Extol 8820043 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
8820042
8820043
Digitální laserový metr /CZ
Digitálny laserový meter /SK
Digitális lézeres távolságmérő /HU
Digitaler Laser-Entfernungsmesser /DE
Digital Laser Distance Meter /EN
Původní návod kpoužití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung
Translation of the original user‘s manual
Version
03/2022
2 3
CZ CZ
Úvod
CZ
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupem tohoto výrobku.
robek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti akvality předepsaných normami apředpisy Evropské unie.
Sjakýmikoli dotazy se obrte na naše zákaznické aporadenské centrum:
www.extol.cz [email protected] Tel.: +420 577 599 777
Výrobce: Madal Bal a. s., Pmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 27. 11. 2017
Technické specikace
Objednávací číslo 8820042/8820043
Rozsah měře 0,05-40 m(model 8820042)
0,05-80 m(model 8820043)
Minimální rozlišení 1 mm
Přesnost měře1) ± 1,5 mm do 10 m
Použitelné jednotky měření m/in/ft
Funkce kontinuálního měření ano; min/max. hodnota
Funkce měření plochy ano
Funkce měření objemu ano
Funkce měření podle Pythagorovy věty ano, 4funkce výptu
Funkce přičíní aodečí ano
Max. počet uložených hodnot 100
Automatické podsvícení displeje ano
Zvuková signalizace při stisknutí tlačítek ano
Závit pro připevnění na stativ (vespod přístroje) 1/4“ (6 mm)
Krytí IP54
ída laseru 2
Vlnová délka a výkon laseru 635 nm, <1 mW
Automatické vypnutí laseru 20 s
Automatické vypnutí 150 s
Skladovateplota -10 °C –45 °C
Provozteplota 0 °C –40 °C
Vlhkost při uložení Relativní vlhkost 80 %
Baterie 2×baterie AAA 1,5 V
Provozní životnost baterie 2) 8000 měření vrimu jedno měření
Hmotnost (včetně baterií) 128 g
Rozry 118 ×54 ×26,5 mm
1) Nepřesnost měření vzroste o± 0,25 mm vrozsahu měřené vzdálenosti 10-25 m. Při vzdálenosti nad 25
mvzroste nepřesnost odaích ±0,25 mm. Intenzivní sluneční záření, čiré materiály (čistá voda abezbar
sklo), malá odrazivost měřené plochy, či velké teplotní rozdíly mohou zhoršit přesnost měření. Při vysoké
teplotě měřené plochy může být neesnost ±1,5-2 mm.
2) Doba životnosti baterií závisí na kvalitě použitých baterií, podmínkách skladování/provozu přístroje adélce
používání přístroje.
Bezpečnostní výstrahy
aupozornění
Před použitím tohoto přístroje si přečtěte
bezpnostní pokyny anávod kpoívání.
yPřed použitím si prosím přečte všechny pokyny
pro poití abezpečnostní předpisy uvede
vtomto návodu. Nesprávné použití bez dodržo-
vání pokynů uvedených vtomto návodu může
způsobit poškození přístroje, ovlivnění výsledků
měření nebo zranění uživatele.
yTento přístroj nesmí být vžádném přípa
rozebírán nebo opravován. Uvylů laserových
paprsků je zakázáno provádět jakékoli neoprávně-
né úpravy nebo změny výkonu. Uchovávejte tento
ístroj mimo dosah dětí azabraňte jeho použití
jakoukoli neoprávněnou osobou, včetně dětí.
yření laserovým paprskem do očí nebo na jiné
části těla je přísně zazáno. Míření laserovým
paprskem na jakékoli povrchy se silným odrazem
není povoleno. Paprsek se může od plochy odrazit
avniknout někomu do oka. Nesledujte paprsek
optickými přístroji, např. dalekohledem.
yZdůvodu interference elektromagnetického
ření ajiných vybavení azařízení, nepoužívejte
prosím tento přístroj vletadle nebo vblízkosti
lékařských přístrojů. Nepoužívejte jej vprostředí
vprostředí svýbušnou nebo hořlavou atmosférou.
yLaserovým paprskem nemte na snadno vznětlivé
materiály akapaliny.
Vložení baterie /
Displej /Tlačítka
VLENÍ AVÝMĚNA BATERIE
ySejte kryt prostoru pro baterie na zadní stra
ístroje avložte baterie tak, aby byla dodržena
jejich správná polarita. Potom znovu uzavřete
krytku prostoru pro baterie.
yVtomto přístroji mohou být poity pouze baterie
typu AAA snapájecím napětím 1,5 V.
yPokud nebudete přístroj delší dobu používat,
vyjměte zněj baterie, kli zabnění koroze.
DISPLEJ
Zapnutý laser
Pozice referenčního bodu
Maximum
Plocha Objem
Pythagorova věta
Minimum Hlavní řádek displeje
Uložit
Pomocný
řádek
displeje
Jednotky
Úroveň nabití baterie
TLAČÍTKA
Zapnutí laseru
Měření plochy
aobjemu
Přičítání
Spínač
referenčního bodu
Vypnout/Odstranit
Spínač pro
volbu jednotek
Měření
pomocí
Pythagorovy
věty
Odečítání
Podsvícení
zapnuto/vypnuto
Uložit/Číst
4 5
CZ CZ
Zapnutí/vypnutí/nastavení
referenčního bodu
ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Vrežimu vypnuto stiskte tlačítko . Přístroj ila-
ser se zapnou soasně abudou připraveny na měření.
Vrežimu zapnuto stiskněte na 3sekundy tlítko
, aby dlo kvypnutí přístroje. Přístroj se
automaticky vypne po 150 sekunch ninnosti.
NASTAVENÍ JEDNOTEK
Stiskte tlítko , aby došlo kreseto
aktuálních jednotek. Výchozí jednotka: 0,000 m
Kvýběru je 6typů jednotek.
Délka Plocha Objem
0,000 m 0,000 m20,000 m3
0,00 m 0,00 m20,00 m3
0,0 in 0,00 ft20,00 ft3
0,00 ft 0,00 ft20,00 ft3
0 1/16 in 0,00 ft20,00 ft3
0' 00" 1/16 0,00 ft20,00 ft3
NASTAVENÍ REFERENČNÍHO BODU
Stisknutím tlačítka , nastavte pozici referenč-
ho bodu, tzn. zvolit, zda bude do měřené délky
zahrnuta délka přístroje či nikoli. Zahrnutí délky
ístroje do měřené vzdálenosti má význam při
měření vzlenosti mezi dvěmi stěnami. Výchom
referenčním bodem tohoto přístroje je zadní bod.
Režimyření
Poznámka: Pro zvětšení rozsahu měření za denho
světla nebo pokud má povrch špatné odrazové
vlastnosti použijte odrazový terčík nebo bílý papír.
MĚŘENÍ JEDNÉ DÉLKY
Zapněte laserový paprsek krátkým stisknutím tlačít-
ka vrežimu měře. Znovu stiskte tlačítko
, aby bylo provedeno měření jedné délky.
sledek se zobrazí na hlavním řádku displeje.
NEPŘETRŽITÉ KONTINUÁLNÍ MĚŘE
Dlouhým stisknutím tlačítka vrežimu měře
vstoupíte do režimu nepřetržitého měření. Přístroj
v tomto neustále měří vzdálenost, přemž kromě
aktuální nařené hodnoty zobrazené na hlavm
řádku displeje je na ostatch řádch zobrazena ta
min./max. hodnota. Chcete-li režim nepřetržitého
měření opustit, stiskte ktce tlačítko .
ŘENÍ PLOCHY
Stiskte tlítko , na obrazovce se obje
symbol . Jedna strana pravoúhelku bude
na displeji blikat. Při měření plochy postupujte podle
že uvedených poky:
Stiskte jednou tlačítko , aby byla změ-
řena délka jedné strany apoté stiskte tlačítko
opět, aby dlo ke změření strany druhé.
ístroj vypočívá azobrazuje výsledky
na hlavním řádku displeje.
Aktuální výsledek měření délky je zobrazen
na pomocném řádku displeje.
Je-li to nutné, stiskte tlítko
, aby dlo
ksmazání výsledku azte nové měře.
Po dalším stisknutí tlítka
dojde kopuštění
tohoto režimu.
MĚŘENÍ OBJEMU
Stiskněte dvakrát tlačítko ana horní části
displeje bude zobrazen symbol . Jedna ze stěn
krychle na displeji bude blikat. Při měření objemu
postupujte prosím podle níže uvedených pokynů:
Stiskte jednou tlačítko , aby byla měřena
délka. Stiskte tlačítko ještě jednou, aby byla
měřena šířka. Stiskte tlačítko poetí, aby
byla měřena výška.
ístroj vypočívá azobrazuje výsledky
na hlavním řádku displeje. Je-li to nutné, stisk-
te tlítko
, aby dlo ksmazání výsledku
azačněte nové měření.
Po dalším stisknutí tlítka
dojde kopuštění
tohoto režimu.
PYTHAGOROVA VĚTA
Funkce Pythagoras slouží ke zjištění neměřitelného
rozru dopítáním ze změřených rozměrů mate-
matickým algoritmem vníže uvedených případech. Na
obrázcích ke každé podfunkci jsou zobrazeny měřené
adopočítávané strany. K přesnosti měření a výpočtu
dopouručejeme přístroj našroubovat na stativ.
Stiskte tlítko , aby došlo kvolbě režimu.
1) Stiskte tlítko , přepona na symbolu
bude blikat. Přístroj vypítá druhou
odvěsnu změřením přepony adalší odsny.
Stiskte tlítko , změřte délku přepony
(a) podle blikání na displeji. Stiskněte tlačítko
, změřte délku jedné odsny (b).
ístroj vypočítá délku další odsny (x).
a
b
x
2) Stiskte tlítko , jestliže bliká jedna
odvěsna symbolu . Přístroj vypočí
přeponu změřením délky dvou odvěsen.
Stiskte tlítko , změřte délku jedné
odvěsny (a). Stiskněte tlačítko , změřte
délku druhé odvěsny (b).
ístroj vypočítá délku přepony (x).
a
b
x
3) Tiskte tlítko , dokud nebude na displeji
usymbolu blikat přepona. Stiskněte
tlačítko , změřte délku jedné přepony (a).
Stiskte tlítko , změřte délku daí pře-
pony (b). Stiskte tlačítko , změřte délku
jedné odvěsny (c).
