovnání lodního kýlu,
strana 8).
Teplotní posun: Kompenzuje odečet teploty vody ze sondy
s funkcí měření teploty (Nastavení teplotního posunu vody,
strana 8).
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Vyrovnání lodního kýlu je možné zadat kvůli kompenzaci odečtu
hladiny pro hloubku kýlu, což umožňuje měření hloubky vody
nebo hloubky ode dna kýlu místo hloubky od umístění sonarové
sondy. Jako vyrovnání lodního kýlu zadejte kladné číslo.
Záporné číslo je možné zadat jako kompenzaci u velkých
plavidel, které mohou mít ponor několik stop.
1
Proveďte akci podle umístění sonarové sondy:
Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru
À
, změřte vzdálenost mezi umístěním sondy a lodním
kýlem. Tuto hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako kladné
číslo k zobrazení hloubky pod kýlem.
Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu
Á
,
změřte vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto
hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako záporné číslo
k zobrazení hloubky vody. Zadejte do této hodnoty 0
k zobrazení hloubky pod kýlem a hloubky pod sondou.
2
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.
3
Vyberte možnost nebo , podle umístění sondy.
4
Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.
Nastavení teplotního posunu vody
Můžete nastavit teplotní posun, abyste kompenzovali odečet
teploty ze sondy s funkcí měření teploty.
1
Změřte teplotu vody pomocí sondy s funkcí měření teploty,
který je připojen k zařízení.
2
Změřte teplotu vody pomocí odlišného teploměru nebo
snímače teploty, o kterých víte, že jsou přesné.
3
Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.
To představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte
v kroku 5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený
k zařízení měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je.
Tuto hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud
snímač připojený k zařízení měří teplotu vody jako vyšší, než
ve skutečnosti je.
4
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
posun.
8 Konfigurace zařízení
5
Pomocí kláves šipek zadejte posun teploty vody změřený
v kroku 3.
Nastavení alarmů
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.
Příjezd do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
Odchylka od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.
Napětí zařízení: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí baterie
klesne na stanovenou hodnotu.
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.
Alarmy sonaru
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Sonar.
Mělká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody mělčí než
stanovená hloubka.
Hluboká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody hlubší, než je
stanovená hloubka.
Teplota vody: Zazní, pokud se teplota vody změní o více než
± 1,1 °C (± 2 °F). Nastavení alarmu bude uloženo po vypnutí
zařízení.
POZNÁMKA: Pokud chcete tento alarm použít, musíte
zařízení připojit k sondě s funkcí měření teploty.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.
Směr k severu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu. Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční. Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º). Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se zobrazují souřadnice dané polohy. Neměňte toto
nastavení, pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný
formát souřadnic.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena. Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.
Formát času: Slouží k nastavení 12hodinového formátu,
24hodinového formátu nebo času UTC.
Časové pásmo: Nastaví časové pásmo.
Letní čas: Nastaví letní čas na Vypnuto nebo Zapnuto.
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další
hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.
Aktivace přechodu do odbočky: Nastavuje výpočet přechodu
do odbočky na základě času nebo vzdálenosti.
Čas přechodu odbočky: Nastavuje počet minut před odbočkou
při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Čas pro nastavení Aktivace přechodu do odbočky.
Vzdálenost přechodu odbočky: Nastavuje, jak je daleko
k odbočce při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je
zvolena možnost Vzdálenost pro nastavení Aktivace
přechodu do odbočky.
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.
Můžete vybrat možnost Loď, aby se navigace zahájila
z aktuální polohy plavidla, nebo možnost Trasové body, aby
se zahájila z prvního trasového bodu na trase.
Obnovení výchozích nastavení z výroby
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace o
nastavení, které jste zadali.
1
Vyberte možnost > Systém > Informace o systému >
Nastavení z výroby.
2
Vyberte možnost.
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Uschovejte originál účtenky
nebo její fotokopii na bezpečném místě.
1
Přejděte na stránku my.garmin.com/registration.
2
Přihlaste se ke svému účtu Garmin.
Technické údaje
Rozměry
Rozsah teplot Od -15° do 55 °C (od 5° do
131 °F )
Rozsah napájecího napětí Od 10 do 20 V
Jmenovitý proud 1 A
Odstranění problémů
Zařízení se nezapne
Zasuňte napájecí kabel zcela do zadní části zařízení.
I když kabel vypadá připojený, měli byste jej pevně zasunout,
aby zcela dosedl.
Ujistěte se, že zdroj energie dodává energii.
To můžete zkontrolovat několika způsoby. Můžete například
zkontrolovat, zda fungují jiná zařízení napájená stejným
zdrojem.
Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu.
Pojistka by měla být umístěna v držáku, který je součástí
červeného vodiče napájecího kabelu. Zkontrolujte, zda je
nainstalována pojistka správné velikosti. Informace o správné
velikosti pojistky naleznete na štítku na kabelu nebo
v instalační příručce. Zkontrolujte pojistku a ujistěte se, že
spojení uvnitř pojistky není přerušeno. Pojistku můžete
otestovat pomocí multimetru. Jestliže je pojistka v pořádku,
zobrazí multimetr výsledek 0 ohmů.
