AudioSonic CD-1591 Používateľská príručka

Kategória
CD rádiá
Typ
Používateľská príručka
53
Vážený zákazník,
Blahoželáme vám a ďakujeme, že ste si zakúpil tento vysoko kvalitný výrobok. Prečítajte
si, prosím, dôkladne návod na obsluhu, aby ste zariadenie mohli čo najlepšie využiť. Tento
návod obsahuje všetky pokyny a rady na používanie, čistenie a údržbu tohto zariadenia.
Pokiaľ budete tieto pokyny dodržiavať, budete mať záruku vynikajúceho výsledku, ušetrí
vám to čas a vyhnete sa komplikáciám. Dúfame, že vám používanie tohto zariadenia
prinesie veľa potešenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred použitím tohto zariadenia si prosím prečítajte dôkladne návod napoužitie.
Uchovajte tiež tento návod, záručný list, doklad o nákupe a ak je možné aj kartón
vnútorného balenia.
Varovanie: Aby ste znížili riziko elektrického šoku, neodstraňujte a nevyberajte kryt
(alebo zadnú stranu). Neservisujte a neopravujte žiadne súčiastky a diely vo vnútri.
Odvolajte sa v servisovaní na kvalifikovaný servisný personál.
Varovanie: Batéria (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) by nemalo byť vysta-
vované nadmernému ohrevu ako je slnečné žiarenie, oheň, požiar alebo podobne.
Varovanie: Prípojka hlavného prívodu el.energie sa používa na odpojenie zariadenia,
odpojené zariadenie zostáva pripravené na prevádzku.
• Keď sa otvorí, neviditeľné laserové žiarenie a zdolané a pospájané zámky. Vyhnite
sa vystavovaniu sa laserovému lúču.
• Žiadne otvorené zdroje ohňa a plameňa ako sú zasvietené sviečky by nemali byť
umiestnené na prístroji.
• Pozornosť by sa mala zamerať a dávať pozor na aspekty ochrany živ. prostredia pri
odstraňovaní a likvidácii batérií.
• Používajte prístroj v miernych klimatických podmienkach.
• Informácie o ratingu a označenie sú umiestnené na spodnej strane jednotky.
• Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel a reproduktorov môže spôsobiť stratu sluchu.
• Prípojka hlavného prívodu el.energie jednotky by mala byť zablokovaná alebo by
mala byť ľahko prístupná počas určeného používania.
• Aby ste úplne odpojili vstup el.energie, prípojka hlavného prívodu el.energie
prístroja sa musí odpojiť z hlavného prívodu el.energie.
• Výstraha! Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená.
Vymieňajte len za ten istý alebo podobný typ batérie.
• Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa lebo šoku, nevystavujte toto zariadenie
dažďu alebo vlhkosti.
• Výstraha: riziko elektrického šoku, neotvárajte.
• Varovanie: Riziko el.šoku-neotvárajte.
SVIETIACIE BLIKANIE SO SYMBOLOM HROT ŠÍPU - vo vnútri
rovnostranného trojuholníka, je určené na výstrahu užívateľa pri prí-
tomnosti neizolovaného nebezpečného napätia v rámci produktových
doplnkov, ktoré môžu byť nedostatočného stupňa a dôležitosti na
založenie rizika elektrického šoku.
VÝKRIČNÍK A BOD - v rámci rovnostranného trojuholníka sa používa
na indikovanie, že špecifický komponent bude vymenený len za kom-
ponent špecifikovaný v tomto dokumente z bezpečnostných dôvodov.
Nasledujúci štítok bol pripevnený k jednotke, zobrazujúci riadny postup práce s
laserovým lúčom:
TRIEDA 1 LASER, PRODUKTOVÝ ŠTÍTOK - Tento šítok
je pripevnený na mieste ako je zobrazené a informuje, že
prístroj obsahuje laserovú súčasť.