ístroj vypočítá délku odvěsny uplné čáry (x).
a
c
b
x
4) Tiskte tlítko , dokud nebude na displeji
usymbolu blikat jedna strana přepony.
Stiskte tlítko , změřte délku jedné
strany (a). Stiskněte tlačítko , změřte délku
střední čáry (b). Stiskte tlačítko , změřte
délku další strany (c).
ístroj vypočítá délku odvěsny uplné čáry (x).
a
c
bx
Odvěsny musí být kratší než přepona. Vjiných
ípadech se na displeji objeví „err“. Zdůvodu
zajišní přesnosti se ujiste, zda všechna měře-
ní vyczí ze stejného bodu.
PŘIČÍTÁNÍ/ODEČÍTÁNÍ
Tento přístroj může být vrimu měření jedné délky
poit pro přičtení nebo odečtení délky.
Stiskte tlítko ana hlavm řádku displeje se
zobrazí „+“, což znamená, že vstupujete
do režimu sčítání.
Na displeji bude zobrazena hodnota posledního
měření avýsledek po stení.
Stiskte tlítko ana hlavm řádku displeje se
zobrazí „-“, což znamená, že vstupujete
do režimu odčítání.
Na displeji bude zobrazena hodnota posledního
měření avýsledek po odečtení.
Uložení aprohlížení
Funkce Ulit může být poita pouze vrežimu
měření jedné délky.
ULOŽENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ
Stiskte na 3sekundy tlačítko , výsledek
bude automaticky uložen do interní paměti uvnitř
přístroje.
PROHLÍŽENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘE
Stiskte tlítko , abyste si mohli prohlížet
uložená data. Použijte tlačítko nebo ,
abyste mohli provádět prohlížení směrem dopředu
nebo dozadu. Provedete-li dlouhé stisknutí tlačítka
, dojde kodstranění starých záznamů.
UPOZORNĚNÍ
Vodováha na přístroji sloí pouze k orientačnímu
(hrubému) měření apřípadná neesnost vměření
či snížená funkčnost vodováhy není důvodem
kreklamaci. Kpřesnému měření poijte standard
vodováhu.
6 7
CZ CZ
Signalizace poruch na displeji
Na displeji se může objevit několik níže uvedených výstražných informací:
Zpráva Příčina Řešení
Err1 Signál je příliš slabý. Zvolte povrch se silnějším odrazem.
Použijte bílý papír nebo odrazový terčík.
Err2 Signál je příliš silný. Zvolte povrch seslabším odrazem.
Použijte tmavší papír.
Err3 Nedostatečně nabitá baterie. Vyměňte baterie.
Err4 Provozní teplota je příliš vysoká, mimo
pracovní rozsah.
Počkejte na vychladnutí přístroje. Přístroj
používejte vuváděném rozmezí teplot.
Err5 Chyba měření vrežimu Pythagoras. Proveďte nové měření aujistěte se, zda je
přepona delší než odvěsny.
Err6 Dlo kpoškození paměti přístroje. Kontaktujte autorizovaný servis.
Kalibrace
1. Stiskte a držte stisknuté tlačítko
a poté
soasně stiskte tlítko . Pozobrazení
údaje CAL obě tlačítka uvolněte.
2. Tlítkem nebo nastavte korekční
hodnotu vrozsahu -9 mm až +9 mm.
3. Nastavenou hodnotu uložte krátkým stisknum
tlačítka .
Údržba přístroje
askladování
yUdržujte prosím povrch přístroje čistý.
Pro odstranění nečistot aprachu používejte vlhký
aměkký haík. Pro údržbu ační tohoto
přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní čistící pro-
středky aorganická rozpouštědla (např. aceton).
Údržbu okolí čočky a čočky jako takové prodějte
šetrmi prostředky, aby nedošlo kpošk
čočky, např. nejprve štečkem nebo proudem
suchého vzduchu pro odstranění mechanických
nečistot apoté např. prodávanou vlhkou textilií na
čištění dioptrických brýlí.
těný přístroj skladujte vdodávaném úložném
pouzdře na suchém místě mimo dosah dětí vuve-
deném rozsahu teplot. Přístroj chraňte před sála-
vým zdrojem tepla aímým slunm zářem.
Štítek apiktogramy
na štítku
Odpovídá příslušným
požadavm EU.
Před použitím si přečtěte
návod kpoužití.
Elektroodpad, viz. dále.
Laserové záře!
Nevejte se do svazku. Laserové zízení třídy 2.
Likvidace odpadu
OBALOVÉ MATERIÁLY
yObalové materiály vyhoďte do příslušného kontej-
neru na tříděný odpad.
ELEKTROZAŘÍZENÍ
yNepoužitelný výrobek nevyhazujte do
směsného odpadu, ale odevzdejte jej
kekologické likvidaci. Dle směrnice
2012/19 EU nesmí být elektrozařízení
vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno
kekologické likvidaci do ztného sběru elek-
trozíze. Před likvidací elektrozařízení zněho
musí být vyjmuty baterie (pokud jej obsahuje).
Informace osběrných místech elektrozízení
apodmínch sru obdržíte na obecním úřadě.
VYBITÉ BATERIE
yNepoužitelné baterie velektrozařízení
musí být před likvidací elektrozařízení
vyjmuty anesmí být dle směrnice
2006/66 ES vyhozeny do ssného odpadu či
životho prosedí, ale musí být odevzdány
kekologické likvidaci/recyklaci na ktomu určená
sběrná místa baterií.
Záruka aservis
yV případě potřeby zární opravy výrobku se
obraťte na obchodníka, ukterého jste výrobek
zakoupili akterý zajistí opravu/náhradu vauto-
rizovaném servisu značky Extol®. Pro pozár
opravu se obrte přímo na autorizovaný servis
značky Extol® (servisní místa naleznete na webo-
vých stránkách vúvodu návodu).
yNa výrobek se vztahuje záruka 2roky od
data prodeje dle zákona. Pádá-li oto
kupující, je prodávající povinen kupujícímu
poskytnout záruční podmínky (práva zvad-
ného plnění) vpísemné formě.
yBezplatná zární oprava se vztahuje pouze
na výrobní vady výrobku (skryté avjší)
anevztahuje se na opotřebení výrobku vsledku
nadměrné zátěže či běžného používání nebo
na poškození výrobku způsobené nesprávným
používáním.
yVpřípadě sporu mezi kupujícím aprodávajícím ve
vztahukupní smlouvy, který se nepodařilo mezi
stranami urovnat přímo, má kupucí právo obtit
se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoud-
ho ření spotřebitelských sporů. Na webových
stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku
„ADR-mimosoudní řešení sporů“.
8 9
SK SK
Úvod
SK
Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku.
robok bol podrobený testom spahlivosti, bezpnosti akvality predsaných normami apredpismi
Európskej únie. S akýmikoľvek ozkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:
www.extol.sk Fax: +421 2212 920 91 Tel.: +421 2212 920 70
Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 27. 11. 2017
Technické špecikácie
Objednávacie číslo 8820042/8820043
Rozsah merania 0,05 – 40 m(model 8820042)
0,05 – 80 m(model 8820043)
Minimálne rozlíšenie 1 mm
Presnosť merania 1) ± 1,5 mm do 10 m
Použiteľné jednotky merania m/in/ft
Funkcia kontinuálneho merania áno; min./max. hodnota
Funkcia merania plochy áno
Funkcia merania objemu áno
Funkcia merania podľa Pytagorovej vety áno, 4funkcie výpočtu
Funkcia pripítania aoítania áno
Max. počet uložených hodnôt 100
Automatické podsvietenie displeja áno
Zvuková signalizácia pri stlačení tlačidiel áno
Závit na pripevnenie na stav (na spodku pstroja) 1/4“ (6 mm)
Krytie IP54
Trieda lasera 2
Vlnová dĺžka a výkon lasera 635 nm, < 1 mW
Automatické vypnutie lasera 20 s
Automatické vypnutie 150 s
Skladovacia teplota -10 °C –45 °C
Predzková teplota 0 °C –40 °C
Vlhkosť pri uložení Relavna vlhkosť 80 %
Batérie 2×baria AAA 1,5 V
Prevádzková životnosť batérie 2) 8000 meraní vrime jedno meranie
Hmotnosť (vrátane barií) 128 g
Rozmery 118 ×54 ×26,5 mm
1) Nepresnosť merania vzrastie o± 0,25 mm vrozsahu meranej vzdialenosti 10 – 25 m. Pri vzdialenosti
nad 25 mvzrastie nepresnosť oďaích ±0,25 mm. Intenvne slnečné žiarenie, číre materiály (čistá voda
abezfarebné sklo), malá odžavosť meranej plochy, či vké teplotné rozdiely môžu zhoršiť presnosť
merania. Pri vysokej teplote meranej plochy môže byť nepresnosť ±1,5 – 2mm.
2) Lehota životnosti batérií závisí od kvality použitých batérií, podmienok skladovania/prevádzky prístroja
adĺžky používania prístroja.
Bezpečnostné výstrahy
aupozornenia
Pred použitím tohto pstroja si prečítajte
bezpnostné pokyny anávod na používanie.
yPred použitím si, prosím, prítajte všetky
pokyny na poitie abezpnostné predpisy
uvedené vtomto návode. Nesprávne použitie bez
dodržiavania pokynov uvedených vtomto návode
môže spôsobiť pkodenie pstroja, ovplyvnenie
výsledkov merania alebo zranenie používateľa.
yTento prístroj sa nesmie v žiadnom prípade rozo-
berať alebo opravov. Privysielačoch laserových
lúčov je zakázané vykonávať akékoľvek neopráv-
nené úpravy alebo zmeny výkonu. Uchovávajte
tento pstroj mimo dosahu detí azabňte jeho
použitiu akoukoľvek neoprávnenou osobou,
vrátane detí.
yMierenie laserovým lúčom do očí alebo na iné
časti tela je prísne zakázané. Mierenie laserovým
lúčom na akékoľvek povrchy so silným odrazom
nie je povolené. Lúč sa môže od plochy odraz
avniknúť niekomu do oka. Nesledujte lúč optický-
mi prístrojmi, napr. ďalekohľadom.
yZdôvodu interferencie elektromagnetického
žiarenia ainých vybavení azariadení, nepou-
žívajte, prom, tento pstroj vlietadle alebo
vblízkosti lekárskych prístrojov. Nepoužívajte
ho vprostredí svýbušnou alebo hoavou
atmosférou.
yLaserovým lúčom nemierte na ľahko zápalné
materiály akvapaliny.