Dodatek 9
Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno stejnosměrným
proudem o napětí alespoň 10 voltů, doporučeno je ale
12 voltů.
Pro kontrolu napětí změřte zásuvky napájení a uzemnění
napájecího kabelu pro napětí stejnosměrného proudu.
Jestliže je napětí nižší než 10 voltů, zařízení se nezapne.
Můj sonar nefunguje
Zasuňte kabel sonarové sondy zcela do zadní části zařízení.
I když kabel vypadá připojený, měli byste jej pevně zasunout,
aby zcela dosedl.
Zkontrolujte, zda je zapnutý přenos sonaru.
Zařízení nevytváří trasové body ve správných
polohách
Polohu trasového bodu můžete vložit ručně a poté přenášet
a sdílet data z jednoho zařízení na další. Jestliže jste ručně
zadali trasový bod pomocí souřadnic a poloha bodu se
nezobrazuje tam, kde by bod měl být, je možné, že referenční
elipsoid a formát souřadnic mapy zařízení neodpovídají
referenčnímu elipsoidu a formátu souřadnic mapy, které byly
k označení trasového bodu původně použity.
Formát souřadnic je způsob, jakým se na obrazovce zobrazuje
pozice přijímače GPS. Běžně je zobrazena jako šířka/délka ve
stupních a minutách s možnostmi zobrazit stupně, minuty
a sekundy, pouze stupně nebo jeden z několika formátů
souřadnicové sítě.
Referenční elipsoid je matematický model, který popisuje část
zemského povrchu. Linie šířky a délky na papírové mapě jsou
vztaženy ke konkrétnímu elipsoidu.
1
Zjistěte, který referenční elipsoid a formát souřadnic byl
použit při vytváření původního trasového bodu.
Jestliže byl původní trasový bod převzat z mapy, měl by být
na mapě popisek uvádějící elipsoid a formát souřadnic
použitý při vytváření mapy. Většinou se nachází blízko
vysvětlivek.
2
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
3
Vyberte správné nastavení elipsoidu a formátu souřadnic.
4
Znovu vytvořte trasový bod.
10 Dodatek
Rejstřík
A
alarm odchylky od kurzu 9
alarm tažení kotvy 9
alarmy 9
navigace 9
odchylka od kurzu 9
příjezd do cíle 9
sonar 9
tažení kotvy 9
alarmy navigace 9
B
bezpečná hloubka 9
bezpečná výška 9
Č
čísla překrytí 6
D
datová pole 6
domovská obrazovka, přizpůsobení 1, 2
družicové signály, příjem 1
G
Garmin ClearVü 3
GPS
nastavení 8
signály 1
H
hodiny 9
budík 9
J
jazyk 8
M
měrné jednotky 9
měření vzdálenosti 6
muž přes palubu 6
N
napětí 9
nastavení 1, 2, 7–9
systémové informace 8
nastavení displeje 8
nastavení z výroby 8, 9
navigační výřez 6
O
obrazovka, jas 1
odstranění, všechna uživatelská data 8
odstranění problémů 9, 10
označení pozice 6
P
plánovač trasy. Viz trasy
podsvícení 1
posun 1
prošlé trasy 7
nahrávání 7, 8
přesnost GPS 9
R
registrace produktu 9
registrace zařízení 9
režim barev 1
S
SideVü 3
signalizační zařízení 1
sonar 2, 3
alarmy 9
čísla 2
frekvence 3, 4
Garmin ClearVü 3
kontrola úrovně zesílení 4
linie hloubky 5
měřítko hloubky 2, 5
nastavení barev 5
povrchový šum 6
pozastavené cíle 2, 5
přerušované světlo 3
rozsah A 5
rušení 6
SideVü 3
trasový bod 4
uzamčení dna 4
vzhled 2, 5
záznam 2
zobrazení 2–4
zoom 3
zvětšení nebo zmenšení 4
sonarová sonda 1, 2
SOS 6
stránky. Viz sonar
T
tlačítka 1
výkon 1
trasové body 6, 7, 10
muž přes palubu 6
odstranění 6
sdílení 7
sonar 4
úprava 6
vytvoření 6
trasy 7
navigace 7
odstranění 7
sdílení 7
trasové body 7
úprava 7
vytvoření 7
zobrazení seznamu 7
U
upozornění na příjezd do cíle 9
uživatelská data, odstranění 8
V
voda, teplotní posun 8
vyrovnání lodního kýlu 8
Z
zařízení
registrace 9
tlačítka 1
záznam události 8
zvětšení nebo zmenšení 1
sonar 4
Rejstřík 11
support.garmin.com
Červenec 2017
190-01950-41_0C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Garmin STRIKER™ 4cv Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie