AudioSonic CL-1473 Používateľská príručka

Kategória
Rádiá
Typ
Používateľská príručka
Urządzenienależyumieścićnastabilnejiwypoziomowanej
powierzchni.
Abyuniknąćporażeniaprądemelektrycznym,nienależyzanurzać
przewodu,wtyczkianiurządzeniawwodziebądźwinnejcieczy.
WYKRZYKNIKwewnątrztrójkątarównobocznegowcelu
wskazania,żespecyficznykomponentpowinienbyćwymieniony
wyłącznienakomponentokreślonywdokumentacjizprzyczyn
bezpieczeństwa.
SYMBOLBŁYSKAWICYZESTRZAŁKĄwobrębietrójkąta
równobocznego,jesttoostrzeżenieużytkownikao
niebezpieczeństwiedotyczącymnieizolowanychprzewodóww
obrębieobudowyproduktuonapięciuwystarczającym,abywywołać
ryzykoporażeniaprądem.
OPISCZĘŚCI
1. Drzemka/Uśpienie
2. Zmniejszaniegłośności/Alarm1Wł./Wył.
3. Zwiększaniegłośności/Alarm2Wł./Wył.
4. Wstecz/Strojenie
5. Dalej/Strojenie+
6. Ust.pamięci/Pamięć+
7. Wł./Wył.
8. Wyświetlacz
PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEM
Włożyćkabelzasilaniasieciowegodogniazdaelektrycznego.To
urządzeniejestwyposażonewsystemrezerwowybaterii;wymaga
płaskiejbateriilitowejCR2032,3V(niedołączono).Włożyćbateriędo
komorybateriiidopilnować,abydodatnieiujemne(+oraz)bieguny
bateriistykałysięzodpowiednimistykaminapłyciewkomorzebaterii.
Wrazieprzerwywdostawieprąduzegarautomatycznieprzełączasię
nazasilaniebateryjne—zegaripamięćregulatoranieprzestają
działać.Powznowieniuzasilaniasieciowegozegarjestponownie
zasilanyprądemzmiennym.
UŻYTKOWANIE
Godzinaikalendarz
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„SET/MEM/M+”wtrybieoczekiwania,
abywpisaćtrybustawieniagodziny.Wceluwyregulowaniaustawień
należyużyćprzyciskówdostrajania.Nacisnąćprzycisk„SET/MEM/M
+”,abyzmienićcyklmodułuwsposóbnastępujący:Format12/24
godz.→CzasrzeczywistyGodz.→CzasrzeczywistyMin.
Ustawieniaalarmu
Nacisnąćprzycisk„alarm1/2”wtrybieoczekiwania,abywyświetlić
godzinęalarmu.Nacisnąć,następnienacisnąćponowniei
jednocześnieprzytrzymać(gdyczasalarmuwciążjestwyświetlany),
abywprowadzićtrybustawieniaalarmu.Użyćprzyciskówdostrajania,
abywyregulowaćustawienia,nacisnąćprzyciskustawieniaalarmu,
abyzatwierdzićlubzmienićcyklmodułuwsposóbnastępujący:
Godzina→Min.→sygnałalarmu→głośnośćradiaustawionegojako
alarm.
Włączanie/wyłączaniealarmu
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„alarm1/2”wtrybieoczekiwania,aby
włączyćlubwyłączyćalarm.Poustawieniualarmunawyświetlaczu
pojawisiękropka.
Funkcjadrzemki
Wtrakcie,gdyalarmemitujesygnałdźwiękowynacisnąćprzycisk
„drzemka”,abygowstrzymaćiaktywowaćfunkcjędrzemki;sygnał
dźwiękowylubalarmradiowyprzestaniebyćemitowany—ponowne
uruchomienienastąpipo9minutach.
Wyłączaniealarmu
Nacisnąćprzycisk„wł./wył”,abycałkowiciewyłączyćalarm.
Trybradia
Uwaga:Sprawdzić,czyantenaFMjestcałkowicieodwiniętairozwiniętaw
celuuzyskanianajlepszegoodbioruFM.