Vloženie batérie /
Displej / Tlačidlá
VLENIE AVÝMENA BATÉRIE
ySnímte kryt priestoru na barie na zadnej strane
prístroja avlte batérie tak, aby sa dodala
ich správna polarita. Potom znovu uzavrite kryt
priestoru na batérie.
yVtomto prístroji sa môžu poiť iba batérie typu
AAA snapájacím napätím 1,5 V.
yPokiaľ nebudete prístroj dlhší čas používať, vyber-
te zneho batérie, kvôli zabráneniu korózii.
DISPLEJ
Zapnutý laser
Pozícia referenčného bodu
Maximum
Plocha Objem
Pytagorova veta
Minimum Hlavný riadok displeja
Uložiť
Pomocný
riadok
displeja
Jednotky
Úroveň nabitia batérie
TLAČIDLÁ
Zapnutie lasera
Meranie plochy
aobjemu
Pripočítanie
Spínač referenčného bodu
Vypnúť/Odstrániť
Spínač na
voľbu jednotiek
Meranie
pomocou
Pytagorovej
vety
Odčítanie
Podsvietenie
zapnuté/vypnuté
Uložiť/Čítať
10 11
SK SK
Stlačte tlačidlo , zmerajte dĺžku prepony (a)
podľa blikania na displeji. Stlačte tlačidlo ,
zmerajte dĺžku jednej odvesny (b).
Prístroj vypočíta dĺžku ďalšej odvesny (x).
a
b
x
2) Stlačte tlačidlo , ak bliká jedna odvesna
symbolu . Pstroj vypíta preponu
zmeraním dĺžky dvoch odvesien.
Stlačte tlačidlo , zmerajte dĺžku jednej
odvesny (a). Stlačte tlačidlo , zmerajte
dĺžku druhej odvesny (b).
Prístroj vypočíta dĺžku prepony (x).
a
b
x
3) Tlačte tlačidlo , kým nebude na displeji
prisymbole blikať prepona. Stlačte
tlačidlo , zmerajte dĺžku jednej prepony (a).
Stlačte tlačidlo , zmerajte dĺžku ďalšej pre-
pony (b). Stlte tlačidlo , zmerajte dĺžku
jednej odvesny (c).
Prístroj vypočíta dĺžku odvesny priplnej čiare (x).
a
b
x
4) Tlačte tlačidlo , kým nebude na displeji
prisymbole blikať jedna strana prepony.
Stlačte tlačidlo , zmerajte dĺžku jednej
strany (a). Stlačte tlidlo , zmerajte dĺžku
strednej čiary (b). Stlačte tlačidlo , zmerajte
dĺžku ďalšej strany (c).
Prístroj vypočíta dĺžku odvesny priplnej čiare (x).
a
c
bx
Odvesny musia byť kratšie ako prepona. Viných
prípadoch sa na displeji objaví „err“. Zdôvodu
zaistenia presnosti sa uistite, či všetky merania
vychádzajú z rovnakého bodu.
PRIPOČÍTANIE/ODČÍTANIE
Tento pstroj môže byť vrime merania jednej
dĺžky použitý na pripočítanie alebo odčítanie dĺžky.
Stlačte tlačidlo ana hlavnom riadku displeja sa
zobrazí „+“, čo znamená, že vstupujete
do režimu sčítania.
Na displeji sa zobrazí hodnota posledného merania
avýsledok po sčítaní.
Stlačte tlačidlo ana hlavnom riadku displeja sa
zobrazí „-“, čo znamená, že vstupujete
do režimu odčítania.
Na displeji sa zobrazí hodnota posledného merania
avýsledok po odčítaní.
Uloženie aprezeranie
Funkcia Uložiť sa môže použiť iba vrežime merania
jednej dĺžky.
ULOŽENIE VÝSLEDKOV MERANIA
Stlačte na 3sekundy tlačidlo , výsledok sa auto-
maticky uloží do internej pamäte vnútri prístroja.
PREZERANIE VÝSLEDKOV MERANIA
Stlačte tlačidlo , aby ste si mohli prezerať
uložené dáta. Použite tlačidlo alebo , aby
ste mohli vykonávať prezeranie smerom dopredu
alebo dozadu. Ak vykonáte dlhé stlačenie tlačidla
, dôjde kodstneniu starých záznamov.
UPOZORNENIE
Vodováha na pstroji sži iba na orientačné (hru)
meranie appadná nepresnosť vmeraní či znížená
funkčnosť vodováhy nie je dôvodom nareklamáciu.
Napresné meranie použite štandardnú vodováhu.
Zapnutie / vypnutie /
nastavenie referenčného
bodu
ZAPNUTIE AVYPNUTIE PRÍSTROJA
Vrežime vypnuté stlte tlačidlo . Prístroj ajla-
ser sa zapnú súčasne abudú pripravené na meranie.
Vrežime zapnuté stlačte na 3sekundy tlačidlo
,
aby došlo kvypnutiu prístroja. Prístroj sa automatic-
ky vypne po 150 sekunch ninnosti.
NASTAVENIE JEDNOTIEK
Stlačte tlačidlo , aby došlo kresetovaniu aktu-
álnych jednotiek. Východisková jednotka: 0,000 m
Navýber je 6typov jednotiek.
Dĺžka Plocha Objem
0,000 m 0,000 m20,000 m3
0,00 m 0,00 m20,00 m3
0,0 in 0,00 ft20,00 ft3
0,00 ft 0,00 ft20,00 ft3
0 1/16 in 0,00 ft20,00 ft3
0' 00" 1/16 0,00 ft20,00 ft3
NASTAVENIE REFERENČNÉHO BODU
Stlačením tlačidla , nastavte pozíciu refe-
renčného bodu, tzn. zvoliť, či bude do meranej
dĺžky zahrnutá dĺžka prístroja alebo nie. Zahrnutie
dĺžky prístroja do meranej vzdialenosti má význam
pri meraní vzdialenosti medzi dvoma stenami.
Východiskovým referenčným bodom tohto prístroja
je zadný bod.
Režimy merania
Poznámka: Na zväčšenie rozsahu merania za
denho svetla alebo pokiaľ má povrch zlé odrazové
vlastnosti, použite odrazový terčík alebo biely papier.
MERANIE JEDNEJ DĹŽKY
Zapnite laserový lúč krátkym stlením tlidla
vrežime merania. Znovu stlačte tlidlo ,
aby bolo vykonané meranie jednej dĺžky. Výsledok sa
zobrazí na hlavnom riadku displeja.
NEPRETRŽITÉ KONTINUÁLNE
MERANIE
Dlhým stlačením tlačidla vrežime merania
vstúpite do režimu nepretržitého merania. Prístroj
v tomto rime neusle meria vzdialenosť, prom
okrem aktuálnej nameranej hodnoty zobrazenej na
hlavnom riadku displeja je na ostatných riadkoch
zobrazená aj min./max. hodnota. Ak chcete režim
nepretržitého merania opustiť, stlačte krátko
tlačidlo .
MERANIE PLOCHY
Stlačte tlačidlo , na obrazovke sa objaví symbol
. Jedna strana pravouholka bude
na displeji blikať. Pri meraní plochy postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov:
Stlačte raz tlačidlo , aby sa zmerala dĺžka jednej
strany apotom stlačte tlačidlo opäť, aby dlo
k zmeraniu strany druhej.
Prístroj vypočítava azobrazuje výsledky
na hlavnom riadku displeja.
Aktuálny výsledok merania dĺžky sa zobra
na pomocnom riadku displeja.
Ak je to nutné, stlačte tlačidlo
, aby dlo
kzmazaniu výsledku azačnite nové meranie.
Po ďalšom stlačení tlačidla
dôjde kopusteniu
tohto režimu.
MERANIE OBJEMU
Stlačte dvakrát tlačidlo ana hornej časti disple-
ja bude zobrazený symbol . Jedna zo stien kocky
na displeji bude blikať. Pri meraní objemu postupuj-
te, prosím, poa nižšie uvedených pokynov:
Stlačte raz tlačidlo , aby sa merala dĺžka.
Stlačte tlačidlo ešte raz, aby sa merala šírka.
Stlačte tlačidlo tretíkrát, aby sa merala výška.
Prístroj vypočítava azobrazuje výsledky
na hlavnom riadku displeja. Ak je to nutné, stlte
tlačidlo
, aby došlo kzmazaniu výsledku
azačnite nové meranie.
Po ďalšom stlačení tlačidla
dôjde kopusteniu
tohto režimu.
PYTAGOROVA VETA
Funkcia Pytagoras slúži na zistenie nemerateľného
rozmeru vypočítaním zo zmeraných rozmerov
matematickým algoritmom vnižšie uvedených
prípadoch. Na obrázkoch sú ku každej podfunkcii
zobrazené merané avypítavané strany. Pre
presnosť merania a výptu odporúčame prístroj
naskrutkovať na statív.
Stlačte tlačidlo , aby dlo kvoľbe režimu.
1) Stlačte tlačidlo , prepona na symbole
bude blikať. Prístroj vypíta druhú
odvesnu zmeraním prepony aďalšej odvesny.
12 13
SK SK
Likvidácia odpadu
OBALOVÉ MATERIÁLY
yObalové materiály vyhoďte do príslušného kontaj-
nera na triedený odpad.
ELEKTROZARIADENIE
yNepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do
zmesového odpadu, ale odovzdajte ho
naekologickú likvidáciu. Podľa smer-
nice 2012/19 EU sa nesmie elektroza-
riadenie vyhadzovať do miešaného odpadu, ale
sa odovzdá naekologickú likvidáciu do spätného
zberu elektrozariadení. Pred likvidáciou elektro-
zariadenia sa zneho musia vybrať batérie (poki
ich obsahuje). Informácie ozberných miestach
elektrozariadení apodmienkach zberu dostanete
na obecnom úrade.
VYBITÉ BATÉRIE
yNepoužiteľné batérie velektroza-
riadení sa musia pred likviciou
elektrozariadení vybrať anesmú sa
podľa smernice 2006/66 ES vyhodiť do miešaného
odpadu či životho prostredia, ale musia sa
odovzdať naekologickú likvidáciu/recykláciu na
zberné miesta batérií na to určené.
