AudioSonic CL-1470 Používateľská príručka

Kategória
Budíky
Typ
Používateľská príručka
1 2 3 4
15
17
16
5 6
10111213
7
814
9
Instruction Manual
23
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
1. ALARM OFF (Vypnutie budíka)
2. Nastavenie času
3. Nastavenie budíka
4. SNOOZE (Odklad budenia)
5. Tlačidlo pre nastavenie hodín
6. Tlačidlo pre nastavenie minút
7. SLEEP (Časovač spánku)
8. VOLUME/BUZZ (Hlasitosť)
9. TUNNING (Ladenie)
10. Displej času
11. AUTO ukazovateľ
12. Hodnotenie (spodná časť jednotky)
13. Priestor pre batérie
14. Zap./ Vyp. AUTO prepínač
15. Napájací kábel AC
16. FM Anténa
17. AM / FM rádio prepínač
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
Zapojte napájací kábel (15) do domácej zásuvky. Uistite sa, že napätie je správne
pre účely bezpečnosti a tak zabránite prípadným škodám. Pripojte jednu 9V batériu
(nie je súčasťou balenia) na svorky batérie v priestore pre batérie (13). Hodiny budú
vždy fungovať i keď dôjde k prerušeniu napájania striedavým prúdom.
Upozornenie: na displeji sa neprejaví zmena času pri výpadku prúdu, ale hodiny si
zachovajú správny čas.
Prevádzka rádia
1. Posuňte Zap./ Vyp. / AUTO prepínač (14) do polohy ON (Zap.)
2. Posuňte AM / FM pásmo prepínač (17) na požadované pásmo.
3. Nalaďte požadovanú stanicu s TUNNING tlačidlom (9).
4. Nastavte hlasitosť s tlačidlom VOLUME (8).
5. Ak chcete získať lepší prijem FM , rozložte anténu FM (16) tak aby bola po celej dĺžke.
6. Rádio je možné vypnúť pomocou posuvného tlačidla Zap. / Vyp. / AUTO tlačidlo
(14) do vypnutej polohy.
Nastavenie času
• Stlačte tlačidlo TIME SET (2) (nastavenie času ) v rovnakom čase spoločne s
tlačidlom nastavenie hodín (5) pre nastavenie hodín alebo s tlačidlom (6) pre
nastavenie minút.
Nastavenie budíka
• Stlačením tlačidla ALARM SET (3) (natavenie budíka) v rovnakom čase spoločne
s tlačidlom nastavenie hodín (5) pre nastavenie hodín alebo s tlačidlom (6) pre
nastavenie minút.
• Vyberte typ alarmu (RADIO alebo bzučiak) a posuňte Zap. / Vyp. / AUTO prepínač
(14) do polohy "AUTO".
RADIO: Budík rádiom, musí byť naladený na rozhlasovú stanicu, ktorá bude
vysielať v čase, budenia s tlačidlom TUNNING (9) a hlasitosť musí byť upravená na
požadovanú úroveň s tlačidlom pre nastavenie hlasitosti (8).
sK
Návod na použitie
Instruction Manual
24
BUDÍK: Budík na bzučiak, posuňte tlačidlo VOLUME /BUZZ (8) k jeho minimu (do
polohy BUZZ).
Prerušenie budenie (funkcia snooze/odklad spánku)
Budík možno prerušiť na dobu 9 minút stlačením tlačidla SNOOZE (4) (odklad
budenia) Po uplynutí tejto doby rádio alebo budík bude opäť hrať alebo zvoniť.
Vypnutie budíka
Pre vypnutie budíka, stlačte tlačidlo ALARM OFF (1) (vypnutie budíka) raz a budík
sa reštartuje na nasledujúci deň. Posuňte tlačidlo Zap. / Vyp. / AUTO prepínač (14)
do vypnutej polohy a budík vypnete úplne aj pre nasledujúce dni.
Časovač spánku
1. Tento rádiobudík je vybavený s 'časovačom' sleep funkciou, ktorá vypne rádio
automaticky po vopred zvolenej dobe od 59 minút do 1 minúty.
2. Stlačte tlačidlo SLEEP (7) a na displeji sa zobrazí 0:59 časovač spánku. Zároveň
po stlačení tlačidla SLEEP sa rádio zapne a zostane zapnuté po dobu 59 minút.
3. Skrátiť časovač spánku môžete stlačením tlačidla SLEEP (7) spolu s tlačidlom
(6) pre nastavenie minút až do doby pokiaľ nezvolíte požadovaný počet minút,
ktorý sa Vám zobrazí na displeji.
4. Po uplynutí časovača sa rádiobudík automaticky vypne. Pokiaľ chcete
rádiobudík vypnúť skôr než uplynie predvolený čas, stlačte tlačidlo SNOOZE (4).
Časovač rádia a budenie rádiom
1. Nastavte požadovaný čas budenia, ako je popísané v odseku Nastavenie budíka
a posuňte Zap. / Vyp. / AUTO prepínač (14) do polohy "AUTO".
2. Nastavte „časovač spánku“, ako je popísané v odseku časovač spánku.
3. Rádio vypne "do úsporného režimu" po uplynutí nastaveného času a
rádiobudík sa zapne na ďalší deň ako bol nastavený.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Frekvenčný rozsah: AM 525 - 1610 kHz
FM 87,5 - 108 MHz
Záložné batérie: 9V batéria (pre hodiny)
Napájanie: AC 230V - 50 Hz, 5 W
VAROVANIE
1. Žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky a iné neumiestňujte na
prístroj a do jeho blízkosti.
2. Neukladajte výrobok do uzatvorených skríň a regálov bez riadneho vetrania.
3. Ak používate zástrčku ako odpojovacie zariadenie, mala by byť vždy ľachko
dostupná.
4. Vetraniu by sa nemalo brániť zakrytím vetracích otvorov s položkami ako sú
noviny, obrusy, závesy atď.
5. Nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a predmetom
naplnenými kvapalinou ako sú vázy atď.
6. Nepripájajte FM anténu na vonkajšiu anténu.
7. Prístroj by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, vysokej alebo
nízkej teplote, vlhkosti, vibrácií alebo umiestnený v prašnom prostredí.
8. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, benzén, riedidlá
alebo iné rozpúšťadlá. Na čistenie povrchu použite mäkkú handričku namočenú
do jemného čistiaceho prostriedku.
9. Nikdy sa nepokúšajte vložiť vodiče, kolíky alebo iné suché predmety do
ventilačných otvorov alebo otvorenej jednotky.
Nevyhadzujte zariadenia medzi domový odpad. Tento výrobok musí byť
zlikvidovaný v súlade so smernicou EU 2002/96/EC-WEEE (o odpade elektrických
a elektronických zariadení). Zariadenie je potrebné odniesť do zberného miesta a
dodržiavať platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na Vašu obec.
UPOZORNENIE
• Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie.
• Batérie mahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom batérií.
• Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné
žiarenie, ohňu alebo podobne.
• Je potrebné venovať pozornosť na environmentálne aspekty pri
likvidácii batérií.
Návod na použitie
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

AudioSonic CL-1470 Používateľská príručka

Kategória
Budíky
Typ
Používateľská príručka