Nacisnąćprzycisk„wł./wył”naradioodbiorniku,abywłączyć
urządzenie.
Użyćprzycisku„dostrajanie/+”,abywyszukaćżądanąstację.
Ustawianieiwybieranieustawieńwstępnychradia
Nacisnąćiprzytrzymaćprzycisk„pamięć”;„P01”zaczniemigaćna
wyświetlaczu.Użyćprzycisku„dostrajanie/+”,abywyszukaćżądaną
wstępnieustawionąstację(P01P10).Abyzapisaćustawienie
wstępne,ponownienacisnąćprzycisk„pamięć”.
Wceluwybraniawstępnieustawionejstacjinaciskaćprzycisk
„pamięć”,ażzostaniewybranynumerstacji.
DziałaniefunkcjiSen
Wtrakciesłuchaniaradianacisnąćprzycisk„uśpij”,abyprzejśćdo
trybuuśpienia.Czasuśpieniamożnaustawićmiędzy90minuta15
minut,naciskająctenprzycisk.Powpisaniuczasuuśpienia
urządzenieautomatyczniezostaniewyłączoneowskazanejporze.
GWARANCJA
Naproduktudzielanajest24miesięcznagwarancja.Gwarancjajest
ważna,jeśliproduktjestużywanyzgodniezinstrukcjamiorazwcelu,
dojakiegojestonprzeznaczony.Dodatkowonależyprzesłać
oryginalnepotwierdzeniezakupu(faktura,dowódsprzedażylub
paragon)wrazzdatązakupu,nazwąsprzedawcyoraznumerem
pozycji,określonymdlategoproduktu.
Szczegółowewarunkigwarancjipodanesąnanaszejstronie
serwisowej:www.service.tristar.eu
ŚRODOWISKO
Pozakończeniueksploatacjiurządzenianienależywyrzucaćgowrazz
odpadamidomowymi.Urządzenietopowinnozostaćzutylizowanew
centralnympunkcierecyklingudomowychurządzeńelektrycznychi
elektronicznych.Tensymbolznajdującysięnaurządzeniu,winstrukcjach
użytkowaniainaopakowaniuoznaczaważnekwestie,naktórenależy
zwrócićuwagę.Materiały,zktórychwytworzonotourządzenie,nadająsię
doprzetworzenia.Recyklingzużytychurządzeńgospodarstwadomowego
jestznaczącymwkłademużytkownikawochronęśrodowiska.Należy
skontaktowaćsięzwładzamilokalnymi,abyuzyskaćinformacje
dotyczącepunktówzbiórkiodpadów.
Wsparcie
Wszelkieinformacjeiczęścizamiennesądostępnenastronie
service.tristar.eu.
ITIstruzioniperl'uso
SICUREZZA
Ilproduttorenonèresponsabiledieventualidannielesioni
conseguentiallamancataosservanzadelleistruzionidisicurezza.
Seilcavodialimentazioneèdanneggiato,deveesseresostituitodal
produttore,daunaddettoall'assistenzaodapersonaleconqualifiche
analogheperevitarerischi.
Nonspostaremail'apparecchiotirandoloperilcavoecontrollareche
ilcavononpossarimanereimpigliato.
Collocarel'apparecchiosuunasuperficiestabileepiana.
Perproteggersidallescosseelettriche,nonimmergereilcavo,la
spinaol'apparecchionell'acquanéinqualsiasialtroliquido.
ILPUNTOESCLAMATIVOall'internodeltriangoloèutilizzatoper
indicarecheunospecificocomponentedeveesseresostituito,per
ragionidisicurezza,esclusivamenteconquelloriportatonella
documentazione.
ILSIMBOLODELFULMINEall'internodeltriangoloequilatero
avvisal'utentedellapresenzadi"tensionipericolose"nonisolate
all'internodell'involucrodelprodotto,dientitàtaledapotercostituire
unrischiodiscossaelettricaperlepersone.