Záruka aservis
yV prípade potreby zárnej opravy výrobku sa
obráťte na obchodníka, u ktorého ste výrobok
zapili a ktorý zaistí opravu/náhradu vautori-
zovanom servise značky Extol®. Pre pozár
opravu sa obráťte priamo na autorizovaný servis
značky Extol® (servisné miesta nájdete na webo-
vých stránkach vúvode návodu).
yNa výrobok sa vzťahuje záruka 2roky od
dátumu predaja podľa zákona. Ak o to požia-
da kupujúci, je predávajúci povinný kupujú-
cemu poskytnúť záručné podmienky (práva
zchybného plnenia) vpísomnej forme.
yBezplatná zárná oprava sa vzťahuje iba na
výrobné chyby výrobku (skryté avonkajšie)
anevzťahuje sa na opotrebenie výrobku vdôsled-
ku nadmernej záťaže či bežného používania alebo
na poškodenie výrobku ssobené nesprávnym
používaním.
yVprípade sporu medzi kupucim apredávajúcim
vo vahukúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarilo
medzi stranami urovnať priamo, má kupujúci
právo obrátiť sa na obchodnú ipekciu ako
subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských
sporov. Na webových stránkach obchodnej
inšpekcie je odkaz na záložku „ADR – mimodne
riešenie sporov“.
Signalizácia porúch na displeji
Na displeji sa môže objaviť niekko nižšie uvedených výstrných informácií:
Správa Príčina Riešenie
Err1 Signál je príliš slabý. Zvoľte povrch so silnejším odrazom.
Použite biely papier alebo odrazový terčík.
Err2 Signál je príliš silný. Zvoľte povrch soslabším odrazom.
Použite tmavší papier.
Err3 Nedostatočne nabitá batéria. Vymeňte batérie.
Err4 Predzková teplota je príliš vysoká, mimo
pracovného rozsahu.
Počkajte na vychladnutie prístroja. Prístroj
používajte vuvádzanom rozmedzí teplôt.
Err5 Chyba merania vrime Pytagoras. Vykonajte nové meranie auistite sa, či je
prepona dlhšia ako odvesny.
Err6 Došlo kpoškodeniu pamäte prístroja. Kontaktujte autorizovaný servis.
Kalibrácia
1. Stlačte a dte stlačené tlidlo
a potom
súčasne stlačte tlačidlo . Po zobrazení údaja
CAL obe tlačidlá uvoľnite.
2. Tlidlom alebo nastavte korekčnú
hodnotu vrozsahu -9 mm až +9 mm.
3. Nastavenú hodnotu ulte ktkym stlačením
tlačidla .
Údržba prístroja
askladovanie
yUdržujte, prosím, povrch pstroja čistý.
Na odstránenie nečistôt aprachu používajte
vlhkú amäkkú handričku. Na údržbu ačistenie
tohto prístroja nikdy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky aorganické rozpúšťadlá
(napr. acen). Údržbu okolia šošovky a šošovky
ako takej vykonávajte šetrnými prostriedkami,
aby nedošlo kpoškriabaniu šošovky, napr. najprv
štetcom alebo prúdom sucho vzduchu na
odstránenie mechanických nečistôt apotom
napr. prevanou vlhkou textíliou na čistenie
dioptrických okuliarov.
istený prístroj skladujte vdodávanom úložnom
puzdre na suchom mieste mimo dosahu detí vuve-
denom rozsahu teplôt. Prístroj chráňte pred sála-
vým zdrojom tepla apriamym slnm žiarem.
Štítok apiktogramy
na štítku
Vyhovuje príslušným požiadav-
kám EÚ.
Pred použitím si prítajte
návod na použitie.
Elektroodpad, pozrite ďalej.
Laserové žiarenie!
Nepozerajte sa do zväzku.
Laserové zariadenie triedy 2.
14 15
HU HU
Biztonsági utasítások és
gyelmeztetések
A késk használatba vétele ett
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a
készülék használata során a biztonsági előírásokat
tartsa be.
yA késk használatba vétele ett figyelmesen
olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági
előírásokat. A készülék helytelen használata,
valamint az utasítások be nem tartása a készülék
t, a mérés pontatlanságát, vagy személyi
sérülést okozhat.
yA késket stszerelni vagy saját el javí-
tani tilos. A lézersugarat kibocsátó készülékeket
javítani, átalakítani vagy a teljesítményüket meg-
változtatni tilos. A készüléket gyermekektől elzárt
helyen tárolja, és előzze meg a késk használa-
tát gyerekek vagy illetéktelen személyek által.
yA lézersugarat szem vagy testrészek felé irányítani
tilos. Erősen tükröző felületek felé a lézersugarat
irányítani tilos. A lézersugár visszatükröződhet és
valakinek a szemébe juthat. A lézersugarat nem
szabad optikai eszközökkel (pl. távcsővel) nézni.
yA készüléket orvosi készülékek közelében,
repülőgépen, benzinkutaknál, vagy gyúlékony és
robbanékony anyagok közelében használni tilos!
yA lézersugarat nem szabad gyúlékony anyagokra
vagy folyadékokra irányítani.
Az elemek behelyezése /
Képernyő /Gombok
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE
yA készülék hátlapján található fedelet vegye le, és
helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes polari-
sra. A fedelet szerelje vissza.
yA készülék tápellátásához 1,5 V-os AAA ceruzaele-
meket kell használni.
yHa a készüléket hosszabb ideig nem fogja hasz-
nálni, akkor abl az elemeket vegye ki.
KIJEL
Bekapcsolt lézer
Referenciapont helye
Maximum
Terület Térfogat
Pitagorasz-tétel
Minimum Fő sor
Mentés
Kiegészítő
sor
Mértékegység
Elemtöltöttség kijelzés
GOMBOK
Lézer bekapcsolása
Terület és
térfogat mérés
Hozzáadás
Referenciapont
kapcso
Kikapcsos / Törlés
Mértékegység
kapcso
Mérés
Pitagorasz-
tétel segít-
ségével
Kivonás
Háttérvilágítás
be/ki
Mentés / Böngészés
Bevezető
HU
Tisztelt Vevő!
Kösnjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét!
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi
vizsgálatoknak vetettük alá. Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:
www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277
Gyár: Madal Bal a. s., Pmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarorsg)
Kiadás dátuma: 27. 11. 2017
Műszaki specikáció
Rendelési szám 8820042/8820043
Méréshar 0,05-40 m(8820042 típus)
0,05-80 m(8820043 típus)
Minimális felbontás 1 mm
Mérési pontosg 1) ± 1,5 mm 10 m-ig
Használható mértékegységek m/in/ft
Folyamatos mérés igen; min/max.
Területmérés igen
Térfogatmérés igen
Mérés Pitagorasz-tétel alkalmazásával igen, 4 számolási mód
Hozzáadás és levonás igen
Max. elmenthető adatok sma 100
Automatikus kijelző háttérvilágítás igen
Gombnyomás hang igen
Menet az állványhoz rögzíshez (a készülék alján) 1/4” (6 mm)
Védettség IP54
Lézerosztály 2
Lézer hullámhossz és teljesítny 635 nm, <1 mW
Automatikus lézersugár kikapcsolás 20 másodperc
Automatikus kikapcsolás 150 másodperc
Tárolási hőmérséklet -10 °C és 45 °C között
Üzemi hőrséklet 0 °C és 40 °C között
Tárolási páratartalom Relatív páratartalom 80 %
Elemek 2 db AAA elem, 1,5 V
Elem élettartama 2) 8000 mérés, egy mérés üzemmódban
Tömeg (elemmel együtt) 128 g
Méret 118 ×54 ×26,5 mm
1) A mérési pontatlanság 10 és 25 méter között ±0,25 mm-rel nagyobb. 25 m felett a mérési pontatlang
további ±0,25 mm-rel lesz nagyobb. Az es napsüs, a felület rossz fényvisszaverő tulajdonságai
(átlátszóság, tiszta víz vagy üveg), a jelens hőmérséklet különbség, a mési pontosságot ckkenti.
Amennyiben a mért felület hőmérklete magas, akkor a mérési pontatlang ±1,5-2 mm-rel nagyobb lesz.
2) Az elem élettartama függ az elemek minőségétől, a tárolási és üzemeltesi feltételekl,
a készülék használati idejétől stb.
16 17
HU HU
Nyomja meg a gombot és mérje meg az
átfogót (a) a kijelző villogó jele alapján. Nyomja
meg a gombot, és mérje meg az egyik
befogót (b).
A késk kiszámolja a másik befogó (x) értékét.
a
b
x
2) Nyomja meg a gombot, amíg az egyik befo-
gó villogni nem kezd a jelen. A késlék
két befogó mése után kismolja az átfo
értékét.
Nyomja meg a gombot, és mérje meg az
egyik befot (a). Nyomja meg a gombot,
és mérje meg a másik befot (b).
A késk kiszámolja az átfogó (x) értékét.
a
b
x
3) Nyomja meg a gombot, amíg az átfo
villogni nem kezd jelen. Nyomja meg
a gombot, és mérje meg az egyik átfogót
(a). Nyomja meg a gombot, és mérje meg
amásik átfogót (b). Nyomja meg a gom-
bot, és mérje meg a befot (c).
A késk kiszámolja a másik befol kijelt
szakasz (x) hosszát.
a
c
b
x
4) Nyomja meg a gombot, amíg a jelen
nem villog az egyik oldal.
Nyomja meg a gombot, és mérje meg az
egyik oldalt (a). Nyomja meg a gombot, és
mérje meg a középvonal hosst (b). Nyomja meg
a gombot, és mérje meg a másik oldalt (c).
A késk kiszámolja a kijelt szakasz (x)
hosszát.
a
c
bx
A háromszög középvonala mindig rövidebb a két
oldal hosszánál. Ha ez nem igaz a més közben,
akkor „err” felirat jelenik meg a kijelzőn. A pon-
tosság érdeben ügyeljen arra, hogy a készülék
kiindulási pontja minden mérés esetében egy
helyen legyen.
HOZZÁADÁS ÉS LEVONÁS
Hosszúsági méret mérése során a mért értékhez
újabb érket lehet hozadni, vagy abl értéket
lehet levonni.
Nyomja meg a gombot. A kijelzőn bekapcsol
a „+” jel, ami azt jelenti, hogy a mért érkeket a
készülék összeadja.
A kijeln az utolsó mérés és az összetett érték
lesz látható.
Nyomja meg a gombot. A kijelzőn bekapcsol
a „-” jel, ami azt jelenti, hogy a mért értékeket
akészülék levonja.
A kijeln az utolsó mérés és a levonás uni érk
lesz látható.
