Roland TD-11 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
TD-11
Typ
Používateľská príručka
* Na obrázku je TD-15.
Jak získáte Uživatelský manuál v PDF
PDF soubory uživatelského manuálu a dodatkových materiálů k tomuto produktu můžete najít
na webové stránce Roland.
TD-15/TD-11 Uživatelský manuál (tento dokument)
Výpis dat
(Není k produktu přibalen, pokud jej potřebujete, můžete si jej stáhnout).
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “TD-15” nebo “TD-11”.
http://www.roland.com/support/en/
Uživatelský manuál
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: „Důležité pokyny“ a „Bezpečné použití přístroje“ (str. 2-4). Tyto kapitoly
obsahují důležité informace ohledně správného a bezpečného používání přístroje. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali
veškeré informace o plné funkčnosti nového přístroje, měli byste si Uživatelský manuál přečíst úplně celý. Manuál by měl být dobře
uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
POZOR
Neotevírejte ani neměňte
nástroj či adaptér.
Neopravujte ani nevyměňujte
součástky sami
Nepokoušejte se opravit přístroj
nebo vyměnit části uvnitř (výjimkou
je, pokud tento manuál obsahuje
přesný návod a instrukce k takové
akci). Všechny opravy by měl
provádět pouze váš dodavatel,
nejbližší servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
Nástroj nepoužívejte ani
neukládejte v místech, kde je
teplotní extrémy (tj. přímý
sluneční svit v uzavřeném
vozidle, blízkost tepelných
vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
pára (např.: koupelny, umývárny
či vlhké podlahy); nebo
výpary či kouř; nebo
solné výpary; nebo
vlhkost; nebo
déšť; nebo
prach; nebo
silné otřesy a vibrace.
POZOR
Používejte pouze
doporučenou rampu řady
Roland MDS.
Doporučujeme nástroj používat
pouze na rampě, doporučené
Rolandem.
Nepokládejte do nestabilní
polohy
Pokud použijete rampu,
doporučenou Rolandem (řady
MDS), musí být pečlivě
umístěna, takže je vodorovná a
stabilní. Jestliže nepoužijete
rampu, zajistěte, aby byl nástroj
umístěn vodorovně, aby
pracoval spolehlivě a bez
kymácení.
Používejte pouze přibalený
AC adaptér a správné
napětí
Vždy používejte AC adaptér,
přiložený výrobcem. Rovněž
zajistěte, aby napětí, uvedené
na přístroji, odpovídalo napětí
ve vaší síti. Jiné AC adaptéry
mohou mít různou polaritu, nebo
být upraveny pro jiné napětí,
takže jejich použití může
způsobit zničení, znehodnocení
nebo zkrat.
Používejte pouze přibalený
napájecí kabel
Používejte pouze přiložený
síťový kabel. Tento kabel
nesmíte využívat pro žádný jiný
účel.
POZOR
Neohýbejte šňůru ani na ni
nestavějte těžké předměty
Nepřekrucujte přívodní kabel,
nestavte na něj těžké předměty,
apod. Můžete ji tak zničit,
rozlámat na více částí a způsobit
tak zkrat. Poškozený napájecí
kabel může způsobit požár
a zranění!
Vyhněte se vysoké hlasitosti
Tento přístroj, buď sám nebo ve
spojení se zesilovačem a
sluchátky nebo reproboxy, může
produkovat zvuk tak hlasitý, že
může způsobit vážné poškození
sluchu nebo dokonce ohluchnutí.
Nepracujte tedy příliš dlouho
s velkou hlasitostí nebo
s hlasitostí, která není příjemná.
Pokud zjistíte poškození sluchu
nebo zvonění v uších, měli byste
okamžitě přestat používat přístroj
a navštívit lékaře.
Nedovolte, aby se cizí
předměty nebo tekutiny
dostaly do přístroje; nikdy
nedávejte nádoby s tekutinou
na přístroj
Nepokládejte na zařízení nádoby
s tekutinou, např. vázy. Zabraňte
tomu, aby dovnitř zapadly cizí
objekty (zápalné předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny
(voda, džus). Mohlo by dojít ke
zkratu, či jinému poškození.
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
POZOR
Vypněte zařízení, pokud dojde
k neobvyklému chování zařízení
Ihned vypněte přístroj,
vytáhněte přívodní kabel
adaptéru ze sítě a kontaktujte
servisní středisko, nejbližší
Roland centrum nebo
autorizovaného Roland
dealera, podle seznamu na
stránce „Informace“, pokud se
vyskytne následující situace:
AC adaptér, přívodní šňůru nebo
zásuvka je zničena; nebo
se objeví kouř či neobvyklý zápach;
nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla
nalita tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné
vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp.
vykazuje výrazné odlišnosti ve
funkcích.
Pokud jsou poblíž děti, je potřeba
přítomnosti dospělých
Je to z toho důvodu, aby
nemohlo dojít k neodbornému
zacházení s přístrojem. Dospělý
by měl být v takovém případě
vždy po ruce jako dozor.
Nástroj nesmí upadnout, či obdržet
silný náraz
Chraňte přístroj před silnými
nárazy. (Nesmí upadnout!)
Nesdílejte zásuvku s větším
počtem jiných zařízení
Nepřipojujte přístroj k síťové
zásuvce, kterou sdílí větší počet
dalších elektrických zařízení.
Obzvláště buďte opatrní při používá
prodlužovacích kabelů – celkový příkon
všech zařízení připojených
k prodlužovací kabelu nesmí nikdy
přesáhnout výkonovou zatížitelnost
zásuvky dané prodlužovacího kabelu
(příkon/proud). Přetížení může způsobit
přílišné zatížení kabelu, shoření izolace
a případné roztavení.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět
pouze váš dodavatel, nejbližší
servis firmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu
„Informace“.
POZOR!
Místnost dobře větrejte
Přístroj a adaptér by měly být
umístěny tam, kde může probíhat
větrání.