DESCRIZIONEDELLEPARTI
1. Snooze/Sleep
2. Volume/Sveglia1On/Off
3. Volume+/Sveglia2On/Off
4. Precedente/Sintonia
5. Successivo/Sintonia+
6. Imp.mem./Memoria+
7. On/Off
8. Display
PRIMADELPRIMOUTILIZZO
CollegareilcavodialimentazioneCAaunapresaCAdomestica.
L'unitàèdotatadiunsistemadibackupabatteriacherichiedeuna
batteriaallitioCR2032da3V(nonfornita).Inserirelabatteria
nell'appositovano,verificarecheipolipositivoenegativo(+e)della
batteriasianocollegatiaiterminalicorrispondentisullapiastranel
vanobatterie.Sesiverificaun'interruzionedell'alimentazioneCA,
l'orologiocommutaautomaticamentesull'alimentazioneabatteria,
pertantolamemoriadiorologioetimercontinuaafunzionare
regolarmente.Alripristinodell'alimentazioneCA,l'orologiocommuta
nuovamentesuquest'ultimafontedialimentazione.
USO
Oraecalendario
Tenerepremutoilpulsante"IMP./MEM/M+"inmodalitàstandbyper
entrareinmodalitàdiimpostazionedell'ora,utilizzareipulsantidi
regolazionepermodificarel'impostazione.Premereilpulsante"IMP./
MEM/M+"permodificareilciclocomedescrittodiseguito:Formato
12/24H→Oraintemporeale→Min.intemporeale
Impostazionesveglia
Premereilpulsante"sveglia1/2"inmodalitàstandbypervisualizzare
l'orariodellasveglia.Premereilpulsante,premerlonuovamente
tenendolopremutodirettamente(quandol'oradellasvegliaèancora
visualizzata)perentrareinmodalitàimpostazionesveglia.Utilizzarei
pulsantidiregolazionepermodificareleimpostazioni,premereil
pulsantediimpostazionedellasvegliaperconfermareemodificareil
ciclodellemodalitànelmodoseguente:Ora→Min→suoneria
sveglia→volumeradiosveglia.
Attivazione/disattivazionedellasveglia
Tenerepremutoilpulsante"sveglia1/2"inmodalitàstandbyper
attivareodisattivarelasveglia.Quandolasvegliaèattiva,suldisplay
compareilsimbolodelpunto.
FunzioneSnooze
Quandolasvegliasiattiva,premereilpulsante"snooze"per
sospenderel'allarmeeattivarelafunzioneSnooze,lasuoneriadella
svegliaolaradiosiinterromperàesiriattiveràdopo9minuti.
Arrestodellasuoneria
Premereiltastoon/offperinterromperecompletamentelasuoneria.
Modalitàradio
Nota:verificarechel'antennaFMsiacompletamentesvoltaedestesaper
averelamigliorericezioneFM.
Premereilpulsanteon/offdellaradioperattivarel'unità.
Utilizzareilpulsante"sintonia/+"perselezionarelastazioneradio
desiderata.
Impostareerichiamareleconfigurazionidellaradio
Tenerepremutoilpulsante"Memoria";suldisplaylampeggiail
messaggio"P01".Utilizzareilpulsante"sintonia+/"perselezionare
lastazioneradiopreconfigurata(P01P10).Premerenuovamenteil
pulsante"Memoria"perimpostarelaconfigurazione.
Perrichiamarelestazionipreconfigurate,premereripetutamenteil
pulsante"Memoria"eselezionareilnumerocorrispondente.
ModalitàSleep
Mentresiascoltalaradio,premereilpulsante"Sleep"perentrarein
modalitàSleep.Èpossibileregolareiltimercorrispondenteda90a15
minutipremendoripetutamentequestopulsante.Quandoè
selezionatoiltimersleep,l'unitàsidisattivaautomaticamenteall'ora
impostata.