Mentés és böngészés
A mens funkct csak egy hosszúsági més esetén
lehet használni.
MÉRÉSI ADATOK ELMENTÉSE
Nyomja be 3másodpercig a gombot, a mérés
eredményét a készülék elmenti a memóriába.
MÉRÉSI ADATOK BÖNGÉSZÉSE
Az elmentett adatok megtekintéséhez nyomja meg
a gombot. A laposhoz használja a vagy
a gombot. A
gomb hosszú megnyomásá-
val törölheti a tárolt adatokat.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülékbe épített vízmérték csak tájékoztató jel-
legű (durva) beállításokhoz haszlható. A vízrk
esetleges pontatlansága nem jelent okot a készülék
reklamációjára. A pontos mérésekhez használjon
hosszú és pontos vízmértéket.
A készülék be- és
kikapcsolása,
areferenciapont beállítása
A KÉSLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA
Amikor a késk ki van kapcsolva, nyomja meg
a gombot. A készülék és a lézer is bekapcsol,
akésk szinte azonnal kész a méshez.
Bekapcsolt állapotban a
gombot 3 másodper-
cig nyomja be a kikapcsoláshoz. Amennyiben aké-
szüléken 150 másodpercig egy gombot sem nyom
meg, akkor a késk automatikusan kikapcsol.
MÉRTÉKEGYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA
A használni kívánt mértékegységet a gomb
nyomogatásával állítsa be. Alapértelmezett
mértékegység: 0,000 m
6 mértékegység típus közül lehet választani.
Hosszúság Felület Térfogat
0,000 m 0,000 m20,000 m3
0,00 m 0,00 m20,00 m3
0,0 in 0,00 ft20,00 ft3
0,00 ft 0,00 ft20,00 ft3
0 1/16 in 0,00 ft20,00 ft3
0' 00" 1/16 0,00 ft20,00 ft3
A REFERENCIAPONT BEÁLLÍTÁSA
A gomb megnyomásával állítsa be a referen-
ciapontot, vagyis azt, hogy a méréshez a készülék
felhaszlja (vagy nem használja fel) a késk
hosst. A készülék hosszának a felhasználása (vagy
fel nem használása) pélul két fal közti távolg
mérése során fontos. A készülék referenciapontja
akésk alsó síkja.
Mérési módok
Megjegyzés A mérési tartony növeléséhez (pl.
nappali fényben, vagy ha a felület elnyeli a fényt)
használjon céltáblát, vagy fehér papírt.
EGY HOSSZÚSÁGI MÉRET MÉRÉSE
Mérés üzemmódban nyomja meg a gombot
alézersur bekapcsolásához. Egy hosszúsági méret
méréséhez nyomja meg egyszer a , gombot.
Amérés eredménye a kijelző fő sorában lesz látható.
FOLYAMATOS MÉRÉS
A gomb hosszú megnyosával lépjen be a
folyamatos mérés üzemmódba. A késk bármilyen
gomb megnyomása nélkül folyamatosan mér. Az
aktuálisan megmért érték a kijelző alsó sorában,
aminimális és maximális érték a felső sorokban lesz
látható. A folyamatos mérés befejezéséhez röviden
nyomja meg a gombot.
TERÜLET MÉRÉS
Nyomja meg a gombot, a kijelzőn bekapcsol
a jel. A téglalap egyik oldala villog. A terület
méréséhez a következőket tegye.
Nyomja meg egyszer a gombot az egyik oldal
megméréséhez, majd még egyszer a gombot
amásik oldal megméréséhez.
A késk kiszámolja a teletet, és a fő sorban
jeleníti meg.
Az oldalak hosst a kiegéstő sorok tartal-
mazzák.
A
gomb megnyomásával törölheti a mérést,
majd egy újabb méréssel folytathatja a munkát.
Ha a
gombot kétszer nyomja meg, akkor kilép
ebből az üzemmódból.
TÉRFOGATMÉRÉS
Nyomja meg kétszer a gombot, a kijelzőn
bekapcsol a jel. A tégla egyik oldala villog.
Atérfogat méréséhez a követkeket tegye.
A gombot egyszer nyomja meg a hossg
méréséhez. A gombot nyomja meg még egy-
szer a szélesg méhez. A gombot nyomja
meg harmadszor a magasság méréséhez.
A késk kiszámolja a térfogatot, és a fő sorban jeleti
meg. A
gomb megnyomásával törölheti a mérést,
majd egy újabb méréssel folytathatja a munkát.
Ha a
gombot kétszer nyomja meg, akkor kilép
ebből az üzemmódból.
PITAGORASZTÉTEL
A Pitagorasz-tétel segítségével nem mérhető méret
is meghatározható, mérhető méretek mérésével.
Akésk az alábbi esetekben set megharozni
a kínt méretet. Az alábbi ábrákon a mérendő és
a számolt méretek láthatók. A més és a számos
pontosabb lesz, ha a készüléket állnyra szereli fel.
A mérési mód kilasztásához nyomja meg a
gombot.
1) Nyomja meg a gombot, a jelen az
átfogó kezd villogni. A készülék az átfogó és az
egyik befogó mérése után kiszámolja a másik
befogót.
18 19
HU HU
Hulladék megsemmisítés
CSOMAGOLÓ ANYAG
yA csomagolást az anyagának megfelelő hulladék-
gyűjtő konténerbe dobja ki.
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
yA terket háztarsi hullakok közé
kidobni tilos! A terket adja le újra-
hasznosításra. Az elektromos és elekt-
ronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU
számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó
nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot
alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és
akörnyezetet nem károtó módon újra kell hasz-
nosítani. A készülékl a megsemmis előtt
az elemeket ki kell venni (ha a készülék eleml
működött). A szelektált és elektromos hulladék
gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kap-
hat további információkat.
LEMERÜLT ELEMEK
yA használhatatlanná vált elemet
a2006/66/EK számú európai inyelv,
valamint az idevonatkozó nemzeti
előírások szerint a készülékekl ki kell szerelni,
és akörnyezenket nem károtó újrahaszno-
sukat biztosító gyűjtőhelyen kell leadni.
Garancia és szerviz
yHa a termék a garancia ideje alatt meghibásodik,
akkor forduljon az eladó üzlethez, amely a javíst
vagy cset az Extol® márkaszervizl rendeli
meg. A termék garancia utáni javításait az Exto
márkaszervizeknél rendelje meg. A szervizek
jegykét a honlapunkon találja meg (lásd az
útmutató elején).
yA termékre az elastól számított 2 év
garanciát adunk (a vonatkozó törvény sze-
rint). Amennyiben a vevő tákoztatást kér
a garanciális feltételekről (termékhiba fele-
lősségl), akkor az eladó ezt az informáct
irásos formában köteles kiadni.
yA garancia csak a rejtett (belső vagy külső)
anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik,
ahaszlat vagy a termék nem rendeltesszerű
használatából, túlterheléséből vagy sérüléséből
eredő kopásokra és elhasználódásokra, vagy
meghibásodásokra nem.
yAmennyiben az eladó és a vevő kapcsolatában
jelentkező vitát a felek nem tudják egys között
kés úton elrendezni, akkor a vevőnek joga van
arra, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez
forduljon. Ez a szervezet foglalkozik a fogyasz-
tóvédelmi ügyekkel. További információkat
aFogyasztóvédelmi Felügyelőség honlapján talál.
Hibák kijelzése a kijelzőn
A kijeln a következő hibzenetek jelenhetnek meg.
Üzenet Ok Megoldás
Err1 A jel túl gyenge. A lézersugarat jobb fényvisszaverő felület felé
irányítsa. Használjon fehér papírt vagy céltáblát.
Err2 A jel túl erős.
A lézersugarat rosszabb fényvisszaverő
felület felé irányítsa.
Használjon sötétebb papírt.
Err3 Lemerült az elem. Cserélje ki az elemeket.
Err4 A környezeti hőmérklet túl magas.
Várja meg a készülék let. A késléket
aműszaki adatoknál felntetett hőrsék-
let tartományban használja.
Err5 Hiba a Pitagorasz-tétel segítségével történő
mérésben.
Hajtson végre újabb mérést. A háromsg
középvonala mindig rövidebb a két oldalnál.
Err6 Memória sérülés. Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
Kalibrálás
1. Nyomja meg és tartsa benyomva a
gombot,
majd nyomja meg a gombot is. A CAL felirat
megjelenése után mindkét gombot engedje el.
2. A vagy a gombbal állítsa be -9 mm és
+9 mm között a korrekciós értéket.
3. Abeállított érket a gomb rövid megnyo-
másával mentse el.
A készülék karbantartása
és tárolása
yA készüléket tartsa tiszta állapotban.
A késk feletét enyhén benedvetett puha
ruhával tölje meg. A tiszshoz ne használjon
karcoló tisztítószereket, valamint szerves oldó-
szereket és agresszív anyagokat (pl. acetont).
Alencsét és környékét óvja a sérülésekl,
ügyeljen arra, hogy a lencse ne karcolódjon meg.
A lenct és környékét ebb sűrített levevel
vagy puha ecsettel tisztítsa meg, majd a lencsét
törölje meg szemüvegek tiszsához használt
ruhával.
A megtisztott késket száraz helyen, gyere-
kektől elzárva, a műszaki adatoknál feltüntetett
hőmérsékleten tárolja. A késk óvja a közvet-
len napsütéstől és a sugárzó hőtől.
Címke és piktogramok
Megfelel az EU idevonatkozó
előírásainak.
A használatba vétel előtt olvassa
el a haszlati útmutatót.
Elektromos hulladék (lásd
tobb).
Lézer berendezés!
Ne nézzen a lézersurba.
Lézer besorolása: 2. osztály.