Používejte pouze doporučené
rampy
Přístroj je upraven tak, aby bylo
možné využít specifické rampy
(řady MDS) od Rolandu.
Použijete-li jiné rampy, riskujete
případná zranění, když produkt
upadne nebo se svalí kvůli
nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o
bezpečnosti, než
namontujete rampu
I když budete dbát na upozornění,
uvedená v uživatelském manuálu,
v určitých situacích může dojít
k nebezpečí skácení rampy.
Vždy dbejte na bezpečnost,
kdykoliv pracujete s nástrojem.
Při za/odpojování kabelu jej
vždy uchopte za konektor,
ne za kabel
Při zapojování/vypojování
přístroje k/od napájecí sítě vždy
zastrkujte/vytahujte pouze
zástrčku napájecího adaptéru.
Pravidelně čistěte zástrčku AC
adaptéru
Doporučujeme adaptér pravidelně
odpojit a vyčistit suchým
hadříkem, odstranit tak veškerý
prach a další nahromaděnou
špínu z okolí. Rovněž, pokud
bude přístroj delší dobu nevyužit,
odpojte jej od proudu. Jakýkoliv
nahromaděný prach může
způsobit zkrat a st tak k požáru.
Pořádek v kabelech je
základem bezpečnosti
Chrání kabely před natahováním.
Snažte se mít kabely
nezamotané a také z dosahu
dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte
ani jej nezatěžujte těžkými
předměty.
Nikdy nestoupejte na přístroj,
ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
POZOR!
Zasouvejte a odpojujte AC adaptér
vždy suchýma rukama
Nikdy přístroj
nezapojujte/nevypojujte k/od
síťové zásuvky vlhkýma rukama.
Před přenášením odpojte všechny
kabely.
Před přesunem přístroje odpojte
adaptér a všechny kabely,
vedoucí k externím přístrojům.
Před čištěním odpojte AC
adaptér ze zásuvky
Před čištěním přístroj vypněte a
odpojte jeho napájecí kabel od
síťové zásuvky (str. 10).
Pokud se blíží bouřka s blesky,
odpojte napěťový kabel ze zásuvky
Kdykoliv očekáváte bouři a
blesky, odpojte adaptér ze
zásuvky.
Udržujte drobné součástky co nejdále
od dětí
Chcete-li zabránit náhodnému
polknutí komponent, uvedených
níže, ukládejte je mimo dosah
malých dětí.
• Součástí balení jsou
Křídlové matky (str. 9)
Odnímatelné součásti
Krytka konektoru speciálního
propojovacího kabelu
Nepoužívejte CD-ROM v audio
CD/DVD přehrávači
Nepřehrávejte CD-ROM na
běžných audio CD přehrávačích.
Zvuk, který vzniká, může
způsobit trvalé poškození
sluchu. Výsledný zvuk může
způsobit poškození sluchu nebo
ohluchnutí.
3
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu
elektrické sítě, kterou využívají přístroje,
ovládané spínačem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace), příp.
obsahují elektromotor. Podle způsobu použití
elektrických zařízení se může vyskytnout pokles
napětí, který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiný zdroj proudu, využijte
alespoň filtr pro odrušení.
AC adaptér se po delším souvislém použití
mírně ohřívá. Je to běžné a není důvod
k obavám.
Chcete-li zabránit poškození a poškození, vždy
stáhněte hlasitost a vypněte veškerá zařízení,
než je zapojíte.
Dle nastavení z výroby, se bude nástroj vypínat
automaticky po 30 minutách, když skončíte
hraní nebo provedete poslední operaci na
panelu. Pokud chcete, aby nástroj zůstal stále
zapnutý, musíte změnit nastavení “AUTO OFF”
na “OFF”, dle popisu na str. 35.
Umístění
Provoz přístroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velká výkonová trafa) může vykazovat brum.
Odstranění tohoto problému může pomoci
změna polohy a nasměrování tohoto přístroje
nebo posunutí do dostatečné vzdálenosti od
zdroje rušení.
Přístroj může rušit rozhlasové či televizní
vysílání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti těchto
přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se chcete vyhnout těmto
problémům, pracujte s těmito bezdrátovými
zařízeními v dostatečné vzdálenosti nebo je
vypněte.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu
svitu, neumisťujte jej v blízkosti tepelného
vyzařování, neponechávejte jej uvnitř
uzavřeného vozu či v prostředí vykazující
teplotní extrémy. Nadměrné horko může
přístroj poškodit, zdeformovat nebo zbavit
barvy.
Pokud přesunete přístroj do jiného
prostředí s velmi rozdílnou teplotou nebo
vlhkostí, mohou se objevit kapičky
(kondenzace) uvnitř přístroje. V tomto
stavu je použití přístroje riskantní. Proto,
ještě před použitím přístroje, jej musíte
nechat přizpůsobit se prostředí, po
několik hodin, až se kondenzace vypaří.
Nepokládejte nádoby s vodou na nástroj.
Rovněž předejděte použití sprejů, parfémů,
alkohol, laků, apod. Občas přetřete přístroj
měkkým hadříkem a odstraňte každou kapku.
Údržba
Provádějte čištění nástroje čistým,
suchým hadříkem, nebo lehce navlhčeným
vodou. Pro odstranění zašlých nečistot použijte
hadřík napuštěný jemným nebrusným
prostředkem. Poté přístroj celý opět otřete
suchým, jemným kusem látky.
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla žádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
Prosím, uvědomte si, že data, obsažená
v paměti nástroje, mohou být ztracena, pokud jej
zašlete na opravu. Důležitá data by měla být
vždy zálohována do USB paměti, nebo na papír
(je-li to možné). Během oprav je nutné předejít
ztrátě dat. V určitých případech (jako když
nefunguje okruh, udržující paměť pod napětím),
musíme upozornit, že data nemusí být možné
zachránit.
Další upozornění
Uvědomte si prosím, že nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem může dojít k
nenávratné ztrátě obsahu paměti. Abyste se
uchránili nebezpečí ztráty důležitých dat,
doporučujeme provádět pravidelně záložní
kopie celé vaší paměti do USB paměti.