GARANZIA
Questoprodottoègarantitoper24mesi.Lagaranziaèvalidaseil
prodottovieneutilizzatoinaccordoalleistruzionieperloscopoperil
qualeèstatorealizzato.Inoltre,deveesserefornitalaprovadi
acquistooriginale(fattura,scontrinooricevuta)riportanteladatadi
acquisto,ilnomedelrivenditoreeilcodicedelprodotto.
Peridettaglidellecondizionidigaranzia,consultareilnostrositoweb:
www.service.tristar.eu
AMBIENTE
Questoapparecchionondeveesserepostotrairifiutidomesticialla
finedelsuociclodivita,madeveesseresmaltitoinuncentrodi
riciclaggioperdispositivielettriciedelettronicidomestici.Questosimbolo
sull'apparecchio,ilmanualediistruzionielaconfezionemettonoin
evidenzaquestoproblemaimportante.Imaterialiusatiinquesto
apparecchiopossonoesserericiclati.Riciclandogliapparecchidomestici
puoicontribuireallaprotezionedelnostroambiente.Contattareleautorità
localiperinformazioniinmeritoaipuntidiraccolta.
Assistenza
Tutteleinformazionielepartidiricambiosonodisponibilisulsito
service.tristar.eu.
SVInstruktionshandbok
SÄKERHET
Omdessasäkerhetsanvisningarignoreraskaningetansvarutkrävas
avtillverkarenföreventuellaskadorsomuppkommer.
Omnätsladdenärskadadmåstedenbytasutavtillverkaren,dess
servicerepresentantellerliknandekvalificeradepersonerföratt
undvikafara.
Flyttaaldrigapparatengenomattdradenisladdenochsetillatt
sladdenintekantrasslainsig.
Apparatenmåsteplaceraspåenstabil,jämnyta.
Förattundvikaelektriskastötarskadualdrigsänkanedsladden,
kontaktenellerapparatenivattenellernågonannanvätska.
UTROPSTECKENinomenliksidigtriangel,användsföratt
indikeraattenspecifikkomponentskallersättasendastavden
komponentsomangesidokumentationenavsäkerhetsskäl.
BLIXTMEDPILSPETSSYMBOLinomenliksidigtriangelär
avseddattvarnaanvändarenförnärvaronavoisoleradfarligspänning
inomprodukthöljetsomkanvaratillräckligtstarkförattutgöraenrisk
förelektriskastötarpåmänniskor.
BESKRIVNINGAVDELAR
1. Slumra/insomning
2. Volymned/Larm1till/från
3. Volymupp/Larm2till/från
4. Tillbaka/Inställning
5. Framåt/Inställning+
6. Ställinminne/Minne+
7. Till/Från
8. Display
FÖREFÖRSTAANVÄNDNING
Sättiströmkabeln(växelström)iettvanligtuttag(växelström).
Enhetenärutrustadmedenbatteribackupsomkräverettplatt3V
CR2032litiumbatteri(medföljerinte).Sättibatterietibatterifacket,
kontrolleraattplusochminuspolerna(+och)sittermoträtt
kontakteribatterifacket.Omströmmenförsvinnerkommerklockan
automatisktattbytatillbatteridrift,klockanochtimerminnetfortsätter
attfungera.Närstörmmenkommertillbakabyterklockantillbakatill
nätdrift.
ANVÄNDNING
Tidochkalender
Tryckpåochhållinknappen"SET/MEM/M+"istandbylägeföratt
bytatilltidinställningsläget,användinställningsknapparnaförattändra
inställningarna.Tryckpåknappen"SET/MEM/M+"förattväxlamellan
följandeolikalägen:12/24timmarsformat→Timmar→Minuter.
Larminställning
Tryckpåknappen"alarm1/2"istandbylägeförattvisalarmtiden.
Tryck,tryckigenochhålldirektinigen(medanlarmtidenfortfarande
visas)förattväxlatilllarminställningsläget.Använd
inställningsknapparnaförattändrainställningarna,tryckpå
larminställningsknappenförattbekräftaochväxlatillföljandeläge:
Timme→Minut→signal→radiovolymförväckning.