20 21
DE DE
Sicherheitsanweisungen
und Hinweise
Lesen Sie vor der Anwendung dieses Gerätes
die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
yLesen Sie vor dem Gebrauch alle in dieser Anleitung
angeführten Gebrauchsanweisungen und
Sicherheitsvorschriften. Unsachgemäßer Gebrauch
ohne Einhaltung der in dieser Anleitung angeführ-
ten Anweisungen kann eine Beschädigung des
Gerätes, falsche Messergebnisse oder Verletzungen
des Anwenders zur Folge haben.
yDieses Gerät darf keinesfalls zerlegt oder repariert
werden. Bei Laserstrahlsendern dürfen keine
unbefugte Modifikationenoder Änderungen der
Leistung vorgenommen werden. Lagern Sie dieses
Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und
verhindern Sie seinen Gebrauch durch jegliche
unbefugten Personen und Kinder.
yDas Zielen mit dem Laserstrahl in Augen oder
andere Körperteile ist strengstens untersagt. Das
Zielen mit dem Laserstrahl auf jegliche Flächen
mit starker Reflexion ist nicht gestattet. Der Strahl
kann reflektiert werden und in Augen von Personen
gelangen. Verfolgen Sie den Laserstrahl mit keinen
optischen Geräten, z. B. mit einem Fernglas.
yAuf Grund von Interferenzen der elektromagneti-
schen Strahlung und anderer Geräte und Anlagen
verwenden Sie bitte dieses Gerät nicht in einem
Flugzeug oder in der Nähe medizinischer Geräte.
Verwenden Sie es nicht in explosionsgefährdeter
oder brennbarer Atmosphäre.
yZielen Sie mit dem Laserstrahl nicht auf leicht
entflammbare Werksotffe und Flüssigkeiten.
Einlegen der Batterien /
Display /Tasten
EINLEGEN UND AUSTAUSCH DER
BATTERIEN
yNehmen Sie den Deckel des Batteriefaches auf
der Geräterückseite herunter und legen Sie die
Batterien so ein, dass ihre richtige Polarität einge-
halten wird. Danach schlien Sie den Deckel des
Batteriefaches wieder.
yIn diesem Gerät können nur Batterien vom Typ
AAA mit Spannung von 1,5 V verwendet werden.
ySollten Sie das Get für längere Zeit nicht ver-
wenden wollen, nehmen Sie die Batterien heraus,
um Korrosion zu vermeiden.
DISPLAY
Eingeschalteter Laser
Position vom Referenzpunkt
Maximum
Fläche Volu men
Satz des Pythagoras
Minimum Hauptzeile vom Display
Speichern
Hilfs-
Zeile vom
Display
Einheiten
Ladezustandsanzeige der Batterien
TASTEN
Laser einschalten
Flächen- und Volumen messung
Addieren
Schalter vom Referenzpunkt
Ausschalten/Entfernen
Taste zur Wahl
der Einheiten
Messung
nach dem
Satz des
Pythagoras
Subtrahieren
Hintergrundbeleuchtung
ein/aus
Speichern/Lesen
Einleitung
DE
Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke Extol® durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.
Das Produkt wurde Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und
Vorschriften der Euroischen Union vorgeschrieben werden. Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:
www.extol.eu se[email protected]z
Hersteller: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Herausgegeben am: 27. 11. 2017
Technische Spezikationen
Bestellnummer 8820042/8820043
Messbereich 0,05-40 m(Modell 8820042)
0,05-80 m(Modell 8820043)
Mindestauösung 1 mm
Messgenauigkeit 1) ± 1,5 mm bis 10 m
Verwendbare Messeinheiten m/in/ft
Funktion Kontinuierliche Messung ja; Min/Max-Wert
Funktion Flächenmessung ja
Funktion Volumenmessung ja
Funktion Messung nach dem Satz des Pythagoras ja, 4Berechnungsfunktionen
Funktion Addition und Subtraktion ja
Max. Anzahl von Speicherwerten 100
Automatische Hintergrundbeleuchtung vom Display ja
Signalton beim Betätigen der Tasten ja
Stativgewinde (an der Geteunterseite) 1/4“ (6 mm)
Schutz IP54
Laser-Klasse 2
Laserwellenlänge und -leistung 635 nm, <1 mW
Automatische Abschaltung vom Laserstrahl 20 Sek
Automatische Abschaltung 150 Sek
Lagertemperatur -10 °C –45 °C
Arbeitstemperatur 0 °C –40 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Batterie 2×Batterie AAA 1,5 V
Betriebslebensdauer der Batterie 2) 8000 Messungen im Modus einer Messung
Gewicht (inkl. Batterie) 128 g
Abmessungen 118 ×54 ×26,5 mm
1) Die Messungenauigkeit erhöht sich um ±0,25 mm im Bereich der gemessenen Entfernung von 10-25
m. Bei einer Entfernung von über 25 m erht sich die Ungenauigkeit um weitere ±0,25 mm. Intensiver
Sonnenschein, transparente Werkstoffe (reines Wasser und farbloses Glas), geringes Reflexionsvermögen
der Messfläche, oder große Temperaturunterschiede können die Messgenauigkeit negativ beeinflussen.
Bei einer hohen Temperatur der Messfläche kann die Ungenauigkeit ±1,5-2 mm betragen.
2) Die Lebensdauer der Batterien ist von deren Qualität, Lagerbedingungen/Betriebsbedingungen des
Gerätes und Einsatzdauer des Gerätes abhängig.
22 23
DE DE
DER SATZ DES PYTHAGORAS
Die Funktion Pythagoras dient zur Ermittlung einer
nicht messbaren Abmessung durch Berechnung aus
den gemessenen Abmessungen über einen mathe-
matischen Algorithmus in nachstehenden Fällen.
Auf den Bildern werden zur jeder Unterfunktion die
gemessenen und berechneten Seiten dargestellt.
Für eine bessere Mess- und Berechnungsgenauigkeit
ist es empfohlen, das Get auf das Stativ aufzu-
schrauben.
Drücken Sie die Taste , um den Modus zu
wählen.
1) Drücken Sie die Taste , die Hypotenuse im
Symbol blinkt. Das Gerät berechnet die
zweite Kathete durch Messung der Hypotenuse
und der anderen Kathete.
Drücken Sie die Taste , messen Sie die
nge der Hypotenuse (a) nach dem Blinken auf
dem Display. Drücken Sie die Taste , messen
Sie die Länge einer Kathete (b).
Das Gerät berechnet die Länge der anderen
Kathete (x).
a
b
x
2) Drücken Sie die Taste , wenn eine Kathere
des Symbols blinkt. Das Gerät berechnet
die Hypotenuse durch Messung der Länge der
beiden Katheten.
Drücken Sie die Taste , messen Sie die
nge einer Kathete (a). Drücken Sie Taste ,
messen Sie die Länge der anderen Kathete (b).
Das Gerät berechnet die Länge der Hypotenuse (x).
a
b
x
3) Drücken Sie Taste , bis auf dem Display beim
Symbol die Hypotenuse blinkt. Drücken
Sie die Taste , messen Sie die Länge einer
Kathete (a). Drücken Sie die Taste , messen
Sie die Länge der anderen Kathete (b). Drücken
Sie die Taste , messen Sie die Länge der
einen Hypotenuse (c).
Das Gerät berechnet die Länge der Kathete an der
vollen Linie (x).
a
c
b
x
4) Drücken Sie die Taste , bis auf dem Display
beim Symbol eine Seite der Hypotenuse
blinkt.
Drücken Sie die Taste , messen Sie die
nge einer Seite (a). Drücken Sie die Taste ,
messen Sie die Länge der Mittellinie (b). Drücken
Sie die Taste , messen Sie die Länge einer
weiteren Seite (c).
Das Gerät berechnet die Länge der Kathete an der
vollen Linie (x).
a
c
bx
Die Katheten müssen kürzersein als die
Hypotenuse. Andernfalls erscheint ein „err“
am Display. Um eine genaue Messungen zu
gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass alle
Messungen aus dem gleichen Punkt herausgehen.
ADDIEREN/SUBTRAHIEREN
Dieses Gerät kann im Modus der Messung einer
Länge auch zum Addieren oder Subtrahieren einer
Länge verwendet werden.
Drücken Sie die Taste und in der Hauptzeile
vom Display erscheint ein „+“, was bedeutet, dass
Sie in den Modus
Addieren getreten sind.
Am Display wird der letzte Messwert und das
Ergebnis nach dem Addieren angezeigt.
Drücken Sie die Taste und in der Hauptzeile
vom Display erscheint ein „-“, was bedeutet, dass Sie
in den Modus
Subtrahieren getreten sind.
Am Display wird der letzte Messwert und das
Ergebnis nach dem Subtrahieren angezeigt.
Ein-/Ausschalten/
Einstellung vom
Referenzpunkt
EIN UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES
Drücken Sie im Aus-Modus die Taste . Das Gerät
und der Laser werden gleichzeitig eingeschaltet und
sind messbereit.
Drücken Sie im Ein-Modus für 3 Sekunden die
Taste
, um das Get auszuschalten. Das
Gerät schaltet nach 150 Sekunden Nichtbenutzung
automatisch ab.
EINSTELLUNG DER EINHEITEN
Drücken Sie die Taste , um die aktuellen
Einheiten auf Null zu setzen. Ausgangseinheit:
0,000 m
Es stehen 6 Typen von Einheiten zur Auswahl.
Länge Fläche Volumen
0,000 m 0,000 m20,000 m3
0,00 m 0,00 m20,00 m3
0,0 in 0,00 ft20,00 ft3
0,00 ft 0,00 ft20,00 ft3
0 1/16 in 0,00 ft20,00 ft3
0' 00" 1/16 0,00 ft20,00 ft3
SETZEN VOM REFERENZPUNKT
Drücken Sie die Taste , um die Position des
Referenzpunktes zu setzen, d.h. um auszuwäh-
len, ob in die gemessene Länge auch die Länge
des Gerätes mit einbezogen wird oder nicht.
Die Einbeziehung der Länge des Geräztes in die
Messung der Entfernung hat ihre Bedeutung bei der
Messung der Entfernung zwischen zwei Wänden.
Der Ausgangsreferenzpunkt dieses Gerätes ist der
hintere Punkt.
Messarten
Bemerkung: Um den Messbereich bei
Tageslicht, oder wenn die Oberäche schlechte
Reexionseigenschaften hat, zu erweitern, verwen-
den Sie die Zieltafel oder ein weißes Papier.
MESSUNG EINER LÄNGE
Schalten Sie den Laserstrahl durch kurzes Dcken
der Taste im Messmodus ein. Drückn Sie
erneut die Taste , um die Messung einer Länge
durchzuführen. Das Ergebnis wird in der Hauptzeile
des Displays angezeigt.
UNUNTERBROCHENE
KONTINUIERLICHE MESSUNG
Durch langes Drücken der Taste im Messmodus
schalten Sie in den Modus der kontinuierlichen
Messung um. In diesem Modus misst das Gerät
durchgehend die Entfernung, wobei neben dem
aktuell gemessenen Wert, der in der Hauptzeile des
Displays angezeigt wird, auf den restlichen Zeilen
auch der Min./Max.-Wert angezeigt werden. Falls Sie
den Modus der kontinuierlichen Messung verlassen
wollen, drücken Sie kutz die Taste .