Může se bohužel stát, že uložená data
v paměti nebo na USB klíči nebude možné
obnovit, jakmile byla ztracena. Společnost
Roland Corporation za takovou ztrátu dat
neodpovídá.
Při práci s tlačítky, knoby, tahovými
potenciometry nebo dalšími kontrolery, jakož i
jacky a konektory buďte opatrní. Hru
zacházení může způsobit špatnou funkci
přístroje.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Předejdete
tak zkratům nebo poškození kabelů.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěžovali své sousedy. Při použití
sluchátek se nebudete muset ohlížet na okolí
(obzvláště v noci).
Ovšem, jelikož zvukové vibrace mohou být
přenášeny podlahou a zdmi, dokonce na
vyšším stupni, než očekáváte, dbejte o to,
aby tyto vibrace neobtěžovaly okolí, např.
sousedy, obzvláště při hraní v noci. Raději
použijte sluchátka. Ačkoliv bicí pady a pedály
jsou uzpůsobeny tak, aby působily minimální
zvuk při úhozu, gumové blány vyrábějí
hlasitější zvuk ve srovnání se síťovanými.
Proto můžete výměnou gumových padů za
síťované blány snížit většinu vedlejších
zvuků.
Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do
krabice (vč. vyztužení), ve které jste jej
zakoupili, je-li to možné. Jinak použijte
podobné prostředky k zabalení přístroje.
Některé propojovací kabely obsahují odpory.
K propojování přístroje nepoužívejte tyto kabely.
Použití těchto kabelů sníží hlasitost zvuku tak,
že téměř nebo vůbec nebude slyšet. Informace
o specifikaci kabelů vám podá jejich výrobce.
Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují
zobrazení, jak je obvykle vidíte na displeji.
Mějte na paměti, že váš přístroj může pracovat
s novějším a rozšířeným systémem (např.
může obsahovat nové zvuky), takže co vidíte
na displeji, nemusí vždy odpovídat tomu, co je
ukázáno zde v manuálu.
Před použitím externí paměti
Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř
až si pevně zasedne.
Čelní panel
Nikdy se nedotýkejte vodících ploch USB
disku. Dbejte o stálou čistotu konektorů.
USB paměti jsou konstruovány pomocí
velmi přesných komponent; nakládejte
s nimi pečlivě, dle následujících bodů.
Abyste předešli zničení karty statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické
elektřiny z povrchu svého těla dříve než
s ní začnete pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte
karty silným nárazům,vibracím.
Nenechejte na ně působit přímé sluneční
světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na
podobných místech.
Karta nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte nitro karty.
Manipulace s CD/DVD
Chraňte zápisovou stranu disku. Poškozený
nebo špinavý disk nemusí mechanika správně
přečíst. Udržujte disky čisté pomocí běžného
CD čističe.
Copyright
Je zákonem zakázáno vytvářet audio
nahrávky, video nahrávky, kopie nebo
revize děl s autorskými právy třetích stran
(hudební díla, videa, vysílání, živé
performance nebo jiná díla), ať už zcela
nebo částečně, a dále je distribuovat,
prodávat, pronajímat, hrát nebo vysílat bez
svolení vlastníka práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými
právy třetí strany. Nebereme na sebe
zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé vaším
použitím tohoto přístroje.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation
a/nebo Atelier Vision Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná
data používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních, hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené
podobě, pro účely distribuce nahraných médií
s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
MMP (Moore Microprocessor Portfolio)
odpovídá patentovému portfoliu, zaměřenému
na architekturu mikroprocesorů, vyvíjenou
u Technology Properties Limited (TPL). Roland
má právo na tuto technologii se svolením TPL
Group.
MPEG Layer-3 audio kódovací technologie je
licencovaná u společností Fraunhofer IIS
Corporation a THOMSON Multimedia
Corporation.
ASIO je registrovanou obchodní známkou
Steinberg Media Technologies GmbH.
Roland, SuperNATURAL a V-Drums jsou buď
registrovanými ochrannými známkami nebo
chráněnými značkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními nebo
registrovanými obchodními známkami svých
majitelů.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části
této příručky nesmějí být reprodukovány v
jakékoliv podobě bez písemného svolení
ROLAND CORPORATION.
4
Hlavní vlastnosti
SuperNATURAL u V-Drums
Roland povýšil digitální bicí na novou úroveň, díky implementaci exkluzivní koncepce SuperNATURAL. Nejlepší
elektronické bicí na světě jsou nyní ještě lepší.
Vylepšená dynamika a citlivost reaguje na každou nuanci při hraní na bicí, takže je feeling ještě přirozenější,
bez ohledu na top, o jaký styl se jedná.
Co to znamená zvuky SuperNATURAL?
Díky pokročilé Behavior Modeling Technologii, je vynikající zvuk SuperNATURAL Roland
nastaven tak, že dosahuje nevídané úrovně reality a výrazu, jen obtížně realizovatelné u
starších zvukových generátorů.
Technologie Behavior Modeling
Nejenom fyzikální modeling nástrojů bere v potaz Roland, ale jde ještě o krok dále v modelingu specifického
chování nástroje, odpovídající způsobu hry hráče, což vede ke skutečně věrnému a výraznému zvuku z
reálného světa.
Užijte si hraní s doprovodem interních songů a přehrávačem
Interní songy (str. 26)
V TD jsou připraveny realisticky znějící a výrazné songy i smyčkové
fráze. Perfektně se hodí pro cvičení, nebo i pro běžný poslech.
Přehrávač songů (str. 27)
Můžete přehrávat audio soubory (WAV, MP3) přímo z vloženého USB flash disku
(volitelného). Také funkce Speed Control a A-B Repeat umožňují cvičení s oblíbenými songy
na zcela nové úrovni.