Aktivera/inaktiveralarmet
Tryckpåochhållinknappen"alarm1/2"istandbylägeförattaktivera
ellerinaktiveralarmet.Närlarmetaktiveratsvisaspunktsymbolenpå
displayen.
Slummerfunktion
Närlarmetringer,tryckpåknappen"snooze"förattpausalarmetoch
aktiveraslummerfunktionen.Pipochradiolarmkommeratttystnaoch
ringerigenefter9minuter.
Stoppalarmet
Tryckpåknappen"till/från"förattstoppalarmethelt.
Radioläge
Obs:KontrolleraattFMantennenärfullständigtutrulladochutsträcktför
attfåbästamöjligaFMmottagning.
Tryckpåradions"on/off"knappförattstartaenheten.
Användknappen"tune/+"förattväljaradiostation.
Sparaochväljaradiostation
Tryckpåochhållinknappen"memory".Detkommerattblinka"P01"
pådisplayen.Användknappen"tune/+"förattväljadenönskade
förinställdaradiostationen(P01P10).Tryckpåknappen"memory"
igenförattställainförinställningen.
Förattväljaenförinställdradiostationtryckerdupåknappen
"memory"fleragånger.
Automatiskavstängning
Närdulyssnarpåradionkandutryckapåknappen"sleep"föratt
ändratilllägetförautomatiskavstängning.Dukanändra
avstängningstimernfrån90minutertill15minutergenomatttrycka
fleragångerpådennaknapp.Näravstängningstimernärvaldkommer
enhetenautomatisktattstängasavnärtidenärslut.
GARANTI
Dennaproduktharengarantipå24månader.Dingarantiärgiltigom
produktenanvändsienlighetmedinstruktionernaochfördetändamål
somdentillverkades.Dessutomskallursprungsköpet(faktura,
kassakvittoellerkvitto)vidimerasmedinköpsdatum,återförsäljarens
namnochartikelnummerpåprodukten.
Fördetaljeradegarantivillkor,sevårservicewebbplats:
www.service.tristar.eu
OMGIVNING
Dennaapparatskaejslängasblandvanligthushållsavfallnärden
slutatfungera.Denskaslängasvidenåtervinningsstationförelektriskt
ochelektroniskthushållsavfall.Dennasymbolpåapparaten,
bruksanvisningenochförpackningengördiguppmärksampådetta.
Materialensomanvändsidennaapparatkanåtervinnas.Genomatt
återvinnahushållsapparatergörduenviktiginsatsförattskyddavårmiljö.
Frågadelokalamyndigheternavardetfinnsinsamlingsställen.
Support
Duhittaralltillgängliginformationochreservdelarpåservice.tristar.eu!
CSNávodkpoužití
BEZPEČNOST
Přiignorováníbezpečnostníchpokynůnenívýrobceodpovědnýza
případnápoškození.
Pokudjenapájecíkabelpoškozen,musíbýtvyměněnvýrobcem,jeho
servisnímzástupcemnebopodobněkvalifikovanouosobou,abyse
předešlomožnýmrizikům.
Nikdyspotřebičnepřenášejtetaženímzapřívodníšňůruaujistětese,
žesekabelnemůžezaseknout.
Spotřebičmusíbýtumístěnnastabilnímarovnémpovrchu.
Abysteseochránilipředelektrickýmvýbojem,neponořujtenapájecí
kabel,zástrčkučispotřebičdovodyčijinétekutiny.
VYKŘIČNÍKvrovnostrannémtrojúhelníkumázacílupozornit,že
zbezpečnostníchdůvodůmábýtkonkrétníkomponentavyměněnaza
specifikovanoukomponentuvtétodokumentaci.
BLIKAJÍCÍBLESKSESYMBOLEMŠIPKYvrovnostranném
trojúhelníkumázacílupozornituživatelenapřítomnost
neodizolovanéhonapětívkrytupřístroje,kterémůžebýtdostatečně
velkénato,abyzpůsobiloosobámzranění.