FLÄCHENMESSUNG
Drücken Sie die Taste , auf dem Display erscheint
das Symbol . Eine Seite des Rechtecks wird am
Display blinken. Gehen Sie bei der Flächenmessung
nach den nachstehenden Anweisungen vor:
Drücken Sie einmal die Taste , um die Länge
der einen Seite zu messen, und danach dcken Sie
die Taste erneut, um auch die andere Seite
zu messen.
Das Gerät berechnet und zegt die Ergebnisse
in der Hauptzeile des Displays an.
Das aktuelle Messergebnis wird auf der
Hilfszeile des Displays angezeigt.
Falls notwendig, drücken Sie die Tate
, um das
Ergebnis zu löschen und mit einer neuen Messung
zu beginnen.
Durch ein weiteres Dcken der Taste
verlassen
Sie diesen Modus.
VOLUMENMESSUNG
Drücken Sie zweimal die Taste und im oberen
Teil vom Display erscheint das Symbol . Eine
Wand des Würfels am Display beginnt zu blinken.
Gehen Sie bei der Volumenmessung nach den
nachstehenden Anweisungen vor:
Drücken Sie einmal die Taste , um die Länge zu
messen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um
die Breite zu messen. Drücken Sie die Taste ein
drittes Mal, um die Höhe zu messen.
Das Gerät berechnet und zegt die Ergebnisse
in der Hauptzeile des Displays an. Falls notwendig,
drücken Sie die Tate
, um das Ergebnis zu
löschen und mit einer neuen Messung zu beginnen.
Durch ein weiteres Dcken der Taste
verlassen
Sie diesen Modus.
24 25
DE DE
Typenschild und
Piktogramme auf dem Schild
Entspricht den einschlägigen
Anforderungen der EU.
Lesen Sie vor der Benutzung
die Gebrauchsanleitung.
Elektroabfall, siehe weiter.
Laserstrahlen!
Nicht in den Laserstrahl schauen.
Lasergerät der Klasse 2.
Abfallentsorgung
VERPACKUNGSMATERIALIEN
yWerfen Sie die Verpackungen in den entsprechen-
den Container für sortierten Abfall.
ELEKTROGERÄTE
yWerfen Sie das unbrauchbare Get
nicht in den Hausmüll, sondern
übergeben Sie es an eine umwelt-
gerechte Entsorgung. Nach der
Richtlinie 2012/19 EU dürfen Elektrogeräte nicht
in den Hausmüll geworfen, sondern müssen
einer umweltgerechten Entsorgung einer
Elektroniksammelstelle zugeführt werden. Vor
der Entsorgung des Elektrogerätes müssen die
Batterien herausgenommen werden (falls ent-
halten). Informationen über die Sammelstellen
und -bedingungen erhalten Sie bei dem
Gemeindeamt.
LEERE BATTERIEN
yUnbrauchbare Batterien im
Elektrogerät müssen vor der
Entsorgung aus dem Gerät heraus-
genommen und dürfen nach der europäischen
Richtlinie 2006/66 EU nicht in den Hausll oder
Umwelt geworfen werden, sondern müssen einer
umweltgerechten Entsorgung/Recycling bei ent-
sprechenden Sammelstellen abgegeben werden.
Garantie und Service
yZwecks einer Garantiereparatur wenden
Sie sich an den Händler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben, der eine Reparatur/
Ersatz in einer autorisierten Servicewerkstatt
der Marke Extol® sicherstellt. Im Falle einer
Nachgarantiereparatur wenden Sie sich direkt
an eine autorisierte Servicewerkstatt der Marke
Extol® (die Servicestellen finden Sie unter der in
der Einleitung dieser Gebrauchsanweisung ange-
führten Internetadresse).
yAuf das Produkt bezieht sich eine Garantie
von 2 Jahren ab Verkaufsdatum laut
Gesetz. Sofern es der Käufer verlangt, ist
der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer
die Garantiebedingungen (Rechte bei
mangelhafter Leistung) in Schriftform zu
gewähren.
yEine kostenlose Garantiereparatur bezieht sich
lediglich auf Produktionsmängel des Produktes
(versteckte und offensichtliche) und nicht auf den
Verschleiß des Produktes infolge einer übermä-
ßigen Beanspruchung oder geläufiger Nutzung
oder auf Beschädigungen des Produktes durch
unsachgemäße Anwendung.
yIm Falle eines Streits zwischen dem Käufer
und Verkäufer auf Grund des Kaufvertrags,
der nicht direkt unter den Vertragspartnern
geschlichtet werden konnte, hat der Käufer das
Recht, sich an die Handelsinspektion als Subjekt
für außergerichtliche Auseinandersetzung von
Verbraucherstreitigkeiten zu wenden. Auf den
Webseiten der Handelsinspektion befindet sich
der Link zum Verzeichnis „ADR-außergerichtliche
Auseinandersetzung von Streitigkeiten “.
Speichern und Anzeigen
Die Funktion Speichern kann nur im Modus der
Messung einer Länge verwendet werden.
SPEICHERUNG DER MESSERGEBNISSE
Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste , das
Ergebnis wird automatisch im internen Speicher des
Gerätes gespeichert.
ANZEIGE DER MESSERGEBNISSE
Drücken Sie die Taste , um die gespeicherten
Daten anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste
oder , um die Anzeige nach vorn oder nach
hinten durchzuführen. Durch ein langes Halten der
Taste
löschen Sie die alten Einträge.
HINWEIS
Die Wasserwaage im Gerät dient nur zu einer (gro-
ben) Richtmessung und etwaige Ungenauigkeiten
oder geminderte Funktionalität der Wasserwaage
sind kein Grund zur Reklamation. Für eine genaue
Messung verwenden Sie eine normale Wasserwaage.
Anzeige der Störungen
am Display
Auf dem Display kann eine der nachstehenden
Warninformationen angezeigt werden:
Meldung Ursache Lösung
Err1 Signal zu schwach.
Wählen Sie eine Oberäche mit einer
stärkeren Widerspiegelung. Verwenden Sie
ein weißes Papier oder eine Zieltafel.
Err2 Signal zu stark.
Wählen Sie eine Oberäche mit einer
schwächeren Widerspiegelung.
Verwenden Sie ein dunkleres Papier.
Err3 Batterie zu schwach. Tauschen Sie die Batterie aus.
Err4 Betriebstemperatur zu hoch, außerhalb des
Arbeitsbereiches.
Warten Sie, bis das Gerät abkühlt. Verwenden Sie
das Gerät im angeführten Temperaturbereich.
Err5 Messfehler im Modus Pythagoras.
Führen Sie eine erneute Messung durch und
achten Sie darauf, dass die Hypotenuse länger
ist als die Katheten.
Err6 Der Gerätespeicher wurde beschädigt. Kontaktieren Sie die autorisierte Werkstatt.
Kalibrierung
1. Die Taste
drücken und gedckt halten und
dann gleichzeitig die Taste drücken. Lassen
Sie beide Tasten los, sobald CAL angezeigt wird.
2. Verwenden Sie die Taste oder , um den
Korrekturwert von -9 mm bis +9 mm einzustellen.
3. Speichern Sie den eingestellten Wert durch
kurzes Dcken der Taste .
Instandhaltung
und Lagerung des Gerätes
yHalten Sie bitte die Geräteoberfläche sauber.
Um Schmutz und Staub zu entfernen, verwenden
Sie ein feuchtes undweiches Tuch. Verwenden Sie
zur Instandhaltung und Reinigung dieses Gerätes
niemals schleifende Reinigungsmittel und organi-
sche Lösemittel (z. B. Azeton). Die Instandhaltung
der Linse selbst und ihrer Umgebung ist mit
sehr schonenden Mitteln durchzuführen, damit
die Linse nicht zerkratzt wird, z. B. zuerst mit
einem Pinsel oder trockenem Luftstrom, um
mechanischen Schmutz zu entfernen, und danach
z. B. mit einem Reinigungstuch für Brillen.
Lagern Sie das gereinigte Gerät im mitgelieferten
Etui an einem trockenen Ort aerhalb der
Reichweite von Kindern und im angegebenen
Temperaturbereich. Schützen Sie das Gerät
vor strahlenden Hitzequellen und direktem
Sonnenstrahl.
26 27
EN EN
Safety warnings
and information
Before using this device, please read the safety
instructions and the user’s manual.
yBefore use, please read all operating instructions
and safety directives in this user’s manual.
Incorrect use and not adhering to the instructions
contained in this manual may result in damage
to the device, affect the measurement results or
cause injury to the user.
yThis device must under no condition be disassem-
bled or modified. Any unauthorised modifications
or power output changes are forbidden on laser
beam transmitters. Keep this device our of
children’s reach and prevent its use by any unau-
thorised person, including children.
yPointing the laser beam into eyes or at other parts
of the body is strictly forbidden. Pointing the
laser beam at any highly reflective surfaces is not
permitted. The beam may be reflected from such a
surface and enter somebody’s eye. Do not view the
beam using optical equipment, e.g. binoculars.
yDue to the device’s interference with electro-
magnetic transmissions and other equipment
and devices, please do not use this device inside
aircraft or in the vicinity of medical equipment.
Do not use it in an environment with an explosive
or flammable atmosphere.
yDo not point the laser beam at easily flammable
materials and liquids.
Inserting batteries /
Display / Buttons
INSERTING AND REPLACING
BATTERIES
yRemove the battery compartment cover on the
rear side of the device and insert the batteries
so that their correct polarity is maintained. Then
close the battery compartment cover.
yOnly type AAA batteries with a supply voltage of
1.5 V may be used in this device.
yWhen not using the device for an extended period
of time, remove the batteries to prevent corrosion.
DISPLAY
Laser turned on
Position of the reference point
Maximum
Area Volume
Pythagorean theorem
Minimum Main row of the display
Save
Auxiliary
row of the
display
Units
Battery power level
BUTTONS
Turn on the laser
Measuring area
and volume
Addition
Reference point
switch
Turn o/Remove
Unit selection
switch
Measurement
using the
Pythagorean
theorem
Subtraction
Backlight
on/o
Save/View
Introduction
EN
Dear customer,
Thank you for the condence you have shown in the Extol® brand by purchasing this product.