Podpora pokrokových metod cvičení
Režim Coach (str. 31)
Skvěle osvědčený režim Coach Mode Roland nabízí celou sadu cvičení pro zlepšování
svých herních dovedností. Sada zahrnuje “Time Check”, “Quiet Count” a “Warm Ups”.
QUICK REC funkce (str. 14)
Funkce QUICK REC je praktický nástroj, který umožňuje nahrávat a přehrávat záznam
vlastní hry.
Použití s počítačem
Podpora USB audio a USB MIDI (str. 47)
Zapojením TD do počítače jedním USB kabelem můžete vysílat audio i MIDI data.
To je perfektní pro použití se SW V-Drums Tutor, V-Drums Friend Jam a/nebo vlastním DAW.
5
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .............................. 2
DŮLEŽITÉ POKYNY ................................................... 4
Hlavní charakteristika .................................................. 5
Popis panelů................................................................. 7
Čel panel .............................................................. 7
Postranní panel (zapojení dalšího vybavení) .......... 8
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení) ................ 9
Spodní panel ........................................................... 9
Příprava ke hraní ........................................................ 10
Za/vypnutí přístroje ............................................... 10
Hraní na bicí ............................................................... 11
Nástroje bicí sady ................................................. 11
Výběr bicí sady ..................................................... 11
Funkce Cross-Stick...................................... 11
Techniky hry ......................................................... 12
Použití metronomu ................................................ 13
Spuštění metronomu ................................... 13
Změna tempa a hlasitosti metronomu .......... 13
Nahrávání vlastní hry (QUICK REC) ..................... 14
Rychlá editace nástroje (QUICK EDIT) (TD-15) .......... 15
Obrazovky MENU ....................................................... 16
Vytvoření bicí sady ..................................................... 17
Změna nástroje ..................................................... 17
Editace nástroje .................................................... 18
Hlasitost bicí sady ................................................. 18
Použití efektů (FX) ................................................ 19
Nastavení ambience pro každý pad (SEND) . 21
Za/vypnutí multiefektu pro pady (SWITCH)
(TD-15) ........................................................ 21
Pojmenování bicí sady .......................................... 22
Změna čísla MIDI Note u každého padu ............... 22
Kopírování a vkládání bicí sady nebo padu ........... 23
Zálohování bicí sady na USB Flash disk ............... 24
Uložení bicí sady ........................................ 24
Načtení bicí sady z USB disku do TD ......... 24
Obnovení bicí sady do stavu po výrobě ................. 25
Hraní s doprovodem songu ......................................... 26
Výběr songu .......................................................... 27
Přehrávání songů .................................................. 27
Změna nastavení songu ........................................ 28
Výběr složky ................................................ 28
Opakované přehrávání zadané oblasti
(A-B Repeat) ............................................... 29
Zobrazení informací o songu ....................... 29
Hraní podle songu, nahrávání vlastní hry
(QUICK REC) ....................................................... 30
6
Cvičení v režimu Coach ....................................... 31
Výběr z menu Practice .......................... 31
Nastavení celého TD (SYSTEM) .......................... 34
Celkové nastavení TD (Options)..................... 35
Nastavení metronomu (Metronome) ............... 36
Použití padu jako přepínače (Pad Control)
(TD-15) .......................................................... 36
MIDI nastavení (MIDI) .................................... 37
Použití USB Flash disku (USB Memory) ......... 38
Uložení dat na USB flash disk (Save
Backup) ................................................ 38
Natažení dat z USB flash disku zpět do
TD (Load Backup) ................................. 39
Vymazání dat z USB Flash disku
(Delete Data) ........................................ 39
Informace o USB Flash disku
(Information) .......................................... 40
Formátování USB Flash disku (Format) 40
Optimalizace nastavení padu (Pad Settings) .. 41
Specifikace typu padu [F1] (TYPE) ....... 41
Nastavení citlivosti padu [F2] (BASIC) .. 42
Pokročilé nastavení Trigger parametrů
[F3] (ADVNCD) ..................................... 43
Zobrazení informací o TD (Information) .......... 46
Obnovení nastavení (Factory Reset) .............. 46
Připojení k počítači USB kabelem ......................... 47
Instalace USB ovladače ........................ 47
Zapojení TD do počítače ...................... 47
Problémy a potíže ................................................ 48
Chybové zprávy .................................................... 49
Hlavní specifikace ............................................... 50
Index ................................................................... 51
[QUICK EDIT] tlačítko
Přepíná režimy “TUNING”,
“MUFFLING” a “STRAINER”
(str. 15).
[COACH] tlačítko
Stiskněte, pokud chcete použít
funkci Coach (str. 31).
[MENU]
Vstoupíte do Menu (str. 16).
Popis panelů
Čelní panel
[F1]–[F3] tlačítka
(funkční)
Spouští funkce, uvedené
v dolní části displeje.
V tomto manuálu na
odkazujeme (zleva) jako na
tlačítka [F1], [F2] a [F3].
Displej
Při normálním hraní vidíte jméno
sady a další informace. Při
editaci udává nastavení grafiky a
textu.
[POWER] tlačítko
Za/ vypíná nástroj (str. 10).
TD se automaticky vypíná
cca po 30 minutách (dle
nastavení z výroby) od
poslední operace nebo hry.
Jestliže chcete, aby přístroj
zůstal stále zapnutý, musíte
změnit nastavení “AUTO
OFF” na “OFF”, dle popisu na
str. 35.
Knob hlasitosti
Nastavuje hlasitost na výstupu
jacků (str. 10).
Kurzorová tlačítka (▲/▼)
Posouvají kurzor po obrazovce,
Tlačítko [EXIT]
S každým stiskem se vrátíte o
jednu úroveň, na předchozí
obrazovku. Stisknete-li tlačítko
několikrát, vrátíte se na
obrazovku DRUM KIT.
[ ] (METRONOME) tlačítko
Spustí zvuk metronomu (str. 13).
Value kolečko
Pomocí něj volíte sady nebo
editujete hodnoty.
[] (QUICK REC) tlačítko
Použijte, když chcete nahrát
vlastní hru (str. 14, 30).