POPISSOUČÁSTÍ
1. Funkce„snooze/sleep”
2. Funkceztišeníhlasitosti/Buzení1Zap./Vyp.
3. Funkcezvýšeníhlasitosti/Buzení2Zap./Vyp.
4. Tlačítkozpět/ladění
5. Tlačítkovpřed/ladění+
6. TlačítkoNast.pam./Paměť+
7. TlačítkoZap./Vyp.
8. Displej
PŘEDPRVNÍMPOUŽITÍM
NapájecíkabelSPzasuňtedoběžnédomácízástrčkySP.Jednotka
jevybavenazáložnísadoubaterií,přičemžvyžadujíse3vCR2032
plochélithiovébaterie(nejsousoučástíbalení).Baterievložtedo
prostorunabaterieazkontrolujte,zdajsoukladnýazápornýterminál
(+a)bateriepřipojenykodpovídajícímterminálůmnadestičcev
prostorunabaterie.PokuddojdekvýpadkunapájeníSP,hodinyse
automatickypřepnounanapájenízbateriíapaměťhodinačasovače
dálběží.PoobnovenípřívoduSP,sehodinyznovupřepnouzpětna
SP.
POUŽITÍ
Časakalendář
Stiskněteapodržtetlačítko„SET/MEM/M+”vpohotovostnímrežimua
vstuptetakdorežimunastaveníčasu.Pronastavenípoužijtetlačítka
ladění.Tlačítko„SET/MEM/M+”stisknětepronásledujícícyklus
změnyrežimu:Formát12/24hod.→ReálnýčasHodiny→Reálný
časMinuty
Nastaveníalarmu
Stisknětetlačítko„Alarm1/2”vpohotovostnímrežimuazobraztetak
časbuzení.Stiskněte,stiskněteznovuapřímopodržte(dosudse
ještězobrazuječasbuzení)avstuptetakdorežimunastaveníbuzení.
Prozměnunastavenípoužijtetlačítkaladěníanapotvrzenía
následujícícykluszměnyrežimustisknětetlačítkonastaveníbuzení:
Hodiny→Minuty→tónbuzení→hlasitostbuzenírádiem.
Zapnout/vypnoutbuzení
Prozapnutínebovypnutíbuzenístiskněteapodržtetlačítko„Buzení
1/2”vpohotovostnímrežimu.Pozapnutíbuzenísenadisplejizobrazí
tečka.
Funkce„snooze”
Kdyžserozezníbuzení,stisknětetlačítko„snooze”naodložení
buzeníaproaktivacifunkcesnooze.Pípánínebobuzenírádiemse
přeřusíaznovuserozezníza9minut.
Vypnutíbudíku
Proúplnévypnutíbudíkustisknětetlačítko„zap/vyp”.
Režimrádia
Poznámka:Zkontrolujte,zdajeanténaFMzcelavysunutaaroztažena,
abyzajistilaconejlepšípříjemFM.
Prozapnutípřístrojestisknětetlačítko„zap/vyp”.
Provýběrpožadovanérozhlasovéstanicepoužijtetlačítko„Ladění/
+”
Nastaveníavyvolánípředvolebrádia
Stiskněteapodržtetlačítko„paměť”;nadisplejizačneblikatnápis
„P01”.Provýběrpožadovanérozhlasovéstanicepředvolbypoužijte
tlačítko„Ladění+/”(P01P10).Pronastavenípředvolbyznovu
stisknětetlačítko„paměť”.
Provyvolánístanicpředvoleb,opakovaněmačkejtetlačítko„paměť”a
vybertetakčíslopředvolby.
Funkcesleep
Pokudposloucháterádio,stisknětetlačítko„sleep”avstuptetakdo
spánkovéhorežimu.Časovačspánkumůžetenastavitod90do15
minut,opakovanýmmačkánímtohototlačítka.Povýběručasovače
spánkusepouplynutídobysezařízenívypne.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobekje24měsíců.Zárukajeplatnátehdy,kdyžje
produktpoužívánproúčely,proněžbylvyroben.Navícjetřeba
předložitoriginálnídokladokoupi(fakturu,účtenkunebodoklado
koupi),naněmžjeuvedenodatumnákupu,jménoprodejcea
produktovéčíslovýrobku.