ŠTÍTOK VÝSTRAHY INFORMUJÚCI O ŽIARENÍ - Tento štítok je
umiestnený vo vnútri jednotky. Ako je zobrazené na ilustrácii. Kvôli
varovaniu proti ďalšiemu meraniu na jednotke. Zariadenie obsahuje
laser vyžarujúci laserové lúče podľa limitu laserového výrobku triedy 1.
VÝSTRAHA STAROSTLIVOSTI - Všetky výstrahy a varovania na zariadení a v
operačných inštrukciách by sa mali dodržiavať.
VODA A VLHKOSŤ - Zariadenie by sa nemalo používať blízko vody, napríklad, v blíz-
kosti vane, umývadla, kuchynského dresu, výlevky na prádlo, bazéna alebo v mokrom
a vlhkom prostredí a prízemí.
VETRANIE - Zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby jeho miesto alebo pozícia
nezavadzala a nevyrušovala riadnemu vetraniu. Neumiestňujte na posteľ, pohovku,
behúň alebo podobný povrch, ktorý by blokoval otvory vetrania, v zabudovanej
inštalácii, tak ako knižnica alebo krabica, kabinet, skriňa, čo môže brániť prúdeniu
vzduchu cez vetracie otvory.
sk
Návod na použitie
1 2
3
10
1617
5
11
7
13
9
15
6
12
8
14
4
54
OHREV - Zariadenie by malo byť umiestnené mimo horúcich zdrojov ako sú radiátor,
kachle a pece, alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré generujú teplo.
ZDROJ EL.ENERGIE - Zariadenie by malo byť napojené k dodávke el.energii len toho
typu popísaného v prevádzkových inštrukciách alebo aké je označené na zariadení.
OCHRANA EL. KÁBLA - Káble dodávky el.energie by mali byť prepojené tak, aby sa
nedalo po nich ľahko prechádzať a chodiť, alebo prichytiť a zachytiť nejaké predmety
a objekty na alebo oproti nim.
ELEKTRICKÉ PREPOJENIA - Vonkajšia anténa by mala byť lokalizovaná mimo
elektrických prepojení.
VSTUP PRE OBJEKT A TEKUTINU - Dávajte pozor,aby sa objekty a predmety
nedostali dovnúta alebo nepadli a tekutiny neboli rozliate v blízkosti otvorov na
doplnkoch.
ESD VAROVANIE - Displej nefunguje správne a riadne alebo nereaguje na prevádzku
akejkoľvek kontroly a môže spôsobiť elektrostatický výboj. Vypnite a odpojte súpravu.
Znovu pripojte po niekoľkých sekundách.
ŠKODA VYŽADUJÚCA SERVIS - Zariadenie by malo byť servisované kvalifikovaným
servisným personálom keď:
a. Kábel eleketrickej energie alebo prípojka boli poškodené.
b. Objekty a predmety spadli dovnútra alebo sa rozliala tekutina na doplnok zariadenia.
c. Zariadenie bolo vystavené dažďu a zrážkam.
d. Zariadenie spadlo alebo sa poškodil doplnok.
e. Zariadenie sa nejaví, že prevádzkuje a funguje normálne.
SERVISOVANIE - Užívateľ by sa nemal pokúšať servisovať zariadenie mimo toho,
ako je popísané v užívateľských prevádzkových inštrukciách. Všetky ostatné servisy a
servisovanie by mali byť odkázané na kvalifikovaný servisný personál.
Poznámky:
a. Špinavé alebo poškriabané CD môže spôsobiť problém preskakovania. Vyčistite
alebo vymeňte CD.
b. Ak sa na displeji objaví chyba alebo sa vyskytne zlyhanie, odpojte AC kábel a
odstráňte a vyberte všetky batérie. Potom znova zapnite el.energiu.
Poznámky: OHĽADOM KOMPAKTNÝCH DISKOV.