[SONG] tlačítko
Vstoupí na obrazovku SONG
(str. 27). Stiskněte, pokud
chcete přehrát song nebo
provést úpravu nastavení.
[DRUM KIT] tlačítka
Přepíná bicí sady (str. 11)
[►/■] tlačítko
Spustí/zastaví přehrávání
songu nebo nahraného
záznamu funkcí QUICK REC
(str. 27, str. 30).
* Na obrázku je TD-15.
Jak číst tento manuál
• Tento Uživatelský manuál se týká verzí TD-15 a TD-11. Obojí zařízení budeme univerzálně označovat jako “TD”.
• Funkce, týkající se TD-15 jsou označeny zvlášť ikonou.
• Tlačítka na panelu jsou vložena do hranatých závorek [ ]; např. [SETUP] tlačítko.
• Tlačítka, odpovídající funkčním tlačítkům, zobrazeným na displeji označujeme jako (např.) [F3] (XSTICK) tlačítko.
7
MIX IN jack
Zapojením audio
přehrávače nebo jiného
audio zdroje přes mini-
konektor, můžete hrát na
bicí s doprovodem svých
oblíbených songů.
* Hlasitost je na připojeným zařízením.
Popis panelů
Postranní panel (zapojení dalšího vybavení)
DC In jack
Sem zapojte přiložený AC adaptér.
Adaptér natočte tak,
aby strana
s indikátorem (viz
obrázek) byla
nahoru a strana s
textovou informací
dolů.
Indikátor bude svítit,
jakmile zapojíte
adaptér do zásuvky.
Jacky OUTPUT
(L/MONO, R)
Pro zapojení ozvučného systému
nebo zesilovače. Veškeré zvuky z TD
jdou na výstup zde.
Je-li výstup v MONO, zapojte kabel do
jacku L/MONO.
MIDI OUT konektor
Využijete, chcete-li hrát na
externí MIDI zvukový modul,
sampler, apod. z TD (str.
37).
* Na obrázku je TD-15.
Knob hlasitosti
Nastavuje hlasitost ve
sluchátkách.
PHONES jack
Sem zapojte stereo
sluchátka. Zvuk bude
na výstupu OUTPUT,
i když jsou sluchátka
zapojena.
TRIGGER IN jacky
(CRASH2,
AUX)
Umožňují zapojit další pady.
NOTE
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
Pokud použijete kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje připojeného na vstupu MIX IN zeslabena. Pokud
se tak stane, použijte kabely bez rezistorů.
8
Popis panelů
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)
COMPUTER port
K propojení TD s počítačem
použijte USB kabel (str. 47). MIDI
data a audio data lze vysílat přes
USB do/z DAW software.
MEMORY port
USB flash disk (nutno dokoupit)
můžete zapojit sem a přehrávat
audio soubory z něj (str. 27) nebo
na něj ukládat TD nastavení (str.
38).
NOTE
Použijte USB disk, prodávaný dealery
Roland. U produktů jiných výrobců nelze
zaručit správnou funkčnost.
Nikdy nevkládejte ani nevyjímejte USB
paměť, je-li nástroj zapnutý. Můžete tím
zničit data v nástroji nebo ve flash paměti.
Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř
až si pevně zasedne.
Neodpojujte USB paměť z TD, dokud přístroj s ní pracuje a
indikátor bliká. Mohli byste poškodit USB paměť nebo data.
Spodní panel
TRIGGER INPUT
konektor
Přibaleným speciálním
kabelem propojte tento
konektor a pady a pedály.
Otvory na montážní desce zvukového
modulu
Montážní desku zvukového modulu připevněte
sem, aby bylo možné připevnit TD k rampě.
K tomu využijte křídlové matky a postupujte
podle obrázku níže.
Použijte pouze přibalené křídlové matky.
Použití jiných šroubů může vést k poškození.
TD musíte připevnit k montážní desce
zvukového modulu, chcete-li jej použít.
Nečekanému přerušení dodávky proudu do
přístroje, díky náhodnému vysunutí přívodního
kabelu a vzniklému elektrickému šoku
zabráníte tak, že zavěsíte kabel na háček podle
obrázku vedle.
NOTE
Když otáčíte nástroj vzhůru nohama, dbejte, abyste u něj nepoškodili tlačítka, knoby, apod.
9
Příprava ke hraní
Za/Vypnutí přístroje
Zapnutí přístroje
Jakmile máte vše správně zapojené (str. 8),
dodržte následující postup v zapínání zařízení.
Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí,
riskujete poškození nebo selhání zařízení.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou
hlasitost. Dokonce i když je hlasitost na minimu,
můžete slyšet při za/vypnutí přístroje nějaký zvuk.
Je to běžné a není důvod k obavám.
Stáhněte knobem [VOLUME] hlasitost doleva na
minimum.
Jestliže používáte sluchátka, měli byste také
stáhnout knob [VOLUME] na postranním panelu.
Taktéž stáhněte připojené kombo či audio
systém.
Stiskněte vypínač [POWER].
Vypnutí přístroje
NOTE
Upravené nastavení na TD samotném se před
vypnutím nástroje ukládá. Musíte jej vypnout
stiskem vypínače POWER.
Stáhněte hlasitost TD a externího
vybavení, připojeného do TD.
Vypněte externí zařízení.
Podržte vypínač [POWER], až se na displeji
objeví “See you!”.
* Tento přístroj je vybaven ochranným okruhem.
Proto zabere po zapnutí přístroje určitou dobu
(několik sekund), než začne pracovat normálně.
Zapněte zesilovač nebo ozvučný
systém, zapojený do TD.
Úhozem na pad vzniká zvuk, takže postupně
zvyšujte hlasitost knobem VOLUME.
Upravte správně také hlasitost připojeného komba
nebo audio systému.
Jestliže používáte sluchátka, měli byste také stáhnout
knob [VOLUME] na postranním panelu.
Jestliže chcete, aby nástroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení
“AUTO OFF” na “OFF”.