Propodrobnějšíinformaceozáruce,prosím,navštivtenašeservisní
internetovéstránky:www.service.tristar.eu
PROSTŘEDÍ
Tentospotřebičbynemělbýtpoukončeníživotnostivyhazovándo
domovníhoodpadu,alemusíbýtdovezennacentrálnísběrnémísto
krecyklacielektronikyadomácíchelektrickýchspotřebičů.Symbolna
spotřebiči,návodkobsluzeaobalvásnatentodůležitýproblém
upozorňuje.Materiálypoužitévtomtospotřebičijsourecyklovatelné.
Recyklacípoužitýchdomácíchspotřebičůvýznamněpřispějetekochraně
životníhoprostředí.Nainformacevztahujícísekesběrnémumístuse
zeptejtenamístnímobecnímúřadě.
Podpora
Všechnydostupnéinformaceanáhradnídílynaleznetena
service.tristar.eu!
SKPoužívateľskápríručka
BEZPEČNOSŤ
Vprípadeignorovaniatýchtobezpečnostnýchpokynovsavýrobca
vzdávaakejkoľvekzodpovednostizavzniknutúškodu.
Akjenapájacíkábelpoškodený,musíhovymeniťvýrobca,jeho
servisnýtechnikalebopodobnékvalifikovanéosoby,abysa
zamedzilonebezpečenstvu.
Spotrebičnikdynepremiestňujtezakábeladbajtenato,abysakábel
nestočil.
Spotrebičjetrebaumiestniťnastabilnú,rovnúplochu.
Napájacíkábel,zástrčkuanispotrebičneponárajtedovodyanido
žiadnejinejkvapaliny,abysapredišloúrazuelektrickýmprúdom.
VÝKRIČNÍKvrovnostrannomtrojuholníkusapoužívana
označenietoho,žešpecifickýkomponentbudevymenenýlenza
komponentšpecifikovanývtomtodokumentezbezpečnostných
dôvodov.
SVIETIACIEBLIKANIESOSYMBOLOMHROTŠÍPUvovnútri
rovnostrannéhotrojuholníka,jeurčenénavýstrahuužívateľapri
prítomnostineizolovanéhonebezpečnéhonapätiavrámci
produktovýchdoplnkov,ktorémôžubyťnedostatočnéhostupňaa
dôležitostinazaloženierizikaelektrickéhošoku.
POPISKOMPONENTOV
1. Krátkyspánok/spiacirežim
2. Stíšenie/Budenie1Zap/Vyp
3. Stíšenie/Budenie2Zap/Vyp
4. Naspäť/Ladenie
5. Dopredu/Ladenie+
6. Nast.pam./Pamäť+
7. Zap/Vyp
8. Displej
PREDPRVÝMPOUŽITÍM
NapájacíkábelSPzapojtedobežnejelektrickejzástrčkySP.Tento
spotrebičjevybavenýzáložnýmsystémombatérií,vyžaduje3V
CR2032plochúlithiovúbatériu(niejesúčasťbalenia).Batériuvložte
dopriestorunabatérie,adávajtepritompozor,abykladnýazáporný
(+a)pólbatériezapadlidopríslušnýchterminálovnadoske
priestorunabatérie.Pokiaľvypadneelektrickýprúd,hodinysa
automatickyprepnúnanapájaniezbatérieahodinyajčasovačďalej
bežia.Poobnovenídodávkyelektrickejenergiesahodinyprepnúspäť
nanapájanieSP.