Pretože špinavé, poškodené alebo skrivené a zdeformované disky môžu poškodiť
zariadenie, starostlivosť ohľadom týchto položiek by sa mala dodržiavať.
a. Použiteľné kompaktné disky. Používajte len kompaktné disky so značkou zobraze-
nou nižšie.
b. CD kompaktný disk len s digitálnymi audio signálmi.
POPIS SÚČASTÍ
1. Pohľad spredu
2. LCD displej
3. Kontrola ladenia
4. Pohľad zhora
5. Zdriemnutie, krátky spánok
6. USB štrbina
7. Pohotovostný režim / Funkcia
8. Band / Album
9. Spánok / Nastavenie času
10. Hlasitosť + / Budík 1
11. Hlasitosť - / Budík 2
12. CD dvierka
13. Prehrávanie / Pauza
14. Stop
15. Režim
16. Preskočiť +
17. Preskočiť -
18. Pohľad zozadu
19. FM anténa
20. AC elektrický kábel
Návod na použitie
55
sk
PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky,
ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
• Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo
zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa nesmie
inštalovať do skrinky ani sa nesmie používať v exteriéri.
ZDROJE EL.ENERGIE
AC el.energia
Môžete zapojiť Váš prenosný, kufríkový systém zapojením oddeliteľného AC el. kábla
do AC vstupu na zadnej strane jednotky a do el. AC zásuvky v stene. Skontrolujte,
že ohodnotené napätie Vášho zariadenia korešponduje s vašim miestnym napätím.
Uistite sa, že AC el. kábel je plne vložený do zariadenia.
El. zdroj batérie
Vložte 6 x “C” veľkosť batérie do priehradky na batérie. Uistite sa, že batérie sú vložené
správne a vyhnite sa poškodeniu na zariadení. Vždy vyberte batérie, keď sa zariadenie
nebude používať dlhšie časové obdobie, pretože to môže spôsobiť tečenie a prete-
kanie batérií a následne poškodenie vášho zariadenia.
Poznámky: Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte rozličné typy
batérií spolu. Keď používate zariadenie s batériami, odpojte AC el. kábel a šnúru.
POUŽÍVANIE
Základná funkcia
• Stlačte tlačidlo “ST/FUNC” v pohotovostnom režime, aby ste zapli systém. (FM
rádiový režim ako prednastavený režim, keď zapnete systém).
• Stlačte tlačidlo “ST/FUNC” a prepnite systém do CD režimu.
• Stlačte a podržte tlačidlo “ST/FUNC” asi 3 sekundy a vypnite systém. (Nezáleží na
tom, v ktorom režime).
Rádio
• Stlačte tlačidlo “ST/FUNC” a vyberte režim “RÁDIO”.
• Stlačte tlačidlo “BAND/ALBUM” a vyberte AM alebo FM.
• Prispôsobte rádiovú frekvenciu vašej požadovanej stanici použitím kontrolného
tlačidla “LADENIE”.
Pre lepší príjem
• FM: Toto zariadenie má FM anténu umiestnenú na zadnej strane krabice. Uistite
sa, že táto anténa je naplno vysunutá.
• AM: Toto zariadenie je vybavené zabudovanoou AM anténou. Otáčajte zariadenie
a získajte lepší príjem.
CD / MP3 prevádzka
• Stlačte tlačidlo “ST/FUNC a vyberte režim “CD”.
• Otvorte CD dvierka a umiestnite CD/MP3 disk s označením či nálepkou smerom
nahor do CD priehradky.
• Zatvorte CD dvierka.
• “Plánované a zamerané vyhľadávanie sa vykonáva keď:
- Pre CD disk - celkový počet záznamov a nahrávok sa načítava a objaví sa na
displeji.
- Pre MP3 disk - “”MP3”” sa objaví na displeji.”
• Automaticky začne prehrávanie na prvom zázname, nahrávke.