TD se automaticky vypíná cca po 30 minutách (dle nastavení z výroby) od poslední operace nebo hry. Jestliže chcete,
aby přístroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení “AUTO OFF” na “OFF”, dle popisu na str. 35.
10
Co to znamená Blána a Ráfek?
Hraní na bicí
Nástroje bicí sady
U TD nazýváme zvuk, který vzniká úhozem na pad,
“nástroj”. Bicí sada je kolekce zvuků (nástrojů),
přiřazených padům.
Výběr bicí sady
1. Pomocí tlačítek [DRUM KIT] vyberte sadu.
Bicí sada
Nástroj
Schéma níže zobrazuje strukturu bicí sady.
Objeví se obrazovka “DRUM KIT”.
Nezáleží na tom, kterou obrazovku používáte,
stiskem tlačítka [DRUM KIT] se vrátíte na obrazovku
DRUM KIT.
Výběr bicí sady ze seznamu
Na obrazovce DRUM KIT kolečkem Value volíte v
seznamu KIT LIST bicí sadu.
Obrazovka DRUM KIT
Zde je hlavní obrazovka TD, objeví se, když stisknete
tlačítko [DRUM KIT].
Číslo bicí sady
Síla úhozu na pad
Jméno bicí
sady
Podtitul
Nastavení nástroje
Nástroje (zvuky nástrojů),
EDIT (ladění, hlasitost, apod.)
Ambience Send level
MIDI nastavení
Nastavení Ambience
Poloha nástroje, materiál stěn, velikost prostoru, apod.
Funkce Cross-Stick
Stiskem tlačítka [F3] (XSTICK) de/aktivujete
schopnost hrát technikou Cross-stick (str. 12) na ráfek
padu virblu.
Nastavení Multi-efektů
Nastavení Ekvalizéru
Celkové nastavení hlasitosti a jména bicí sady
U TD lze provést nastavení
blány a ráfku padu (u činelu
těla a okraje) nezávisle.
Blána Ráfek
Tlačítko [F3] (XSTICK) se zobrazí jen, je-li
aktivní funkce Cross-stick.
11
Hraní na bicí
Techniky hry
Pady (
PDX-100/ PDX-8/PDX-6
)
Head shot
Uhodíte pouze na blánu padu.
Blána
Rim shot
Uhodíte na blánu i na ráfek padu současně.
Zvuk (ráfku) se liší od zvuku blány.
Činely (např. C Y-13R/C Y-8)
Úhoz na tělo
To je nejčastější metoda hry, uhodíte asi ve střední
části činelu.
Úhoz na okraj
Úhoz veďte silnější částí paličky do oblasti senzoru na
okraji činelového padu (jak vidíte na obrázku).
Senzor na okraji
Ráfek
Cross Stick
Je-li XSTICK zapnutý (str. 11):
Uhoďte pouze na ráfek padu.
Podle přiřazeného nástroje ráfku můžete zahrát
na ráfek a/nebo zvukem cross stick.
Úhoz na pupek (CY-15R, CY-13R)
Uhoďte na pupek.
Uhoďte na pupek střední částí paličky.
Ráfek
Ráfek
Uchopení činelu rukou
Choking (pinching - uchopení) okraje činelu rukou
hned po úhozu jej ihned umlčí, stejně, jako je tomu u
reálného činelu. Funkce Choke funguje pouze
v oblasti, kterou vidíte na obrázku (kde je senzor na
okraji). V jiných místech nebude fungovat.
To se týká pouze padu virblu.
Chcete-li zahrát crossstick, musíte vést úhoz
pouze na ráfek padu. Opatrně položte ruku na
blánu, jinak by nemusela funkce Cross stick
správně fungovat.
Senzor na okraji
Logo Roland
12
Tlačítko
Hodnota
Popis
[F1]
(TEMPO)
20-260
Kolečkem Value upravte
tempo.
* Stiskněte tlačítko [F1]
(TEMPO) 3x a více
v intervalu čtvrťových dob
v potřebném tempu.
[F2]
(VOLUME)
0-10
Kolečkem Value upravte
hlasitost.
[F3] (SETUP)
Vstoupíte na obrazovku METRONOME
SETUP (str. 36).
Hraní na bicí
Hi-Hat (C Y-5/VH-11)
Otevřený/Zavřený
Zvuk hi-hat se mění měkce a souvisle, mezi stavem
otevřený a zavřený, podle tlaku, který aplikujete na
řídící pedál hi-hat.
Zavřený zvuk a zvuk splash jsou rovněž možné.
Úhoz na tělo
Uhoďte na plochu hi-hat.
Tělo
Úhoz na okraj
Úhoz veďte silnější částí paličky do oblasti senzoru
na padu hi-hat.
Použití metronomu
Cvičení s metronomem je nejlepší způsob, jak
rozvíjet smysl pro rytmus.
Spuštění metronomu
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Metronom začne hrát a tlačítko bliká v tempu.
MEMO
Můžete také měnit zvuk metronomu (str. 36).
Změna tempa a hlasitosti
metronomu
Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte
tlačítko [F1 (TEMPO)].
Objeví se obrazovka METRONOME.
Tlačítky [F1]–[F3] zvolte položku, kterou chcete
změnit a kolečkem VALUE změňte hodnotu.
Okraj
13
Hraní na bicí
Nahrávání vlastní hry
(QUICK REC)
TD umožňuje jednoduše nahrávat a přehrávat
vaši vlastní hru (QUICK REC).
Je to jednoduchý způsob, jak opakovaně nahrát
své cvičení a pak je pro kontrolu přehrát.
Vyberte bicí sadu, kterou chcete použít při
cvičení (nahrávání).
MEMO
Při hraní můžete cvičit i podle přehrávaného
songu. Pro podrobnosti viz str. 30.
Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte
tlačítko [] (QUICK REC).
Tlačítko [] (QUICK REC) svítí a objeví se obrazovka
QUICK REC.