POUŽÍVANIE
Časakalendár
Stlačteapodržtetlačidlo„NAST/PAM/P+”vpohotovostnomrežimea
vstúptetakdorežimunastaveniačasu.Naúpravunastaveniapoužite
tlačidláladenia.Nacyklickúzmenurežimuvnasledujúcomporadí
stlačtetlačidlo„NAST/PAM/P+”:Formát12/24hod.→Hodiny
reálnehočasu→Minútyreálnehočasu
Nastaveniebudíka
Nazobrazeniečasubudeniastlačtevpohotovostnomrežimetlačidlo
„budenie1/2”.Navstupdorežimunastaveniabudeniastlačte,znovu
stlačteaznovupriamodržte(dokiaľsaeštezobrazuječasbudenia).
Naúpravunastaveniapoužitetlačidláladenia,napotvrdenieana
cyklickúzmenurežimustlačtetlačidlonastaveniabudenia.Hodiny→
Minúty→tónbudenia→hlasnosťrádiapribudení.
Zapnúť/vypnúťbudenie
Nazapnutiečivypnutiebudeniavpohotovostnomrežimestlačtea
podržtetlačidlo„budenie1/2”.Pozapnutíbudeniasanadispleji
zobrazíbodka.
Funkciakrátkehospánku
Keďbudíkzvoní,stlačenímtlačidla„krátkyspánok”odložítebudeniea
aktivujetefunkciukrátkehospánku.Pípaniealebobudenierozhlasom
savypnearozozniesaznovuza9minút.
Zastaveniebudenia
Naúplnezastaveniebudeniastlačtetlačidlo„zap/vyp”.
Režimrádia
Poznámka:Skontrolujte,čijeanténaFMúplnerozvinutáanatiahnutí,aby
bolzabezpečenýčonajlepšípríjemFM.
Zariadeniezapnitestlačenímtlačidla„zap/vyp”rádia.
Prevýberpožadovanejrozhlasovejstanicepoužitetlačidlo„ladenie/
+”.
Nastavenieavyvolaniepredvoliebrádia
Tlačteapodržtetlačidlo„pamäť”;nadisplejibudeblikať„P01”.Pre
výberpožadovanejstanicepredvoľby(P01P10)použitetlačidlo
„ladenie+/”.Nanastaveniepredvoľbyznovustlačtetlačidlo„pamäť”.
Navyvolaniepredvoliebstaníc,stláčajteopakovanetlačidlo„pamäť”a
vybertetakčíslopredvoľby.
Režimspánok
Keďpočúvaterádio,stlačtetlačidlo„spánok”aprejditetakdo
spánkovéhorežimu.Časovačspánkovéhorežimumôžetenastaviťod
90do15minútopakovanýmstlačenímtohtotlačidla.Vprípade
výberučasovačaspánkusaspotrebičautomatickyvypnepouplynutí
nastavenéhočasu.
ZÁRUKA
Zárukanatentovýrobokje24mesiacov.Vašazárukajeplatná,aksa
výrobokpoužívavsúladesinštrukciamianaúčely,naktorébol
vyrobený.Navyšejetrebapredložiťdokladopôvodnomnákupe
(faktúru,predajnýpokladničnýblokalebopotvrdenieonákupe),ktorý
obsahujedátumnákupu,menopredajcuačíslopoložkytohto
výrobku.
Kvôlidetailnýmapodrobnýmpodmienkamzáruky,pozriprosímnašu
servisnúwebovústránku:www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉPROSTREDIE
Tentospotrebičnesmiebyťnakonciživotnostilikvidovanýspolus
komunálnymodpadom,alemusísazlikvidovaťvrecyklačnomstredisku
určenompreelektrickéaelektronickéspotrebiče.Tentosymbolna
spotrebiči,vnávodenaobsluhuanaobaleupozorňujenatútodôležitú
skutočnosť.Materiálypoužitévtomtospotrebičijemožnérecyklovať.
Recyklácioupoužitýchdomácichspotrebičovvýraznoumierouprispievate
kochraneživotnéhoprostredia.Informácieozbernýchmiestachvám
poskytnúmiestneúrady.
Podpora
Všetkydostupnéinformácieanáhradnédielyasúčiastkynájdetena
service.tristar.eu!
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic CL-1473 Používateľská príručka

Kategória
Rádiá
Typ
Používateľská príručka