This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed norms and regula-
tions of the European Union. Contact our customer and consulting centre for any questions at:
www.extol.eu ser[email protected]
Manufacturer: Madal Bal a. s., Pmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Czech Republic.
Date of issue: 27. 11. 2017
Technical specications
Order number 8820042/8820043
Measurement range 0.05-40 m(model 8820042)
0.05-80 m(model 8820043)
Minimum resolution 1 mm
Measurement accuracy 1) ± 1.5 mm to 10 m
Available measuring units m/in/ft
Continual measurement function yes, min/max. value
Area measurement function yes
Volume measurement function yes
Measurement function according to Pythagorean theorem yes, 4 calculation functions
Addition and subtraction function yes
Max. number of saved values 100
Automatic display backlight yes
Press button sound yes
Thread for tripod attachment (underside of the device) 1/4” (6 mm)
Protection IP54
Laser class 2
Wave length and laser power 635 nm, <1 mW
Automatic laser shut-o 20 s
Automatic shut-o 150 s
Storage Temperature -10 °C – 45 °C
Operating temperature 0 °C – 40 °C
Storage humidity Relative humidity 80 %
Batteries 2× AAA 1.5 V batteries
Battery operating lifetime 2) 8 000 measurements in single measurement mode
Weight (with batteries) 128 g
Dimensions 118 × 54 × 26.5 mm
1) Measuring inaccuracy will increase by±0.25 mm in the distance measurement distance of 10-25 m. At a
distance over 25 m, the inaccuracy will increase by a further ±0.25 mm. Intensive sunlight, transparent
materials (clean water or colourless glass), small reflectivity of the measured surface or large temperature
differences may reduce measurement accuracy. When the temperature of the measured surface is high,
inaccuracy may increase by ±1.5-2 mm.
2) The battery lifetime depends on the quality of the batteries used, the storage/operating conditions of the
device and the operating time of the device.
28 29
EN EN
The device will calculate the other cathetus (x).
a
b
x
2) Press button when one cathetus of symbol
is flashing. The device will calculate the
hypotenuse from the measurement of two catheti.
Press button , measure the length of one
cathetus (a). Press button , measure the
length of the second cathetus (b).
The device will calculate the length of the
hypotenuse (x).
a
b
x
3) Press button until the hypotenuse is
flashing on the symbol on the display.
Press button , measure the length of one
hypotenuse (a). Press button , measure the
length of the other hypotenuse (b). Press button
, measure the length of one cathetus (c).
The device will calculate the cathetus length of
the full line (x).
a
b
x
4) Press button until one side of the hypot-
enuse is flashing on the symbol on the
display.
Press button , measure the length of one
side (a). Press button , measure the length
of the middle line (b). Press button , meas-
ure the length of the other side (c).
The device will calculate the cathetus length of
the full line (x).
a
c
bx
The catheti must be shorter than the hypotenuse.
Otherwise, “err” will appear on the display. To
ensure accuracy, make sure that all the measure-
ments are made from the same point.
ADDITION/SUBTRACTION
In the single length measurement mode, this device
can be used to add or subtract lengths.
Press button , the “+” symbol will appear on
the main row of the display, meaning that you are
entering the addition mode.
The display will show the value of the last measure-
ment and the resulting sum.
Press button , the “-” symbol will appear on
the main row of the display, meaning that you are
entering the subtraction mode.
The display will show the value of the last measure-
ment and the subtraction result.
Saving and viewing
The Save function can be used in the single length
measurement mode.
SAVING MEASUREMENT RESULTS
Press button for 3 seconds, the result will
automatically be saved to the internal memory of
the device.
VIEWING MEASUREMENT RESULTS
Press button to view the saved data. Use button
or to scroll forwards and backwards.
Holding down button
will delete old entries.
ATTENTION
The spirit level on the device is only for indicative
(rough) measurement and any measurement inaccu-
racy or reduced functionality of the spirit level is not
grounds for complaint. For accurate measurement,
use a standard spirit level.
Turning on / turning o /
setting a reference point
TURNING THE DEVICE ON AND OFF
In the o mode, press button . The device and
laser will turn on simultaneously and will be ready
for measurement.
In the on mode, hold down button
for 3 sec-
onds to turn o the device. The device will automati-
cally turn o after 150 seconds of inactivity.
SETTING UNITS
Press button to reset the current units. Default
value: 0.000 m
There are 6 types of units available.
Length Area Volume
0.000 m 0.000 m20.000 m3
0.00 m 0.00 m20.00 m3
0.0 in 0.00 ft20.00 ft3
0.00 ft 0.00 ft20.00 ft3
0 1/16 in 0.00 ft20.00 ft3
0' 00" 1/16 0.00 ft20.00 ft3
SETTING A REFERENCE POINT
Press button to set the position of the reference
point, i.e. dene whether the measured length will in-
clude the length of the device or not. Including the length
of the device when measuring distance has signicance
when measuring the distance between two walls. The
default reference point of this device is the rear point.
Measurement modes
Note: To increase the measurement range in
daylight or when the surface has poor reective qual-
ities, use the reective target plate or white paper.
SINGLE LENGTH MEASUREMENT
Turn on the laser beam by pressing button in
the measurement mode. Press button again
to measure a single length. The result is displayed on
the main row of the display.
CONTINUOUS MEASUREMENT
Hold down button in the measuring mode to
enter the continuous measurement mode. In this
mode, the device continuously measures distance,
whilst, in addition to the currently measured value
on the main row of the display, it also displays the
min./max. on the other rows. If you wish to leave the
continuous measurement mode, press button .
MEASURING AREA
Press button and symbol will appear on
the display. One side of the rectangle will
ash on the display. When measuring area, proceed
according to the instructions below:
Press button once to measure the length
of one side and then press button again to
measure the second side.
The device calculates and displays the results
on the main row of the display.
The current length measurement is shown
on the auxiliary row of the display.
It is necessary to press button
to delete the
result and to start a new measurement.
Press button
to exit this mode.
MEASURING VOLUME
Press button twice and symbol will be
shown at the top of the display. One edge of the cube
will ash on the display. When measuring volume,
please proceed according to the instructions below:
Press button once to measure length. Press
button again to measure width. Press button
for a third time to measure height.
The device calculates and displays the results
on the main row of the display. It is necessary to press button
to delete the result and to start a new measurement.
Press button
to exit this mode.
PYTHAGOREAN THEOREM
The Pythagorean theorem function serves to
calculate unmeasurable dimensions from measured
dimensions using a mathematical algorithm in the
examples provided below. On the images of each of
the sub-functions the measured and calculated sides
are displayed. To achieve accurate measurements
and calculations, it is recommended to mount the
device on a tripod.
Press button to select a mode.
1) Press button , the hypotenuse on symbol
will flash. The device will calculate the
second cathetus by measuring the hypotenuse
and the other cathetus.
Press button , measure the length of the
hypotenuse (a) according to the ashing on the
display. Press button , measure the length
of one cathetus (b).
30 31
EN EN
Waste disposal
PACKAGING MATERIALS
yThrow packaging materials into a container for
the respective sorted waste.
ELECTRICAL EQUIPMENT
yDo not dispose of unserviceable com-
modities in household waste, but dispose
of them in an environmentally safe man-
ner. According to Directive 2012/19 EU, electrical
appliances must not be thrown out with household
waste, but rather handed over for ecological
disposal at an electrical equipment collection point.
The batteries must be removed from the electrical
equipment prior to its disposal (if it contains them).
You can find information about electrical equipment
collection points and collection conditions at your
local town council office.
FLAT BATTERIES
yAn unusable batteries in the electrical
equipment must be taken out of
the electrical equipment prior to disposal and
must not be, pursuant to Directive 2006/66 ES,
thrown out with communal waste or into the
environment, but rather must be handed over
for ecological disposal/recycling at a determined
battery collection point.
Warranty and service
yFor warranty repairs of the product, please
contact the vendor from whom you purchased the
product and they will organise repairs/replace-
ment at an authorised service centre for the
Extol® brand. For a post warranty repair, please
contact the authorised service centre of the Exto
brand directly (you will find the repair locations at
the website at the start of this user’s manual).
yThe product is covered by a 2-year guarantee
from the date of sale according to law. If
requested by the buyer, the seller is obliged
to provide the buyer with the warranty
conditions (rights relating to faulty perfor-
mance) in written form.
yFree warranty repairs relate only to manufactur-
ing defects on the product (hidden and external)
and do not relate to the wear of the product as a
result of excessive load or normal use or damage
of the product caused by incorrect use.
yIn the event of a dispute between the buyer and
the vendor in respect to the purchase contract
that was not resolved directly between the par-
ties, the buyer has the right to the trade inspec-
tion authority for an out-of-court settlement of
the a consumer dispute. At the website of the
trade inspection authority there is a link to the
tab “ADR-amicable dispute resolution”.
Error signals on the display
Some of the warning messages listed below may appear on the display:
Message Cause Solution
Err1 Signal is too weak. Select a more reective surface.
Use white paper or the reective target plate.
Err2 Signal is too strong. Select a less reective surface.
Use darker paper.
Err3 Weak battery. Replace the batteries.
Err4 The operating temperature is too high,
outside the operating range.
Wait for the device to cool down. Use the
device in the prescribed temperature range.
Err5 Error in the Pythagorean measurement mode. Take a new measurement, making sure that
the hypotenuse is longer than the catheti.
Err6 The memory of the device is damaged. Contact an authorised service centre.
Calibration
1. Press and hold down the
button and then
simultaneously press the button.
When the text CAL appears, release both buttons.
2. Use button or to set the correction
value in the range -9 mm to +9 mm.
3. Save the set value by pressing the button.
Maintaining and storing
the device
yPlease keep the surface of the device clean.
To remove any dirt or dust, use a damp soft cloth.
For maintenance and cleaning of this device,
never use abrasive cleaning products or organic
solvents (e.g. acetone). Perform maintenance
around the lens and the lens itself using gentle
products so that the lens is not scratched, e.g.
first with a small brush or an air current to remove
mechanical particles and then with, for example,
a damp textile sold for cleaning eye glasses.
Store the cleaned device in the supplied storage
case in a dry location out of children’s reach, in the
specied temperature range. Protect the device
against radiant heat sources and direct sunlight.
Label and pictograms
on the label
Meets respective
EU requirements.
Read the user's
manual before use.
Electrical waste, see below.
Laser radiation!
Do not look into the ray. Class 2 laser equipment.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Extol 8820043 Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka

V iných jazykoch