Kam jsou nahraná data
vyexportována
Pokud jste zapojili USB flash disk, vaše
nahraná data se automaticky exportují
na USB flash disk. Pouze pět
naposledy nahraných záznamů bude
vyexportováno jako SMF data.
MEMO
Standardní MIDI soubor (SMF) je
standardní formát souboru, který
umožňuje přenášet data hry mezi
hudebními aplikacemi.
Nahraná data se uloží do následující složky na
USB flash disku.
MEMO
Chcete-li slyšet metronom při nahrávání,
stiskem tlačítka [ ] jej zapněte.
Kolečkem Value upravte tempo.
Nahrávání spustíte úhozem na pad nebo
stiskem tlačítka [►/■].
* Jakmile se spustí nahrávání, předchozí záznam
se kompletně vymaže.
Stiskem tlačítka [►/■] zastavíte nahrávání.
Stiskněte tlačítko [►/■] znovu.
Nahraný záznam se přehraje.
Stiskem tlačítka [F2] (REPEAT)
se záznam přehrává
opakovaně.
Stiskem tlačítka [►/■] zastavíte nahrávání.
14
Rychlá editace nástroje
(QUICK EDIT)
Funkce QUICK EDIT u TD-15 umožňuje rychlé a snadné nastavení zvuku každého nástroje.
Než budete pokračovat, zvolte bicí sadu, která obsahuje nástroj, který chcete editovat.
Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte tlačítko [QUICK EDIT].
S každým stiskem tlačítka procházíte cyklicky možnosti “Tuning”, “Muffling” a “Strainer”, a návrat na obrazovku
DRUM KIT.
Editovaný pad
Uhoďte na pad, jehož nástroj chcete editovat.
Na displeji se zobrazí editační obrazovka pro tento pad.
Kolečkem Value upravíte hodnotu.
Parametr
Hodnota
Popis
Ladění
-240 +240
Záporná (-) hodnota sníží výšku a kladná (+) ji zvýší.
Muffling
0-50
Vyšší hodnoty redukují rezonanci a podpoří fázi Attack.
Strainer
1-10
Vypnutí blány (virblu). Vyšší hodnoty značí pevnější vypnutí.
Snare Buzz
0-10
Rezonance virblu. Vyšší hodnoty zvýší rezonanci.
* Upravitelné parametry se liší podle skupiny nástrojů.
Stiskem [EXIT] se vrátíte na obrazovku “DRUM KIT”.
15
Obrazovky MENU
Menu má osm obrazovek, kde můžete editovat bicí sadu.
Na obrazovce DRUM KIT stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte na obrazovku KIT MENU, odkud přejdete na jednotlivé
editační obrazovky.
INST
Zde můžete editovat nástroj (str. 17).
Menu
Popis
Str.
Inst Edit
Nastavení nástroje
str. 18
Kit Vol
Hlasitost bicí sady
str. 18
FX
Aplikace efektu na celou bicí sadu (str. 19).
Menu
Popis
Str.
Ambience
Nastavení Ambience
str. 20
Multi-FX
Nastavení Multi-efektů
str. 20
EQ
Nastavení EQ
str. 20
NAME
Pojmenování bicí sady (str. 22)
MIDI
Změna čísla MIDI Note u každého padu (str. 22).
COPY/PASTE
Zkopírujte a vložte bicí sady nebo pady (str. 23).
SAVE/LOAD
Bicí sadu uložte na USB flash disk nebo načtěte dříve uloženou sadu
z USB flash disku zpět do TD (str. 24).
1 KIT RESTORE
Umožňuje obnovit nastavení aktuální bicí sady do stavu z výroby
(str. 25).
SYSTEM
Zde můžete provádět různá nastavení celého TD (str. 34).
Kurzorovými tlačítky (▲/▼)
procházíte obrazovku.
Menu
Popis
Str.
Volitelné
Nastavení kontrastu displeje a
vypínání (Auto Off)
str. 35
Metronom
Nastavení metronomu
str. 36
Ovládání padů
Nastavení padů, zapojených do
jacků TRIGGER IN AUX
str. 36
MIDI
MIDI související nastavení
str. 37
USB paměť
Použijte USB flash disk
str. 38
Nastavení padu
Nastavení padu
str. 41
Informace
Zobrazení informací o TD samotném
str. 46
Factory Reset
Obnovení nastavení z výroby
str. 46
16
Hodnota
Popis
ON
U SNARE, TOM13, HIHAT, CRASH12,
RIDE a AUX (TD-15), se nastavení blány
a ráfku (instrument, tuning, muffling, pad
volume, pan) mění současně.
OFF
U SNARE, TOM13, HIHAT, CRASH12,
RIDE a AUX (TD-15), se nastavení blány
a ráfku (instrument, tuning, muffling, pad
volume, pan) mění zvlášť.
Vytvoření bicí sady
Jednotlivé zvuky můžete editovat u každé
sady a upravit je tak pro daný hudební styl.
Změna nástroje
U TD označujeme každý zvuk nástroje, např.
kopák nebo virbl v bicí sadě jako “nástroj (INST)”.
1. Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte
tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka KIT MENU.
Nastavení blány a ráfku (Link)
Některým padům můžete přiřadit různé nástroje
bláně a ráfku (u činelu jde o tělo a pupek). Aby to
bylo možné, vypněte Link.
Na obrazovce INST stiskněte tlačítko [F1] (LINK).
S každým stiskem se tlačítko LINK za/vypne.
Stiskněte tlačítko [F1] (INST).
Objeví se obrazovka INST.
Typ nástroje
(skupina nástrojů) Nástroj
Číslo
nástroje
Náhled (poslech) nástroje
Pokud jste na obrazovce INST, úhozem na pad
nebo stiskem tlačítka [F3] (PREVIEW) zobrazíte
zvolený nástroj.
Jméno padu
Uhoďte na pad, jehož nástroj chcete změnit.
Objeví se editační obrazovka zvoleného padu.
MEMO
Popř. tlačítky (▲/▼) posuňte kurzor na jméno
padu a kolečkem Value zvolte pad.