• Stlačte “VOL+/AL1 alebo “VOL-/AL2” tlačidlo pre nastavenie hlasitosti na
požadovanú úroveň.
• Stlačte tlačidlo “PREHRÁVANIE/PAUZA” znova, keď chcete zastaviť dočasne
prehrávanie.
• Stlačte tlačidlo “STOP”, keď skončíte.
Vyberte zaraďovač
Stlačte tlačidlo “BAND/ALBUM” a vyberte zaraďovač, súbor. (Funkcia výberu
zaraďovača sa dá prevádzkovať len ak je disk uložený s najmenej 2 zoznammi/
súbormi).
Návod na použitie
56
Program
• Až do 20 záznamov, nahrávok CD disku, 99 záznamov, nahrávky MP3 disku sa dajú
naprogramovať na prehrávanie disku v akomkoľvek poradí.Uistite sa, že stlačíte
tlačidlo “STOP” pred použitím.
• Stlačte tlačidlo “REŽIM”, displej zobrazí “P01”.
• Vyberte požadovanú nahrávku použitím “SKIP+” alebo “SKIP-” tlačidla. (Môžete
vybrať požadovaný album stlačením tlačidla “ALBUM”).
• Stlačte tlačidlo “REŽIM” znova na potvrdenie požadovanej nahrávky, záznamu do
programovacej pamäte.
• Opakujte krok 2 a 3 a pridajte dodatočné nahrávky a záznamy do programovacej
pamäte.
• Keď všetky požadované nahrávky a záznamy boli naprogramované, stlačte tlačidlo
“PREHRÁVAŤ/PAUZA” a prehrávajte disk v poradí, ktorý ste naprogramovali.
• Stlačte tlačidlo “STOP” dvakrát a ukončite naprogramované prehrávanie.
Režim
• Stlačte tlačidlo “REŽIM” počas prehrávania CD/MP3 disku, každé stlačenie prepne
režim funkcie nasledovne:
• Opakujte 1
• Opakujte album (*len MP3)
• Opakujte všetko
• Náhodný výber
• Normálne prehrávanie
• USB prevádzka
• Pripojte Vaše USB zariadenie do portu.
• Stlačte tlačidlo “FUNKCIA” a vyberte “CD” režim.
• Ak nie je v priehradke na disky žiaden disk. Načíta sa disk a začne automatické
prehrávanie vášho USB zariadenia.
• Ak je v priehradke na disky disk. Načíta sa disk a začne automatické prehrávanie
vášho DISKu.
• Stlačte a podržte tlačidlo “PREHRÁVAŤ/PAUZA” niekoľko sekúnd a vstúpte do USB
režimu, keď prehrávate CD.
• Prehrávanie začne automaticky od prvého záznamu a displej zobrazí “USB”.
• Stlačte tlačidlo “STOP”, keď ste to ukončili.
PROGRAMOVACÍ REŽIM
Programovací režim pracuje a funguje rovnako ako režim CD/MP3.
Nastavenie hodín
• Stlačte a podržte tlačidlo “ST/FUNC”a prepnite jednotku v pohotovostnom režime.
• Stlačte a podržte tlačidlo “SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU” a vložte režim nastavenia
hodín. Displej zobrazí “24H” a bude blikať.
• Nastavte časový formát (12H/24H) stlačením tlačidla “SKIP+” alebo “SKIP-”.
• Stlačte tlačidlo “SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU” na potvrdenie časového formátu,
displej zobrazí “AM 12:00” ak ste si zvolili 12H formát alebo “0:00” ak ste si zvolili
24H nastavenie.
• Nastavte hodinu stlačením “SKIP+” alebo “SKIP-” tlačidla, stlačte tlačidlo “SPÁNOK/
NASTAVENIE ČASU” na potvrdenie.
• Nastavte minúty stlačením tlačidla “SKIP+” alebo “SKIP-”, stlačte tlačidlo “SPÁNOK/
NASTAVENIE ČASU na potvrdenie.
• Poznámky: Pretože nastavenie hodín je v pohotovostnom režime, displej je
stlmený a nejasný.
Nastavenie budíka
• Nastavenie budíka musí byť skompletizované až po nastavení hodín.
• Slačte a podržte tlačidlo “ST/FUNC” na prepnutie jednotky pri pohotovostnom
režime.
• Stlačte tlačidlo “VOL+/AL1” alebo VOL-/AL2” a zadajte režim nastavenia budíka.
• Nastavte hodinu stlačením tlačidla “SKIP+” alebo “SKIP-”, stlačte tlačidlo “VOL+/
AL1” alebo “VOL-/AL2” na potvrdenie.
• Nastavte minúty stlačením tlačidla “SKIP+” alebo “SKIP-”, stlačte tlačidlo “VOL+/
AL1” alebo “VOL-/AL2” na potvrdenie.
• Stlačte tlačidlo “”SKIP+”” alebo “”SKIP-”” a vyberajte
• BUZZ/ŠUM
• RADIO
• CD
• USB
• Stlačte tlačidlo “VOL+/AL1” alebo VOL-/AL2” na potvrdenie.
• Nastavte hlasitosť budíka stlačením “SKIP+” alebo “SKIP-” tlačidla, stlačte “VOL+/
AL1” alebo “VOL-/AL2” tlačidlo na potvrdenie.
Návod na použitie
57
• Po potvrdení hlasitosti budíka, displej automaticky bude skenovať vaše nastavenie
jedenkrát.
• Displej zobrazí “1” alebo “2”. Nastavenie budíka je teraz ukončené.
• Stlačte tlačidlo “VOL+/AL1” alebo “VOL-/AL2” na aktivovanie funkcie budíka
zapnuté/vypnuté.
• Poznámka: Ak potrebujete zresetovať budík, stlačte a podržte tlačidlo “VOL+/
AL1” alebo “VOL-/AL2” asi 3 sekundy a znovu zadajte režim nastavenia budíka.
Krátky spánok, zdriemnutie
Keď je budík spustený a aktivovaný. Môžete stlačiť tlačidlo “ZDRIEMNUTIE” a odložiť
budenie na ďalších 9 minút.
Spánok
• V CD režime, stlačte a podržte tlačidlo “SPÁNOK/NASTAVENIE ČASU” asi 3
sekundy, displej zobrazí “SLEEP90”. To znamená, že po 90 minútach sa zariadenie
automaticky prepne a presunie do pohotovostného režimu.
• Stlačte tlačidlo “SPÁNOK” znova a vyberte si automatické vypnutie času, z
90,80,70,60,50,40,30,20,10 minút,
• Stlačte tlačido “SPÁNOK” na “SLEEP 00” a zrušte funkciu spánok.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace
prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť ť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie sa
nesmie umývať v umývačke riadu.
ZÁRUKA
• Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok
používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný pokladničný blok alebo
potvrdenie o nákupe
• Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša servisná
webová stránka: www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení,
v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť
upozorňuje. Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou
použitých domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostre-
dia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
Obal
Obal je 100 % recyklovateľný, likvidujte ho oddelene.
Výrobok
Toto zariadenie je podľa európskej smernice vybavené značkou 2012/19/EU o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením správnej recyklácie sa
predchádza možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Prehlásenie o zhode EC
Toto zariadenie je navrhnuté, vyrobené a označené v súlade s bezpečnostnými
požiadavkami smernice o nízkom napätí „č. 2006/95/ES“, požiadavkami týkajúcimi sa
smernice 2004/108/ES o „elektromagnetickej kompatibilite“ a požiadavkami smernice
93/68/EHS.
sk
Návod na použitie
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

AudioSonic CD-1591 Používateľská príručka

Kategória
CD rádiá
Typ
Používateľská príručka