Tlačítky (▲/▼) posuňte kurzor na požadovanou
skupinu nástrojů nebo konkrétní nástroj.
Kolečkem nastavte skupinu nástrojů nebo
nástroj.
Stiskem [EXIT] se vrátíte na obrazovku
“DRUM KIT”.
17
Parametr
Hodnota
Popis
Kit Volume
0100
Hlasitost celé bicí sady
Pedal HH
Volume
0100
Hlasitost pedálu hi-hat
Xstick
Volume
0100
Hlasitost úhozu Cross-stick
Parametr
Hodnota
Popis
Ladění
-240 +240
Záporná (-) hodnota sníží
výšku a kladná (+) ji zvýší.
Muffling
0-50
Vyšší hodnoty sníží
rezonanci a podpoří nástup
zvuku.
Snare Buzz
0-10
Vyšší hodnota zesílí
rezonanci virblu.
Strainer
1-10
Vyšší hodnoty značí
pevnější vypnutí blány
vibrlu.
Vytvoření bicí sady
Editace nástroje
Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte
tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka KIT MENU.
Stiskněte tlačítko [F1] (INST).
Objeví se obrazovka INST.
Uhoďte na pad, jehož nastavení nástroje
chcete editovat.
Objeví se editační obrazovka zvoleného padu.
Stiskněte tlačítko [F2 (EDIT)].
Objeví se obrazovka INST EDIT.
Parametr
Hodnota
Popis
Fixed HH
NORMAL,
FIXED14
NORMAL
Otevření
hi-hat se mění
pedálem.
FIXED
Otevření hi-hat
je pevně dané.
Tone Color
-50 +50
Určuje jas zvuku. Kladné (+)
hodnoty zvuk vyjasní,
kdežto záporné (-) jej
ztemní.
Volume
0100
Určuje hlasitost.
Pan
L15CENTER
R15
Určuje panorama
(stereo pozici).
Hlasitost bicí sady
Na obrazovce INST EDIT stiskněte tlačítko
[F3] (KIT VOL).
Objeví se obrazovka KIT VOLUME.
Tlačítky (▲/▼) zvolte parametr.
Kolečkem Value upravíte hodnotu
zvoleného parametru.
Blíže o editovaných parametrech viz “INST EDIT”
níže.
Stiskem [EXIT] se vrátíte na obrazovku
“DRUM KIT”.
Výpis parametrů INST EDIT
* Upravitelné parametry se liší podle skupiny
nástrojů.
Tlačítky (▲/▼) zvolte parametr.
Kolečkem Value upravíte hodnotu
zvoleného parametru.
Několikerým stiskem [EXIT] se vrátíte na
obrazovku “DRUM KIT”.
18
[F1] (AMBIENCE)
Ambience
[F2] (MULTI-FX)
Multiefekty
[F3] (EQ)
Ekvalizér
Vytvoření bicí sady
Použití efektů (FX)
Jak funguje každý efekt
AMBIENCE
Vyrobí ambience (prostorovou ozvěnu), vhodnou pro bicí zvuky.
Můžete nastavit Room ambience (typ a velikost místnosti) a reverb (ozvěnu).
MULTI-FX
Výkonný multi-efekt, který využijete pro transformaci zvuku.
Využijete jej také ke zkreslení zvuku, nebo jeho prohloubení a prostorovost.
EQ
Jedná se o 4-band (low, 2x mid, high band) ekvalizér.
Nastavuje zvukový charakter.
Základní procedura
Na obrazovce DRUM KIT (str. 11), stiskněte
tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka KIT MENU.
Stiskněte tlačítko [F2] (FX).
Objeví se obrazovka FX.
Stiskem funkčního tlačítka vyberte položku,
kterou chcete upravit.
Objeví se editační obrazovka pro zvolený efekt.
Tlačítky (▲/▼) zvolte
parametr.
Kolečkem Value
upravíte hodnotu.
Tlačítky [F1]–[F3] přepínáte
záložky (obrazovky).
* Funkci MULTI-FX najdete pouze u TD-15.
Několikerým stiskem [EXIT] se vrátíte na
obrazovku “DRUM KIT”.
19
Vytvoření bicí sady
Výpis parametrů FX
Parametr Hodnota Popis [F1]
(AMB)
Typ 10 typů Typ ambience
Character 17 Charakter zvuku ambience
TINY, SMALL, MEDIUM,
LARGE, HUGE Velikost místnosti
CURTAIN, CLOTH,
Typ stěny
WOOD, PLASTER,
CONCRETE, GLASS
Materiál stěn
Shape 0100 Šířka místnosti
Level 0100 Celková hodnota ambience
Ambience Send 0100 Hodnota ambience, vyslaná pro každý pad
MFX to Ambi Send
0100 Hodnota ambience, vyslaná pro multiefekt
[F2]
Typ 10 typů
[F3] (EQ)
Typ multiefektu
Chcete-li výpis všech parametrů, můžete si stáhnout “Data List” (PDF) z “TD-15” v
seznamu “Owner’s Manuals” na webové stránce http://www.roland.com/support/en/.
High Freq 1 kHz-8 kHz Frekvence rozsahu výšek
High Gain 12+12 dB Hodnota posílení/ořezání v pásmu výšek
Low Freq 20 Hz-1 kHz Frekvence rozsahu basů
Low Gain 12+12 dB Hodnota posílení/ořezání v pásmu basů
Mid1 Freq 20 Hz-8 kHz Frekvence rozsahu středů 1
Šířka pásma středů 1
Vyšší hodnoty značí zúžení šířky.
Mid1 Gain 12+12 dB Hodnota posílení/ořezání v pásmu středů 1
Mid2 Freq 20 Hz-8 kHz Frekvence rozsahu středů 2
Šířka pásma středů 2
Vyšší hodnoty značí zúžení šířky.
Mid2 Gain 12+12 dB Hodnota posílení/ořezání v pásmu středů 2
20
Mid1 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Mid2 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
/